Конспект за изпит по история на философията началата на философиятаДата17.08.2018
Размер140.5 Kb.
#80104
ТипКонспект

бcanvas 49ул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, Р. България

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg


Конспект за изпит

по история на философията


 1. НАЧАЛАТА НА ФИЛОСОФИЯТА. Философстването като процес и начин на живот. Учудване и изходно незнание. Проблематика и език на философията. История на философията като генератор на смисли и ориентири.

 2. ВЪЗНИКВАНЕ НА ФИЛОСОФИЯТА. ПРЕДСОКРАТИЦИ. Преходът от мит към логос. Първите натурфилософи в търсене на единната първооснова на света – милетска школа. Проблемът за изменчивостта /Хераклит/ и устойчивостта /Парменид и Зенон/ на света. Числото като същност на битието /Питагор/.

 3. НРАВСТВЕНАТА ФИЛОСОФИЯ НА СОКРАТ. Човекът в центъра на всичко – начало на антропологическото направление. Истина и мнение – Сократ и софистите. „Аз знам, че нищо не знам”. Сократическият метод като „акуширане на истината”. Тъждеството между добродетелта и знанието.

 4. ФИЛОСОФИЯТА НА ПЛАТОН. Диалогичната форма. Идеята като парадигма. Учението за двата свята. Разумното познание като еротическо възхождане към идеята за Доброто. От мрака към светлината /Митът за пещерата/. Частите на душата и нейните добродетели. Идеалната държава.

 5. ФИЛОСОФИЯТА НА АРИСТОТЕЛ. Критика на Платоновото учение за идеите. Понятията форма и материя /хилеморфизъм/. Промяната като преход от възможност към действителност. Целевата причина и неподвижният двигател. Систематизиране на знанието и класификация на науките. Възгледът за щастливия живот – основни етически и политически идеи.

 6. ОТНОШЕНИЕТО БОГ-ЧОВЕК В СРЕДНОВЕКОВНАТА ХРИСТИЯНСКА ФИЛОСОФИЯ. Що е християнска философия? Отношението вяра-разум. Учението за Бога в Светото Писание. Ролята на Словото /Логоса/ и Любовта в Новия Завет. Патристика и Схоластика. Християнизиране на платонизма и аристотелизма – св. Аврелий Августин и св. Тома от Аквино. Доказателства за съществуването на Бога.

 7. РАЗБИРАНЕТО ЗА ЧОВЕКА КАТО HOMO UNIVERSALE В РЕНЕСАНСОВАТА ФИЛОСОФИЯ. От геоцентризъм към хелиоцентризъм – научната ревилюция на Николай Коперник. Пантеизъм и натурализъм /Николай от Куза и Джордано Бруно/. Хуманизъм и антропоцентризъм / Марсилио Фичино, Лоренцо Вала, Пико делла Мирандола/. Изкуството като философия на природата – Леонардо да Винчи.

 8. КЛАСИЧЕСКА НОВОЕВРОПЕЙСКА ФИЛОСОФИЯ XVII-XVIII В. Сувереността на разума. „Знанието е сила”. Механизиране на природата – Галилео Галилей и Рене Декарт. Индуктивният метод на Франсис Бейкън в търсене на новата наука. Рационализъм /Декарт, Спиноза, Лайбниц/ срещу емпиризъм /Лок, Бъркли, Хюм/.

 9. ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСВЕЩЕНИЕ И НЕГОВИТЕ ФИЛОСОФСКИ ОСНОВИ. Що е Просвещение? От естествено състояние към гражданско състояние – Томас Хобс и Джон Лок. Теорията за обществения договор на Жан-Жак Русо. Идеята за правова държава. Начало на политическата философия.

 10. КОПЕРНИКАНСКИЯТ ПРЕВРАТ ИЛИ ФИЛОСОФСКИТЕ ИДЕИ НА КАНТ. Ноуменално и феноменално. Граници и възможности на човешкото познание. Атиномиите на разума. Категорическият императив – универсален и абсолютен морален закон. Идеалът на Просвещението.

 11. ФИЛОСОФИЯТА НА НЕМСКИЯ ИДЕАЛИЗЪМ. Наследство на трансценденталната философия на Кант. Идеалистичното осмисляне на Аза като абсолют (Фихте, Шелинг). Проиграване на диалектичната формула Аз – Не-Аз в светлината на познавателния процес. Спекулативната диалектика в Хегеловата философия на духа.

 12. ПРЕОЦЕНКАТА НА ЦЕННОСТИТЕ ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА НА НИЦШЕ. Ницшеанската апология на живота. Преосмисляне на християнските ценности. Аристократичният морал срещу морала на робите. „Бог е мъртъв”. Волята за власт – творческото начало.

 13. ПРОБЛЕМЪТ ЗА СВОБОДАТА В СЪВРЕМЕННАТА ФИЛОСОФСКА МИСЪЛ. Киркегоровото „или-или”. Свобода, избор, отговорност – Жан-Пол Сартр. Двете страни на свободата – конструктивна и деструктивна /Ерих Фром/. Механизми на бягството от свободата. Формите на несвобода в постмодерното общество.

 14. ФИЛОСОФСКОТО РАЗБИРАНЕ ЗА ЧОВЕКА КАТО ЕКЗИСТЕНЦИЯ. Проблемите на отчуждението, несигурността и страха във философията на екзистенциализма. Понятията същност и съществуване. Себенадмогването. Бунтуващият се човек в света на абсурда – Албер Камю. Релацията масов човек - личност.

 15. МЕТАФИЗИЧНИ И АНТИМЕТАФИЗИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ В СЪВРЕМЕННАТА ФИЛОСОФИЯ. Феноменология и позитивна философия. Спекулативно срещу емпирично аргументиране във философския дискурс.


Литература/библиография
Автор, заглавие

1

Радев, Ради, Антична философия, Ст.Загора, 1994

2

Радев, Ради, Антична философия. Антология, Ст.Загора, 1994

3

Бояджиев, Цочо, Философия на европейското Средновековие, С., 1994

4

Жилсон, Етиен, Ф. Бьонер, Християнската философия, С., 1994

5

Състав. Георги Каприев, Ц. Бояджиев, Средновековни философи, част I, С., 1994

6

Ръсел, Бъртранд, История на Западната философия, т.3, 1995

7

Състав. Елена Панова, Европейската философия 17-18 в. Антология, С., 1994

8

Кючуков, Ламбо, Л. Сивилов, Д. Денков, Философия, Арена, С., 1991

9

Колев, Иван, Д. Гичева, Х. Паницидис, Философия. Хронологична антология от Талес до Дерида, С., 2001 , 2004

10

Гордер, Юстайн, Светът на Софи, изд. Хемус, 1997

11

Лиотар, Ж.-Фр. Постмодерното, обяснено за деца. С., 1996

12

Хегел, Г.В.Ф, История на философията, том 1-3, изд.БКП, С., 1965Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница