Конспект за писмен изпит по дисциплината ''трудова и социална рехабилитация'' за спец. Социална педагогика- четвърти курсДата10.04.2018
Размер54.28 Kb.
#66465
ТипКонспект
КОНСПЕКТ
ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА

''ТРУДОВА И СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ''за спец. Социална педагогика- четвърти курс


 1. Рехабилитация – обект, цел, задачи. Понятиен апарат, специфика.

 2. Социализация – обект, цел, задачи. Понятиен апарат, специфика

 3. Законодателна основа на трудовата рехабилитация в Европейските страни.

 4. Законодателна основа на трудова рехабилитация в Република България.

 5. Модели на трудова рехабилитация в Европейските страни. Състояние, проблеми и перспективи.

 6. Методи, подходи, форми и средства за трудова рехабилитация

 7. Методи, подходи, форми и средства за социална рехабилитация

 8. Модели на трудова рехабилитация в Република България. Състояние, проблеми и перспективи.

 9. Лица и групи потребители на услуги за трудова рехабилитация.

 10. Лица и групи потребители на услуги за социална рехабилитация.

 11. Връзка и взаимна зависимост между трудовата и социалната рехабилитация.

 12. Персоналът и работата свързана с рехабилитацията - трудова.

 13. Персоналът и работата свързана с рехабилитацията - социална.

 14. Добри практики и програми за трудова и социална рехабилитация.ЛИТЕРАТУРА


А. Основна:

 1. Бек, У. Световното рисково общество. София: Обсидиан, 2001.

 2. Васильева, Н. В. Социологические концепции исследования инвалидности. // Социологический сборник. Выпуск 7. Москва: Социум, 2002.

 3. Трайна неработоспособност в Република България за 2001 г. София: МЗ, НЦЗИ, 2002.

 4. Чолакова, Т. (ред.) Кратък справочник по Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х ревизия. София: МЗ и НЦЗИ, 2003.

 5. Попзлатева, Ц. (1998) Научно-практически предпоставки за социалната и културната интеграция на учениците с увреден слух. В: Съвременни подходи в образованието на лицата с увреден слух. С.

 6. Попзлатева, Ц. (1999) Психология на развитието при слухо – речева рехабилитация. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

 7. Попзлатева, Ц. (2004) Жестовият език – уникален естествен експеримент в невропсихологията. Специална педагогика, кн. 4

 8. Радоева, Св., П. Златанова (1998) Възможности за интеграция на децата с увреден слух от ранна предучилищна възраст. В: Съвременни подходи в образованието на лицата с увреден слух. С.

 9. Радулов, Вл. (1995) Интегрираното обучение и специалните училища. Ш., Аксиос

 10. Радулов, Вл. (1996) Децата със специални педагогически нужди в училището и обществото.Б. Допълнителна:

 1. Агенция по заетостта – структура, дейности, програми за заетост, поделения, нормативна уредба, пазар на труда, международен обмен, трудова борса

 2. Георгиева, М. (2004), Развиване на комуникативни умения на деца, изучаващи чужд език. Чуждоезиково обучение, кн. 2

 3. Герганов, Е. (1997), Билингвизъм в началното образование. Начално образование, кн. 7

 4. Гилевич, И., Л. Тигранова (1996), К проблеме интеграции (программа подготовка учителей, массовых школ к работе с детьми с нарушениями слуха). Дефектология, кн. 6 5. Делева, М. (1998), Детската градина и социалното приобщаване на глухите деца в обществото. В: Съвременни подходи в образованието на лицата с увреден слух. С.

 5. Денев, Д. (1969), Мислене и език в говорното развитие на децата. С.

 6. Дионисиева, К. (1992), Социално обкръжение и комуникативни особености на децата с увреден слух от масовото училище. В: Социализация на децата с нарушения. С.

 7. Дионисиева, К. (2004), Предоперативната рехабилитация на деца с увреден слух, кандидати за кохлеарна имплантация. Специална педагогика, кн. 1

 8. Зайцева, Г. (1992), Словесно-жестовое двуязычие глухих. Дефектология, кн. 4

 9. Закон за транслитерация (2009) Държавен вестник бр. 19/13.03.2009

 10. Замфиров, М. (2006) – Мултимедийно обучение по физика и астрономия за ученици с увреден слух. Специална педагогика, кн. 2

 11. Замфиров, М. (2006) – Статистически анализ на степента на усвояемост на учебен материал в културнообразователната област Природни науки и екология 5.-8. клас от ученици със слухови нарушения в специализирани училища в България и Унгария. Специална педагогика, кн. 4

 12. Замфиров, М. (2007) Жестов език, орален метод и кохлеарна имплантация в света на глухите, Специална педагогика, кн. 2

 13. Замфиров, М., Св. Съева (2004) Жестов речник по Човекът и природата, Физика и Астрономия. С. Алтера

 14. Зикеев, А. (1997), Речевая подготовленность глухих учащихся к обучению по общеобразовательным программам. Дефектология, кн. 1

 15. Иванов, В., Ан. Николова (1993) Детето с увреден слух в семейството. С.

 16. Закон за насърчаване на заетостта

 17. Изследване на хората с увреждания в България (2005). / НСИ (11.03.2006).

 18. Иванов, В. (1995) История на сурдопедагогиката /с христоматия/. С., Веда-Словена – ЖГ Игнелзи, С. (2001), Учебна среда и обучение на децата със специални педагогически потребности. С., Фондация „Програма Стъпка по Стъпка”

 19. Кацарска, В. (1999) Адаптиране на деца с нарушен слух към условията на общообразователните училища. В: Интегрирано обучение на деца с увреден слух в общообразователните училища. кн. 6. С., АРДУС

 20. Кацарска, В. (2000) Значимост на процесите интеграция и социална адаптация при деца с нарушен слух и по-важни условия за осъществяването им у нас. В: Интегрирано обучение на деца с увреден слух в общообразователните училища. кн. 7. С., АРДУС

 21. Кацарска, В. (2001) Методика за формиране на устната реч при деца със слухови нарушения. Б., Университетско издателство „Неофит Рилски”

 22. Колтуненко, И. (1980) Развитие речи глухих школьников. М., Просвещение

 23. Лозанова, Сл. (2002) Предпоставки за развитие на билингвизма като метод за обучение на деца с увреден слух. Специална педагогика, кн. 2

 24. Лозанова, Сл. (2006) Теоретични постановки на обучението по жестомимичен език. Специална педагогика, кн. 4

 25. Лурия, А. Р. (1984), Език и съзнание. С. Наука и изкуство

 26. Министерство на труда и социалната политика - проекти и програми - НАЦИД Гайд Индекс Национален център за информация и документация (НАЦИД) - Национална програма за повишаване квалификацията и заетостта на хората с увреждания - Национална стратегия за равни възможности за хората с увреждания Съвместен социално-педагогически проект ”Другите наши деца” - Състояние, проблеми и перспективи на трудивата заетост за хора с увреждания, 070_specialized-enterprise_of_disable_persons_bg

 27. Милиев, Д. (2000),Теория и методика на логопедичната ревалидация при аномалии на графичната комуникация. Бл., Университетско издателство „Неофит Рилски”

 28. Милиев, Д., Р. Върбанова, Д. Георгиева, В. Кацарска (2001) Логопедия.Б.,Университетско издателство „Неофит Рилски”

 29. Миронова, Э., Н. Шматко (1995) Интеграция детей с нарушенным слухом в дошкольные учреждения общего типа. Дефектология, кн. 4

 30. Михайлова, Ф. (2005) Специфични средства за вербална и невербална комуникация. Ст. Загора Молхова, Ж. (1975) Един езиковед за чуждоезиковото обучение. С., Народна просвета Модел за трудова рехабилитация на безработни хора с психични заболявания, httt//: www. wstolichna_ obshtina_ soc_rehabilit_gb.

 31. Набокова, Л. А. (2005) О преподавании английского языка глухим и слабосльшащим студентам ВУЗа. Дефектология, кн. 6

 32. Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на нар. просвета.

 33. Попзлатева, Ц. (1994) Общуване и формиране на Аз-образа при глухи ученици. В: Социализация на децата с нарушения. С.

 34. Б., Дарс Радулов, Вл. (1999) Рехабилитация на зрително затруднените. Б., Дарс

 35. Радулов, Вл. (2003), Сравнително специално образование. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

 36. Радулов, Вл. (2004) Педагогика на зрително затруднените. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски” Райнов, В. (1993) Символното поведение на човека. Издателство на БАН

 37. Рангелов, С. (2005) Методически основи на ранното чуждоезиково обучение. С.,

 38. Проект: Създаване на център за социална рехабилитация на възрастни хора претърпели операция,0024_Utre_za vseki_Projekt_ssm.

 39. Център за независим живот

 40. international Classification of Functioning and Disability: A New Release from WHO. Note for the Press. WHO, № 19 / 20 August 1999 (11.03.2006).

Дата: 14. 10. 2012 г.


Съставил: ……………….

/доц. д-р С. Георгиева/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница