Конспект за теоретичен изпит по биология за студенти по медицина (I курс) А. Биология на човекаДата22.08.2016
Размер96.64 Kb.
ТипКонспект
КОНСПЕКТ ЗА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ

по БИОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА (I курс)

А. БИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА
1. Предмет, място и значение на биологията. Основни методи в биологията

2. Нуклеинови киселини

ДНК – видове и функции, РНК – видове и функции3. Самосглобяване на макромолекулните субединици

4. Сравнителна структурна и функционална характеристика на прокариотните и еукариотни клетки

Прокариотни и еукариотни клетки. Произход и еволюция на клетката5. Клетката – открита биологична система. Междуклетъчна сигнализация. Клетъчни контакти. Клетъчни рецептори

6. Индивидуално развитие на клетките. Клетъчно стареене

Елементи на клетъчно остаряване. Апоптоза и некроза7. Клетъчна репродукция

Клетъчен цикъл8. Клетъчна репродукция

Протичане на митозата (М-фаза) и цитокинеза. Регулация на клетъчния цикъл, природа на MPF9. Молекулни механизми на основните генетични процеси

Репликация на ДНК. Основни типове репликация. Репарация на ДНК10. Молекулни механизми на основните генетични процеси

Транскрипция. Зреене на РНК11. Молекулни механизми на основните генетични процеси

Генетичен код. Транслация. Транспорт на белтъците в клетъчните органели.12. Молекулни механизми на основните генетични процеси

Посттранслационни модификации на белтъците. Стареене и разграждане на белтъците13. Организация на генома в прокариотните клетки. Регулация на генната експресия при прокариотите

14. Организация на еукариотния геном. Нива на регулация на генната експресия при еукариотните клетки

Молекулна биология на гена. Видове геномна ДНК. ДНК-свързващи белтъци15. Субмикроскопска структура на хромозомите. Цитоплазмена наследственост

16. Микроскопска структура на хромозомите. Кариотип на човека. Методи на кариотипиране и хромозомен анализ. Еволюция на кариотипа

17. Закономерности на наследствените явления

Алелно състояние на гените18. Закономерности на наследствените явления

Взаимодействие между гените. Пенетрантност и експресивност19. Закономерности на наследствените явления

Основни типове унаследяване. Унаследяване при независимо комбиниране на гените20. Закономерности на наследствените явления

Унаследяване на скачени гени. Кросинговър. Молекулни механизми на кросинговъра. Групи на свързано унаследяване при човека21. Наследственост и среда. Норма на реакция. Фенокопия и генокопия

Генотипна изменчивост. Рекомбинационна изменчивост22. Мутационна изменчивостгенни, хромозомни и геномни мутации Мутации и болести. Причини за възникване на мутациите (мутагенни фактори)

23. Генетично инженерство

На популационно, организмово и клетъчно ниво24. Генетично инженерство

На субклетъчно ниво, клониране чрез трансплантация на ядра от соматични клетки в овоцити25. Рекомбинантни ДНК технологии и генно инженерство

Специфично разкъсване на ДНК, основни ензими в рекомбинантните технологии. Секвениране на ДНК26. Рекомбинантни ДНК технологии и генно инженерство

ДНК-клониране. Полимеразна верижна реакция. Генно инженерство и генна терапия27. Организмът като единна система. Имунологична хомеостаза. Органи на имунната система

28. Индуктори на имунния отговор (антигени). Хаптени

29. Антитела

Строеж и функция на антителата, антигенни детерминанти на антителата. Реакция антиген – антитяло30. Система на комплемента

31. Клетки на имунния отговор

Т-лимфоцити, В-лимфоцити, фагоцитиращи и антиген-представящи клетки32. Алоантигени на човека

Система АВО(Н). Система Lewis. Лектини. Биосинтеза на АВО(Н) и Lewis-антигените33. Алоантигени на човека

Система Rhesus. Имунологичен конфликт „майка – плод”. Произход и биологично значение на алоантигените34. Клетъчни взаимодействия при имунния отговор

Активиране на антиген-представящи клетки. Активиране на Т-лимфоцити. Активиране на В-лимфоцити35. Фази в диференцирането на имунокомпетентните клетки. Първичен и вторичен имунен отговор. Главен комплекс на тъканната съвместимост (МНС)

36. Генетичен контрол на антитялосинтезата и силата на имунния отговор

37. Трансплантационен имунитет. Реакция на приемателя срещу присадката

Видове трансплантация. Отхвърляне от първичен и вторичен тип38. Реакция на присадка срещу приемател. Противотуморен имунитет

Болест на джуджето, Хомоложна болест. Туморни антигени и противотуморна защита39. Регулация и контрол на имунните процеси. Имунна толерантност

40. Теории на имунитета. Еволюция на имунитета

41. Репродуктивна биология

Детерминиране и диференциране на пола42. Репродуктивна биология

Хаплоидно-диплоиден цикъл. Цитологични основи на половото размножаване. Мейоза43. Репродуктивна биология

Гаметогенеза. Сперматогенеза. Характеристики на мъжките гамети. Произход на половите клетки44. Репродуктивна биология

Овогенеза. Молекулни механизми на овоцитното зреене. Биологични характеристики на зрелите яйца45. Репродуктивна биология

Оплождане. Външно оплождане и механизми за блокиране на полиспермията. Завършване на оплождането46. Репродуктивна биология

Оплождане. Вътрешно оплождане при бозайниците. Различия между вътрешно и външно оплождане47. Репродуктивна биология

Оплождане при „ин витро” условия. ИКСИ-метод. Атипични форми на репродукция48. Индивидуално развитие.

Ембрионален период. Оформяне плана на тялото, сив сърп, сегментация. Регулативен и мозаечен тип на развитие49. Индивидуално развитие

Образуване на бластула. Гаструлация. Клетъчни и молекулни механизми на гаструлацията50. Индивидуално развитие

Ембрионална индукция. Стволови клетки. Елементи на органогенезата51. Индивидуално развитие

Ембрионално развитие при бозайниците и човека. Диференциация, клетъчни различия и клетъчна памет52. Индивидуално развитие

Постембрионален период. Продължителност на живота, старост и смърт53. Биология и генетика на популациите.

Популация. Фенотипна, генотипна и генна честота. Типове кръстосване. Закон на Hardy – Weinberg54. Биология и генетика на популациите

Фактори, изменящи честотата на гените. Мутации. Миграция55. Биология и генетика на популациите

Отбор. Балансиран полиморфизъм. Генетична хомеостаза. Изолация56. Биология и генетика на популациите

Количествени признаци – примери, гаусова крива

57. Теория на еволюцията.

Вид. Видообразуване. Пътища на видообразуването58. Теория на еволюцията.

Надвидова еволюция (макроеволюция). Произход на надвидовите систематични групи. Насоченост на еволюционния процес59. Теория на еволюцията

Молекулна еволюция. Доклетъчна еволюция. Филогенетични взаимоотношения между организмите. Генетична диференциация.60. Еволюция на човека

Антропогенеза. Човешки раси. Произход на човешките раси. Фактори на расообразуването. Расизъм61. Екология. Взаимоотношения между човек и природа

Популации, съобщества, екосистеми. Проблемът с пренаселеността62. Поведение – генетична основа и адаптивна стойност

Компоненти на поведението. Социална организация и социобиология. Стратегия на естествения отбор63. Екология на паразитизма Паразитизмът като биологично явление. Паразити и гостоприемници

64. Екология на паразитизма

Произход на паразитизма, приспособяване на паразита към гостоприемника. Взаимодействие между паразита и гостоприемникаБ. ПАРАЗИТОЛОГИЯ

65. Характеристика на първаците. Тип Sarcomastigophora. Подтип Mastigophora (Flagellata). Leishmania donovani. Leishmania tropica.

66. Тип Sarcomastigophora. Lamblia intestinalis (Giardia lamblia).

67. Тип Sarcomastigophora.Trichomonas hominis. Trichomonas vaginalis. 68. Тип Sarcomastigophora. Trypanosoma rhodesiense и Trypanosoma gambiense. Trypanosoma equiperdum. Trypanosoma cruzi.

69. Подтип Sarcodina. Entamoeba histolytica.

70. Тип Sporozoa (Apicomplexa). Plasmodium vivax. Plasmodium malariae. Plasmodium falciparum.

71. Тип Sporozoa (Apicomplexa). Морфологични различия в еритроцитната схизогония на род Plasmodium. Видове малария

72. Тип Sporozoa (Apicomplexa). Toxoplasma gondii.

73. Тип Ciliophora. Клас Ciliata. Balantidium coli.

74. Преход към многоклетъчните животни. Тип Coelenterata. Род Hydra. Род Obelia.

75. Тип Plathelminthes (Platyhelminthes). Клас Trematoda. Fasciola hepatica.

76. Клас Trematoda. Dicrocoelium lanceatum (Dicrocoelium dendriticum).

77. Клас Trematoda. Opistorchis felineus. Представители на род Schistosoma.

78. Клас Cestoda. Taenia solium.

79. Клас Cestoda. Taeniarhynchus saginatus (Taenia saginata).

80. Клас Cestoda. Diphyllobothrium latum. Hymenolepis nana.

81. Клас Cestoda. Echinococcus granulosus.

82. Тип Nematoda. Ascaris lumbricoides.

83. Тип Nematoda. Enterobius vermicularis. Trichocephalus trichiurus.

84. Тип Nematoda. Trichinella spiralis.

85. Тип Nematoda. Strongyloides stercoralis. Ancylostoma duodenale.

86. Тип Nematoda. Dracunculus medinensis. Wuchereria bancrofti. Loa loa.

87. Тип Annelida. Lumbricus terrestris. Hirudo medicinalis.

88. Тип Arthropoda – обща характеристика. Клас Crustacea – oбща характеристика. Клас Arachnoidea (Arachnida, паякообразни). Разред Scorpiones (скорпиони) и разред Aranei (паяци).

89. Разред Acari (кърлежи). Ролята на кърлежите в разпространението на трансмисивните заболявания

90. Клас Insecta (насекоми). Ролята на насекомите в разпространението на трансмисивните заболявания

91. Клас Insecta (насекоми). Pediculus hominis (Pediculus humanus). Phthirius pubis. Cimex lectularius. Pulex irritans.

92. Род Culex и род Anopheles – морфологични различия. Phlebotomus papatasii.

В. СРАВНИТЕЛНА АНАТОМИЯ НА ГРЪБНАЧНИТЕ
93. Сравнителна анатомия на кожа. Епидермис и жлези. Дерма

94. Рогови образувания на епидермиса. Костни люспи и плочи

95. Произход и еволюция на гръбначния стълб

96. Произход и еволюция на черепа. Хрущялен мозъчен череп. Костен мозъчен череп

97. Произход и еволюция на черепа. Хрущялен лицев череп. Костен лицев череп

98. Сравнителна анатомия на черепа

99. Произход и еволюция на гръбначния мозък

100. Произход и еволюция на главния мозък

Краен мозък, междинен мозък, заден мозък, продълговат мозък.101. Кожни сетивни органи при водни и сухоземни гръбначни. Еволюция на обонятелния орган

102. Орган на равновесието и слуха – сравнителна анатомия

103. Еволюция на зрителния орган

Устройство на очната ябълка при бозайниците. Ембрионално развитие и помощен апарат на окото. Особености на окото у различните класове гръбначни104. Сравнителна анатомия на храносмилателната система. Устна кухина. Зъби – еволюционни промени

105. Сравнителна анатомия на език, устни жлези. Стомах - еволюционни промени

106. Сравнителна анатомия на кръвоносната система. Развитие на сърцето и артериалните дъги

107. Сравнителна антомия на отделителната система – пронефрос, мезонефрос, метанефрос

108. Произход и еволюция на половите жлези и отводните канали

ЛИТЕРАТУРА
 1. Ватев Ил., В. Ишев, Д. Ковачев, Цв. Маринова, Г. Николов, С. Станилова, БИОЛОГИЯ, Реко, София, 2006.

 2. Ватев Ил., В. Ишев, Д. Ковачев, Цв. Маринова, Г. Николов, С. Станилова, БИОЛОГИЯ, Реко, София, 2005.

 3. Ватев Ил., Б. Ботев, Б. Буланов, Р. Попиванов, Цв. Маринова, М. Цонева-Манева, Паразитология, Реко, София, 2007.

 4. Ватев Ил., Б. Ботев, Б. Буланов, Р. Попиванов, Цв. Маринова, М. Цонева-Манева, Паразитология, Реко, София, 2003.

 5. Попиванов Р., Б. Ботев, Л. Наков, К. Киров. Сравнителна анатомия на гръбначните. Учебник за студенти по медицина и стоматология. Медицина и физкултура, София, 1995.

 6. Ватев Ил. и колектив от катедра Биология, ТЕСТОВЕ по БИОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ и СРАВНИТЕЛНА АНАТОМИЯ за студенти по медицина, стоматология и фармация от медицинските университети, Реко, София, 2007.

 7. Наков Л. /ред./, Ръководство за практически упражнения по биология, Медицина и физкултура, София, 2000

 8. Василевска-Декова, М., Ил. Ватев, Хр. Радева-Куямова, В. Сарафян, Медицинска биология., Пловдив, 2002.

 9. Попиванов Р. и Б. Ботев /ред./. Биология. Учебник за студенти по медицина и стоматология, Медицина и физкултура, София, 1992 г.

 10. Гилберт С., Биология развития, Москва, Мир, 1993.

 11. Грин Н., У. Стаут, Д. Тейлор, Биология, Мир, Москва, 1993.

 12. Ярыгин В. Н. /ред./. Биология, Медицина, Москва, 1984.

 13. Харрисон Дж., Дж. Уайнер, Дж. Теннер, Н. Барникот, Б. Рейнолдс, Биология человека, Мир, Москва, 1979.

 14. Одум Ю., Основы экологии, Мир, Москва, 1975.

 15. Василевска-Декова, М., В. Сарафян, Ил. Ватев, Паразитология, Пловдив, 2002.

 16. Генов Г. /ред./, Паразитология. Медицина и физкултура, София, 1989.

 17. Попиванов Р., Б. Ботев, М. Цонева-Манева., Паразитология, Медицина и физкултура, София, 1980.

 18. Ботев Б. и Л. Наков /ред./, Ръководство за практически упражнения по биология за студенти по медицина и стоматология. Медицина и физкултура, София, 1990.

 19. Бенджамини Е. и С. Лесковиц, Имунология: Кратък курс, НЦЗПБ, София, 1994.

 20. Alberts B., A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Molecular biology of the cell, 4th Ed. Garland Publ. Inc., 2002.

 21. Benjamini E., S. Leskowitz, Immunology: A Short Course. Wiley-Liss Inc., New York, 1991.

 22. Connor J.M., M.A. Ferguson-Smith, Essential medical genetics, 3rd Edn., Blackwell Scientific Publ., 1995.

 23. Curtis Н., Barnes N.S., Biology, New York, 1998.

 24. Eaton, T. H., Comparative Anatomy of vertebrates, Second Edition, Harper & Brothers, New York, 1998.

 25. Gottfried S.S., Biology Today. Mosby-Year Book Inc., St. Louis, Missouri, 1993.

 26. Hirsch-Kaufmann M., M. Schweiger, Biologie für mediziner und naturwissentschaftler Stuttgart, G. Thieme Verlag, 1996.

 27. Keeton W. T., J.L. Gould, Biology Science, 4th Edn W.W. Norton Co., New York and London, 1986.

 28. Lodish H., D. Baltimor, A. Berg, S.L Zipursky, P. Matsudaira and J. Darnell, Molecular cell biology, Freeman and company, New York, hird Eddition, 1995.

 29. Purves W.K., G.H. Orians, Life. The Science of Biology, 2nd Edn. Sinauer Associates Inc., Sunderland, Massachusetts, 1987.

 30. Raven P.H., G.B. Johnson, Biology, 3rd Edn. Mosby-Year Book Inc., St. Louis, Missouri, 1992.

 31. Roitt I., J. Brostoff, D. Male, Immunology, Mosby-Year Book Europe Ltd., London, 1993.

 32. Thompson M.W., R.R. McInnes, H.F. Willard, Thompson & Thompson Genetics in Medicine, 5th Edn. W.B. Saunders Co, Philadelphia, 1991.

 33. Immunology, Instant Notes, Peter Lydyard et all, 2007 second edition, Taylor and Francis Informa, US, UK

 34. Molecular Biology, Instant Notes, Phil Turner et all, third edition, 2006, Taylor and Francis Informa, US, UK

 35. Genetic, Instant Notes, Hugh Fletcher et all, 2008 Taylor and Francis Informa, US, UKНастоящият конспект е валиден от учебната 2010-11 година.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница