Конспект по Латински език Употреба и значение на винителен падеж Употреба и значение на аблативстраница1/4
Дата16.09.2016
Размер371.1 Kb.
ТипКонспект
  1   2   3   4
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

К О Н С П Е К Т И
за обявените конкурси за докторанти

към Факултета по класически и нови филологии за уч. 2010/2011 г.
Конспект по Латински език
1. Употреба и значение на винителен падеж

2. Употреба и значение на аблатив

3. Употреба и значение на родителен падеж

4. Употреба и значение на дателен падеж

5. Употреба и значение на времената на изявителното наклонение

6. Употреба и значение на времената на подчинителното наклонение

7.Видове изречения. Прости и сложни изречения. Видове съюзи. Съчинителни и подчинителни. Понятие за сложно изречение. Сложни съчинени изречения. Сложни подчинени изречения.

8.Съгласуваност на времената. Особености. Понятието вътрешно зависими изречения.

9. Финално - допълнителни изречения.

10. Следствени изречения.

11. Причинни изречения.

12. Целни изречения.

13. Отстъпителни изречения.

14.Темпорални изречения, въведени със съюза cum.

15. Темпорални изречения, въведени със съюзите priusquam и antequam.

16.Темпорални изречения, въведени с група съюзи за еднократно действие в миналото.

17. Итеративни изречения

18. Условно сравнителни и условно желателни изречения.

19. Косвен въпрос.

20. Условни периоди. Зависими условни периоди.

21. Пряка и непряка реч. Времена и наклонения в oratio obliqua. Зависими условни периоди.
Препоръчителна литература

1. Allen and Greenough. New Latin Grammar.New York.1903.

2. Ernout, A. Thomas, F. Syntaxe latine. 2. Paris, 1953.

3. Kühner, R., C. Stegmann.Grammatik der lateinischen Sprache.Hannover, 1966.

4. Leumann, M. Lateinische Laut- und Formenlehre. München, 1977.

5. Riemann, 0. Syntaxe latine. 7. Paris, 1927.

6. Ronconi, A. La sintassi latina. Firenze, 1959.

7. Sbordone, Fr. Ai margini della sintassi latina. 2. Napoli, 1965.

8. Schneider, I. Lateinische Satzlehre. Leipzig, 1970.

9. Woodcock, E. C. A new latin Syntax. London, 1959.

Съставила: доц. д-р Недялка Георгиева

Конспект по Синтаксис на съвременния немски език


 1. Wortgruppen. Klassifikation, Struktur, Funktionen.

 2. Topologie des Satzes.

  1. Stellungstypen der deutschen Sätze: V1-Satz, V2-Satz und VL-Satz.

  2. Die Satzklammer.

  3. Satzfelder: Vorfeld, Mittelfeld, Nachfeld, linkes Außenfeld. Stellungsfaktoren der Satzelemente.

 1. Das Prädikat. Einfaches und zusammengesetztes Prädikat. Abgrenzungsproblematik.

 2. Die Valenz des Verbs.

  1. Unterscheidung von valenzabhängigen und valenzunаbhängigen Satzelementen (Komplementen und Supplementen): Formrelationen und Bedeutungsrelationen.

  2. Klassen von Komplementen. Verfahren zur Klassifizierung der Komplemente. Paradigma des Komplements.

  3. Ebenen der Valenz.

  4. Klassen von Supplementen.

 1. Satzarten nach der kommunikativen Funktion.

 2. Der zusammengesetzte Satz.

  1. Arten.

  2. Nebensätze

   1. Die Komplementsätze

   2. Die Supplementsätze

   3. Der Attributsatz

 1. Infinitivkonstruktionen: Funktionen.

 2. Partizipialkonstruktionen: Funktionen.

Literatur

ÁGEL, V.: Valenztheorie. Tübingen 2000.Ágel, V./Eichinger, L. M./Eroms, H.-W./Hellwig, P./Heringer, H. J./Lobin, H. (Hrsg.): Dependenz und Valenz. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung. Bd. 25.1, 2. Berlin – New York 2003, 2006. (= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 25.1, 2)

Altmann, H./Hahnemann, S.: Syntax fürs Examen. Studien- und Arbeitsbuch. Opladen/ Wiesbaden 1999.

BUßMANN, H.: Lexikon der Sprachwissenschaft. 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart 2002.DUDEN. Die Grammatik. 7., völlig neu erarbeitete und erw. Auflage. Hrsg. von der Dudenredaktion. Bd. 4. Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich: Dudenverlag 2005.

Dürscheid, Chr.: Syntax. Grundlagen und Theorien. Wiesbaden 2000.

Eisenberg, P.: Grundriss der deutschen Grammatik. Bd. 2. Der Satz. 3., durchgesehene Auflage. Stuttgart – Weimar 2006.

ENGEL, U.: Deutsche Grammatik. Heidelberg 1988.

Engel, U.: Syntax der deutschen Gegenwartssprache. Berlin 1994.

Eroms, h.-W.: Syntax der deutschen Sprache. Berlin – New York 2000.

HEIDOLPH, K.-E./Flämig, W./Motsch, W. et al.: Grundzüge einer deutschen Grammatik. Berlin 1981.

HELBIG, G./BUSCHA, J.: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin – München – Wien – Zürich – New York 2005.

Helbig, G.: Probleme der Valenz- und Kasustheorie. Tübingen 1992. (= Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft, 51)

HENTSCHEL, E./WEYDT; H.: Handbuch der deutschen Grammatik. 3., völlig neu bearbeitete Auflage. Berlin – New York 2003.

Kleine Enzyklopädie. Die deutsche Sprache. Hrsg. Fleischer, W./ Helbig, G./ Lerchner, G.. Frankfurt/M. 2002.

Meibauer, J./Demske, U./Geilfuß-Wolfgang, J. et al: Einführung in die germanistische Linguistik – Kapitel 4. Stuttgart – Weimar 2002.

Pittner, k./ Berman, j.: deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch. 3. Auflage. Tübingen 2008.

Schumacher, H./Kubczak, J./Schmidt, R./de Ruiter, V.: VALBU – Valenzwörterbuch deutscher Verben. Tübingen 2004.

ZIFONUN, G./HOFFMANN, L./STRECKER, B. et al.: Grammatik der deutschen Sprache. Bd. 1 – 3. Berlin – New York 1997.


__________________________________________________________________________
Конспект по Литература и култура на скандинавския север

 1. Геофизическа и социално-културна характеристика на Скандинавския север. Държавно устройство на страните, които включва ареалът. Езикови и етнически особености.

 2. Специфика на нордската душевност и манталитет: предпоставка за изграждането на нордска идентичност. Периферийна и кръстопътна култура – отлики и съпоставки.

 3. Връзката човек-природа. Екософията и значението й за формиране на индивидуалния, националния и ареалния характер. Други предопределящи фактори, намерили отражение в нордската литература.

 4. Кодови понятия (на шведски език) за дадености, емоционални състояния и идейни импулси в литературите на Скандинавския север. Своеобразие на сюжетиката и стилистиката им – от рунските надписи, еда-поезията и сагите до класически и съвременни образци.

 5. Главни етапи в историята на ареала от викингската епоха до наши дни. Взаимодействие с културата на Европа и САЩ. Фази в развитието на художествената литература. Сравнителен анализ на сходствата и различията в отделните национални литератури (датска, исландска, норвежка, финландска, шведска)

 6. Скандинавският роман – възникване, специфика, постижения, най-видни писатели в този жанр през ХІХ, ХХ и ХХІ век.

 7. Поезия и драма – върхови епохи и представители в ареала. Национални поети. Драматурзи със значимост, далеч надхвърляща пределите му.

 8. Университети и образование. Културни институции и центрове за творчество.

 9. Нордски културен канон – изясняване и тълкуване на този тип сумиране и систематизиране на художественото наследство на ареала и в отделните страни там.

10. Рецепция на литературите на скандинавските страни в България. Етапи в тяхното представяне и възприемане у нас. Влияние върху личности и процеси в българската литература.

Изготвила професор д-р Вера Ганчева

__________________________________________________________________________
Конспект по Синтаксис на Съвременния английски език


 1. Syntax in the System of Language

 2. Syntactic Theories

 3. Sentence: General

 4. Simple Sentence: Clause Structure

 5. Complementation and Modification

 6. Phrase: General

 7. The Verb Phrase

 8. The Noun Phrase

 9. Composite Sentence: General

 10. Compound Sentences

 11. Complex Sentences

 12. Semi-complex and Semi-compound Sentences

 13. Semantic Roles (Functional Grammar)

 14. Thematic and Information Structures of the Clause

 15. Communicative Dynamism

Bibliography:

1. Quirk et al.: Comprehensive English Grammar, 1985, Longman.

2. Downing A. and Ph. Locke: A University Course in English Grammar 1992,

London: Routledge

3. Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar, 1983, Moskva:

“Visshaya shkola”

4. Radford A: Transformational Syntax, 1981, CUP.

5. Jacobs R.A.: English Syntax, 1993, OUP.

6. Mathews P.H. Syntax, 1981, CUP.

7. Baker C.L. English Syntax, 1995, MIT Press.

-----------

English Language and Linguistics

Journal of Linguistics


__________________________________________________________________________
Конспект по Английски език - семантика

 1. Linguistic semantics: lexical semantics and grammatical semantics.

Schools of semantics.

2. The word as a linguistic unit. Other semantic units. 1. Meaning and sense. Meaning and Reference. Intension, extension,

reference, denotation. Types of meaning.

4. Iconicity and motivation of meaning. cognitive evidence.

5. Motivation of meaning: acquisition and loss.

6. Semantic structure. Language Relativity Theory (the Sapir-Whorf

Hypothesis).

7. Semantic structure. Universalism. The Chomskian view. The

compromise. Empirical evidence.

8. Semantic universals. Types. Nature of the evidence.

9. Paradigmatic semantic relations: binary and non-binary relations.

Hyponymy. Incompatibility. Meronymy. Minor types.

10. Oppositeness of meaning. Markedness.

11. Compositionality. Contextual meaning. Componential analysis.

12. Metaphor, metonymy, irony and other processes of sense transfer.

13. Syntagmatic semantic relations. Selectional restrictions. Vagueness.

Ambiguity.

14. Semantics and syntax.

15. Semantics and pragmatics. Inference. Presupposition and

implicatures. Speech

acts. The Gricean cooperation principle and relevance.

16. Methods of semantic analysis: the structuralist approach;

componential analysis; semantic fields and lexical gaps.

17. Phraseology. What is a phraseological unit (PU)? Criteria of

identification. Creativity.

18. Phraseology. Cultural aspects of phraseology.


Reading List

J. Lyons (1977). Semantics Vol. I & Vol. II, CUP

James Hurford and Brendan Heasley, (2007). Semantics: A Coursebook, CUP

Akmajian, A., Demers, R., Farmer, A., and Harnish, R. (2001) Linguistics: An

Introduction to Language and Communication. The MIT Press,

Cambridge, Massachusetts

Dirven R., M. Verspoor (eds.) (2007) Cognitive Explorations of Language and

Linguistics. John Benjamins

Parkvall M. (2006) Limits of Language: Almost everything you didn't know

about language and languages. London: Battlebridge.

Wardhaugh R. (1998), An Introduction to Sociolinguistics. Blackwell, Oxford

Yule G. ( 1996), Pragmatics. Oxford University Press, Oxford

Kreidler, Ch. (1998) Introducing English Semantics. Routledge

Griffths, P. (2006) Introduction to English Semantics and Pragmatics. Edinburgh

University

Wierzbicka, A. (1992). Semantics, Culture and Cognition. (Oxford: OUP).

- (1996a.) Semantics, Primes and Universals. (Oxford: OUP).

Szabo, Z. (2005) (ed.) Semantics vs. Pragmatics. OUP

Skandera, P. (2007) (ed.) Phraseology and Culture in English. Mouton de

Gruyter.


Cruse, A. (2000/2004) Meaning in Language: An Introduction to Semantics and

Pragmatics. OUP

Cruse, A. (1986) Lexical Semantics. CUP

Geeraerts, D., H. Cuyckens (eds.) (2007). The Oxford Handbook of Cognitive

Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
Reference Materials


 • Crystal, D. 1997. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 4th edition. Blackwell.

 • Matthews, P. 1997. The Oxford Dictionary of Linguistics. OUP.

 • Newmeyer, F.J. (ed.) 1988. Linguistics: The Cambridge Survey. 4 vols. CUP.

 • Trask, R.L. 1993. A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics. Routledge.

 • D. Crystal, The Cambridge Encyclopaedia of Language

 • An Encyclopaedia of Language, N. E. Collinge (eds) 1990

 • The Encyclopaedia of Language and Linguistics 1994. Vol. I – X. Pergamon.

__________________________________________________________________________
Конспект по Английско езикознание

 1. Theories of the origin and nature of language.

 2. Language and linguistics. Basic issues:

- naïve vs. scientific ideas about language

- type and token

- design features of language


 1. Structural Saussurean linguistics.

- basic notions

- the dichotomies

- system and structure

- level theories of language

4. The Chomskian revolution

- competence vs. performance

- universal grammar

- the generation paradigm

5. The cognitive basis of language

- functions of language

- language as a semiotic system

- linguistic units and conceptual categories

6. What is a word? Lexicology and semantics

- words, meanings and semantics

- grammaticalization vs. lexicalization

7. Meaning building blocks: morphology

- types of morphemes

- grammatical categories: markers; parts of speech

8. Putting concepts together: syntax

- hierarchy, linearity, constituency

- event schemas

9. Language universals. Approaches to their study.

10. Types of universals.

11. Classifications of languages

- genetic; areal

- typological

12. Pragmatics: doing things with words

- Gricean principles of communicative behaviour

- speech acts and felicity conditions

- the performative hypothesis

13. Text linguistics: structuring texts

- seven standards of textuality

- coherence and cohesion
READING LIST:

R.Dirven, M. Verspoor (eds) 2007. Cognitive Explorations of Language and

Linguistics. CELL.

Lyons, J.1985. Linguistics. Penguin. • 1977. Semantics. V. I. CUP.

 • 1981. Language and Linguistics. CUP.

Fromkin, V., R. Rodman. 1993. An Introduction to Language. NY. Harcourt

Brace Publishers.

Robins, R. H. 1989. General Linguistics. An Introductory Survey. Longman.

Trask, R. 1994. Language Change. Routledge.

Smith, N., D. Wilson. 1988. Modern Linguistics: The Result of Chomsky’s

Revolution. Penguin.

De Beaugrande, W. Dressler. 1981. Introduction to text linguistics. Longman.

Evans, Vyvyan and Melanie Greene (2007) Cognitive Linguistics: An

Introduction. Edinburgh University Press.

Lobner, Sebastian (2002) Understanding Semantics. Hodder Education.

Geeraerts, D. and Cuyckens, H. (Eds.) (2007). The Oxford Handbook of

Cognitive Linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Griffths, P. (2006) Introduction to English Semantics and Pragmatics. Edinburgh

University

Akmajian, A., Demers, R., Farmer, A., and Harnish, R. (2001) Linguistics: An

Introduction to Language and Communication. The MIT Press,

Cambridge, Massachusetts
Reference Materials


 • Crystal, D. 1997. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 4th edition. Blackwell.

 • Matthews, P. 1997. The Oxford Dictionary of Linguistics. OUP.

 • Newmeyer, F.J. (ed.) 1988. Linguistics: The Cambridge Survey. 4 vols. CUP.

 • Trask, R.L. 1993. A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics. Routledge.

 • D. Crystal, The Cambridge Encyclopaedia of Language

 • An Encyclopaedia of Language, N. E. Collinge (eds) 1990

 • The Encyclopaedia of Language and Linguistics 1994. Vol. I – X. Pergamon.

__________________________________________________________________________
Конспект по Литература и култура на САЩ

1. Colonial settlement cultures. Puritan origins. British America. Colonial Literature.

2. The American Revolution. American Enlightenment. Republicanism and liberalism. The Literature of the Enlightenment.

3. Slavery. Black America. African-American culture. Anti-slavery writings. Slave narratives

4. Antebellum Culture. The Civil War and Reconstruction. The South. 5. The West. The Frontier. The Native-American Experience. American Renaissance.

6. The Industrial Revolution and urbanization. The Gilded Age. The Progressive Era. Individualism. Pragmatism. Social Darwinism. American Realism.

7. Immigration. Monoculturalism and multiculturalism. American Naturalism.

8. The Jazz Age. Modernism. The Emergence of consumer society. American Modernism.

9. The Great Depression. The New Deal. Social change during World War II. The Red Decade in American Literature.

10. The US after World War II. The Cold War. Culture of Resistance. The Beat Generation.

11. The 1960s. Counterculture. Highbrow and lowbrow. Social and political movements.

12. The 1970s and 1980s. The culture of abundance and narcissism. Popular culture. American Postmodernism.

13. The 1990s and the new millennium. Globalization and cultural imperialism. Ethnic Literatures.

14. American philosophy and ideology in history. Intellectual history. The American Dream.

15. Education in American Society. Science and technology in US history and society.

16. Religion in American Society. Historical and social developments.

17. Intersectionality: class, race, ethnicity, gender. Social and cultural stratification.

18. The culture of politics. Party culture. The culture of jurisdiction.

19. US Foreign relations. The American Century.
RECOMMENDED BIBLIOGRAPHY

Agnew, J.-C., Rosenzweig, R. (eds.) A Companion to Post-1945 America. Blackwell, 2002.

Anderson, D. Philosophy Americana. Making Philosophy at Home in American Culture. Fordham University Press, 2006.

Bailyn, B. The Ideological Origins of the American Revolution. Harvard University Press, 1992 (2nd. ed).

Barney, W. J. (ed.) A Companion to 19th-Century America. Blackwell, 2001.

Barney, W. J. The Civil War and Reconstruction. Oxford University Press, 2001.

Bellah, R., Marsden, R. et al. Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life. University of California Press, 1985.

Bercovitch, S. The Rites of Assent. Transformations in the Symbolic Construction of America. Routledge, 1993.

Bigsby, C. (ed.) The Cambridge Companion to Modern American Culture. Cambridge University Press, 2006.

Bloom, A. The Closing of the American Mind. Simon & Schuster, 1987.

Boorstin, D. The Americans: The Democratic Experience. Random House, 1973.

Boorstin, D. The Americans: The National Experience. Random House, 1965.

Campbell, N., Kean, A. American Cultural Studies. An Introduction to American Culture. Routledge, 1997.

Cobb, J. C. Away Down South : a History of Southern Identity. Oxford U. P., 2005.

Currell, S. American Culture in the 1920s. Edinburgh University Press, 2009.

Daniels, R. American Immigration. Oxford University Press, 2001.

Deloria, P. J., Salisbury,N. (eds.) A Companion to American Indian History. Blackwell, 2002.

Deverell, W. (ed.) A Companion to the American West. Blackwell, 2004.

Foertsch, J. American Culture in the 1940s. Edinburgh University Press, 2008.

Ford, L. (ed.) A Companion to the Civil War and Reconstruction. Blackwell, 2005.

Goetzmann, W. Beyond the Revolution: A History of American Thought From Paine to Pragmatism. Basic Books, 2009.

Greene, J. P., Pole, J. R. (eds.) A Companion to the American Revolution. Blackwell, 2000.

Halliwell, M. American Culture in the 1950s. Edinburgh University Press, 2007.

Halliwell, M., Morley, C. (eds.) American Thought and Culture in the 21st Century. Edinburgh University Press, 2008.

Harrison, C. American Culture in the 1990s. Edinburgh University Press, 2007.

Hewitt, N. A. (ed.) A Companion to American Women's History. Blackwell, 2002.

Hofstadter, R. Anti-intellectualism in American Life. Knopf, 1963.

Kammen, M. American Culture, American Tastes: Social Change and the 20th Century. Knopf, 1999.

Kammen, M. Contested Values: Democracy and Diversity in American Culture. St. Martin’s Press, 1995.

Kammen, M. In the Past Lane. Historical Perspectives on American Culture. Oxford University Press, 1997.

Kaufman, W. American Culture in the 1970s. Edinburgh University Press, 2009.

Kaufman, W. The Civil War in American Culture. Edinburgh University Press, 2006.

Lasch, C. The Culture of Narcissism. Norton, 1979.

Lauter, P. From Walden Pond to Jurassic Park. Activism, Culture and American Studies. Duke University Press, 2001.

Levine, L. Highbrow/Lowbrow. The Emergence of Cultural Hierarchy in America. Harvard University Press, 1990.

Lipsitz, G. Time Passages: Collective Memory and American Popular Culture. University of Minnesota Press, 1990.

McDonogh, G. W., Gregg, R. and Wong, C. H. (eds.) Encyclopedia of Contemporary American Culture. Routledge, 2001.

Monteith, S. American Culture in the 1960s. Edinburgh University Press, 2008.

Noll, M. (ed.) Religion and American Politics: From the Colonial Period to the 1980s. Oxford University Press, 1990.

Perry, E. I., Smith, K. M. The Gilded Age and Progressive Era. Oxford U. P., 2006.

Reeves, T. C. Twentieth-Century America. Oxford University Press, 2000.

Rowe, J. C. (ed.) Post-Nationalist American Studies. University of California Press, 2000.

Singh, R. American Government and Politics. Sage Publications, 2003.

Sollors, W. Beyond Ethnicity: Consent and Descent in American Culture. Oxford University Press, 1986.

Susman, W. I. Culture as History. The Transformation of American Society in the Twentieth Century. Smithsonian Institution Press, 2003.

Thompson, G. American Culture in the 1980s. Edinburgh University Press, 2007.

Tindall, G. B., Shi, D. E. America. A Narrative History. 2 vols. Norton, multiple eds.

Wuthnow, R. American Mythos: Why Our Best Efforts to Be a Better Nation Fall Short. Princeton University Press, 2006.


__________________________________________________________________________
Конспект по Литература и култура на Великобритания
I. КУЛТУРОЗНАНИЕ

 1. What is (British) Cultural Studies? Definitions, methodologies. Culture and political considerations. Culture and power.

2. Victorian England and the Industrial Revolution. Economic, social and political effects of the revolution.

3. The Empire, political ambitions and the economy.

4. The British Constitution; the compromise between tradition and modernity, the alliance between the aristocracy and the middle class.

5. British society and the changes in class structure between the 19th and the 21st century. The formulation and persistence of social inequality through the educational system..

6. Cultural studies and the media. The British Press – general characteristics.

7. British national identity. Britishness and the English, the Scots, the Welsh and the Irish. Dominant and marginal cultures.

8. Youth cultures in Britain.

9. Gender cultures in Britain.


II. ЛИТЕРАТУРА

1. Englishness/Britishness in Literature:

a) The Imperial and the Colonial

b) The Imperial Legacy

c) The presence and absence of history

d) Britishness at the turn of the 21st century

e) Race, class, gender.
Кандидатите ще могат да развият един от подвъпросите по литература (а-е) като използват едно от следните произведения по свой избор:

E. M. Forster A Passage to India; Graham Swift Waterland; Katsuo shiguro The Remains of the Day; Salman Rushdie Midnight’s Children; Brian Friel Translations.BIBLIOGRAPHY:

1. What is (British) Cultural Studies?...

Con Davis, Robert., Schleifer, Ronald., “Cultural Studies”, Contemporary Literary Criticism and Cultural Studies. Con Davis, Robert; Schleifer Ronald (eds.), New York: Longman, 1994. pp. 597-608.

Culler, Jonathan., “Doing Cultural Studies.” in his The Literary in Theory.Stanford: Stanford university Press, 2007: 240-253.

Easthope, “But What is Cultural Studies?” Studying British Culture. Bassnett,Susan, (ed.), London: Routledge, 1997. pp. 3-18.

Grossberg, L., Nelson, C., and Treichler, P., “An Introduction”. Cultural Studies. Grossberg, Lawrence; Nelson, Cary and Treichler, Paula., (eds.).New York: Routledge, 1992. pp. 1-16. For critical reviews, see, Stratton, Jon and Jen Ang “On the impossibility of a global cultural studies.’British’cultural studies in an ‘international frame’”. In: Stuart Hall.Critical Dialogues in Cultural Studies. Morley, David, Kuan-Hsing Chen (eds.) London: Routledge, 1996: 361-391; Jameson, Fredric “On ‘cultural studies’”. A Cultural Studies Reader. History, Theory, Practice. Munns, Jessica, Rajan, Gita., (eds.) London: Longman, 1995: 613-645.

Grossberg, Lawrence., "The circulation of cultural studies"What Is Cultural Studies? Storey, John (ed.) London, Arnold, 1996. pp. 178-186.

Hall,Stuart., “Cultural studies and its theoretical legacies”, in Grossberg et al., 277-294, or in Morley and Chen, 262-276;

------, "Cultural Studies: Two Paradigms". Media, Culture and Society. Collins, Richard et al., (eds.); also in What Is Cultural Studies? Storey, John (ed.)London, Arnold, 1996. pp. 31-48; also in Contemporary LiteraryCriticism. Con Davis, Schleifer, (eds.) pp. 609-626,

Storey, John. “Cultural Studies: An Introduction”, in Storey, (ed.), pp. 1- 13. Williams, Raymond., “The Future of Cultural Studies.” The Politics of Modernism. Against the New Conformists. London: Verso, 1989. 151-162.

------, “The Analysis of Culture”, in his The Long Revolution. pp. 57- 70, or in Cultural Theory and Popular Culture. Storey, John (ed.)., London: Harvester and Wheatsheaf, 1994: p. 56-64.


2. Victorian England and the Industrial Revolution.

Cain, P. and Hopkins, A., “Gentlemanly capitalism and British overseas expansion.” Economic History Review, 2nd series, 39, 40 (available in National Library)

Cannadine, David., “The past and the present in the Industrial Revolution, 1880-1980.” Past and Present, 103, 1984 (available in National Library)

Hawkes, Gary., “Reinterpretations.” The Industrial Revolution and British Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1993:54-78.

O’Brien, Patrick and Roland Quinault., (eds.) “Modern Conceptions of the Industrial Revolution.” O’Brien, Patrick and Roland Quinault., (eds.), The Industrial Revolution and British Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1993: 1-30.

Raven, J.,“British history and the enterprise culture.” Past and Present, 123, 1989 (available in National Library).

Richards, Eric., “Margins of the Industrial Revolution.” The Industrial Revolution and British Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1993: 203-228.

Weber, Max., The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.

Wiener, M. J., English Culture and the Decline of the Industrial Spirit 1850-1980. Cambridge: The University Press, 1981.

3. The Empire, political ambitions and the economy.

Cain, P. and Hopkins, A., See 2 above.

Cunningham, Hugh., “The Language of Patriotism, 1750-1914.” Politics and Ideology. James Donald, Stuart Hall (eds.). Milton Keynes: Open University Press, 1986: 138-151.

Hall, Catherine., “Introduction: thinking the postcolonial, thinking the empire.” Cultures of Empire. Catherine Hall (ed.). Manchester: Manchester University Press, 2000: 1-35.

Hobsbawm, Eric. The Age of Empire 1875-1914. London” Sphere Books, 1991.

Said, Edward., Culture and Imperialism. London: Vintage, 1994.

Samuel, Raphael, “Empire Stories: The imperial and the domestic.” in his Theatres of Memory. Vol. 2. Island Stories. UnravellingBritain. London: Verso, 1998: 74-96.

4. The British Constitution; the compromise between tradition and modernity, the alliance between the aristocracy and the middle class.

Bagehot, Walter., The English Constitution. London: Fontana, 1963. For commentary, see Nairn, below.

Jennings, W. Ivor., The British Constitution. London: Cambridge University Press, 1968.

Nairn, Tom., The Enchanted Glass. London: Vintage, 1994. chapter “Chief Malefactor” The English Constitution” and “Sooner than one thinks”, pp. 360-375.

Parliament explained (A PDF file used in \class).

5. British society and the changes in class structure between the 19th and the 21st century. The formulation and persistence of social inequality through the educational system.

Bedarida, F., A Social History of England, 1851-1990. London: Routledge, 1992. chapter “Education and class”. pp. 153-159.

Cannadine, David., Aspects of Aristocracy. chapter 3 “Nobility and mobility in modern Britain.” Harmondsworth: Penguin, 1994: 55-73.

Holt, Richard., Sport and the British. (especially part 3 “Living in the cities. Working-class communities.”)

Hudson, Pat., The Industrial Revolution. (chapter 7 Class and gender). London: Arnold, 1992:201-236.

Marwick, Arthur., British Society since 1945. Harmondsworth: Penguin, 1982.

Nairn, Tom., The Enchanted Glass. London: Vintage, 1994. chapter “Class: the Totem-shadow”, pp. 260-268.

Savage, Mike., “The condition of the contemporary middle classes.” The Contemporary British Society Reader. N. Abercrombie, Warde (eds.), Cambridge: Polity, 2001: 80-88.

Sharon, Gewirtz et al., “Social class and choice of secondary schooling.” The Contemporary British Society Reader. Nicholas Abercrombie and A. Warde. Cambridge: Polity, 2001: 279-285.

Wiener, M. J., See 2 above. for education, pp. 132-137.7. Cultural studies and the media.The British Press – general characteristics.

Curran, J., and Seaton, J., Power without Responsibility. The Press and Broadcasting in Britain. London: Routledge, 1989.

Gurevich, Michael., (ed.), Culture, Society and the Media. London” Routledge, 1993.

Hall, Stuart., (ed.), Culture, Media and Language. London: Routledge, 1992.

Iliev, Valentin., “The British press.” British and American Mass Media. Vassileva, Madeleine., (ed.), Sofia: Polis, 2000: 27-44.

McNair, Brian., “The transformation of the British Press.”The Contemporary British Society Reader. Nicholas Abercrombie and A. Warde. Cambridge: Polity, 2001

Negrine, Ralph., Politics and the Mass Media in Britain. London: Routledge, 1989.

Seymour-Ure, C., The British Press and Broadcasting since 1945. London: Routledge, 1990.8. British national identity. Britishness and the English, the Scots, the Welsh and the Irish. Dominant and marginal cultures.

Bradley, Ian., Believing in Britain. The Spiritual Identity of Britishness. London: Lion Hudson, 2007.

Driver, Steven, Martell, Luke, “Blair and ‘Britishness’.” British Cultural Studies. David Morley, Kevin Robins (eds.), Oxford: Oxford University Press, 2001: 461-472.

Hall, Catherine., British cultural identities and the legacy of empire. British Cultural Studies. David Morley, Kevin Robins (eds.), Oxford: Oxford University Press, 2001: 27-40.

Nairn, Tom., The Enchanted Glass. London: Vintage, 1994. chapter “English Nationality”, pp. 131-141.

Perryman, Mark., (ed.), Imagined Nation. England after Britain. London: Lawrence & Wishart, 2008.

Potts, Alex., “Constable country between the wars.” Patriotism. The Making and Unmaking of British National Identity. Vol. III. National Fictions. Raphael Samuel (ed.), London: Routledge, 1989: 160-186.

Said, Edward., Culture and Imperialism. London: Vintage, 1994.

Ward, Paul., Britishness since 1870. London: Routledge, 2004.

9. Youth cultures in Britain.

Ewen, Stuart., “All-consuming images: the politics of style in contemporary culture.” Literary Theory. Julie Rivkin, Michael Ryan (eds.), Oxford: Blackwell, 1998:1082-1086.

Hebdige, Dick., “Subculture: the meaning of style.” Literary Theory. JulieRivkin, Michael Ryan (eds.), Oxford: Blackwell, 1998: 1065-1075.

McLaren, Malcolm., “Punks and history.” Literary Theory. JulieRivkin, Michael Ryan (eds.), Oxford: Blackwell, 1998: 1076-1081.

Roberts, Ken et al., “British youth culture in the 1990s.” The Contemporary British Society Reader. Nicholas Abercrombie and A. Warde. Cambridge: Polity, 2001.

Sibley, David., “The control of space: travellers, youth and drug cultures.British Cultural Studies. David Morley, Kevin Robins (eds.), Oxford: Oxford University Press, 2001: 417-430.

10. Gender cultures in Britain.

De Lauretis, Teresa., “The technology of gender.” Literary Theory. JulieRivkin, Michael Ryan (eds.), Oxford: Blackwell, 1998: 713-722.

Fetterley, Judith., “On the Politics of Literature”. Literary Theory. Julie Rivkin, Michael Ryan (eds.), Oxford: Blackwell, 1998: pp.561- 569.

Homans, Margaret., “Representation, reproduction and women’s place in language.” Literary Theory. JulieRivkin, Michael Ryan (eds.), Oxford: Blackwell, 1998: 650-655.

Hudson, Pat. See 5 above.

McDowell, Linda., “Changing cultures of work: employment, gender and lifestyle.” British Cultural Studies. David Morley, Kevin Robins (eds.), Oxford: Oxford University Press, 2001: 343-360.

McRobbie, Angela., “Good girls, bad girls? Female success and the new meritocracy.” British Cultural Studies. David Morley, Kevin Robins (eds.), Oxford: Oxford University Press, 2001: 361-372.

Millett, Kate., “Sexual Politics” Feminisms. Maggie Humm (ed.), New York: Columbia University Press, 1992& 132-137.

Nixon, Sean., “Resignifying masculinity: from ‘New Man” to ‘New Lad’. British Cultural Studies. David Morley, Kevin Robins (eds.), Oxford: Oxford University Press, 2001: 373-386.

Scott, Joan W. “Gender: a useful category of historical analysis” in her Gender_and the Politics of History. New York: Columbia University Press, 1988: 30-50.


http: www.postcolonialweb.org/misc/colonialbibl.html (по-стара, временна)

в момента се подготвя

http://vos.ucsb.edu/browse.asp?id=2709
__________________________________________________________________________
Конспект по Английски Ренесанс


 1. Anglo-Saxon poetry: Distinctive features. Beowulf and the elegies.

 2. The spirit of the Gothic Renascence in literature. Medieval romances and ballads. The Arthurian legend and its development: Geoffrey of Monmouth, the Gawain Poet, Sir Thomas Malory.

 3. William Langland: Pierce Plowman. Social satire and the medieval genre of the vision.

 4. Geoffrey Chaucer's inventory of the Middle Ages - society and literature. Anticipation of the Renaissance in his work.

 5. Medieval drama: liturgical drama, Mystery cycles, Morality plays. Stage conventions and the development of dramatic structure.

 6. Sir Philip Sidney: the all-round Renaissance personality and its literary projection.

 7. Edmund Spenser: the rise of Renaissance poetry.

 8. The Elizabethan theatre: sources and development. Stage conditions.

 9. John Lyly and court comedy. Euphues and its stylistic influence on contemporary literature.

 10. Thomas Kyd: the tragedy of revenge.

 11. Christopher Marlowe: the tragedy of the Renaissance Overreacher. Ideological and aesthetic aspects.

 12. William Shakespeare: the synthesis of Renaissance poetic drama.

 13. The Elizabethan Sonnet and the lyrical poetry of the Renaissance. From Wyatt and Surrey to Shakespeare.

 14. John Donne. The Mannerist revolt in Poetry.

 15. Ben Jonson's satirical drama: the spirit of the Revolt.

 16. Thomas Middleton: Jacobean City Comedies and tragedies of moral degradation.

 17. John Webster: the tragedy of Mannerism.

 18. Francis Beaumont and John Fletcher: early Baroque drama.

 19. The Renaissance essay: Jonson, Bacon, character writers.

 20. Sir Thomas Browne: Mannerist prose.

 21. John Milton and the recreation of English language and poetry.

BIBLIOGRAPHY

Mincoff, M. A History of English literature , P.1.

The Sphere History of English literature, vols.1-3

Sanders, A. The Short Oxford History of English Literature

The Cambridge Guide to English Literature

Chambers, E.K. English Literature at the Close of the Middle Ages.

-------------------- The Elizabethan Stage

Greenblatt, S. Renaissance Self-Fashioning

Burke, P. The Renaissance

Brewer, D. Chaucer in His Time

Church, R. W. Edmund Spenser

Coghill, N. Geoffrey Chaucer

Evans, M. English Poetry in the Sixteenth Century

Howard,D. The Idea of The Canterbury Tales

Lever, J. W. The Elizabethan Love Sonnet

Spiller, M. The Development of the Sonnet

Church, R.W. Edmund Spenser

Nelson, W. The Poetry of Edmund Spenser

Шурбанов, А., Поетика на английския ренесанс

Belsey, C. The Subject of Tragedy

Bradbrook, M. C. Themes and Conventions in Elizabethan Tragedy

----------------------- The Growth and Structure of Elizabethan Comedy

------------------------ The Rise of the Common Player

------------------------ The Living Monument

Braunmuller, A. and M. Hattaway( eds.) The Cambridge Companion to English Renaissance Drama

Dollimore, J, J. Radical Tragedy

Dollimore, J. and Alan Sinfield (eds.) Political Shakespeare

Leech, C.(ed.) Marlowe. A Collection of Critical Essays

Levin, H. Christopher Marlowe: The Overreacher

Shepherd, S. Marlowe and the Politics of the Elizabethan Theatre

Steane, J. B. Marlowe. A Critical Study

Шурбанов, А. Между патоса и иронията. К. Марлоу и зараждането на

Английската ренесансова драма

Schoenbaum, S. Shakespeare

Bradley, A. C. Shakespearean Tragedy

Drakakis, J.(ed.) Shakespearean Tragedy

Waller, G.(ed.) Shakespearean Comedy

Drakakis, J. (ed) Alternative Shakespeares

Ellis-Fermor, U. Shakespeare the Dramatist

Granville-Barker, H. Prefaces to Shakespeare

Mangan, M. A Preface to Shakespeare's Tragedies

Mangan, M. A Preface to Shakespeare's Comedies

Mincoff, M. Shakespeare.The First Steps

---------------- Things Supernatural and Causeless. Shakespearean Romance.

Ryan, K. Shakespeare

Cave, R.A. Ben Jonson.

Ellis-Fermor, U. The Jacobean Drama

Legatt, A. Ben Jonson

Knights, L. C. Drama and Society in the Age of Jonson

Bailey, J. Milton

Steadman, J. M. Milton and the Renaissance Hero

Waldock, A.J. A. Paradise Lost and Its Critics

Панчева,Е., Разбягване на подобията. Опит върху ренесансовата култура


__________________________________________________________________________
Конспект по Испански език - фонетика и фонология
Съдържание на програмата

 1. Предмет, цели и задачи на фонетиката и фонологията

 2. Структурни и функционални планове на звуково равнище: норма и система

 3. Учленителен аспект на езиковия звук. Артикулационна база. Класификация на звуковете по учленителни признаци

 4. Акустически аспект на езиковия звук. Класификация на звуковете по акустически признаци

 5. Функционален аспект на гласните и съгласните. Фонема, фон и алофон. Фонологична опозиция. Типове фонологични опозиции. Неутрализация

 6. Норма и система на испанските гласни

 7. Дифтонги и трифтонги

 8. Норма и система на испанските съгласни

  1. Преградни съгласни

  2. Проходни съгласни

  3. Преградно-проходни съгласни

  4. Носови съгласни

  5. Ликвидни съгласни

 9. Фонемна комбинаторика. Сричкова структура в съвременния испански език

 10. Фоносинтаксис

 11. Ударение

 12. Интонация
Каталог: var -> ezwebin site -> storage -> original -> application
application -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
application -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
application -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Програма за държавен изпит за специалност
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница