Конспект по Аналитична химияДата13.01.2018
Размер32.94 Kb.
ТипКонспект
КОНСПЕКТ

по Аналитична химияза изпит на студентите по Фармация


 1. Предмет и задачи на аналитичната химия и на фармацевтичния анализ. Основни принципи на качествения и количествен анализ.

 2. Качествен анализ. Аналитични реакции - основни характеристики. Предварителен и системен качествен анализ. Аналитични групи на катиони и аниони.

 3. Разтвори на електролити и неелектролити. Равновесие в разтвори на електролити. Коефициент на активност, йонна сила, приложение.

 4. Равновесие при малко разтворими съединения. Произведение на разтворимост. Връзка между разтворимост и произведение на разтворимост. Утаяване. Количествено утаяване, превръщане на една утайка в друга.

 5. Представи за киселини и основи. Протолитична теория на Бръонстед-Лаури. Сила на протолитите, протолитични константи. Фактори, от които зависи силата на протолитите.

 6. Автопротолиза. Водороден показател, методи за определяне.

 7. Буферни разтвори. Свойства на буферите. Буферен капацитет. Уравнение на Хендерсон-Хаселбах. Буферни криви. Биологично значение на буферите.

 8. Количествен анализ. Видове количествен анализ.

Обемен анализ- същност и класификация. Основни изисквания към реакциите, използвани в обемния анализ. Изчисления в обемния анализ. Стандартни разтвори, титроустановители, мерителни съдове.

 1. Киселинно-основен обемен анализ. Титруване на силни протолити. Титрувални криви. Киселинно-основни индикатори, избор на индикатор.

 2. Киселинно-основен обемен анализ. Титруване на слаби протолити. Титрувални криви. Киселинно-основни индикатори, избор на индикатор.

 3. Строеж и свойства на комплексните съединения. Видове комплексни съединения. Стабилност на комплексите съединения. Стабилитетна константа. Фактори, от които зависи стабилността на комплексите. Условна стабилитетна константа.

 4. Комплексометрия. Същност на метода. Метални комплекси с ЕДТА – състав, структура и стабилност. Криви на титруване. Металохромни индикатори. Титруване на метални йони, влияние на рН. Приложение във фармацевтичната практика.

 5. Окислително-редукционни процеси. Уравнение на Нернст. Стандартен и условен електроден потенциал. Фактори, от които зависят електродните потенциали. Посока на редокс-процесите.

 6. Окислително-редукционен обемен анализ. Същност и класификация. Редокс-индикатори. Перманганометрия. Приложение.

 7. Окислително-редукционен обемен анализ. Йодометрия. Същност на метода. Приложение.

 8. Киселинно-основни равновесия в неводни среди. Класификация на разтворителите. Определяне на pH в неводни среди.

 9. Киселинно-основно титруване в неводна среда. Особености. Приложение в анализа на фармацевтични препарати.

 10. Разтваряне на твърди вещества и утаяване. Фактори, определящи разтворимостта на утайките.

 11. Утаечно титруване. Криви на титруване. Определяне на еквивалентния момент, абсорбционни индикатори. Приложение.

 12. Тегловен анализ. Утаечна и тегловна форма. Процеси, водещи до онечистване на утайките. Условия за получаване на чисти утайки и тегловни форми със строго дефиниран състав. Предимства и недостатъци на тегловния анализ.

 13. Адсорбция – същност. Физична и химична адсорбция. Адсорбционни изотерми. Приложение на адсорбционните процеси.

 14. Методи за разделяне и концентриране в химичния анализ. Екстракционни методи – течно-течна и твърдофазна екстракция. Екстракция на органични съединения, многостепенна екстракция.

 15. Електрохимични методи за анализ. Класификация. Потенциометрия. Потенциометрично титруване.

 16. Потенциометрия. Видове електроди – индикаторни и сравнителни, йон-селективни и индеферентни. Стъклен електрод. Потенциометрично определяне на pH.

 17. Спектрални методи за анализ. Молекулната спектрометрия – закон на Буге-Ламбер-Беер. Приложение на закона в аналитичната практика. Спектрофотометрия, принципна схема и приложения.

 18. Атомно-емисионна и атомно-абсорбционна спектроскопия. Приложения.

 19. Луминесцентен анализ. Същност на луминесценцията. Приложения.

 20. Флуоресценция и фосфоресценция. Гасене на флуоресценцията. Количествена зависимост между концентрация и интензивност на флуоресценцията. Приложения

 21. Хроматографски методи за анализ. Ефективност на хроматографската система. Класификация на хроматографските методи. Видове хроматография – колонна, тънкослойна и хартиена.

 22. Газова хроматография. Принципна схема. Приложение в аналитичната практика. Масспектрометрия. Принцип на метода. Качествен и количествен масспектрален анализ.

 23. Течна хроматография. Течна хроматография при високо налягане (HPLC). Принципна схема. Приложение в аналитичната практика.

 24. Разработване на аналитична процедура – принципи, етапи.

 25. Статистически методи за обработка на резултатите от анализа – средна стойност, възпроизводимост на резултатите, доверителен интервал. Валидиране на аналитичните методи.

Изготвил:


Доц. Мона Станчева, дх
Каталог: Structure -> Pharmacy -> Documents -> konspekti
konspekti -> За специалност магистър-фармацевт 2012/2013 уч година
konspekti -> Конспект за изпита по фармацевтична ботаника
konspekti -> Конспект по биохимия за студенти по фармация
konspekti -> Конспект по Фармакогнозия за студенти по специалност „Фармация” към
konspekti -> “Медицинска биология“ за изпита на студентите от Първи курс при му- варна Специалност “Фармация”
konspekti -> Конспект по Физикохимия и колоидна химия за студенти от специалност „Фармация
konspekti -> Конспект на лекциите по медицинска физика и биофизика за студенти по фармация, I курс 2012 2013 учебна година
konspekti -> Катедра по физиология и патофизиология


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница