Конспект по наказателно правоДата15.10.2018
Размер73.75 Kb.
ТипКонспект
Конспект

по наказателно право

А.Обща част.

 1. Понятие за наказателното право и наказателно-правната наука. Същност и особености на наказателното право.Наказателно право и наказателна политика.Принципи на изграждане на българското наказателно право.Отграничение на наказателното право от други сродни отрасли.Предмет и мтоди на наказателноправната наука .Задачи на наказателноправната наука.(въпросът отпада)

 2. Устновяване и развитие на българското наказателно право. Извори на българското наказателно право,правото до освобождението.Наказателният закон от 1896г. и други закони.Развитие след Втората световна война.Законът от 1951г.,Наказателният кодекс от 1956г. ,Кодифициране от 1968г.Положение и тенденции в съвремения етап.

 3. Източници на наказателноправните норми. Видове източници и тяхното значение.Законът като основен източчник на наказателното право.Значението му за спазване на принципа на законоустановеност на престъпленията и наказанията.Видове наказателни закони с оглед на техния обхват.Отношение на Наказателния кодекс към други нормативни актове.Значение на международни актоне и на Конституцията на Република България.(въпросът отпада)

 4. Видове структура на наказателноправните норми. Структура на наказателноправната норма-диспозиция и санкция.Норми на общата и норми на особената част.Видове норми на общата част : определителни и императивни.Видове нонорми на особената част:описателни,прости,препращащи,бланкетни,алтернативни и т.н..Строеж на санкциите,видове.

 5. Тълкуване на наказателния закон. Задачи на тълкуването и прилагани методи.Видове тълкуване с оглед на обема и субекта.Значение на съдебното тълкуване и неговата задължителна сила.Отношение на тълкуванетокъм прилагането на закона по аналогия.(въпросът отпада).

 6. Действие на наказателния закон по време,място и относно лицата. Влизане в сила на наказателния закон.Дейстние на наказателния закон по време-чл.2,ал.2. Действие по място и възприети принципи:териториален-чл.5,ал.1-2; личен-чл..4,ал.1; реален- чл.5; универсален-чл.6.Изключение.Въпроси на екстрадация.

 7. Наказателноотговорни лица.Субект на престъплението. Наказателна отговорност и възраст.Възрастови групи и тяхното наказателно значение. Непълноретни и особености в тяхната отговорност. Субект на престъплението и очертаванена съответните изискваия в състава на престъплението.Особени качества на субекта. (чл.31-34).

 8. Вменяемост и невменяемост. Определение на вменяемостта.Понятие за невменяемост.Категории: психиатричен(медицински) и психологичен(юридически)-чл.33ал.2. Намалена и частична вменяемост.Психическо разстройство след извършване на престъплението-чл.35,ал.2. Принудителни медицински мерки. Учение за престъплението

 9. Понятие за престъплението. Определене на престъплението-чл.9,ал.1.Основна характериситика на престплението. Разграниечние от други правонарушения.Елементи на престъплението..Елемнти и състав на престъплението.Признаци на състава на престъплението.

 10. Обекти на престъплението. Понятие за обект на престъплението.Значение на обекта за категоризиране на престъпленията. Начини за описание на обекта.Общ,родов и предмет на престъплението.(въпросът отпада)

 11. Престъплението като деяние. Обща характеристика на деянието.Видове деяния :действие и бездействие,особености. Възможност за осъществяване на отделните престъпления чрез действие и бездействие. Изпълнително деяние.Престъпни последици-определение.Престъпен резултат. Значение на последиците за квалификация на деянието.Видове престъпления с оглед на последиците.

 12. Причинна връзка между престъпното деяние и общественоопасните последици. Понятие за причинната връзка.Значение за причинната връзка за наказателната отговорност. Теории за причинната връзка.Усложнения при причинната връзка.Причинната връзка при действието и бездействието.

 13. Основни качества на престъплението .Обществена опастност на престъпното деяние. Обществената опастност като качествена характеристика на престъплението.Обстоятелства , които определят обществената опастност.Значение на обществената опастностза отграничение на престъпленията от другите правонарушения.Степен на обществена опастност и обстоятелствата , които я определят.

 14. Противоправност и наказуемост на престъпното деяние. Понятие за противоправност и начини за изразяването и .Противоправност и съставомерност. Противоправност при действие и бездействие.Отношение към обществената опастност и към вината.

 15. Обстоятелства изключващи обществената опастност и противоправност. Обща характеристика,видове.Малозначителност на деянието-чл.9,ал.2 и обстоятлества,които я определят-неизбежна отбрана-предпоставки,свързани с отбраната и с нападениетоПревишаване пределите на неизбената отбрана и наказателноправното и значение-чл.13.Право на задържане- чл.12а.Крайна необходимост-условия и правомерност-чл.13.Оправдан стопански риск, предпоставки-чл.13.

 16. Вина. Понятие за вината.Вина и наказателна отговорност.Форми на вината и техните видове. Схващания за вината.Отношение към обществената опастност и противоправност

 17. Умисъл. Определение на умисъла-чл.11,ал.2.Психически и волеви моменти.Пряк и евентуален умисъл. –съдържание,разграничаване.Особености при отделните престъпления.Други видове умисъл.

 18. Непредпазливост. Определение-чл.11,ал.3.Видове непредпазливост-съзнавана,несъзнавана.Съдържание на психическите и волеви моменти.Разлика между съзнаваната непредпазливост и евентуалния умисъл.Професионална непредпазливост.Разлика между непредпазливостта и „случайното” деяние.Наказуемост на непредпазливите деяния.

 19. Изключващи вината обстоятелства. Грешка-същност,релевантност-чл.14.Отделни видове грешки.”Случайно” деяние-чл.15. Изпълнение на противоправната заповед-чл.16.

 20. Стадии на престъпната дейност. Определение на стадия.Разграничение на отделните стадии,наказателноправно значение. Довършено престопление-определение,отношение към изпълнителното деяние.Довършеност при отделните видове престъпления.

 21. Приготовление. Същност,обективни и субективни елементи-чл.17,ал.1.Видове приготовлителни действия. Отговорност за приготовление-чл.17,ал.2.Самоволен отказ и неговото наказателно значение – чл.17,ал.3 и чл.19.

 22. Опит. Определение на опита,отношение към обективните и субективните елементи на престъплението-чл.18,ал.1.Разграничение от довършеното престъпление и от приготовлението. Видове опит: довършен,недовършен, опит с негодни средстваи върху негоден предмет. Наказуемост на опита –чл.18,ал.2 и особености при определяне на наказанието-чл.58,т „а”. Самоволен отказ от наказателноправни последици-чл.18,ал.3 и чл.19.

 23. Съучастие в престъпление. Същност,определение,отношене към наказателната отговорност.Основни форми на съучастие- чл.20,Организирани групи и организирана престъпност.Разграничение от допустителството и укривателството.

 24. Извършителство и съизвършителство. Същност ,отграничаване от другите формина съучастие. Посредствено извършителство.Обективни и субективни елементи на съизвършителство.Наказуемост.

 25. Подбудителство. Същносто,определение,обективни и субективни елементи.Способи,използвани при подбудителната дейност.Разграничаване от другите форми на съучастие.

 26. Помагачество. Елементи на помагачеството.Видове помагаческа дейност,предварително обещано помагачество.Разграничение от другите форми на съучастие. Особеност при определяне на наказанието при помагачеството-чл.58,т „б”.

 27. Наказуемост на съучастниците. Принципи, относно наказване на съучастниците- чл.21,ал..1 и 2 .Значение на някои обстоятелства,свързани с личността на извършителя-чл..21,ал.3 и 4. Ексцез при съучастие.Самоволен отказ от съучастие,изисквания към подбудителя и помагача.-чл.22.

 28. Единство и множество на деянията и престъпленията. Общ преглед.Усложнена престъпна дейност-видове. Продължавано престъпление. Продължено престъпление,Съставно престъпление-особености.Двуактно престъпление-наказуемост.

 29. Съвкупност на престъпленията. Същност и необходимост от специално третиране на тези случаи.видове съвкупонсти.Идеална и реална съвкупност.Особености при определяне на наказанието.Разграничение от рецидива и от продължаваното престъпление-чл.23-25.

 30. Рецидив. Наказателноправно значение.Понятие-в наказателното право и в криминологията. Видове рецидив според НК. Повторност,общ рецидив.Пенитенциарен рецидив.Опасен редицив-чл.29 и 30. Значение на рецидива при определяне на наказанието. Учение за наказанието.

 31. Понятие и цели на наказанието. Същност на наказанието.Разграничение от други мерки на държавната принуда.Видове санкции Цели на наказанието-чл.36.Цели при непълнолетните.Обща и специална превенция.Въпросът за превъзпитанието.

 32. Система на наказанията по наказателния кодекс. Принципи на определяне на наказанията.Значение на подреждането на наказанията.Видове наказания по чл.37.Съотношение между лишаването от лишаването от свобода и наказанията без лишаване от свобода.Доживотен затвор и доживотен затвор без замяна.Приложими наказания към непълнолетните.

 33. Лишаване от свобода. Същност и характеристика на това наказание.Цели ,които се осъществяват при неговото изпълнение.Минимален и максимален срок. Лишаване от свобода като алтернатива на смъртното наказание. Режим на изпълнение на наказанието.Места за лишаване от свобода.Лишаването от свобода при непълнолетните.-чл.38-42 и чл.62-63.Наказанието доживотен затвор-чл.38 „а” и доживотен затвор без право на замяна.

 34. Наказание без лишаване от свобода. Видове и перспективи на тези наказания.Поправителен труд,съдържание,срок. Глобата като наказателно и кумулативно предвидено наказание.Конфискация-видове.Други наказания предвидени в кодекса.Отделни видове лишаване от права.чл.43-52.

 35. Принципи на определяне на наказанито. Принципи на законосъобразност,пропорционалност и справедливост.Принцип на индивидуализация - същност.Смекчаващи и отегчаващи обстоятелства.Определяне на наказанието при особени хипотези: опит,съучастие-чл.54;58;59.Определяне при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства.Определяне на наказанието при непълнолетните-чл.60-65.

 36. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание. Смисълът на това освобождаване.Условно осъждане-същност,предпосавки.Изпитателен срок и неговото значение.Задължения на осъдения по време на изпитателния срок.Последици от неправомерното поведение на осъденияпо време на изпитателния срок.Условното осъждане при непълнолетните.Условно-предрочно освобождаване-чл.70-72.Помилване-същност,различие от амнистията-чл.74.

 37. Освобождаване от наказателна отговорност. Значение на освобождаването и последици.Освобождаване с налагане на административно наказание-чл.78 „а”Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетните-чл.61.

 38. Погасяване на наказателното преследване и на изпълнението на наложеното наказание. Значение,видове-чл.79-83.Давност,срокове,последици-чл.80-82.Спиране и прекъсване на давността-чл.81.Изключване на давността.Амнистия-значение и последици-чл.83.Разлика в помилването.

 39. Реабилитация. Същности значение на реабилитацията.Действие-чл.85.Видове реабилитация и начини на осъществяването и-чл.86-87.
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница