Конспект за приемен изпит за специалност „ медицинска рехабилитация и ерготерапия задочно обучение, учебна 2007/2008 гДата13.11.2017
Размер75.47 Kb.
#34475
ТипКонспект
Съгласно Решение N 379 на Министерския съвет от 2 юни 2007 г. на МУ-Плевен са предоставени 10 места държавна поръчка за задочно обучение в специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”.

Със заповед N 704/12.06.2007 г. на Ректора на МУ-Плевен за кандидат-студентския прием в посочената специалност се създава следната организация: 1. Изисквания към кандидатите: завършено колежанско образование по специалността „Рехабилитация”.

 2. Прием на документи: до 20 юли 2007 г.

 3. Такса за първи изпит – 40 лева; за втори изпит – 20 лева.

 4. Кандидат-студентски изпити:

   • Писмен изпит (тест с 30 въпроса) по кинезитерапия, физиотерапия и лечебен масаж – 3 август 2007 г.

   • Практически изпит - по кинезитерапия, физиотерапия и лечебен масаж – 4 август 2007 г.

 5. Първо класиране – 10 август 2007 г.

 6. Записване – 13-15 август 2007 г.

 7. Годишна такса – 350 лева (по 175 лева на семестър).


Важно: За кандидатите ще бъде организиран подготвителен курс на 13 и 14 юли 2007 г. – 20 учебни часа.

Цена за включване в курса – 60 лева.Записване за курса: тел. 064 884 118, инспектор – Емилия Лескова
Прием на документи за кандидатстване: Медицински университет, Студентска канцелария на Факултет ‘Обществено здраве”, Ректорат 2, 3-ти етаж, стая 311, тел. 064 884 237
КОНСПЕКТ за ПРИЕМЕН ИЗПИТ за СПЕЦИАЛНОСТ

МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ –

задочно обучение, учебна 2007/2008 г.
Писмен изпит

 1. Същност на физикалната терапия и медицинската рехабилитация. Видове физикални фактори, основни принципи на действие; синергизъм и антагонизъм на физикалните фактори.

 2. Рехабилитация – дефиниция, подварианти. Медицинска рехабилитация – цели и задачи. Закон на Ламарк. Контингенти за рехабилитация. Определяне на рехабилитационен потенциал, изграждане на рехабилитационна програма. Принципи на рехабилитационната програма. Рехабилитационен екип. Ерготерапия – определение и основни видове.

 3. Кинезитерапия – определение, основни принципи. Основни методи на кинезитерапията. Кинезитерапевтична програма - цел, задачи, принципи. Синергизъм и антагонизъм. Общи показания за кинезитерапия. Общи противопоказания за провеждане на кинезитерапия. Задачи и място на кинезитерапевтичната програма в рехабилитационния комплекс. Задачи на рехабилитатора – по отношение програмата и по отношение пациента.

 4. Равнини и оси на движение на сегментите на човешкото тяло. Характеристика на основните видове движения – флексия/екстензия, абдукция/аддукция, пронация/супинация, циркумдукция. Примери.

 5. Соматоскопия. Антропометрия. Методи за измерване на мускулната сила - динамометрия. Методи за измерване на мускулната слабост - мануално мускулно тестуване (ММТ) по Ловет – принципи, стадии. Ъглометрия (гониометрия) – принципи. Опорно-двигателен апарат (ОДА) – части, основни принципи при изследване на ОДА (гониометрия, ММТ). Функционална класификация на мускулите. ММТ.

 6. Основни функции на ОДА - гръбнак. Кости, стави и мускули на трупа. Измерване подвижността на гръбначния стълб – по раздели. Нормални гониометрични стойности за гръбначен стълб – цервикален дял, торакален дял, лумбо-сакрален дял.

 7. Основни функции на ОДА – горен крайник. Кости, стави и мускули на раменния пояс и горния крайник. Нормални гониометрични стойности за раменна и лакътна става. ММТ за m.deltoideus, m.biceps brachii, m.triceps brachii, флексори и екстензори на китката и пръстите. Видове захват.

 8. Основни функции на ОДА – долен крайник. Кости, стави и мускули на тазовия пояс и долния крайник. Нормални гониометрични стойности за тазо-бедрена и колянна става. ММТ за m.quadriceps femoris, m.triceps surae, флексори и екстензори на глезена и пръстите. Видове походка. Локомоция – опорна и махова фаза на походката. Кинезиологичен анализ.

 9. Физиологични основи на кинезитерапията. Влияние на физическото натоварване върху опорно-двигателния апарат. Влияние на физическото натоварване върху нервната система. Влияние на физическото натоварване върху сърдечно-съдовата система. Влияние на физическото натоварване върху дихателната система. Функционални особености на добре тренирания организъм. Влияние на хиподинамията върху човешкия организъм.

 10. Физически упражнения - определение и класификация. Варианти на лечебни упражнения – според участието на пациента, според структурата на извършваните движения, според характера на извършената мускулна контракция, според целта на натоварването (за сила, бързина, ловкост, ...), по анатомичен признак, според варианта на провеждане (видове, опори, пълзене, подскоци...), Дозировка на лечебните упражнения. Пулсова крива на урока по лечебна гимнастика. Умора и преумора. Процедура по кинезитерапия – видове (с 1 или 2 върха, с плато). Утринна хигиенна гимнастика.

 11. Пасивна кинезитерапия. Определения за мануална терапия, екстензионна терапия, масаж. Видове масаж – според целта, методите и техниките. Основни прийоми на класическия мануален масаж. Механизми на действие на масажа. Физиологично въздействие на масажа върху различните органи и системи. Показания и противопоказания.

 12. Основи на електролечението. Електрически ток – видове (прав, променлив; ниско-, средно и високо-честотни). Допустими усещания на пациента (кожна сетивност) под електродите при електролечение. Показания и противопоказания за електролечение.

 13. Нискочестотни токове – определение, ефекти върху организма. Галванизация. Галваничен ток – определение. Механизми на действие на галваничния ток върху човешкия организъм. Реакция на мускулите на галваничен ток. Показания и противопоказания. Електрофореза (йонофореза) - предимства и недостатъци на метода. Диадинамотерапия. Физиологични ефекти. Апаратура. Показания и противопоказания.

 14. Средно-честотни токове – определение, ефекти върху организма. Синусоидално-модулирани токове (на Ясногородский) - физиологични ефекти, показания и противопоказания. Интерферентни токове. Физиологични ефекти. Индикации и контраиндикации.

 15. Високо-честотни токове (токове на д’Aрсонвал, диатермия) - физиологични ефекти, показания и противопоказания. Ултра-високочестотни токове - физиологични ефекти, показания и противопоказания. Свръх-високочестотни токове (СВЧ – дециметрови и сантиметрови вълни) - физиологични ефекти, показания и противопоказания.

 16. Магнитотерапия. Магнитно поле – видове. Физиологични ефекти. Показания и противопоказания.

 17. Ултразвукова терапия. Физиологични ефекти. Показания и противопоказания. Фонофореза – предимства на метода. Индикации.

 18. Светлолечение – инфрачервени и видими лъчи - физиологични ефекти, топлинен еритем (erythema calore), показания и противопоказания. Ултравиолетови лъчи - физиологични ефекти, фотоелектричен еритем (erythema photoelectrica), показания и противопоказания за профилактика и лечение.

 19. Термотерапия – видове топлоносители, физиологично действие, индикации и контраиндикации. Хидротерапия – определение, видове водолечебни процедури, индикации и контраиндикации. Видове вани. Видове душове. Подводна екстензия. Пелоидотерапия – определение, индикации и контраиндикации, най-често прилагани методики на калолечение и луголечение. Балнеотерапия - характеристика, физиологично въздействие, методики на приложение на минералните води, показания и противопоказания. Климатотерапия, климатопроцедури – аеротерапия, хелиотерапия. Таласотерапия.ПРАКТИчески изпит

 1. ЕЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ. Допустими усещания на пациента (кожна сетивност) под електродите при електролечение. Показания и противопоказания за електролечение. Методики при електролечение (локални, сегментарни, рефлекторни, общи; надлъжни, напречни). Апаратура, стационарни и портативни апарати. Електроди.

 2. НИСКО-ЧЕСТОТНИ ТОКОВЕ. Галванизация. Галваностат. Електрофореза (йонофореза) – вещества за ЕФ. Диадинамотерапия. Апаратура.

 3. СРЕДНО-ЧЕСТОТНИ ТОКОВЕ. Синусоидално-модулирани токове (на Ясногородский) – разновидности, дълбочина на модулацията. Апаратура. Интерферентни токове. Разновидности – с постоянна и с променлива честота. Апаратура.

 4. ВИСОКО-ЧЕСТОТНИ ТОКОВЕ. Високо-честотни токове (токове на д’Aрсонвал, диатермия). Апаратура. Ултра-високочестотни токове (УВЧ-ел.поле и УВЧ-магнитно поле). Апаратура. Изисквания за помещение (кабина). Свръх-високочестотни токове (СВЧ – дециметрови и сантиметрови вълни). Апаратура.

 5. МАГНИТОТЕРАПИЯ. Апаратура.

 6. УЛТРАЗВУКОВА ТЕРАПИЯ. Апаратура, апликационна техника, методики. Вещества за фонофореза.

 7. СВЕТЛОЛЕЧЕНИЕ. Инфрачервени и видими лъчи - апаратура. Ултравиолетови лъчи – апаратура, снемане на биодоза.

 8. ХИДРО / ТЕРМО / КРИО / БАЛНЕО / ПЕЛОИДО-ТЕРАПИЯ. Хидротерапия – видове водни процедури - според температурата на водата. Криотерапия – техники и дозиране. Компрес по Кени – техника, индикации. Методи на парафинотерапия – кюветно-апликационен, парафинови ванички, парафинно-марлени апликации, парафинови тампони. Методики на калолечение – кални апликации, кални вани, египетски метод. Луголечение. Техники за приложение на морската луга. Методи.

 9. РАВНИНИ И ОСИ НА ДВИЖЕНИЕ НА СЕГМЕНТИТЕ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.

 10. ОСНОВНИ ВИДОВЕ ДВИЖЕНИЯ - флексия/екстензия, абдукция/аддукция, пронация/супинация, циркумдукция. Примери.

 11. СОМАТОСКОПИЯ И АНТРОПОМЕТРИЯ. МЕТОДИ.

 12. Тестове за оценка подвижността на гръбначния стълб – по раздели.

 13. Гониометрия на раменна, лакътна, радио-улнарна, киткена става.

 14. ММТ за m.deltoideus, m.biceps brachii, m.triceps brachii, флексори и екстензори на китката и пръстите.

 15. Гониометрия на тазо-бедрена, колянна, глезенна става.

 16. ММТ за m.quadriceps femoris, m.triceps surae, флексори и екстензори на глезена и пръстите.

 17. Примери за ЛЕЧЕБНИ УПРАЖНЕНИЯ – за сила, бързина, ловкост; от изходно положение тилен лег, коремен лег, изправен стеж, колянна опора.

 18. АНАЛИТИЧНА ГИМНАСТИКА за m.deltoideus, m.biceps brachii, m.triceps brachii – според резултатите от ММТ.

 19. АНАЛИТИЧНА ГИМНАСТИКА за m.quadriceps femoris, m.triceps surae - според резултатите от ММТ.

 20. МТ - тракция и мобилизация за лумбален дял на гръбначния стълб и за сакро-илиачна става.

 21. МАСАЖ. Основни прийоми на класическия мануален масаж..

 22. ПРИМЕРЕН ФИЗИКАЛНО-ТЕРАПЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС при болки в кръста.

 23. Примерен физикално-терапевтичен комплекс при лумбо-сакрална радикулопатия.

 24. Примерен физикално-терапевтичен комплекс при болест на Бехтерев – остър и хроничен стадий.

 25. Примерен физикално-терапевтичен комплекс при коксартроза.

 26. Примерен физикално-терапевтичен комплекс при гонартроза.

 27. Примерен физикално-терапевтичен комплекс при сколиоза.

 28. Примерен физикално-терапевтичен комплекс при плоскостъпие.

 29. Примерен физикално-терапевтичен комплекс след фрактура на бедрената шийка.

 30. Примерен физикално-терапевтичен комплекс след фрактура на радиуса на типично място.ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА

 1. Колева И. Принципи на съвременната физикална и рехабилитационна медицина. – София: РИК „СИМЕЛ”, 2006, 232 с.

 2. Колева И. Алгоритми за физикална терапия и рехабилитация на някои често срещани и социално-значими заболявания (ревматологични, ортопедично-травматологични, неврологични и ендокринно-обменни). Учебник за студенти от Медицински университет – Плевен. - София: РИК „СИМЕЛ”, 2006, 162 с.

 3. Колева И. Свитък материали по МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ - ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ (задочно обучение) в МУ – Плевен под печат – ще бъде на разположение на кандидатите след 03.07.2007 г..

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница