Конспект по Право на Европейския съюз преподаватели: доц д. ю н. Атанас семов, носител на Катедра „Жан Моне на есДата28.03.2017
Размер68.4 Kb.
ТипКонспект


Софийски университет „Свети Климент Охридски” Юридически факултет
Специалност „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ”
Конспект по Право на Европейския съюз

(преподаватели: доц. д.ю.н. Атанас СЕМОВ, носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС,

гл. ас. д-р Иван Стойнев, гл. ас. д-р Христо Христев)

2016 – 2017 година
І.

 1. Основни международни организации в Европа (необходими разграничения): ООН, НАТО, Съвет на Европа, ОССЕ, ЗЕС, ОИСР и др.

 2. Основни идеи за европейско обединяване. Планът “Шуман” и създаването на Европейските общности. Учредителни договори (особености). Понятие и същност на „интеграцията”. Етапи на европейската интеграция.

 3. Довършване, разширяване и задълбочаване. Историческо развитие, икономическа и политическа логика на европейското изграждане. Единен европейски акт. Особености и съдържание на Договора от Маастрихт за създаване на ЕС. Разграничение между “стълбовете”.

 4. Договорите от Амстердам и Ница. Тенденции в развитието на ЕС. Конституция за Европа – особености и причини за неуспеха. Лисабонският договор – особености и действие.

 5. Основни особености и специфики на Европейските общности и на Европейския съюз. Правосубектност на ЕС. Компетентност на ЕС – видове, упражняване. Принципи на субсидиарност и пропорционалност.

ІІ.

 1. Структура и органи на ЕС – обща характеристика, особености, уредба. Реформа от Лисабон.

 2. Европейски съвет. Председателство на ЕС.

 3. Съвет на министрите. КОРЕПЕР и консултативни комитети – състав, функции, актове, особености.

 4. Европейска комисия – състав, функции, актове, особености.

 5. Европейски парламент – състав, функции, актове, особености.

 6. Сметна палата, Европейска централна банка, други органи. Система на комитологията.

ІІІ.

 1. Система на източниците на Правото на ЕС. Общи особености.

 2. “Първични” източници – видове, съдържание, особености, действие, йерархия.

 3. “Производни” източници. Актове на институциите – видове, особености, реквизити.

 4. Други „производни” източници на Правото на ЕС

 5. Външни и неписани източници на Правото на ЕС. Значение на практиката на Съда на ЕС.

 6. Правни принципи на интеграцията. Принцип на институционна и процедурна автономия и нейните граници. Принцип на лоялно сътрудничество.

 7. Принципи на правото ЕС. Извеждане, особености, значение. Разграничение от международното право. Принцип на непосредствената приложимост – особености, значение.

 8. Принцип на примата – особености, действие, задължения за националните органи.

 9. Принцип на директния ефект – особености, действие. Критерии за директен ефект и видове директен ефект. Директен ефект на различните източници. Задължения за националните органи.

ІV.

 1. Съдебна система на ЕС – обща характеристика, видове съдилища, компетентност и функции. Състав и организация на съдилищата на ЕС. Новото от Лисабон.

 2. Основни производства пред Съда на Европейските общности – систематизация, разграничения. Общи процедурни правила.

 3. Производство за отмяна на актове.

 4. Производство за противоправно бездействие.

 5. Производство за нарушаване на Правото на ЕС от държава-членка.

 6. Производство за преюдициални заключения.

V.

 1. Гражданство на ЕС – особености. Икономически права.

 2. Политически права на гражданите на ЕС. Икономически и други права, гарантирани от Правото на ЕС.

 3. Защита на правата на човек в ЕС.

 4. Членство в ЕС. Засилено сътрудничество.


Литература по Право на ЕС


 1. На български език:

Основни източници:

 1. Лисабонският договор. Коментари”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски” (по всички въпроси, може да се използва и на изпита)

 2. 55 най-важни решения на СЕО с коментари”, Институт по европейско право (по всички въпроси, може да се използва и на изпита)

 3. Принципи на прилагане на правото на ЕС” – Атанас СЕМОВ, ИПАЕИ, 2007 (по въпроси 5, 12 и 17-20)

 4. Система на източниците на Правото на ЕС” – Атанас СЕМОВ, Университетско издателство (по въпроси 2-5 и 12-16)

 5. Права на гражданите на ЕС – том І и том ІІ” – Атанас СЕМОВ, Университетско издателство (по въпроси 5, 12 и 27-29)


Могат да се използват и:

 1. Какво трябва да знаем за ЕС” – Атанас СЕМОВ, Институт по европейско право (въвеждащо по повечето въпроси)

 2. Съдът на ЕС” – Атанас СЕМОВ – в: „Съвременно международно правораздаване – т.ІІ”, Институт по международно право, Институт по европейско право (по въпроси 21-26)

 3. История на европейското изграждане”, Мари-Франс КРИСТОФ-ЧАКАЛОФ (по в. 1-5)

 4. Международните организации”Жан ШАРПАНТИЕ, Институт по европейско право (по в. 1 и 2)

 5. Институционно право на ЕС” – Жан-Пол ЖАКЕ, Институт по европейско право, 2007 (по повечето въпроси)

 6. Европейско право” – Жан-Клод ГОТРОН, Институт по европейско право, Университетско издателство, 2006 (по повечето въпроси)

 7. Записки по Право на ЕС – том 1” – Флоранс БЕНОА-РОМЕР, Жан-Пол ЖАКЕ, Жан-Клод ГОТРОН, Етиен КРИКИ, Жан-Дени МУТОН, Университетско издателство, 2008

 8. Лекции по Право на ЕС – том 2 и 3”, Университетско издателство

 9. Юридически размисли върху бъдещето на ЕС” – Жан-Дени МУТОН, Университетско издателство

 10. Правото на Съвета на Европа”, Флоранс БЕНОА-РОМЕР, Изд. на Съвета на Европа

 11. Политики на ЕС” – проф. Ингрид Шикова, УИ „Св. Кл. Охридски”


Допълнителна литература (могат да се използват още и):

 1. Лисабонският договор – една (не)довършена реформа – сборник коментари, Атанас СЕМОВ (съст. и ред.), Университетско издателство

 2. Взаимоотношенията между националния съд и Съда на ЕС. Сборник актове от Международната конференция”, 2009 г., СУ „Св. Климент Охридски”, С. 2010

 3. Европейският съюз след Лисабонския договор – по-близо до гражданите? – Снежана НАЧЕВА (съст. и ред.), Съюз на юристите в България, 2011

 4. Марияна КАРАГЬОЗОВА, Основните принципи на върховенство на правото и на пропорционалност и изграждането на европейския конституционен ред – в: Конституция, външна политика и европейско конституционно пространство, Фондация „Фридрих Еберт” и Институт за политически и правни изследвания, С. 2004

 5. Станислав Костов (съст.), Договор за ЕО. Договор за ЕС. Съдебна практика, Сиби, 2008

 6. Александър Корнезов, Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности, Сиби, 2008

 7. Александър Корнезов (съст.), Преюдициалното запитване до Съда на ЕО. Сборник нормативни актове и практически указания, Сиби, 2008

 8. Андрю ОПЕНХАЙМЕР, Въведение (т. ІІІ Директен ефект) – в: Европейският съюз и националните конституции. Опитът на държавите-членки (Атанас Семов, съст. и ред.), Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Институт по Европейско право, С. 2005

 9. Жасмин ПОПОВА, Право на Европейския съюз, Сиела, 2011

 10. Атанас СЕМОВ (съст.), „Европа, разширяването, конституцията” – колектив, Институт по европейско право

 11. Атанас СЕМОВ, Плахите реформи на уморена Европа, изд. на Министерството на външните работи

 12. Евгений ТАНЧЕВ, Адаптиране на Конституцията на републиката от 1991 г. към изискванията за присъединяване на България към Европейския съюз, сп. „Юридически свят”, 2/2002

 13. Тодор ТОДОРОВ, Присъединяването на Република България към Европейския съюз и въпросът за промяна на Конституцията, сп. „Съвременно право”, 6/2003

 14. Христо ХРИСТЕВ, Право на ЕС. Наказателноправни въпроси, Сиела, 2012


II. На френски език:

 1. Louis Dubois, Claude Blumann, Droit matériel de l’Union européenne, Montchrestien, Paris, 2009.

 2. Jean-Claude Gautron, Droit européen, Dalloz, 4e édition, Paris 2012

 3. Guy Isaak, Marc Blanquet, Droit communautaire général, Paris, Sirey, 2006

 4. Jean-Paul Jacqué, Droit institutionnel de l’Union européene, 6ième édition, Dalloz, Paris, 2010

 5. Jean-Victor LOUIS, Thierry RONSE, L’ordre juridique de l’Union européenne, L.G.D.G et a., Paris 2005

 6. Sean Van Raepenbusch, Droit institutionnel de l’Union européenne, Larcier, 2005

 7. Joël Rideau, Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, 5e éditions, LGDJ, Paris, 2006.

 8. Denys Simon, Le système juridique communautaire, PUF, 3e édition, Paris, 2001

 9. Melchior WATHELET, Contentieux européen, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Larcier, 2010


III. На английски език:

 1. Mark Brealey, Mark Hoskins, Remedies in EC Law, Sweet & Maxwell, 2e éd., 1998

 2. Paul Craig, Grainne De Burca, EU law: Text, cases and Materials, 5th edition, Oxford University Press, Oxford, 2011

 3. Grain de BURCA, John H. H. WEILER (dir.), The European Court of Justice, Oxford University Press, Collected courses of the Academy of European Law, 2001

 4. Francis Jacobs, Is the Court of Justice of the European Communities a Constitutional Court?, in: Constitutional Adjudication in European Community and National Law. Essays for the Hon. Mr. Justice T. F. O’Higgins, Butterworths, Dublin, 1992

 5. Тrevor C. Hartley, The Foundations of European Union Law, Oxford University Press, 7th Edition, 2010

 6. Koen Lenaerts, Dirk Arts, Ignace Maselis, Procedurall Law of the European Union, 2nd edition, Thomson, Sweet and Maxwell, London, 2006

 7. Koen Lenaerts, Piet Van Nuffel, Robert Bray, Constitutional Law of the European Union, 2nd Edition, Sweet & Maxwell, Tomson Reuters, London, 2009

 8. Josephine Steiner, Lorna Woods, EU Law, Oxford University Press, 10th edition, Oxford, 2009

 9. Christian W.A. Timmermans, Alison McDonnell, Paul J.G. Kapteyn, Kamiel Mortelmans, The Law of the European Union and the European Communities,4th edition, Kluwer Law International, Leiden, 2009

 10. John Anthony Usher, General Principles of EC Law, Longman, European Law Series, Edinburg, 1998

 11. На италиански език: G. TESAURO, Dritto dell’Unione europea, 6 ed., Padova, Cedam, 2010

В зелено – основните издания, необходими за учебния процес.

В синьо: заглавия, налични само в библиотеката на ЮФ и/или в електронен формат на сайта.

Заглавията на френски и английски език са налични само в библиотеките.Сайт за информация и учебни материали: www. eubg.eu

Да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от собствените ни задружни сили!”Васил ЛевскийКаталог: upload -> files
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
files -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
files -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
files -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
files -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
files -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница