Конспект за държавен теоретичен изпит мп"производство на посевен и посадъчен материал"Дата07.01.2017
Размер104.71 Kb.
ТипКонспектТракийски университет – Стара Загора

Аграрен факултет

Издание:

1.0

Вид на документа:

Оперативен документ№ на документа:

7.5.1_OD_1.5.1_AFВ сила от:

14.09.2011

Име на документа

Конспект за държавен изпит

Страница:

от


УТВЪРЖДАВАМ:

ДЕКАН ПРОФ. ДСН Р. СЛАВОВ


КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ

МП”ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ”


 1. Законодателство и държавни институции при производството на посевен и посадъчен материал в Р. България.

 2. Законодателни, биологически и стопански изисквания и методи при семепроизводството на обикновена пшеница.

 3. Законодателни, биологически и стопански изисквания и методи при семепроизводството на слънчоглед.

 4. Методи и технологии за производство на посевен материал от люцерна.

 5. Традиционно производство на овощен посадъчен материал (подложки, присадени дръвчета, ягода, малина).

 6. Производство на предбазов, базов и сертифициран посадъчен материал.

 7. Маточни бази при производството на предбазов, базов и сертифициран посадъчен материал. Пространствена изолация и срокове на експлоатация.

 8. Изисквания и критерии за качество на размножителния материал и присадени вкоренени лози.

 9. Подготовка на размножителния материал за присаждане и механизирано присаждане.

 10. Стратификация – оптимизиране на някои елементи.

 11. Оптимизиране на температурния и водния режим при вкореняване на лехи в оранжерийни условия.

 12. Използване на растежни регулатори при производство на лозов посадъчен материал.

 13. Семепроизводство на директни сортове домати. Особености при получаване на хетерозисни семена. Техника на кастриране и опрашване.

 14. Семепроизводство на директни сортове краставици. Особености при получаване на хетерозисни семена.

 15. Семепроизводство на главесто зеле чрез щеклинги и розетка.

 16. Процедури по сертификация на посевен материал от групите културни растения: - зърнени, маслодайни, влакнодайни и фуражни, произведени на територията на Република България.

Утвърден на Факултетен съвет Протокол №17/18.06.2013 г.


Тракийски университет – Стара Загора

Аграрен факултет

Издание:

1.0

Вид на документа:

Оперативен документ№ на документа:

7.5.1_OD_1.5.1_AFВ сила от:

14.09.2011

Име на документа

Конспект за държавен изпит

Страница:

от


УТВЪРЖДАВАМ:

ДЕКАН ПРОФ. ДСН Р. СЛАВОВ


КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ

МП “БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ”


 1. Същност и основни принципи на биологичното земеделие. Развитие на пазара на биологични продукти в Европейския съюз и България.

 2. Нормативни актове за биологично производство в България.

 3. Оценка и анализ при управление на екологичния риск.

 4. Принципи и изисквания при биологичното производство на грозде. Контролни органи и законодателство.

 5. Създаване на нови лозя в съответствие с биологичното лозарство.

 6. Поддържане на почвената повърхност, съхраняване и повишаване на почвеното плодородие при биологичното производство на грозде.

 7. Сортове грозде с повишена устойчивост на гъбни болести и ниски зимни температури.

 8. Методи и средства за опазване от болести и неприятели в условията на биологично производство на грозде.

 9. Биологично производство на семена и посадъчен материал от зеленчукови култури.

 10. Хранителен режим и торене на зеленчукови култури и трайни насъждения при биологичното производство. Торове и подобрители на почвата. Почвени микроорганизми и биопродукти подобряващи хранителния режим на растенията.

 11. Сеитбообращенията - главен елемент в технологията при биологичното зеленчукопроизводство. Структура на културите, възможности за уплътняване, схеми.

 12. Методи и средства за опазване от болести и неприятели в условията на биологично производство на зеленчуци.

 13. Основни правила при биологичното производство на плодове.

 14. Технологични изисквания при създаване и отглеждане на насаждения за биологично производство на плодове.

 15. Методи и средства за опазване от болести и неприятели в условията на биологично производство на плодове.

 16. Особености, състояние и перспективи на механизацията при биологично производство на плодове и зеленчуци.

 17. Техника и технология на прецизното земеделие.

Утвърден на Факултетен съвет Протокол №17/18.06.2013 г.


Тракийски университет – Стара Загора

Аграрен факултет

Издание:

1.0

Вид на документа:

Оперативен документ№ на документа:

7.5.1_OD_1.5.1_AFВ сила от:

14.09.2011

Име на документа

Конспект за държавен изпит

Страница:

от

УТВЪРЖДАВАМ:...........................................

ДЕКАН: ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ

КОНСПЕКТ

за Държавен теоретичен изпит

Магистърска програма „Консултантска дейност, разработване и управление на проекти в растениевъдството“, специалност Агрономство


 1. Първи стълб на ОСП – директни плащания и пазарна подкрепа, национално законодателство и национални решения в Р. България.

 2. Програма за развитие на селските райони в Р. България за периода 2014 - 2020 г.

 3. Провеждане на консултантска образователна програма.

 4. Видове комуникации при консултанската дейност в растениевъдството.

 5. Анализ на аудиторията при консултанската дейност в растениевъдството.

 6. Консултантски практики по смекчаване на последиците от изменението на климата за растениевъдството.

 7. Консултантски практики по опазване и устойчиво ползване на водите, земеделските земи и почвите.

 8. Добри земеделски практики при съставяне на сеитбообръщения за полските култури.

 9. Консултантски практики, свързани с обработки на почвата, сеитба и прибиране на земеделските култури.

 10. Добри земеделски практики при използване и регулиране на земеделската техника. Регулиране на плуг.

 11. Консултантски практики за устойчиво управление на храненето и торенето на културите.

 12. Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние и препоръки за тяхното изпълнение.

 13. Добри растителнозащитни практики при зърнено-житни и технически култури.

 14. Консултантски растителнозащитни практики при трайни насаждения.

 15. Консултантски практики при напояване на земеделските култури.

 16. Същност, структура и подход при разработване и управление на проекти в растениевъдството.

 17. Консултантски практики по правилата за кръстосано съответствие и поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

 18. Управление на торовата маса и канализационната шлака (утайки). Управление на нитрати и застрашени нитратни зони.

 19. Оценка на работното място и на риска за безопасността и здравето на работещите в земеделските стопанства.

 20. Групи и категории работещи в растениевъдството, изложени на риск.

 21. Планирането като процес в стопанските организации. Механизми, методи и подходи при бизнес планирането. Програма и бюджет.Тракийски университет – Стара Загора

Аграрен факултет

Издание:

1.0

Вид на документа:

Оперативен документ№ на документа:

7.5.1_OD_1.5.1_AFВ сила от:

14.09.2011

Име на документа

Конспект за държавен изпит

Страница:

от
 1. Инструменти и механизми за анализ на бизнес ситуацията и стратегическите позиции на компанията. Бизнес стратегия и цели.

 2. Същност, структура и подход при разработване и оценка на бизнес план за производствена система.

Утвърден на Факултетен съвет Протокол №7/19.07.2016 г.
Тракийски университет – Стара Загора

Аграрен факултет

Издание:

1.0

Вид на документа:

Оперативен документ№ на документа:

7.5.1_OD_1.5.1_AFВ сила от:

14.09.2011

Име на документа

Конспект за държавен изпит

Страница:

от

УТВЪРЖДАВАМ:...........................................

ДЕКАН: ДОЦ. Д-Р Д. ПАНАЙОТОВ

КОНСПЕКТ

ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА МП „АГРОЕКОЛОГИЯ И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“, СПЕЦИАЛНОСТ „АГРОНОМСТВО“ 1. Многоядни неприятели от разред Coleoptera и Lepidoptera: телени (обикновен полски и малък полски ковач) и лъжетелени червеи (обикновен пясъчник и царевична чернотелка), подземни и надземни нощенки. Биологични особености, типове повреди, методи за борба.

 2. Неприятели по житните култури от разредите Hemiptera, Thysanoptera и Coleoptera: овесена листна въшка, житни дървеници, пшеничен трипс, житен бегач, житна пиявица. Биология, поражения, методи за борба.

 3. Неприятели по бобовите култури от разред Coleoptera: грахов зърнояд, фасулев зърнояд, люцернов листояд, двадесет и четири точкова калинка, малък люцернов хоботник и грудкови хоботници от род Sitona. Биология, поражения, борба.

 4. Неприятели по маслодайните култури от разредите Hemiptera, Coleoptera и Hymenoptera: листни въшки, рапичен бръмбар, рапичен цветояд, ментов листояд и рапична листна оса. Биология, поражения, борба.

 5. Неприятели по зеленчуковите култури от разредите Hemiptera, Thysanoptera и Diptera: оранжерийна белокрилка, листни въшки, тютюнев трипс, зелева, лукова и чеснова мухи, миниращи мухи. Биология, поражения, борба.

 6. Неприятели по лозата от разредите Hemiptera, Coleoptera и Lepidoptera: лозова филоксера, лозови щитовки, турски лозов хоботник, лозов стригач, цигарджия, шарен гроздов молец, лозова листозавивачка. Биология, поражения, борба.

 7. Неприятели по овощните култури от разред Lepidoptera: бяла овощна пеперуда, гъботворка, златозадка, пръстенотворка, плодови червеи – ябълков, сливов и крушов; молци – ябълков, сливов и прасковен молец. Биология, поражения, борба.

 8. Болести по зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, царевица). Симптоми на заболяванията. Причинител, условия за развитие и разпространение. Интегрирана борба с гъбните болести при житни култури.

 9. Болести по зърнени бобови култури (фасул, грах, соя). Симптоми на заболяванията. Причинител, условия за развитие и разпространение. Интегрирана борба с гъбните болести при зърнените бобови култури.

 10. Болести по маслодайни култури (слънчоглед, рапица, маслодайна роза). Симптоми на заболяванията. Причинител, условия за развитие и разпространение. Интегрирана борба с гъбните болести при маслодайните култури.

 11. Болести по технически култури (сорго, цвекло, памук, тютюн). Симптоми на заболяванията. Причинител, условия за развитие и разпространение. Интегрирана борба с гъбните болести при технически култури

 12. Болести по зеленчукови култури (домати, пипер, картофи, краставици). Симптоми на заболяванията. Причинител, условия за развитие и разпространение. Интегрирана борба с гъбните болести по зеленчуковите култури.

 13. Болести по овощни култури (ябълки, сливи, череши, праскови, кайсии). Симптоми на заболяванията. Причинител, условия за развитие и разпространение. Интегрирана борба с болестите при овощните култури.

 14. Болести по лоза и ягодоплодни култури (ягоди, малини, касис). Симптоми на заболяванията. Причинител, условия за развитие и разпространение. Интегрирана борба с гъбните болести при лозя и ягодоплодни култури.

 15. Биологични и екологични особености на най-важните плевели при зимни житни култури (пшеница, ечемик). Интегрирана борба с плевелите при пшеница и ечемик.

 16. Биологични и екологични особености на най-важните плевели при пролетни житни култури (царевица, сорго). Интегрирана борба с плевелите при царевица и сорго.

 17. Биологични и екологични особености на най-важните плевели при бобови култури (фасул, соя, грах). Интегрирана борба с плевелите при фасул, соя и грах.

 18. Биологични и екологични особености на най-важните плевели при маслодайни култури (слънчоглед, рапица). Интегрирана борба с плевелите при слънчоглед и рапица.

 19. Биологични и екологични особености на най-важните плевели при технически култури (тютюн, памук). Интегрирана борба с плевелите при тютюн и памук.

 20. Биологични и екологични особености на най-важните плевели при зеленчукови култури (домати, зеле, лук). Интегрирана борба с плевелите при домати, зеле и лук.

 21. Биологични и екологични особености на най-важните плевели при трайни насаждения. Интегрирана борба с плевелите при лозя и овощни култури.


Утвърден на Факултетен съвет Протокол №7/19.07.2016 г.
Каталог: truni2 -> wp-content -> uploads
uploads -> Програма еразъм регистър „ индивидуални договори „ студентска мобилност
uploads -> Специалност зооинженерство I курс I група II група
uploads -> Конспект за държавен изпит Страница: от утвърждавам: декан проф. Дсн р. Славов
uploads -> Закон за висше образование зрасрб закон за развите на академичния състав в Р. България
uploads -> Специалност “аграрно инженерство”
uploads -> Аграрен факултет
uploads -> Вид на документа: Оперативен документ
uploads -> Аграрен факултет
uploads -> Програма за провеждане на практика / стаж Страница: от Утвърждавам
uploads -> Програма за сътрудничество с България


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница