Конспект по „Организация и техника на търговските плащания" самостоятелна форма на обучение специалност „Търговия"Дата21.12.2017
Размер45.82 Kb.
#37163
ТипКонспект

КОНСПЕКТ
по „Организация и техника на търговските плащания” самостоятелна форма на обучениеспециалност „Търговия”

XII клас

2015/2016 година1.Съдържание на предмета, цели и задрачи на обучението,Професионал

ни компетенции, които се придобиват при изучаване на предмета,предмети и средства на труда, необходими за реализиране на професионалните компетенцииУпражнение
2.Същност и характеристика на плащането. Особености, елементи, цели, обслужващи плащането. Платежен оборот.Начини на плащане. Роля на безкасовите плащания.

Средства за плащане – пари и парични сурогати


3.Произход, същност и форми на парите. Парите като законно платежно средство. Узаконяване на банкнотите и монетите, доверието към тях – основа за използването им при плащанията. Електронни пари.


4.Качество на парите – покупателна сила и обезпечение на парите. Функции на парите. Парите извън националното стопанство.


5.Количествена дефиниция на парите – движение на парите в „каналите на обръщение, пари в обръщение, парични резерви. Парична маса, парични агрегати. Количество парична маса – необходимо условие за осъществяване на плащанията.Роля на парите за осъществяване на търговските плащания.

6. Роля на кредита в организацията на търговските плащания

Произход и същност на кредита. Еволюция на кредитните отношения. Форми на кредита

Лихва като цена на кредита – същност, норма на лихвата, видове лихви и лихвени проценти. Значение на кредита за извършване на търговски плащания.


7.Платежно посредничество. Роля на банките в организацията на търговските плащания.

Банкова система – обща характеристика и видове банкови системи. Банкова система на България.

Централна банка – обща характеристика. Място и роля на ЦБ за осъществяване на стоково – паричното обръщение. БНБ – възникване и развитие, структура, компетенции.

БНБ и разплащанията. Национална платежна система – същност и елементи. БНБ и системите на плащане – сетълмент в БНБ. Регистрационни режими на БНБ за осъществяваане на външнотърговски сделки.


8.Търговски банки- обща характеристика. Видове търговски банки и банкови операции. Банкови клиенти.


9.Банкови услуги – същност и видове. Пакети от банкови услуги. Платежно посредничество на търговските банки. Небанкови институци и банкови обединения – същност, видове, място и роля.10.Банкова сметка – обща характеристика. Същност и значение на банковата сметка, като основа на безкасовите плащания. Видове банкови сметки. Банкова тайна по отношение притежанието и операциите по банковата сметка.

Откриване, водене и закриване на банкови сметки – процедура, общи условия и документи. Особености при откриване на банкови сметки на фирми, свързани с търговските плащания.

Разпореждане на средствата по банкова сметка. Право на разпореждане със средствата по банковата сметка. Касови операции по банкова сметка – внасяне на пари в брой по банкова сметка, теглене на пари в брой от банкова сметка. Условия и документи.


11.Платежно посредничество на ТБ. Основни принципи на платежно посредничество. Условия, ред и срокове за плащане.

Ползване на банкова касета от клиенти на банката за получаване на документи и банкова кореспонденция. Общи условия на банката за наемане на банкова касета.12.Кредитен превод – същност, участници, условия за плащане, платежни документи, технология на плащането, предимства и недостатъци на кредитния превод като форма на плащане.


13.Директен дебит - същност, участници, условия за плащане, платежни документи, технология на плащането, предимства и недостатъци на директния дебит като форма на плащане


14.Акредитивна форма на плащане - същност, участници, условия за плащане, платежни документи, технология на плащането, предимства и недостатъци на акредитивната форма на плащане


15.Плащане с чек.Същност на чека и плащането с чек. Условия на ЦБ за издаване на чекове. Реквизити на платежния документ – чек.

Условия на издаване на чекова книжка от ТБ. Технология на плащането с чек . Изплащане на чека. Предимства и недостатъци за участниците в плащането

.


16.Електронни платежни инструменти. Платежна банкова карта. Същност и елементи на банковата карта. Банкови операции свързани с ползването на банкова карта. Технология на плащането. Предимства и недостатъци на плащането с банкова карта. Парични автомати. Видове банкови карти. Електронни банкови услуги. Издаване на електронни пари – условия и документи
17.Търговски кредит – същност, обекти, субекти, предимства и недостатъци...

Възникване и същност на търговските полици. Видове полици. Съдържание на полиците и характеристика на елементите. Възможности за използване на полиците.

Функции и процеси свързани с търговските полици

18.Основна функция на менителницата – кредитна, като платежно средство, рефинансираща, инвестиционна, гаранционна, регулираща.

Функции на джиросването – джиросване, участници, джиро, видове джиро, алонж, функции на джирото.


19.Авалиране на полици. Авал при полицата и неговата роля за осигоряване на плащането. Страни при авалирането. Банков авал.


20.Сконтиране на полици – сконтиране, сконто. Сконтиране на полици от банката. Акцептиране на полици. Акцепт, акцепант, акцептиране. Предявяване на полицата за акцепт. Предявяване за плащане и изплащане на полици. Протест

Роля на търговските полици в стопанския живот

21.Организация и техника на международните плащания

Обща характеристика на международните плащания. Същност и особености. Роля за развитие на икономиката. Условия за извършване на презгранични преводи и плащания. Задължения и отговорности на банките за извършване на презгранични преводи и плащания. Изискване към банковите клиенти при осъществяване на международните плащания. Начини и форми на плащане

Документи – основание за извършване на международни плащания. Търговски документи. Товарни документи. Застрахователни документи. Документи за произход, количество и качество на стоката. Платежни и платежно – кредитни документи.


ИЗГОТВИЛ: Елена Иванова ............ ОДОБРИЛ: Славейка Иванова...........


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница