Конспект по Аналитична химия с инструментални методи за студентите от II курс, специалности бт и екДата13.01.2018
Размер34.92 Kb.
#44847
ТипКонспект
КОНСПЕКТ

по Аналитична химия с инструментални методи за студентите от II курс, специалности БТ и ЕКВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИКАТА

 1. Предмет и задачи на науката Аналитика. Видове Аналитика в зависимост от получената аналитична информация - компонентна и структурна.

 2. Компонентен количествен анализ. Основни аналитични термини .

 3. Аналитичен процес. Алгоритъм. Етапи на аналитичния процес. Значещи цифри на аналитичните резултати.

 4. Видове грешки в резултатите от количествен анализ. Оценка на аналитичните характеристики точност и прецизност.

 5. Химически реактиви. Видове разтвори. Концентрация на разтворите и начини на изразяването й .

 6. Аналитичен метод. Характеристики и класификация на методите.

ХИМИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ

 1. Химично равновесие. Равновесна константа. Идеални и реални системи.

 2. Аналитични химични реакции – изисквания.

Титриметричен ( обемен) анализ

 1. Титриметрия – принцип, аналитична реакция, аналитичен сигнал. Методи на титруване – принципи, аналитични функции.

 2. Протолиметрия (Киселинно – основен обемен анализ)

 • Киселинно – основни равновесни реакции: протолитна теория на Бронстед – Лаури; автопротолиза на водата; сила на протолитите във воден разтвор, протолитни константи, класификация на протолитите по сила в зависимост от стойностите на протолитните им константи; зависимост между протолитните константи на киселината и основата в една киселинно – основна двойка; протолиза на полипротонни протолити; посока на протичане на киселинно – основната реакция.

 • Протолитни свойства на водни разтвори:

Равновесни концентрации на H3O+ и OH-, водороден и хидроксиден експонент; изчисляване на рН и рОН на водни разтвори на протолити; буферни разтвори, изчисляване на рН на буферни разтвори.

 • Протолиметрия : принцип; киселинно – основни индикатори; криви на титруване и избор на индикатор; методи на титруване.

 1. Комплексонометрия (Комплексообразователен обемен анализ)

 • Комплексообразователни равновесни реакции: равновесна (стабилитетна) константа; приложение на стабилитетните константи.

 • Комплексонометрия: принцип; характеристика на ЕДТА и нейните комплекси; комплексонометрични визуални индикатори; титрувални криви в коплексонометрията; методи на титруване.

 1. Редоксиметрия ( Окислително – редукционен обемен анализ)

 • Окислително – редукционни равновесни реакции: окислително – редукционна двойка; равновесен потенциал – реален и стандартен; сила на окислителя и редуктора в окислително – редукционната двойка. Аналитично значение на стандартните потенциали. Фактори, влияещи върху стойността на реалния потенциал.

 • Редоксиметрия: принцип; класификация на методите; окислително – редукционни индикатори.

 • Перманганатометрия и йодометрия.

 1. Гравиметрия (Утаечен тегловен анализ)

 • Утаечни равновесни реакции: произведение на разтворимост; образуване на утайки; разтворимост; фактори, влияещи върху разтворимоста на утайките; условие за пълно утаяване на даден йон.

 • Гравиметрия. Принцип. Изисквания към утаечната и тегловни форми. Етапи на аналитичния процес в гравиметрията. Аналитична функция.

ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ
 1. Същност и класификация на инструменталните методи. Калибриране на прибори и апарати. Калибриране на аналитичната функция. Методи на калибриране – с външен стандарт (калибровъчна графика) с вътрешен стандарт(относителна калибровъчна графика), еднократна стандартна добавка при постоянен обем. Характеристики на инструменталните методи.

 2. Електрохимични методи. Електроди и електрохимични клетки. Класификация на електрохимичните методи.

  • Потенциометрични методи – потенциометрична клетка, електроди, потенциал на клетката. Йонселективна потенциометрия. рН – метрия. Потенциометрично титруване.

  • Волтамперометрия. Полярография. Класическа полярография. Аналитичен сигнал, аналитична функция. Приложение.

 3. Спектрометрични методи. Електромагнитно лъчение. Обмен на енергетични кванти между ЕМЛ и веществото. Класификация на методите.

  • Абсорбционна спектрометрия. Измервани величини. Закон на Буге – Ламберт – Беер. Молекулна абсорбционна спектрометрия в UV,VIS (Спектрометрия). Атомна абсорбционна спектрометрия (ААС) – атомизация.

  • Атомна емесионна спектрометрия (АЕС). Принцип. Спектър – източник на информация. Аналитична функция. Апаратура. Източници на възбуждане – с пламък и с индуктивно свързана плазма. Приложение.

 4. Масспектрометрия – принцип. Масспектрометрия с електронна йонизация. Аналитична информация и аналитично приложение.

 5. Хроматография – принцип. Класификация на хроматографските методи. Колонна хроматография. Газо – течна хроматография – принцип, апаратура, хроматограма – измервани величини за качествен и количествен анализ. Особености на методите за калибриране.

Лектор: доц. д-р инж. Л. Костадинова
Каталог: depts -> ach -> sites -> default -> files -> materiali
depts -> За образователно-квалификационна степен бакалавър за всички специалности
depts -> Отчетна карта на катедра /секция/ пиис към 31. 10. 2012 г
materiali -> Конспект по дисциплината " аналитична химия с инструментални методи "
depts -> Професионална автобиография доц д-р инж. Михаил Неделчев Камбуров Професионален опит
depts -> Автобиография проф д-р Нели Владова Георгиева
depts -> Конспект по "Основи на генното инженерство"
depts -> Автобиография доц д-р инж. Десислава Антонова Маринкова-Калоянова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница