Конспекти по география и икономика самостоятелна форма на обучение география и икономика зп 5 класДата02.11.2017
Размер82.11 Kb.
#33762
КОНСПЕКТИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗП 5 клас

 1. Възникване и развитие на науката география.

 2. Велики географски открития и съвременните географски изследвания.

 3. Ориентиране в природата.

 4. Географска карта.

 5. Видове географски карти.

 6. Форми и размери на Земята.Географски глобус.

 7. Движения на Земята в пространството.

 8. Строеж на планетата Земя.

 9. Литосферата – скалната обвивка на Земята.

 10. Главни форми на релефа на Земята.

 11. Форми на земната повърхност.

 12. Световен океан.

 13. Води на сушата.

 14. Атмосферно налягане и движение на въздуха.

 15. Влажност на въздуха.Валежи.

 16. Време и климат.

 17. Климатични пояси и области.

 18. Педосферата – почвената обвивка на Земята.

 19. Биосферата – обвивката на живото.

 20. Природни зони I

 21. Природни зони II

 22. Природни зони III

 23. Природни ресурси на Земята – богатството, което трябва да се опазва.

 24. Население на Земята.

 25. Религии, културни традиции и бит на населението.

 26. Възникване и развитие на селата и градовете.

 27. Хората по света – различни и еднакви.

 28. Съвременна политическа карта на света.

 29. Международните организации – надеждата за по-добро общо бъдеще.

 30. Световно стопанство.

 31. География на промишлеността.

 32. География на земеделието.

 33. География на транспорта, търговията и туризма.

 34. Богат свят – беден свят.

Учебник: География и икономика, Изд. „Просвета”ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ЗП 6 клас


 1. Африка – географско положение, големина и брегова линия

 2. Релеф на Африка.

 3. Климат на Африка.

 4. Природни зони на Африка.

 5. Население на Африка.

 6. Страни в Африка.

 7. Южна Америка – географско положение и брегови.

 8. Релеф на Южна Америка.

 9. Климат на Южна Америка.

 10. Природни зони на Южна Америка.

 11. Население на Южна Америка.

 12. Страни в Южна Америка.

 13. Северна Америка – географско положение и брегови.

 14. Релеф на Северна Америка.

 15. Климат на Северна Америка.

 16. Природни зони на Северна Америка

 17. Население на Северна Америка.


Учебник: География и икономика, Изд.”Просвета”;

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ЗП 8 клас


 1. Географско положение, брегова линия и големина на Европа.

 2. Релеф на Европа.

 3. Полезни изкопаеми на Европа.

 4. Климат на Европа.

 5. Води на Европа.

 6. Природни зони на Европа.

 7. Население на Европа.

 8. Страни в Европа.

 9. Географско положение, граници и брегова линия на Балканския полуостров.

 10. Релеф на Балканския полуостров.

 11. Балкански страни.

 12. Географско положение и граници на България.

 13. Релеф на България.

 14. Климат на България.

 15. Води на България.

 16. Природни области в България.

 17. Население на България.

 18. Селищата в България.

 19. Стопанство на България.

Учебник: География и икономика, Изд. „Азбуки Просвета”ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ЗП 10 клас


 1. Географско положение и граници на България.

 2. Геополитическо положение и съвременни граници на България.

3. Съвременен релеф на България.

4. Полезни изкопаеми.

5. Климат на България.

6. Води на България.

7. Почви на България.

8. Растителен и животински свят.

9. Природни рискове.

10. Природата на България и природно ресурсният й потенциал.

11. Дунавска равнина.

12. Старопланинска природогеографска област.

11. Краищенско-Средногорска област.

12. Тракийско-Странджанска област.

13. Рило-Родопска област.

14. Черно море и българското черноморско крайбрежие.

15. Етнокултурен облик на българския народ.

16. Брой и разпределение на населението.

17. Структура на населението.

18. Селища в България.

19. Население и селища.

20. Държавно устройство и институции в България, административно –териториално деление на България.

21. Национално стопанство:структура,фактори и показатели.

22. Стопанството на България днес.

23. Земеделие.

24. Енергетика.

25. Металургия и машиностроене.

26.Химическа промишленост, производство на строителни материали, дървообработваща и целуозно-хартиена промишленост.

27. Лека промишленост.

28. Хранително - вкусова промишленост .

29. Транспорт и съобщения.

30. Търговия, туризъм и други обслужващи отрасли.

31. Териториална структура на стопанството.

Учебник: География и икономика, Изд.„Булвест 2000”


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗИП 10 клас
1.Съвременни направления в географията.

2.Развитие на географията в България.

3.България – земя на световен кръстопът.

4.Съвременно географско положение на България.

5.Природна среда на България.

6.Природногеографски области.

7.Екологичен мониторинг.

8.Защитени природни обекти.

9.Човекът – водещ елемент в системата природа-общество-стопанство.

10.Географски аспекти на прехода в политическата и стопанската ориентация на България.

11.Проблеми на устойчивото развитие.

12.Географско ползване у нас в условията на пазарна икономика.

13.Суровинно енергиен и екологичен проблем.

14.Източници на замърсяване на природната среда в България.

15.Глобални проблеми на нашето време и тяхното проявление в България и родния край.

16.Особености на регионалното развитие.Учебник: География и икономика–10 клас– Изд.„Булвест 2000”

ГЕОГПАФИЯ И ИКОНОМИКА – ЗП 11 клас


 1. Географско положение, граници, природна среда и демографска картина на Югозападен регион

 2. Югозападен регион – стопанство и селищна мрежа

 3. Географско положение, граници, природна среда и демографска картина на Южен Централен регион

 4. Южен Централен регион – стопанство и селищна мрежа

 5. Географско положение, граници, природна среда и демографска картина на Югоизточен регион

 6. Югоизточен регион – стопанство и селищна мрежа

 7. Географско положение, граници, природна среда и демографска картина на Североизточен регион

 8. Североизточен регион – стопанство и селищна мрежа

 9. Географско положение, граници, природна среда и демографска картина на Северен Централен регион

 10. Северен Централен регион – стопанство

 11. Географско положение, граници, природна среда и демографска картина на Северозападен регион

 12. Северозападен регион – стопанство и селищна мрежа

Учебник: География и икономика, Изд. „Булвест 2000”
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗИП 11 клас
1. Приложни направления на географската наука.Географски анализ – същност и приложение.

2. Географско положение и локализация на стопанските дейности.

3. Поява и еволюция на човека.

4. География на езиковите семейства и езиковите групи.

5. География на езиковите семейства и езиковите групи.

6. Демографски преходи – тенденции в регионалното развитие на населението на планетата.

7. Глобализация и съвременни миграции.

8. Миграции в обединена Европа – тенденции и регулиране.

9. Взаимодействие “природни условия – градска среда” в урбанизираните територии.

10. Природоресурсен потенциал.

11. Природоползване.

12. Екологични проблеми.

13. Географски идеи и концепции за развитието на света.

14. Икономически концепции за развитието на света.

15. Развитие и основни задачи на съвременната политическа география и геополитика.

16. Геополитически концепции.

17. Геополитическо положение.

18. Геополитическа структура на света.

19. Международно разделение на труда – съвременни тенденции на развитие и транснационални корпорации.

20. Регионализъм и глобализация.

21. Големи градове и селищни агломерации в Европейския, Азиатския,Северноамериканския,Латиноамериканския, Африканския и Австралийски-Тихоокеанския региони.

22. Ролята на картографията в науките за Земята и обществото.

23. Съвременната география и новите научни направления в картографията.

24. Географската карта като модел.25. Картографски способи за изобразяване на географските и икономическите обекти и явления.
Учебник: География и икономика–11 клас– Изд.„Просвета”

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗИП 12 клас


 1. Екологоустойчиво развитие на света.

 2. Демографски проблем на планетата и човешките ресурси.

 3. Демографски процеси и демографска ситуация – в Европа, Африка, Азия и Латинска Америка.

 4. Безработицата като социално явление.

 5. Бедността като социално-икономическо явление.

 6. Пазар и конкуренция – особености и организация на пазарното стопанство.

 7. Типология на страните в света.

 8. Световни икономически организации.

 9. Глобализация – същност, фактори, въздействие на глобализацията на стопанството, обществото и екологията.

 10. Оценка на енергийните и минерални ресурси на България.

 11. Оценка на климатичните условия като фактор за развитие на туризма и земеделието.

 12. Безработицата и социалната политика на България.

 13. Анализ на природоресурсния потенциал на регионите в Северна България – сравнителна характеристика на два региона по избор.

 14. Анализ на природоресурсния потенциал на регионите в Южна България – сравнителна характеристика на два региона по избор.

 15. Тенденции в стопанското развитие на регионите в Северна България – характеристика на регион по избор.

 16. Тенденции в стопанското развитие на регионите в Южна България – характеристика на регион по избор.Учебник: География и икономика–12 клас– изд.„Просвета”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница