Конспект за приемен изпит за докторантура по специалносттаДата20.08.2018
Размер76.1 Kb.
#81808
ТипКонспект
УТВЪРДИЛ:

ДЕКАН

/проф. дфзн Ал. Драйшу/

КОНСПЕКТ
за приемен изпит за докторантура по специалността

ТЕОРИЯ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ВЕРИГИ И ЕЛЕКТРОННА СХЕМОТЕХНИКА

1. АС и DC ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИГНАЛИ, ИЗМЕРВАНЕ НА ТОК И НАПРЕЖЕНИЕ

DC - ток, посока на тока, АС - периодични сигнали, ред на Фурие, хармоничен анализ, спектър, измерване на АС стойностите - върхова, средна и ефективна стойност, True RMS мултиметри, ширина на честотната лента на уредите; измерване на ток - приложение на теоремите на Тевенин и Нортън
2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ОТ ТЕОРИЯТА НА ВЕРИГИТЕ

Законите на Kirchhoff, теоремите на Тевенин и Нортън, теорема на суперпозицията; източник, товар и четириполюсник; идеален и реален източник на напрежение, вътрешно съпротивление, товарна права, източници на ток3. Четириполюсни параметри определяне на усилването, входния и изходния импеданс от първичните параметри; максимална предавана мощност – съгласуване на импеданси между подсхемите
4. ВЕРИГИ ПРИ ПОСТОЯНЕН ток

Индуктивност L, Преходни процеси в RL верига; Капацитет C - зареждане на кондензатор в RC верига, Заряд на серийни кондензатори, паралелно свързване на кондензатори, времеконстанта на преходните процеси; постояннотокова - DC електрическа мощност, мощност, разсейвана в резистора.
5. ВЕРИГИ ПРИ ПРОМЕНЛИВ ТОК

АС импеданс, Фаза, Фазови диаграми; Законът на Ohm в АС вериги,

Импеданс и фаза на RLC двуполюсник - RLC последователна верига, RLC паралелна верига – комплексен импедансен метод

6. ВРЕМЕВА И ЧЕСТОТНА ОБЛАСТ НА СИГНАЛИТЕ

Честотна област - Фурие трансформация, предавателни функции на еднополюсни вериги, време за нарастване и ширина на лентата; Bode диаграма, импулсен отклик; пасивни RC филтри7. Прости LC филтри с константно k

Товар 600 Ω , НЧ, ВЧ, лентов филтър; резонанс в серийни RLC вериги - ширина на лентата, качествен фактор, фактор на затихването


8. Електронни лампи

Диодът на Сър Флеминг - термойонна емисия; триодът – усилвателна лампа, малосигнален модел; μ - фактор на усилването; Нанотехнологии на ултраминиатюрни вакуумни лампи - Fowler-Nordheim тунелиране


9. ПОЛУПРОВОДНИКОВИ ДИОДИ

КРИСТАЛНИЯТ ДЕТЕКТОР НА BRAUN, ТОЧКОВИ ДИОДИ; Зонна диаграма на полупроводниците, Контакт между N-тип и Р-тип полупроводник, полупроводников PN-преходен диод, eкспоненциална зависимост на тока на диода; температурни зависимости на тока и напрежението на прехода; пробиви в обратна посока..


10. Контакт „M-Sмежду метал и полупроводник

Schottky бариерен контакт - Schottky диод, омови контакти, I – V характеристика на Schottky диода, приложения на Schottky диодите в ключовите регулатори на напрежение;


11. Диодите като елементи на веригите

Диодът - нелинеен елемент - изправител, върхов детектор, ring-детектор; ограничители с Zener диоди; поведение на диода при малък сигнал; СВЧ – PiN диоди


12. БИПОЛЯРНИ ТРАНЗИСТОРИ

Планарно-епитаксиален транзистор; Усилвателното свойство на транзистора - коефициентът бета – зависимост от колекторния ток, характеристики и параметри; ефект на Early, предавателна проводимост- gm


13. ТРИТЕ ОСНОВНИ СЪСТОЯНИЯ НА ТРАНЗИСТОРА

Товарна права; начини за поляризация на BJT транзистор; транзисторът като четириполюсник; транзисторни усилватели - малосигнални еквивалентни схеми и параметри на биполярния транзистор – rb и gm, Дарлингтон транзистор, приложения14. Обратна връзка в усилвателите

Четирите идеални конфигурации на обратна връзка в електронните вериги; транзисторни усилватели с обратна връзка по напрежение ( с резистор между колектора и базата) и по ток (с емитерно „дегенеративно” съпротивление)15. Практически транзисторни схеми

Трансформаторно свързване на транзисторни усилватели; включване на високоговорители, комплементарни транзистори; Miller ефект и Miller капацитет повторител, диференциален усилвател, паралелно-последователна двойка, каскоди, мултивибратори и тригери с транзистори


16. SiGe HBTs - Хетеропреходни биполярни транзистори

Зонна диаграма, fT и fmax, приложения в RF интегрални схеми на нискошумови LNA усилватели


17. MOSFET ПОЛЕВИ ТРАНЗИСТОРИ -

N-каналният MOSFET – с обедняване и обогатяване; характеристики и параметри; нанотехнология на приборите – утечки; DMOSТ- мощни полеви транзистори – Принцип на действие на мощния транзистор, приложения в ключовите регулатори на напрежение и ток


18. JFET – полеви транзистори с управляващ PN преход

Характеристики на n-канален JFET; JFET постояннотокови модели; малосигнален модел на JFET със сорсов резистор, самополяризирани източници на ток; сорсов повторител; диференциални усилватели; JFET линеаризация


19. MESFETs


GaAs – прибори, честотни свойства и характеристики, начини на захранване; приложения в RF интегрални схеми
20. ОПТОЕЛЕКТРОННИ ПРИБОРИ

P-i-N фотодиоди, измерване на тока на фотодиод – трансимпедансен усилвател; фотодектори Metal-Semiconductor-Metal (MSM) –схеми на свързване


21. Светодиоди и Оптрони

драйверни схеми на светодиоди – схеми със зарядна помпа; ключови регулатори – драйвери на LED; оптично свързани модули и оптрони, изолационни схеми – ISO101 – съгласувана двойка фотодиоди


22. МОЩНИ ПОЛУПРОВОДНИКОВИ ПРИБОРИ..

тиристори – SCR, начини за включване, комутация на тиристора; триак, диак, схеми на свързване; фазово управление на тиристори; превключване при преход през нулата; Snubber вериги - RC snubber, защитен (flyback snubber) диод


23. ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ.

ОУ – постояннотоков усилвател, захранване, основни параметри; Отрицателна Обратна Връзка в схеми с ОУ, идеалният ОУ – като повторител, инвертиращ и неинвертиращ усилвател24. ОУ КАТО ДИФЕРЕНЦИАЛЕН И ИЗМЕРВАТЕЛЕН - "instrumentation" УСИЛВАТЕЛ

Изисквания към схемите - входно съпротивление, CMRR; триоперационни усилватели и измервателни усилватели с токова обратна връзка25. Реалният (неидеален) ОУ

Входни и изходни несъвършенства на ОУ; Честотно зависими несъвършенства на операционния усилвател – Slew Rate; компромисът gain-bandwidth; нулиране на входния offset, отстраняване на влиянието на поляризационния ток


26. РЕЛАКСАЦИОННИ ОСЦИЛАТОРИ, МУЛТИВИБРАТОРИ И ТАЙМЕРИ

Таймерът 555 - приложения; релаксационен осцилатор с операционен усилвател, интегрални схеми на функционални генератори, особености на функционалния генератор XR-2206

27. СИНУСОИДАЛНИ ОСЦИЛАТОРИ

Осцилатор с мост на Wien, осцилатор на Pierce; кварцова стабилизация на честотата, триточкови схеми на осцилатори на Hartley и на Colpitts; приложения в RF настройваеми oсцилатори28. ЦИФРОВА ЕЛЕКТРОНИКА

Комбинационна и последователна логика; Oсновни логически операции в комбинационната логика, инвертори, осцилатори и декодери; елементи на последователната логика - flip-flops, D тригер, управляем по фронт или по ниво (master-slave);


29. TTL и CMOS схеми

многоемитерен транзистор, изходно стъпало “Totem pole” и „отворен колектор”, CMOS инвертор, схемотехнически характеристики на LS и HC цифрова логика, свързване на изходите на логически елементи към обща шина – „трето” състояние на изхода30. Линейни токозахранващи източници и регулатори на напрежение


схема тип 723 - стабилизация по вход и по товар; UBE – стабилитрони с напрежение на забранената зона – Band-Gap Reference; линейни LDO (Low-Drop-Out) регулатори за портативни (батерийни) приложения

31. Kлючови регулатори и ключови токозахранващи източници - SMPS…


Buck, Boost, Buck-boost регулатор; Методи за управление на ключовете- с обратна връзка по напрежение/по ток; ключови регулатори със схемата LM2576 и LM2577 - Flyback-регулатор, ключово захранване – SMPS, принципна схема, Синхронно изправяне
32. Активна корекция на фактора на мощността- PFC

Boost конвертор в схема за Power Factor Correction, SiC Schottky диоди в схеми на ключови захранвания с корекция на фактора на мощността


33. Аналогово-Цифрови Преобразуватели – АЦП

характеристики – грешка от квантуване, ефективен брой разряди - ЕNoB, метод с последователно приближение – предимства и недостатъци, Flash – АЦП; Σ-Δ преобразуватели – oversampling и формиране на шума, приложения


34. Цифрово – Аналогови Преобразуватели – ЦАП

R/2R матрица, умножителен ЦАП, цифрови потенциометри – приложения


35. балансни модулатори/демодулатори

Смесители – клетка на Gilbert, схемите 1496 и AD630 – основни приложения


36. Синтезатори на честота

PLL синтез; Фазов и честотен детектор, PLL със зарядна помпa, директен цифров синтез – DDS – недостатъци при RF комуникационни мрежи


37. PLL

Oсновни архитектури - Integer N, Fractional N, схемата 74НС4046 – видове фазови детектори


38. Мощни усилватели за RF комуникационни устройства

линейни в клас А, АВ, С; ключови в клас Е и F


39. ИНТЕРФЕЙСИ ЗА ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ – I2C, SPI, One-Wire

Литература:
1. Нина Джерманова и Иво Джерманов, From the Audion to Zigbee – Основи на електрониката, WiNi 1837, София, 2009
2. Нина Джерманова, Иван Илчев и Иво Джерманов, From the Audion to Zigbee – Analog and Mixed Signal Integrated Circuits - WiNi 1837, София, 2010
3. Behzad Razavi, RF Microelectronics, Prentice Hall, 1998,
4. Steve C. Crips, RF Power Amplifier for Wireless Communication, Artech House. 1999
Ръководител кат. РФЕ:

/доц. д-р Й. Кисьовски/
Каталог: index.php -> bul -> layout -> set -> print -> content -> download
download -> Рецензия за труда на Ирена Любчова Димова
download -> СВ. Климент охридски българия; 1504 софия
download -> Рецензия относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование
download -> На дисертационния труд
download -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент По професионално направление Филология
download -> Конспект по морфология на съвременния български книжовен език особености на българската морфологична система в контекста на славянските и балканските езици. Основни тенденции в нейния развой в историко-типологически план
download -> Програма за държавен изпит за специалност "стопанско управление"
download -> Аналитично охарактеризиране и фармакологична оценка на наноразмерни системи за пренос на цисплатин


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница