Конспект по дисциплината " техническа механика и машинознание " Основни понятия на статиката. Конкурентна система сили. Момент на сила спрямо точка и ос. Понятие за двоица сили. Основна теорема на статикатаДата13.01.2018
Размер25.29 Kb.
ТипКонспект
КОНСПЕКТ

по дисциплината “ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА И МАШИНОЗНАНИЕ

1.Основни понятия на статиката. Конкурентна система сили.

2.Момент на сила спрямо точка и ос. Понятие за двоица сили. Основна теорема на статиката.

3.Равновесие на равнинна система. Определяне на опорни реакции.

4.Въведение в теорията на триенето: равновесие при триене ( сили и моменти на триене ), триене при движение ( сила и момент на триене ).

5.Център на тежест: център на успоредни сили, понятие за център на тежест, център на тежест на прости хомогенни тела, повърхнини, линии. Теореми за пресмятане при съставни тела.

6.Въведение в кинематиката. Кинематика на точка: задаване на движението във векторен, декартов и естествен начин, скорост, ускорение, характер на движението.

7.Задаване движението на твърдо тяло. Транслационно движение на твърдо тяло: скорост, ускорение, производна на ускорението.

8.Ротационно движение на твърдо тяло: закон на движение, ъглова скорост и ускорение на тялото, скорости и ускорения на точки от тялото. Изследване характера на въртеливи движения: равномерно, закъснително, ускорително.

9.Равнинно движение на твърдо тяло: скорости и ускорения на точки от тялото, моментен център на скоростите – приложение.

10.Основно уравнение на динамиката. Основни задачи. Принцип на Даламбер.

11.Механична система. Масови инерционни характеристики. Кинетична енергия на механична система.

12.Работа и мощност на сила. Консервативно силово поле. Потенциална енергия – примери. Работа и мощност на система сили (активни сили, сили и моменти на триене) приложени върху механична система. Потенциална енергия на сили на тежест и линейни еластични сили, приложени върху механична система.

13.Основни понятия на аналитичната механика: степени на свобода, възможни премествания, обобщени координати, обобщени сили. Принцип на възможните премествания (изследване равновесно положение на системи).

14.Общо уравнение на динамиката. Уравнение на Лагранж от ІІ-ри род (съставяне на диференциални уравнения на движение на система).

15.Основни понятия и определения в машинознанието: звено, кинетични връзки, кинетична верига, механизъм, машина и машинен агрегат. Степени на свобода, структурен, кинематичен, силов и динамичен анализ.

16.Видове предавателни механизми: равниннолостови, зъбен (редуктори и мултипликатори; обикновенни и епициклични; прости и сложни), гърбични (с плъзгач или с кобилица), ремъчни и верижни, червячни, зъбно реечни и винтови (винт – гайка).

17. Изследване на равнинно лостови (кулисни), зъбни, ремъчни, верижни, червячни и винтови механизми.

18.Уравновесяване на масови сили при равнинно лостови механизми. Балансиране на ротори.

19. Видове машини: двигателни и работни. Машинен агрегат. Механични характеристики на машините. Видове съпротивителни моменти. Привеждане на сили и моменти. Многомасови (двумасови) системи.

20. Режими на работа на машинен агрегат: нестационарни и стационарни; устойчиви и неустойчиви.

21. Степен на неравномерност на ъгловата скорост – маховик.Литература:
1. Äðàãóëåâ Ï., Ïàíàéîòîâ Ë., Ãðàäèíàðîâ Ï., Òåõíè÷åñêà ìåõàíèêà, çàïèñêè, ÂÌÅÈ -Âàðíà 1989ã.

2. Д.Дамянов, Техническа механика (записки) , ТУ-Варна 2007г.

3. Д.Дамянов, Техническа механика в примери и задачи, ТУ-Варна 2006г.

4. Д.Дамянов , Техническа механика. Ръководство за курсови задачи,

ТУ-Варна, 2006г.

5. Константинов М., А. Вригазов, Е. Станчев, И. Неделчев, Теория на механизмите и машините. Техника, София 1980г.6. Станчев Е., Н. Минчев, З. Александров, Теория на механизмите и машините (Примери и задачи), ÂÌÅÈ-Âàðíà, 1990г.


Съставил : ............................. /доц. д-р инж. Д. Дамянов/

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница