Конспект въпроси по дисциплината "Системи за проектиране в микроелектрониката"Дата29.06.2017
Размер87.08 Kb.
ТипКонспект
Конспект въпроси по дисциплината

“Системи за проектиране в микроелектрониката”


I. CADENCE


 1. Кой метод за проектиране е заложен в CADENCE?

CADENCE e автоматизирана система за top-down проектиране на интегрални схеми, т.е. от описание на най-високо ниво до генериране на топологията на интегралната схема, чрез използване на метрода за проектиране със стандартни клетки.

 1. Какъв подход за проектиране на интегрални схеми се използва?

Използват се Semi-custom и Custom методи за проектиране на ИС.

 1. Начертайте блоковата схема на етапите на проектиране на интегрални схеми?
 1. Каква е организацията на базата данни в CADENCE?

CADENCE има собствена структура на организация и управление на базата данни. Всички данни в DFII са организирани в библиотеки. В библиотеките се съдържа цялата информация за:

Слоеве (layers);

Правила за съответния процес (норми на проектирането; норми за разположение и трасиране; правила при символично предсравяне);

Клетки (Cells).

Библиотеките могат да се разглеждат като аналог на директориите във файловите системи и да се използват, за да се групират свързани файлове с данни. 1. Какви видове представяния на клетките съществуват? На кой етап от проектирането се използва всяко едно от тях?

Symbol, schematic – използва се схемния редактор;

Layout, compacted – за топологичен редактор;

Abstract – за генериране топологията на ИС;

Spice, spectre – за аналогова симулация;

Verilog – за цифрова симулация;

Extracted – за извличане на паразитни елементи от топология;

Analog_extracted – за ресимулация след извличане на паразитните елементи, и др.


 1. Какви видове симулатори (аналогови, цифрови и смесени) има в CADENCE и какви симулации се извършват с тях?

Аналогова симулация – SPICE, SPECTRE, SpectreS

Цифрова симулация – VERILOG-XL

Смесена симулация – spiceVerilog, spectreVerilog, spectreSVerilog

При аналогова симулация, в зависимост от типа на симулатора, могат да се правят: преходен анализ, постояннотоков анализ, честотен анализ, Cornes, Monte Carlo, S-parameter и параметричен.

За цифрова симулация е нужен файл с входни въздействия. Този файл се създава на езика Verilog.

При смесена се включват и двата елемента – тип симулация и файл с входни въздействия. 1. Каква е разликата между симулация на идеална и реална (с паразитните елементи) схема? Как се отразява това в симулационната среда?

При реалната схема, влияние върху симулацията оказват паразитните елементи, получени от топологичното проектиране. Като паразити се разглеждат устройствата, които съществуват в топологията само като страничен ефект при производството на интегралните схеми, което представлява поредица от маски. Пример: паразителн капацитет, образуван при пресичането на два метални слоя. При симулация на две схеми се стартира средата за аналогова симулация (Tools -> Analog Environment). Избира се командата Setup -> Environment и в полето Switch View List се използва extracted преди schematic. По този начин за ресимулация се използва extracted (с паразитни елементи) представянето на схемата. Двете симулации се различават една от друга и това може да се отчете с помощта на калкулатора.

 1. Какво е необходимо за да се пусне параметричен анализ?

За осъществяването на параметричен анализ трябва да се избере един параметър, който да променя стойността си в зададени граници. Пример може да бъде ширината на канала на pmos транзистор. От менюто Tools->Analog Environment се стартира прозореца на CADENCE за аналогови симулации. От меню Analysis се задава постояннотоков анализ. След това от менюто Variables -> Cellview, Tools -> Parametric Analysis се задават параметрите на анализа, обхвата на изменение на зададения параметър и през колко стъпки ще се изменя. След това се стартира анализа и резултатите се извеждат от Results -> Direct plot -> dc.

 1. Избройте минимум 5 вида DRC грешки.

Антена ефект

Active to Active spacing

Well to well spacing

Minimum channel length of the transistor

Minimum metal width

Metal to metal spacing

Poly density

Metal fill density 1. Обяснете DRC грешката антена и начини за нейното преодоляване.

Грешката антена е свързана с проблем в гейта на транзистора. Тя се свързва с натрупване на заряд. Преодолява се като се смени поредността на проводимите слоеве (ако гейта се закачи към най-високия метален слой). Добавете проходен отвор близо до гейта, за да го закачите към най-високия метален слой.

 1. Избройте трите начина за задаване интервала на изменение на стойността на даден параметър при параметричен анализ.

Изменението на стойностите при параметричен анализ може да бъде линейно, логаритмично (точки на декада, общ брой точки). Интервалът може да се зададе като се въведе начална и крайна стойност или централна стойност и изменението от тази точка.

 1. Опишете накратко предназначението на анализите Corners, Monte Carlo и Optimization.

Corners анализът изследва граничните стойности на зададените параметри.

 1. Какво представлява технологичния файл?

Технологичният файл е документ, който дефинира използваните технологични слоеве, задно с техните цветове и начин на визуализация. Цялата информация, което дефинира технологичние процес се съдържа в него, който от своя страна е част от цяла технологична библиотека.

 1. Може ли да се направи ресимулация на схема преди да е извършено сравняване между електрическа схема и топология? Обосновете отговора си.

Въз основа на създадената топология се извлича реалната електрическа еквивалентна схема чрез добавяне на паразитните елементи. Извършва се отново схемотехническа или логическа симулация за определяне критичния път за предаване на сигналите, оценка на времената за закъснение и общото функциониране на схемата. Не може да се направи ресимулация преди да е извършено сравнение между електрическата схема и топология, тъй като няма да бъдат отчетени паразитните елементи, т.е няма да може да се види никаква разлика между двете схемни представяния. Няма да могат да се отчетат закъсненията и стръмността на фронтове.

 1. Кой език се използва за симулация на цифрови схеми в CADENCE?

За цифрова симулация се използва файл с входни въздействия, който е написан в съответствие с изискванията на езика Verilog.

 1. За какво служи йерархичния редактор?

Йерархията е въведена, за да се избегне повтарящо се описание на голям брой елементи от едно и също ниво на абстракция. Необходимо е да се запази една и съща йерархична структура за различните нива на абстракция. За това служи редактора.

 1. Какви начини има за изчертаване на топология и в какви случаи се прилагат?

Създаването на топологията на дадена клетка може да стане ръчно или автоматично. При ръчното създаване на топология, всеки детайл от всеки слой на топологията се изчертава ръчно. Този метод се използва при чертаене на резистори и кондензатори. Автоматичното генериране на топология става когато най-ниското ниво от йерархията на даден блок от електрическата схема съдържа само транзистори. В този случай се използва модула CADENCE Layout Synthesis. Третият начин е топологията да се въвежда от файл, който е генериран от друго място. Форматите, които се поддържат са: Stream, Applicon, CIF, CALMP, DEF и LEF.

 1. Какви видове проверки съществуват в CADENCE?

DRC – проверка на правилата за проектиране. След като се направят всички връзки, топологията трябва да се провери за това дали са изпълнени всички изисквания при проектирането (Design Rule Check).

LVS – сравнение на физическата реализация с изходната схема. Прави сравнение на две представяния на клетка и показва разликите между тях. Най-често се прави сравнение между схемното представяне (schematic) и топологичното с паразитни капацитети (extracted). Модулът генерира нетлист за всялп от представянията на схемата и ги сравнява. 1. Какви видове стандартни клетки се използват при проектиране на топологията на чип?

Разполагане на ядрото – този етап започва с разполагане на т.н cap cells. Етапът започва с попълване на празното място в ядрото с т.н. feedthru клетки.

 1. От кое представяне на клетката се извличат паразитните елементи (екстракция)?

Извличането на паразитните елементи става от топологията на схемата (представяне layout). При екстракция се използва процесът на разпознаване на паразитните елементи, при което се създава символ на всеки от тях.

 1. Какви видове пинове може да има в представянето тип schematic?

Пиновете, които има в представянето тип schematic могат да бъдат: входни, изходни, входно-изодни

 1. Каква графична информация съдържа представянето на клетката тип abstract?

Abstract клетките са за генериране на топологията на интегрална схема.

 1. Какво представлява LVS? Какви представяния на клетката се използват при LVS?

LVS или Layout Versus Schematic прави сравнение на две представяния на клетка и показва разликите между тях. Най-често се прави сравнение между топологичното представяне с извлечени схемни и паразитни елементи (extracted) и схемното представяне (schematic), от което е генерирана топологията.

 1. Какви са начините за получаване на представяне на клетката тип schematic?

Клетката е най-общото име за проект. В дадена библиотека се съдържат различен брой отделни проекти (клетки). Всеки проект може да се представи по различен начин – като схема, символ, топология. Представянето schematics се създава от съответната клетка и се използва схемния редактор.

 1. Какво е DRC? Къде се съдържа информацията за DRC?

DRC или Design Rule Check се използва за проверка на дадена схема в CADENCE. DRC се извиква от прозореца на Layout XL Verify -> DRC. Информацията от него се съдържа в системния *.log файл.

 1. Какво е SpectreVerilog?

SpectreVerilog е симулатор от смесен тип (аналогов и цифров). При него е характерно, че се подготвя аналогов анализ – постояннотоков, параметричен, честотен и тн, но и се създава файл с входни въздействия, съобразен с изискаванията на езика Verilog.

 1. Какво е dkit?

Design kit е набор от програмни продукти (инструменти), които се използват за проектиране на интегрални схеми

 1. Каква е основната разлика между CADENCE и SYNOPSYS?

Основната разлика е, че CADENCE използва top-down подхода за проектиране, докато SYNOPSYS използва и bottom-up. CADENCE има инструменти за симулиране и синтез на аналогови, цифрови и смесени ИС, докато SYNOPSYS само за цифрови.

 1. Може ли да се създаде библиотека в CADENCE без да е обвързана с технологичен файл? Обосновете отговора си.

 2. Каква е разликата между двата подхода на проектиране top-down и bottom-up?

При top-down се започва от високо ниво, като се разглеждат основните характеристики и функции на системата. След това тази система се разделя на под системи, които да изпълняват отделните функции. При bottom-up се изграждат под-блоковете, като те се обединяват докато се получи цялостната система.

 1. Какво е Virtuoso-XL?

Virtuoso XL е топологичен редактор на CADENCE.

 1. Каква е разликата между модулите Virtuoso-XL и Verilog- XL?

Virtuoso XL e топологичен редактор, а Verilog XL е симулатор на цифрови схеми.

 1. За какво служи средството калкулатор? Дайте примери.

Калкулатора е помощно средство, което служи за изчисление на параметри на схемата. Пример: проводимостта gm; транзитна честота ft като се представи с израз като функция от дрейновия ток Id; визуализация на качествения фактор на бобина (отново чрез въвеждане на израз).

 1. Кое представяне на клетката се използва за смесена аналого-цифрова симулация?

За смесена аналого-цифрова симулация се използва SpectreVerilog. Представянето на клетката трябва да бъде ..

 1. Какво представяне на клетката е analog_extracted, кога се получава и къде се използва?

Analog_extracted се използва за ресимулация след извличане на паразитни елементи

 1. Какво представяне на клетката е config и къде се използва?

II. SYNOPSYS
 1. Технологично зависимо ли е дадено VHDL описание?

VHDL описанието е технологично зависимо. То зависи от използвания хардуер като той бива описан в технологичен файл.

 1. Кои са основните части на VHDL модела?

Първичните блокове във VHDL са интерфейсното и архитектурното тяло. Интерфейсът съдържа списъл на портовете, като на всеки порт се задават име, посока и тип на данните.

Пример:


ENTITY entity_name IS

[PORT(port list)]

END entity_name;

Архитектурното тяло се изисква за всеки интерфейс във VHDL дизайна. То описва взаимовръзката между портовете и интерфейса.

ARCHITECTURE body_name OF entity_name IS

--declarative statementsBEGIN

--statements to describe function or architectureEND body_name;

 1. Какъв е смисълът на конструкцуията «лист на чувствителост» при описанието на даден процес?

 2. На кое място във VHDL кода се описват входно/изходните портове?

В/И портове се описват в блок интерфейси. Когато един интерфейс е описан без портове, то той представлява затворена система, която няма връзка с външния свят.

 1. Колко архитектури могат да се зададат към дадено entity?

Към един интерфейс (entity) могат да се дефинират много архитектури.
Каталог: Home -> Rado
Rado -> Задача №6 „ Евристични методи II изработил: проверил: Наталия Ивайлова Метровска ас. Станчева група: 40
Rado -> Въпрос 11. Вторични химични източници на електрична енергия- акумулатори. Видове. Процеси при зареждане и работа
Rado -> Въпрос 1 логически елементи
Rado -> Напишете ел. Структура на като използвате правилото на Клечковски
Rado -> Търси се нов външен вид или допълнителна функция,или друга реализация на някои от функциите на то „Климатик”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница