Конспект по дисциплина „правна и нормативна уредба в строителството 1Pdf просмотр
Дата05.08.2022
Размер197.68 Kb.
#114890
ТипКонспект
att 12450
Свързани:
ZUT


УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА СТРОИТЕЛСТВОТО”


КОНСПЕКТ

ПО ДИСЦИПЛИНА „ПРАВНА И НОРМАТИВНА УРЕДБА В СТРОИТЕЛСТВОТО

1.
Инвестиционно проучване и проектиране. Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти.
2.
Участници в строително-инвестиционния процес. Взаимоотношения между тях.
3.
Правен режим на движимите и недвижими имоти. Кадастър, идентификатори, досие на недвижимите имоти.
4.
Ограничени права върху чужда вещ – право на строеж, право на ползване, сервитути.
5.
Устройствени планове. Видове, създаване, обявяване, одобряване и изменение на устройствените планове.
6.
Урегулиране на поземлените имоти - промяна на предназначението на територии и поземлени имоти.
7.
Видове застрояване и параметри на застрояването. Коефициент на интензивност.
8.
Принципи, условия и ред на възлагане на обществените поръчки съгласно ЗОП.
Видове процедури. Прагове за обществени поръчки.
9.
Организиране и провеждане на търгове по ЗОП. Тръжна документация. Оферти – подготовка, съдържание и подаване на офертите.
10.
Договори в строителството. Видове договори съгласно ЗОП. Договорни клаузи.
Права и задължения на изпълнителя и на възложителя.
11.
Общо представяне на международните договорни условия по ФИДИК. Видове договорни условия ( „Червена книга”, „Жълта книга”, „Сребърна книга” , „Зелена книга” и др.).
12.
Основни клаузи и участници в договорите по ФИДИК.
13.
Актове и протоколи в строителството.


14.
Правни аспекти на опазване на околната среда – Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и други.
ЛИТЕРАТУРА:

1.
Лекции на доц. д-р инж. Н. Банишка – курс 2016 год.
2.
Презентации на студенти по теми от конспекта.
3.
Нормативни документи:
3.1.
Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
3.2.
Закон за обществени поръчки (ЗОП)
3.3.
Закон за водите (ЗВ)
3.4.
Закон за горите
3.5.
Закон за опазване на селскостопанското имущество
3.6.
Закон за опазване на околната среда, Наредба за управление на строителните отпадъци
3.7.
Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
3.8.
Международни договорни условия по ФИДИК -„Нова Червената книга”, „Нова
Жълта книга”, „Сребърна книга” , „Зелена книга” и др.
2016 год.
СЪСТАВИЛ:................... доц. д-р инж. Н. Банишка


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница