Конспект за конкурс за зачисляване за специализация по Медицинска биологияДата22.08.2016
Размер60.81 Kb.
#6984
ТипКонспект
Б-VІІ-2

КОНСПЕКТ

за конкурс за зачисляване за специализация

по Медицинска биология (за лекари, биолози, молекулярни биолози)

1. Биополимери носители на генетична информация

Нуклеинови киселини: ДНК – видове и функции, РНК – видове и функции2. Сравнителна структурна и функционална характеристика на прокариотните и еукариотни клетки

Прокариотни и еукариотни клетки. Произход и еволюция на клетката3. Клетката – открита биологична система. Междуклетъчна сигнализация. Клетъчни контакти. Клетъчни рецептори

4. Индивидуално развитие на клетките. Клетъчно стареене

Елементи на клетъчно остаряване. Апоптоза и некроза5. Клетъчна репродукция

Митозата и цитокинеза. Регулация на клетъчния цикъл6. Молекулни механизми на основните генетични процеси

Репликация на ДНК. Основни типове репликация. Репарация на ДНК7. Молекулни механизми на основните генетични процеси

Транскрипция. Зреене на РНК8. Молекулни механизми на основните генетични процеси

Генетичен код. Транслация. Транспорт на белтъците в клетъчните органели.9. Организация на генома в прокариотните клетки. Регулация на генната експресия при прокариотите

10. Организация на еукариотния геном. Нива на регулация на генната експресия при еукариотните клетки

11. Субмикроскопска структура на хромозомите.

12. Микроскопска структура на хромозомите. Кариотип на човека.

13. Закономерности на наследствените явления

Алелно състояние на гените. Взаимодействие между гените.14. Закономерности на наследствените явления

Основни типове унаследяване. Унаследяване при независимо комбиниране на гените и скачени гени15. Генотипна изменчивост. Мутационна изменчивост. Причини за възникване на мутациите (мутагенни фактори)

16. Генетично инженерство

Генетично инженерство на популационно, организмово и клетъчно ниво16. Генетично инженерство

Генетично инженерство на субклетъчно ниво, клониране чрез трансплантация на ядра от соматични клетки в овоцити17. Рекомбинантни ДНК технологии и генно инженерство

Специфично разкъсване на ДНК, основни ензими в рекомбинантните технологии. Секвениране на ДНК. ДНК – клониране. ДНК – библиотеки. Генно инженерство и генна терапия18. Организмът като единна система. Имунологична хомеостаза. Органи на имунната система

19. Индуктори на имунния отговор /антигени/. Хаптени

20. Антитела

Строеж и функция на антителата, антигенни детерминанти на антителата. Реакция антиген – антитяло21. Клетки на имунния отговор

Т-лимфоцити, В-лимфоцити, фагоцитиращи и антиген-представящи клетки22. Алоантигени на човека

Система АВО/Н/. Система Lewis. Биосинтеза на АВО/Н/ и Lewis-антигените. Система Rhesus. Имунологичен конфликт „майка – плод”. Произход и биологично значение на алоантигените23. Клетъчни взаимодействия при имунния отговор

Активиране на антиген – представящи клетки. Активиране на Т – лимфоцити. Активиране на В – лимфоцити24. Първичен и вторичен имунен отговор. Главен комплекс на тъканната съвместимост (МНС)

25. Трансплантационен имунитет. Реакция на приемателя срещу присадката

Видове трансплантация. Отхвърляне от първичен и вторичен тип. Реакция на присадка срещу приемател.26. Противотуморен имунитет.Туморни антигени и противотуморна защита

27. Теории на имунитета. Регулация и контрол на имунните процеси. Имунна толерантност

28. Репродуктивна биология

Детерминиране и диференциране на пола. Цитологични основи на половото размножаване. Мейоза29. Репродуктивна биология

Произход на половите клетки. Гаметогенеза. Сперматогенеза. Овогенеза.30. Репродуктивна биология

Оплождане. Външно и вътрешно оплождане. Механизми за блокиране на полиспермията31. Репродуктивна биология

Оплождане при „ин витро” условия. ИКСИ-метод. Атипични форми на репродукция32. Биология на развитието / индивидуално развитие/.

Ембрионален период. Сегментация и гаструлация. Клетъчни и молекулни механизми на гаструлацията33. Биология на развитието / индивидуално развитие/.

Ембрионална индукция. Ембрионални стволови клетки. Елементи на органогенезата34. Биология на развитието / индивидуално развитие/.

Ембрионално развитие при бозайниците и човека. Диференциация, клетъчни различия и клетъчна памет35. Биология на развитието / индивидуално развитие/.

Постембрионален период. Продължителност на живота, старост и смърт36. Биология и генетика на популациите.

Популация. Фенотипна, генотипна и генна честота. Типове кръстосване. Закон на Hardy - Weinberg37. Биология и генетика на популациите

Фактори, изменящи честотата на гените. Мутации. Миграция38. Биология и генетика на популациите

Отбор. Балансиран полиморфизъм. Генетична хомеостаза. Изолация40. Биология и генетика на популациите

Количествени признаци41. Теория на еволюцията.

Вид. Видообразуване. Пътища на видообразуването42. Теория на еволюцията.

Надвидова еволюция /макроеволюция/. Произход на надвидовите систематични групи. Насоченост на еволюционния процес43. Теория на еволюцията

Молекулна еволюция.44. Еволюция на човека

Антропогенеза. Човешки раси. Произход на човешките раси. Фактори на расообразуването. Расизъм45. Екология. Взаимоотношения между човек и природа

Популации, съобщества, екосистеми. Проблемът с пренаселеността46. Поведение – генетична основа и адаптивна стойност

Компоненти на поведението. Социална организация и социобиология. Стратегия на естествения отбор47. Екология на паразитизма

Паразитизмът като биологично явление. Паразити и гостоприемници Произход на паразитизма. Взаимодействие между паразита и гостоприемника48. Характеристика на първаците. Тип Sarcomastigophora. Подтип Mastigophora (Flagellata). Leishmania donovani. Leishmania tropica.

49. Характеристика на първаците Тип Sarcomastigophora. Lamblia intestinalis (Giardia lamblia). Trichomonas hominis. Trichomonas vaginalis.

50. Тип Sarcomastigophora. Trypanosoma rhodesiense и Trypanosoma gambiense Trypanosoma equiperdum.

51. Тип Sarcomastigophora. Entamoeba histolytica.

52. Тип Sporozoa (Apicomplexa). Plasmodium vivax. Plasmodium malariae. Plasmodium falciparum.

53. Тип Sporozoa (Apicomplexa). Toxoplasma gondii.

54. Тип Plathelminthes (Platyhelminthes). Клас Trematoda. Fasciola hepatica. Dicrocoelium lanceatum (Dicrocoelium dendriticum).

55. Клас Cestoda. Taenia solium. . Taeniarhynchus saginatus. Diphyllobothrium latum.

56. Клас Cestoda. Echinococcus granulosus.

57. Тип Nematoda. Ascaris lumbricoides. Trichocephalus trichiurus. Enterobius vermicularis.

58. Тип Nematoda. Trichinella spiralis.

59. Разред Acari (кърлежи). Ролята на кърлежите в разпространението на трансмисивните заболявания – Ixodes ricinus, Sarcoptes scabiei, Dermacentor marginatus, Rhipicephalus sanguineus

60. Клас Insecta (насекоми). Ролята на насекомите в разпространението на трансмисивните заболявания. Pediculus hominis. Phthirius pubis. Pulex irritans.

61. Сравнителна анатомия на кожа. Епидермис. Дерма

62. Сравнителна анатомия на черепа - мозъчен и лицев череп

63. Произход и еволюция на гръбначния мозък

64. Произход и еволюция на главния мозък

65. Орган на равновесието и слуха. Сравнителна анатомия

66. Зрителен орган. Сравнителна анатомия на зрителния орган

67. Сравнителна анатомия на храносмилателната система.

68. Сравнителна анатомия на отделителната система, половите жлези и отводни канали.

ЛИТЕРАТУРА


Ватев Ил., В. Ишев, Д. Ковачев, Цв. Маринова, Г. Николов, С. Станилова. БИОЛОГИЯ. Учебник за медицинските университети. 2. изд. Реко, София, 2006.

Василевска-Декова, М., Ил. Ватев, Хр. Радева-Куямова, В. Сарафян, Медицинска биология., Пловдив, 2002.

Попиванов Р. и Б. Ботев /ред./. Биология. Учебник за студенти по медицина и стоматология, Медицина и физкултура, София, 1992 г.

Гилберт С., Биология развития, Москва, Мир, 1993.

Грин Н., У. Стаут, Д. Тейлор, Биология, Мир, Москва, 1993.

Ярыгин В. Н. /ред./. Биология, Медицина, Москва, 1984.

Харрисон Дж., Дж. Уайнер, Дж. Теннер, Н. Барникот, Б. Рейнолдс, Биология человека, Мир, Москва, 1979.

Одум Ю., Основы экологии, Мир, Москва, 1975.

Ватев Ил., Б. Ботев, Б. Буланов, Р. Попиванов, Цв. Маринова, М. Цонева-Манева, Паразитология, Реко, София, 2003, 2007.

Василевска-Декова, М., В. Сарафян, Ил. Ватев, Паразитология, Пловдив, 2002.

Генов Г. /ред./, Паразитология. Медицина и физкултура, София, 1989.

Попиванов Р., Б. Ботев, М. Цонева-Манева., Паразитология, Медицина и физкултура, София, 1980.

Попиванов Р., Б. Ботев, Л. Наков, К. Киров. Сравнителна анатомия на гръбначните. Учебник за студенти по медицина и стоматология. Медицина и физкултура, София, 1995.

Наков Л. /ред./, Ръководство за практически упражнения по биология, Медицина и физкултура, София, 2000

Ботев Б. и Л. Наков /ред./, Ръководство за практически упражнения по биология за студенти по медицина и стоматология. Медицина и физкултура, София, 1990.

Бенджамини Е. и С. Лесковиц, Имунология: Кратък курс, НЦЗПБ, София, 1994.

Alberts B., D. Bray, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, J.D. Watson, Molecular biology of the cell, Third ed. Garland Publ. Inc., 1994.

Benjamini E., S. Leskowitz, Immunology: A Short Course. Wiley-Liss Inc., New York, 1991.

Connor J.M., M.A. Ferguson-Smith, Essential medical genetics, 3rd Edn., Blackwell Scientific Publ., 1995.

Curtis Н., Barnes N.S., Biology, New York, 1998.

Eaton, T. H., Comparative Anatomy of vertebrates, Second Edition, Harper & Brothers, New York, 1998.

Gottfried S.S., Biology Today. Mosby-Year Book Inc., St. Louis, Missouri, 1993.

Hirsch-Kaufmann M., M. Schweiger, Biologie für mediziner und naturwissentschaftler Stuttgart, G. Thieme Verlag, 1996.

Keeton W. T., J.L. Gould, Biology Science, 4th Edn W.W. Norton Co., New York and London, 1986.

Lodish H., D. Baltimor, A. Berg, S.L Zipursky, P. Matsudaira and J. Darnell, Molecular cell biology, Freeman and company, New York, hird Eddition, 1995.

Purves W.K., G.H. Orians, Life. The Science of Biology, 2nd Edn. Sinauer Associates Inc., Sunderland, Massachusetts, 1987.

Raven P.H., G.B. Johnson, Biology, 3rd Edn. Mosby-Year Book Inc., St. Louis, Missouri, 1992.

Roitt I., J. Brostoff, D. Male, Immunology, Mosby-Year Book Europe Ltd., London, 1993.Thompson M.W., R.R. McInnes, H.F. Willard, Thompson & Thompson Genetics in Medicine, 5th Edn. W.B. Saunders Co, Philadelphia, 1991.
.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница