Консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/илистраница1/3
Дата24.10.2018
Размер0.68 Mb.
#95392
  1   2   3ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД ХАСКОВО

КОНСУЛТАНТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И/ИЛИ

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

ЛИЦЕНЗ № ЛК – 000526 / 12.10.2006г. издаден от МРРБ

Удължен до 12.06.2016г.

гр. Хасково, бул. “България-над реката” № 3, тел./ факс 038/666 920,

е-mail enarconsult@gmail.comПриложение към чл. 8

от Наредба №5/28.12.2006 г. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.)

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ
регистрационен № ................... от ........................ г.
на съществуващ строеж: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

находящ се в: с административен адрес гр.Свиленград, ж.к.“Изгрев“ бл.7Многофамилната жилищна сграда се реализира в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Рег. № ...........


Част А “Основни характеристики на строежа”


Раздел І “Идентификационни данни и параметри”

1.1. Вид на строежа: Съществуваща сграда – вх.А и Г- 5 етажни, вх.Б и В – 6 етажни

1.2. Предназначение на строежа: Многофамилна жилищна сграда

1.3. Категория на строежа: Строежът е IIIта категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква "в" от Закона за устройство на територията (ЗУТ) (обн. ДВ бр.1/2001г., посл.изм. и доп. бр.35/2015г.) и чл.6, ал.3, т.2 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи (обн. ДВ бр.72/2003г., посл.изм. и доп. бр.98/2012г.) - жилищни сгради със високо застрояване.

1.4. Идентификатор на строежа:

№ на кадастрален район:

№ на поземлен имот:

№ на сграда:

строително съоръжение:

планоснимачен№:

местност: ......................................... № на имот: I квартал: 25А парцел: .................

1.5. Адрес: Област Хасково, Община Свиленград, гр.Свиленград

(област, община, населено място)

жк "Изгрев" бл.7(улица №, ж. к., квартал, блок, вход)

1.6. Година на построяване: 1982 год.

1.7. Вид собственост: частна, съгл. представен от Сдружението на собствениците списък

(държавна, общинска, частна, друга)

1.8. Промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията, година

на извършване

1.8.1. Вид на промените: По сградата не са правени значителни промени и не са премахнати носещи конструктивни елементи.

- частично остъкляване на балкони и тераси с PVC дограма със стъклопакет и с метални винкели единично стъкло;

- премахване на подпрозоречната част от фасадния панел на част от жилищата, които имат монтирана PVC дограма на балконите и приобщаване на пространството на балкона към помещението зад него;

- частично зазиждане на балконите и монтаж на прозоречна дограма, като площта им се приобщава към помещението зад тях;

- изнасяне на кухнята на балкона в част от апартаментите;

(реконструкция (в т.ч. надстрояване и пристрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението)

1.8.2. Промени по чл. 151 от ЗУТ (без разрешение за строеж):

1.8.2.1. Вид на промените: подмяна на дървената слепена дограма с PVC със стъклопакет по фасадите; текущ ремонт на част от помещенията, вътрешни преустройства без промяна предназначението на помещенията, частично изпълнена топлоизолация.

(вътрешни преустройства при условията на чл.151, т. 3 от ЗУТ, текущ ремонт съгласно чл. 151, т. 4, 5 и 6 от ЗУТ)

1.8.2.2. Опис на наличните документи за извършените промени: няма

1.9. Опис на наличните документи:

1.9.1. Инвестиционен проект –няма

1.9.2. Разрешение за строеж : няма данни

1.9.3. Преработка на инвестиционния проект: няма данни

1.9.4. Екзекутивна документация: няма данни

1.9.5. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ: няма данни

1.9.6. Държавна приемателна комисия

1.9.7. Разрешение за ползване, Удостоверение за въвеждане в експлоатация: няма данни

1.9.8. Държавна приемателна комисия - няма данни

1.9.9. Удостоверение за търпимост: няма данни

1.10. Други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа: няма

Раздел ІІ “Основни обемно-планировъчни и функционални показатели”


2.1. За сгради:

Сградата представлява едропанелен жилищен блок. Състои се от четири секции – двете крайни са по пет етажа, а средните две по шест етажа. Покривът на сградата е с инсталационен неизползваем етаж, като над стълбищните клетки има обособени помещения за машинно помещение на асансьорите и изход към покрива.

2.1.1. Площи:

Застроена площ: - 882,20 м² ; • Вход А – 221,48 м2

 • Вход Б и В – 439, 08 м2

 • Вход Г – 221,64 м2

Разгъната застроена площ: - 5681,19 м2;

 • Вход А – 1296,76 м2

 • Вход Б и В – 3087,00 м2

 • Вход Г – 1297,43 м2

2.1.2. Обеми: Застроен обем - 14903,52 мЗ;

Полезен (отопляем) обем – 12706,00 мЗ

2.1.3. Височина:

кота корниз вх. А и Г - 15,50 м;

кота корниз вх. Б и В - 18,30 м;

брой етажи вх. А и Г: 5, от които надземни -5, полуподземен-1.

брой етажи вх. Б и В: 6, от които надземни -6, полуподземен-1.2.1.4. Инсталационна и технологична осигуреност:

Изградени сградни инсталации - водопроводна, канализационна, електроинсталации (слаботокови и силнотокови).

Изградени сградни отклонения - водопроводни и канализационни отклонения, външно ел.захранване.

Съоръжения - 4 броя асансьори /за всеки вход по един/.(в т.ч. сградни инсталации, сградни отклонения,съоръжения, технологично оборудване, системи за безопасност)

2.2. За съоръжения на техническата инфраструктура:

2.2.1.Местоположение (наземни, надземни, подземни): .........................................................

2.2.2. Габарити:........................................................................................................................

(височина, широчина, дължина, диаметър и др.)


   1. Функционални характеристики: ................................................................................

(капацитет, носимоспособност,пропускателна способност, налягане, напрежение, мощност и др.),

2.2.4. Сервитути;

2.3. Други специфични характерни показатели в зависимост от вида и предназначението на строежа

Раздел ІІІ “Основни технически характеристики”

3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ към сградите

3.1.1.Вид на строителната система, тип на конструкцията

Блокът е построен през 1982год. Строителната система е разработена така, че да отговаря на оптималното решаване на жилищата с оглед изпълнение на функциите им при възможна степен на унифициране на параметри, композиционни възли /стълбищна клетка и асансьорна клетка, кухненски и санитарни възли/ и др. Етажната конструктивна височина на жилищните етажи е 2,70м, а на сутерена - 2,56м. Типът на конструкцията е стоманобетонна, безскелетна, едропанелна - номенклатура ЕПЖБ 213; 222; 222; 213 с едностранно влизане. Стените и подовете са изпълнени от готови стоманобетонни елементи - панели. Външните стени и стените на стълбищната клетка в полуподземния етаж са монолитни стоманобетонови, а вътрешните преградни стени са тухлени.

Покривът на сградата е „студен”, стоманобетонна конструкция от панели, върху които е положена хидроизолация от битумна мушама.

Фундирането е осъществено с помощта на монолитни, стоманобетонни, ивични фундаменти. Върху тях са изпълнени монолитни, стоманобетонни сутеренни стени до първото етажно ниво. Ивичните фундаменти са изпълнени на една и две стъпки. За изпълнението им е използван бетон БМ 200, стомана АІ (ø) и АІІІ (N). Върху ивичните основи са изпълнени монолитни стоманобетонни сутеренни стени до първото етажно ниво. На повечето от мазетата и общите пространства, стените и таваните им не са измазани. Стените са с дебелини 16см (под вътрешни стени по надлъжни и напречни оси), 20см под стените ограждащи асансьорната шахта), 16см (под фасадни стени) и 30см (под калканни стени). За изграждането на стените е използван бетон БМ 200, стомана АІ (ø) и АІІІ (N). В ивичните основи са заложени вертикални връзки (преминаващи и през сутеренните стени) за монтаж на вътрешни носещи стенни панели и външни, носещи калканни панели.

Като връхна конструкция са монтирани подови, стенни, фасадни, калканни и разпределителни елементи (панели).

Подовите конструкции, като елемент на безскелетната стоманобетонна носеща конструкция са стоманобетонни, заводски изпълнени панели с дебелина 10см (междуетажни, тавански и покривни панели) и 18см (етажни и междуетажни площадки). Те са монтирани върху сутеренните стени (за под на първото етажно ниво) и върху носещите стенни елементи (вътрешни носещи стенни панели и външни, носещи калканни панели). В зависимост от местоположението си в план, подовете са тристранно и четиристранно „подпряни” върху носещите вертикални елементи Монтажът на подовите панели е осъществен посредством електрозаваръчни шевове между хоризонтални връзки, заложени в самите елементи. За връзка между отделните етажни нива са монтирани заводски произведени стоманобетонни стълбищни рамена. Монтажът на стълбищните рамена е осъществен посредством електрозаваръчни шевове към заложени в самите рамена и в подовите панели (етажни и междуетажни) закладни части. Резултатите от обследването им показват, че състоянието на стълбищните рамена е добро и са запазили своята геометрия и от там своята сигурност и устойчивост, заложени им в процеса на проектиране и изграждане.

Като ограждащи елементи са монтирани вертикални, калканни и фасадни, стенни елементи с вътрешен изолационен слой. Ограждащите, заводски изпълнени елементи, са носещи (калканни) и неносещи (фасадни) панели. Носещите (калканни) панели са с дебелина 20см. Монтажът им е осъществен посредством електрозаваръчни шевове към вертикални връзки започващи от основите, вертикални връзки заложени в самите елементи и вертикални, и хоризонтални връзки в местата на пресичане на напречни и надлъжни оси (т.нар. вертикални колонки). Неносещите (фасадни) панели са с дебелина 20см. Фасадните елементи са с дебелина 200мм от керамзитобетон марка Б100 с об.тегло=1200 /1300 кг/м3 и с пласт от 15/25 мм външен фрактурен пласт от филцбетон за водоплътност. Монтирани са посредством електрозаваръчни шевове към заложени закладни части (планки) в подовите панели. За оформяне на входните пространства са монтирани вертикални ограждащи елементи и хоризонтален покривен панел.

Като покривна конструкция са монтирани, заводски изпълнени, рамки и панели за студен покрив. Вертикалните натоварвания и въздействия от собствено тегло и полезен товар се предават от покривните и етажните плочи на стенните носещи елементи, на сутеренните стени, на ивичните фундаменти, а от там и на земната основа. Антисеизмичната устойчивост се гарантира от вертикални носещи стенни елементи (вътрешни носещи стенни панели и външни, носещи калканни панели) Покривът е плосък, студен вентилируем с неизползваемо подпокривно пространство. Оттичането на атмосферните води от покрива е вътрешно.

Разпределителните неносещи елементи, оформящи санитарните възли, асансьорната шахта се произвеждат от бетон марка Б 200 с дебелина от 60мм. Окачени са на носещите панели или монолитните стени.

Елементите, оформящи асансьорната клетка са самоносещи и не поемат усилия от движението на асансьора и не са сеизмични елементи.

Входните елементи се произвеждат от бетон марка Б200 и оформят входовете на сградата.
3.1.2. Носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа

Носимоспособност по норми за периода на проектиране и строителство

Направен е сравнителен анализ на критериите, заложени при първоначалното проектиране на строежа (натоварвания и използвани материали), а също и на първоначално възприетите критерии за сеизмична сигурност на конструкцията на строежа.

Конструкцията на блока е проектирана и осигурявана за вертикални и хоризонтални /земетръсни/ натоварвания по изискванията на действалите за периода на проектирането строителни норми. Годината на строителство е 1982г.

В следващата таблица е представена съпоставка между нормативните актове действащи към датата на въвеждане на сградата в експлоатация и Нормативни актове действащи към момента на обследване на сградата.Нормативни актове действащи към датата на въвеждане на сградата в експлоатация

Нормативни актове действащи към момента на обследване на сградата

Норми за

проектиране в

сеизмични

райони

Правилник за строителство в

земетръсни райони-1964 г., изменения и

допълнения 1972г. и 1977г.

Наредба №РД-02-20-2 от

27.01.2012го за проектиране на

сгради и съоръжения в земетръсни

райони

Норми за

бетонни и

стоманобетонни

конструкции

Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни

конструкции. 1967г.

Норми за проектиране на бетонни и

стоманобетонни конструкции, 1987г.

(с последна редакция от 2008г.)
Норми за

натоварване и

въздействия

Натоварвания и въздействия. Норми

за проектиране. 1979г

Наредба № 3/21.07.2004г за

основните положения за

проектиране на конструкциите на

строежите и за въздействията

върху тях
 • Сравнение на нормите за натоварване и въздействия:

Пространствената конструкция на панелната сграда, следва да е осигурена за носимоспособност на елементите от постоянни, полезни натоварвания и сняг /kN/m2/ както следва:

Вид

нaтоварванe:

Помещение:

Нормативно

натоварване:

Коефициент на

натоварване:

Изчислително

натоварване:

- постоянни

Собств. тегло

подова


конструкция

3,50

1,10

3,85
Настилки и

мазилки


1,80

1,30

2,34
Покрив

4,00

1,30

5,20

- полезни

Стаи

1,50

1,40

2,10
Коридори и

стълбища


3,00

1,30

3,90

- сняг
0,50

1,40

0,70


Еталонна носимоспособност по действащите норми:

Съгласно тях постоянните, експлоатационните натоварвания и натоварването от сняг /КN/m2/ са както следва:Вид

нaтоварванe:

Помещение:

Нормативно

натоварване:

Коефициент на

натоварване:

Изчислително

натоварване:

- постоянни

Собств. тегло

подова


конструкция

3,50

1,20

4,20
Настилки и

мазилки


1,80

1,35

2,43
Покрив

4,00

1,35

5,40

- полезни

Стаи

1,50

1,30

1,95
Коридори и

стълбища


3,00

1,30

3,90


Заключение:

Измененията /превишения или намаления/ на общите изчислителни натоварвания на сградата са: за стаи ≈-7,14 %, з а коридори и стълбища ≈ 0 %, за покриви ≈+3,8 %. По експертна оценка не се консумира изцяло обобщения проектен изчислителен запас в гранично състояние по носеща способност на конструкцията. • Сравнение на якостните характеристики на материалите (изчислитени стойности):

По отношение на якостните характеристики на бетона и армировъчната стомана е видно, че изчислителните им съпротивления по нормите, действали по време на проектирането на сградата и тези в действащите понастоящем норми са близки по стойност:

За бетон М200 (клас B15, клас С 16/20) :

- изчислително съпротивление (призмена якост) по нормите от 1967г. – 0,80 kN/cm2;

- изчислително съпротивление (призмена якост) по действащите норми – 1,15 kN/cm2;

- превишение на изчислително съпротивление 30,43 %;За армировка клас А-І ( клас В235):

- изчислително съпротивление по нормите от 1967г. – 21,0 kN/cm2;

- изчислително съпротивление по действащите норми – 22,5 kN/cm2;

- превишение на изчислително съпротивление 7,14 %;за армировка клас AIII ( клас В420):

- изч. съпротивление по нормите от 1967г. - 36,0 kN/cm2;

- изч. съпротивление по действащите норми - 37,5 kN/cm2;

- превишение на изчислително съпротивление 4,17 %;Заключение:

Обобщените коефициенти на сигурност на конструкцията определени по старите и по новите норми имат приблизително еднакви стойности. Изчислитените стойности на якостните характеристики на материалите са близки.

Определянето на вероятната якост на натиск на бетона е извършено по безразрушителен метод чрез измерване големината на отскока върху достъпни и случайно избрани конструктивни елементи. Изпитването е извършено със склерометър „Schmidt” в съответствие с изискванията на БДС EN 13791:2007. Оценката на резултатите е извършена в съответствие с БДС EN 206-1, като резултатите показват, че бетонът е запазил якостните си характеристики.

Вход А


Стена до стълби към мазе 11.10 MPa Плоча над сутерен 31.20 MPa

Стена на III етаж 20.40 MPa Плоча над III етаж 24.00 MPa

Стена на V етаж 22.20 MPa Плоча над V етаж 25.80 MPa

Вход Б


Стена до стълби към мазе 14.10 MPa Плоча над сутерен 21.50 MPa

Стена на III етаж 23.40 MPa Плоча над ета III етаж 26.40 MPa

Стена на VI етаж 19.20 MPa Плоча над VI етаж 22.50 MPa

Вход В


Стена до стълби към мазе 16.50 MPa Плоча над сутерен 30.60 MPa

Стена на II етаж 32.70 MPa Плоча над III етаж 25.20 MPa

Стена на V етаж 24.30 MPa Плоча над VI етаж 28.80 MPa

Вход Г


Стена до стълби към мазе 21.90 MPa Плоча над сутерен 24.00 MPa

Стена на IV етаж 18.30 MPa Плоча над IV етаж 24.00 MPa

Стена на V етаж 27.00 MPa Плоча над V етаж 19.50 MPa
При огледа на конструкцията се установи, че стоманобетоновите елементи нямат пукнатини и видими деформации.

Сеизмична устойчивост

Жилищният блок, предмет на обследването, е проектиран към действащата към момента нормативна база, а именно: „Натоварване на сгради и съоръжения. Правилник за проектиране” от 13.02.1964г. и "Правилник за строителство в земетръсни райони”, ДВ бр.90/13.11.1964г.

Въз основа на анализа на събраната информация може да се направят следните изводи:


 • Методиките за проектиране на ЕПЖС за сеизмични въздействия, използвани в нашата досегашна проектанска практика се различават принципно от съвременните концепции на сеизмичното инженерство /в. т.ч. и Еврокод 8/ и трудно могат да дадат отговор какво ще бъде поведението на тези сгради при въздействия и интензивност, по – висока от първоначално приетата.

 • Опитът от отминали земетресения показва, че конструкциите на ЕПЖС са претърпели сравнително ограничени повреди в сравнение със скелетните конструкции от сглобяем стоманобетон и вероятно има скрити резерви на носимоспособност.

 • Методите за усилване на съединенията в едропанелните сгради са трудни за прилагане в постоянно обитаеми сгради.

Съгласно чл.137 от Закона за устройство на територията и „Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи от 2003г. – в момента сградата е четвърта категория по степен на значимост, сложност и рискове при експлоатация. Във връзка с това и съгласно „Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”от 2012 г. сградата е в район с интензивност VII степен, сеизмичен коефициент Кс=0.10, ІІ клас на значимост с коефициент С=1.0.

От съпоставката се вижда, че настоящите норми имат значително завишени изисквания за носимоспособност и устойчивост на сградите на сеизмично въздействие в сравнение с изискванията на ПСЗР-64.

За периода на експлоатация от 1982г. до настоящия момент, сградата е била подложена на незначителен брой земетресения с различен магнитут. Обследваната сграда е понесла всички въздействия от минали земетресения без видими следи, увреждания или деформации. Носещите стоманобетонни елементи са в добро състояние, бетонът е без пукнатини, армировката е с необходимото бетоново покритие. Не са извършвани преустройства, свързани с промяна на масата на етажните нива. Състоянието на конструктивните елементи, гарантиращи антисеизмичната осигуреност на сградата, е добро - без видими деформации, смачквания, местни разрушения, загуба на устойчивост, което от своя страна е гаранция за устойчивост и дълготрайност.Дълготрайност на строежа

Съгласно таблица 1 към чл.10 на „Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях”, 2005г. жилищните, обществените и производствените сгради се категоризират от 4-та категория с проектен експлоатационен срок 50 год. Сградата на жил.блок № 7 е в експлоатация от 34 год. Елементите на конструкцията са в добро състояние. Те са в съответствие с Наредби и Правилници от времето, когато са проектирани, а те са различни от действащите към настоящия момент. Изискванията в сега действащите норми за проектиране са по-високи от тези, които са били в сила по време на проектирането и изграждането й. Това се отнася както за стойността на товарите, така и за изискванията при оразмерителните проверки.

Вследствие проведени изпитвания на бетонните елементи на характерни места по безразрушителен метод, които съдържат информация относно дълготрайността и общата надежност на „критичните” компоненти”, може да се каже, че общото състояние на връзките и съединенията е добро.

3.1.3. Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост)

стойност за конкретния строеж : ІІра степен

еталонна нормативна стойност - ІІра степен

3.1.4. Санитирно-хигиенни изисквания и околна среда:

3.1.4.1. осветеност

стойност за конкретния строеж

еталонна нормативна стойност

3.1.4.2. качество на въздуха

стойност за конкретния строеж

еталонна нормативна стойност

3.1.4.3. санитарно-защитни зони, сервитутни зони

стойност за конкретния строеж

еталонна нормативна стойност

3.1.4.4. други изисквания за здраве и опазване на околната среда - При извършеното обследване не е установено да има отделяне на отровни газове, наличие на опасни частици или газове във въздуха, излъчване на опасна радиация.

3.1.5. Гранични стойности на нивото на шум в околната среда, в помещения на сгради, еквивалентни нива на шума от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др.

стойност за конкретния строеж

еталонна нормативна стойност

3.1.6. Стойност на енергийната характеристика, коефициенти на топлопреминаване на сградните ограждащи елементи - посочени са в Доклад от обследване за енергийна ефективност

3.1.7. Елементи на осигурената достъпна среда - Достъпът на хора в неравностойно положение до сградата се осъществява непосредствено от тротоара на прилежащата улица.

3.2. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ към строителните съоръжения

За сградата има изготвен Доклад за резултатите от конструктивното обследване за установяване на техническите характеристики на сградата от март 2016 г.


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница