Конспект по криминология обща част криминологията като наука. Предмет, характер и задачи. Криминологията в системата на науките. Методология и методика на криминологиятаДата21.01.2018
Размер99.39 Kb.
ТипКонспектБУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ

2008/2009 ГОДИНА
КОНСПЕКТ ПО КРИМИНОЛОГИЯ
ОБЩА ЧАСТ
1. Криминологията като наука. Предмет, характер и задачи. Криминологията в системата на науките.Методология и методика на криминологията.

2. Възникване и развитие на криминологичната мисъл. Криминологията в България. Криминологични школи: класическа школа; позитивистична школа; марскистка школа; клинична криминология; критична криминология.

3. Теории за престъпността: биологично направление в криминологията; учение за родения престъпник; биосоциално и психологично направление.

4. Социологически теории за престъпността(1) : теория за аномията; теория за диференциалната асоциация; теория за социалната дезинтеграция; теория за диференциалните възможности.

5. Социологически теории за престъпността (2): теория за конфликта; теория за субкултурите; теория за дрейфа.

6. Социологически теории за престъпността (3): теория за икономическия детерминизъм; теория за стигматизацията; теория за изобилието; неокласическа икономическа теория.

7. Престъпност. Определение. Количествено определение на престъпността. Основни видове. Основни признаци.

8. Цена на престъпността. География на престъпността.

9. Латентна престъпност. Признаци за измерване

10. Девиантност. Престъплението като криминологична категория.

11. Възраст и престъпност.

12. Личността в криминологията. Методи за изследване на личността. Личност на престъпника.

13. Механизъм на престъпното поведение. Типология на престъпниците.

14. Виктимология. Развитие на виктимологията. Жертва. Определение. Виктимност.

15.Типология на жертвите. Виктимизация. Видове. Антивиктимогенна политика.

16. Страхът и неговото влияние върху престъпността и виктимизацията.

17. Детерминираност на престъпността - причини на престъпността; факторен подход в криминологичното познание.

18. Причини за конкретното престъпление.Криминогенната ситуация и нейната роля в механизма на извършване на конкреттното престъпление. Ролята на социалните и биологичните фактори в детерминацията на конкретното престъпление.

19. Организация и методика на криминологичните изследвания видове, цели, задачи, изисквания; структура – методологичен и организационен блок. Програма и план на криминологичното изследване. Ролята на статистиката в криминологичните изследвания.

20. Криминологично прогнозиране - понятие, цели, предпоставки, видове. Методи на прогнозиране – екстраполация, експертна оценка, моделиране

21. Криминологично планиране – видове планове за превенция на престъпността, етапи на планиране

22. Криминология и наказателна политика. Развитие на формите на контрол над престъпността – стеризилизация, кастрация, нова социална защита, освобождаване от наказателна отговорност, медиация; декриминализация и депенализация, електронен контрол над осъдените и освободените затворници

23. Ролята на наказанието в превенцията на престъпността.

24. Превенция на престъпността – същност, задачи, видове, класификация на мерките

25. Институционализиране на превенцията и контрола над престъпността -система за управление на превенцията и контрола над престъпността и нейните субекти. Основни принципи. Етапи на процеса на превенция

26.Съвременни подходи и стратегии за превенция и контрол над престъпността

ОСОБЕНА ЧАСТ
1. Престъпността в съвременния свят. Проблемът за глобализацията. Регионални особености.

2. Престъпността в България – социални промени и престъпност.

3. Конвенционална престъпност. Характеристики. Тенденции.

4. Престъпност срещу собствеността – характеристика, причини, превенция.

5. Престъпност, засягаща живота и здравето на човека и неговата личност – характеристика, причини, превенция..

6. Икономическа престъпност – характеристика, причини, превенция.

7. Престъпност на „белите яки”.

8. Корпоративна престъпност.

9. Корупция и престъпност . Антикорупционни стратегии.

10. Квазиконвенционална престъпност. Характеристика. Тенденции.

11. Компютърна престъпност – характеристика, причини, превенция..

12.Непредпазлива престъпност – обща характеристика.Престъпност по транспорта – характеристика, причини, превенция..

13. Екологична престъпност – характеристика, причини, превенция.

14. Организирана престъпност – история, съвременни проблеми. Стратегии за борба с оганизираната престъпност.

15. Младежка престъпност – характеристика, причини, превенция..

16. Престъпност на непълнолетните – характеристика, причини, превенция..

17. Престъпност на жените – характеристика, причини, превенция..

18. Рецидивна престъпност – характеристика, причини, превенция..

19. Професионална престъпност – характеристика, причини, превенция.

20. Групова престъпност – характеристика, причини, превенция..

21. Маргиналност и престъпност.

22.Социална патология и престъпност – самоубийства, наркомании, алкохолизъм, проституция.

23. Проблемът за смъртното наказание в криминологията.

24. Престъпност, застрашаваща международните политически отношения.

25. Престъпност, застрашаваща международните икономически отношения.

26. Международното сътрудничество в борбата с престъпността – правна и организационна рамка.


І. ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Основи на криминологията в НРБ авт. колектив. София, 1983.

2. Айдаров,Й. Криминология. София, 1998.

3. Кайзер Г. Криминология. Москва, 1979 перевод с немецкого.

4. Каракашев В., Г. Георгиев, П. Цанков. Криминология, Варна, 1996.

5. Панев Б. Криминология. Бугас, 1995.

6. Станков Б. Виктимология. Варна, 2001.

7. Станков Б. Организирана престъпност. София, 2006 (3 изд).

8. Станков Б. Криминология. Теоретични основи. Варна, 2005.

9. Станков Б. Видове престъпност. Варна, 2006 (2 изд.)

10. Фокс В. Введение в криминологию. Москва, 1984 перев. с англ. языка.

11.Холыст Б. Криминология. Основные проблемы. Москва, 1979 перев. с полского языка.

12. Шнайдер Х.-Й. Криминология. Москва, 1984 перев. с немецкого языка.

13. Adler,F.,G.O.W.Mueller, W.S.Laufer. Criminology. New York, St.Louis etc. 1994.

13. Eisenberg,U. Kriminologie. 4 Aufl., Koeln, Berlin, etc.,1990.

14. Siegel,L.J. Criminology. Fifth Ed., Minneapolis, etc. 1995.

15. Я. И. Гилинский. Девиантность, преступность, социальный контроль 2004 Р. Асланова 322 с. 36/Д46 

16. В. Н. Кудрявцев Стратегии борьбы с преступностью 2005 Наука, 343/Л58 

17. Яковлев А.М. Социология преступности (криминология): Основы общей теории. - М.: Содействие новый век, 2001. - 239 с. http://crimestudy.ru

18 Криминология. Учебник для ВУЗОВ под ред. В.Д. Малкова, Москва, 2006

19. Криминология ХХ век Коллектив авторов, 2000 © С.-Петербургский гос. университет МВД РФ, 2000 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/burlak/index.php
ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

ІІ.1. Обща част

Бекариа Ч. За престъпленията и наказанията. София, 1993.

Бояджиева Ю. Методика за анализ на статистическата информация за престъпността. София, 1982.

Георгиев Г. Хр. Приложение на социологическите методи при криминологически изследвания. – Правна мисъл, 1970, кн.1.

Каракашев В. Проблеми на престъпността и нейната структура. София, 1977.

Михайлов,С. Емпиричното социологическо изследване. София, 1980.

Емил Маджаров Психологическо портретиране на правонарушителите,

Сиела  340/М14 


Емил МаджаровПсихологическо портретиране на правонарушителите 2006 Сиела, 344 с. 36/Н26 

Малиновский В.В., Широков В.А. Наказание как инструмент уголовной политики. – www.Jurfak.kht.ru
Наумова, Ст. Социология на правото. София, 1984.

Панев,Б. Скритата престъпност. София, 1981.

Рональд БлэкборнПсихология криминального поведения 2004, Питер 496 с.343/Б64 
Раковски Кр. Престъпността, нейните причини и средствата за изкореняването й. София, 1993.

Станков Б. Личност и престъпно поведение. София, 1990.

Станков Б. Престъпността в България и нейните жертви. София, 1999.

Там Х. Преступность и уровень жизни. Москва, 1982 (перев. с шведского)

Уеда К. Преступность и криминология в современной Японии. Москва, 1989 перев. с японского языка.
ІІ.2.Особена част

Робърт Клитгард, Роналд Маклейн-Абароа, Х. Линдзи Парис Корумпирани градове, 2006 Сиела,168 с. ,343/К85 
Китан Китанов, Красимир Йотов Наркопрестъпността - разпространение и превенция, 1999, МВР, 245 с. 343/К41 
Китан Китанов, Нина Белова Насилствената престъпност срещу жени и деца - същност и виктимологична превенция 2000, Научноизсл.инст.по криминология, 264 с. 343/К61 
Китан Китанов, Нина БеловаПартньорство между полиция и медии за превенция на престъпността2002НИКК - МВР223 с. 343/К61 
Китан Китанов Грабежите 2005 Министерство на вътрешните работи 220 с. 343/К66 
Корупционни практики и превенция на корупцията 2004 Център за изследване на демокрацията,146 с. ,343/К85 
Корупция и контрабанда : мониторинг и превенция 2000,Център за изследване на демокрацията,76 с. ,343/К90 
Книга за престъпността в България авт. колектив. София, 1992.

Константин Паликарски Превенция и противодействие на корупцията 2006 Институт по публична администрация и европейска интеграция 32 с. 36/П72 
Антикорупционните реформи в България.Основни резултати и рискове. София, Център за изследване на демокрацията, 2007 - www.csd.bg

Мониторинг на антикорупционните реформи в България. София, Център за изследване на демокрацията, 2006 - www.csd.bg

Тенденции на престъпността в България 2000-2005. София, Център за изследване на демокрацията, 2006 - www.csd.bg

Опасностите на киберпрестъпността – документ за дискусия на конференцията от 1-2 април 2008 г. - www.coe.int/cybercrime

Бояджиева Ю.Компютърна престъпност 2004 НИИ по криминалистика и криминология412 с. 343/Б73 
Петров Г. Детската престъпност, 1998 Абагар

Ann Buchanan Cycles of Child Maltreatment 1996 John Wiley & Sons 305, 76/P93  Protecting Children 1997Arena263 p. 343/А37 
Нина Белова Женска престъпност и превантивна дейност на полицията 2004НИИ по криминалистика и криминология182 с. 343/Б43 
Панчо Бешков Crimina feminarum1998Фенея100 с. 159.9/Б48 
Веселин КаракашевМладежка рецидивна престъпност 1990 УИ Св.Кл.Охридски 107 с. 343/К41 
Питер Лилли. Грязные сделки2005Феникс400 с. 32/Л86 


Подготвил:
Светла Маргаритова,PhD

ТЕМИ ЗА КУРСОВИ РАБОТИ ПО КРИМИНОЛОГИЯ


 1. Криминологични аспекти на домашното насилие

 2. Жените – жертва на престъпни посегателства

 3. Защита на жертвите на домашно насилие

 4. Криминологични аспекти на насилието срещу жени

 5. За и против смъртното наказание

 6. „Прането на пари” и организираната престъпност

 7. Източници на доходи на организираната престъпност

 8. Транснационалната организирана престъпност и заплахите й за държавата

 9. Стратегии за борба с организираната престъпност

 10. Младежите в огледалото на криминологията

 11. Непълнолетните в огледалото на криминологията

 12. За и против легализиране на проституцията

 13. Проституция и организирана престъпност

 14. За и против легализиране на употребата на марихуана

 15. „Престъпленията” без жертви (проституция, порнография, наркомании, хазартни игри, алкохолизъм) – за и против криминализирането им.

 16. Характеристика на „привилегированата” престъпност (престъпността на „белите яки”)

 17. За и против облегчаване достъпа до огнестрелно оръжие

 18. Рецидивистите и контролът над престъпността

 19. Порнография и престъпност

 20. Киберпрестъпността - основни характеристики

 21. Криминологични аспекти на порнографията (интернет-пространството и порнографията)

 22. Криминологична характеристика на убийствата – световни и национални тенденции

 23. Криминологична характеристика на личността на извършителите на убийства

 24. Криминологична характеристика на сексуалното насилие – световни и национални тенденции.

 25. Криминологична характеристика на личността на извършителите на сексуални престъпления

 26. Криминологична характеристика на грабежите – световни и национални тенденции

 27. Криминологични аспекти на футболното хулиганство

 28. Криминологична характеристика на извършителите на грабежи

 29. Криминологична характеристика на кражбите - видове, световни и национални тенденции

 30. Криминологична характеристика на извършителите на кражби

 31. Криминологична характеристика на измамите и на техните извършители

 32. Съвременните форми на измами – особености на престъпленията и извършителите

 33. Криминологична характеристика на икономическата престъпност

 34. Криминологична характеристика на корпоративната (организационната) престъпност

 35. За и против наказателната отговорност на юридическите лица

 36. Компютърната престъпност – основни форми и видове

 37. Типични престъпления, извършвани от жени

 38. Характеристика на жените-извършителки на престъпни посегателства

 39. Типични престъпления на непълнолетните

 40. Основни характеристики на личността на непълнолетния правонарушител

 41. Основни характеристики на организираната престъпност

 42. Социални сфери на корупцията

 43. Връзката между социалната патология и престъпността

 44. Опасностите на киберпрестъпността

 45. Проституция и престъпност

 46. Проституция и трафик на хора

 47. Влияние на масмедиите върху страха от престъпността

 48. Страхът от престъпността и неговите криминологични последици

 49. Основни характеристики на груповата престъпност

 50. Прилики и различия между груповата и организираната престъпност

 51. Защита на деца от вредно съдържание и поведение в онлайн среда

 52. Криминологични аспекти на онлайн средата и нейното въздействие върху децата

 53. Характеристика на наркопрестъпността

 54. Екологичната престъпност – форми и превенция

 55. Престъпността по транспорта – форми и превенция
Каталог: wp-content -> uploads -> 2009
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> 1. Числото, което се получава от числото 194 973, като се разменят цифрите на десетиците и хилядите, е
2009 -> Програма за развитие на сектор „Рибарство на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "рибарство" (опрср) на република българия, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 2013 Г.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница