Консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/илистраница3/3
Дата24.10.2018
Размер0.68 Mb.
1   2   3

Шести етаж

На шести етаж са разположени Ап.64, Ап.65 иАп.66 - двустайни и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.Ап.64 Дървената дограма в дневната, спалнята и кухнята е подменена с нова PVC. Лоджията към кухнята е приобщена и остъклена с PVC дограма.

Ап.65 В дневната и спалнята дървената дограма е подменена с алуминиева. Кухня – стара дограма, а лоджията към нея е остъклена с метална дограма.

Ап.66 Дървената дограма на дневната е премахната и оформен плот. Лоджията е зазидана и остъклена с алуминиева дограма. Прозореца на спалнята е частично зазидан и остъклен с дървена дограма. Прозореца на кухнята е зазидан. Лоджията към кухнята е остъклена с дървена дограма.

Вход „Г”:

Входното пространство е добре оформено. Входната врата е метална, отваряща се навън. Достъпа до всеки етаж става, чрез право двураменно стълбище и с асансьор. Настилката е изпълнена с обикновена мозайка, а стените от латекс. На между-етажните площадки има общи стаи, на които прозорците са стари. Парапета на стълбищата е ажурен, метален. Прозорците на стълбищата не са подменени, дървени слепени. Прозорците между първи и втори и четвърти и пети етажи са с PVC дограма. Входът се състои от 15 апартамента, като на всеки етаж са разположени двустаен, едностаен и тристаен апартамент.

Едностайните апартаменти се състоят от антре, спалня, кухня и баня с wc. Двустайните апартаменти се състоят от антре, дневна, спалня, кухня и баня с wc. Тристайните апартаменти се състоят от антре, дневна, две спални, кухня, килер, баня с wc и отделно wc.

Първи етаж

На първи етаж са разположени Ап.10-двустаен, Ап.11- едностаен, Ап.12 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.Ап.10 Дневна, спалня и кухня са с дървен стъклопакет. Лоджията към кухнята е приобщена и остъклена с дървен стъклопакет. Лоджията към дневната е с PVC дограма. Външните стени на апартамента са с топлоизолация.

Ап.11 Без промяна. Лоджията съм кухнята е с външни PVC щори.

Ап.12 Двете спални са с алуминиева дограма. Дневната е с PVC дограма, като лоджията към дневната е остъклена с метална дограма. Кухнята е с алуминиева дограма. Лоджията към кухнята е остъклена с алуминиева дограма.

Втори етаж

На втори етаж са разположени Ап.22-двустаен, Ап.23- едностаен, Ап.24 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.Ап.22 Без промени. Лоджията към кухнята е остъклена с метална дограма.

Ап.23 Лоджията е приобщена, зазидана с PVC прозорец. Спалнята е с PWC прозорец.

Ап.24 Без промени. Лоджията е остъклена с метална дограма.

Трети етаж

На трети етаж са разположени Ап.34- двустаен, Ап.35 - едностаен, Ап.36 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.Ап.34 Дървената дограма по фасадите е подменен с нова PVC дограма. Лоджията към кухнята е остъклена с PVC дограма.

Ап.35 Прозореца на спалнята е подменен с нов PVC. Лоджията към кухнята е приобщена, зазидана и остъклена с PVC дограма. Подпрозоречният зид и балконската врата на кухнята към лоджията са премахнати. Външните стени на апартамента са с топлоизолация.

Ап.36 Прозорците са сменени с нови PVC. Лоджията към кухнята е остъклена с PVC дограма.

Четвърти етаж

На четвърти етаж са разположени Ап.46 - двустаен, Ап.47 - едностаен, Ап.48 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.Ап.46 Без промяна.

Ап.47 Без промяна. Лоджията на кухнята е остъклена с метална дограма.

Ап.48 Дограмата по всичси фасади е алуминиева. Лоджията към кухнята е остъклена с метална дограма.

Пети етаж

На пети етаж са разположени Ап.58 - двустаен, Ап.59 - едностаен, Ап.60 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.Ап.58 Дневната е с PVC дограма. Кухнята и спалнята са с алуминиева дограма. Лоджията към кухнята е остъклена с алуминиева дограма.

Ап.59 Дървената дограма в кухнята и спалнята е подменена с нова PVC дограма.

Ап.60 Дървената дограма в дневната и двете спални е подменена с нова PVC. Лоджията към дневната е остъклена с метална дограма. Кухнята е със зазидан прозорец. Лоджията е приобщена към кухнята и остъклена с PVC дограма.ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ /НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЧЛ.169 ОТ ЗУТ

Състоянието на жилищната сграда към момента на обследването не удовлетворява напълно изискванията на чл. 169 от ЗУТ по отношение съществените изисквания за безопасна експлоатация; опазване здравето и живота на хората; икономия на енергия и топлосъхранение.

Покривите са в незадоволително състояние. Покривната хидроизолация е за смяна, което се доказва от множеството течове, особенно на последните етажи.

Голяма част от ограждащите повърхности не отговарят на изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради от 15.12.2004г. (изм. и доп. ДВ бр. 85, 88 и 92 от 2009г. и бр. 2 от 2010г.), като е задължителна подмяната на дограмата в целия жилищен блок, включително и на стълбищните клетки.

Необходимо е сградата да се приведе в съответствие с изискванията на Наредба № 4/01.07. 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания и на Наредба № Iз-1971/ 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, като за целта бъдат изготвени и одобрени инвестиционни проекти.


ЧАСТ „КОНСТРУКТИВНА"

Настоящето конструктивно обследване е разработено съгласно договор с възложителя и съгл. чл.2 ал.2 на „Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите/2006год.

Целта на конструктивното обследване е да се даде обективна оценка на състоянието на носещата конструкция и сеизмичната устойчивост на сградата и да се установи действителното състояние на конструктивните елементи на конструкцията.

От направените проучвания на място и събраната информация се установи следното:

Обследваната сграда е въведена в експлоатация през 1982год. на миналия век . За сградата не е представена техническа документация, свързана с проектирането и строителството ѝ.

Обследването е направено чрез предварителен обстоен оглед на конструкцията и инструментално обследване.

Конструктивната схема е панелна сглобяема жилищна сграда (ЕПЖС).

Блокът се състои от четири входа – А, Б, В и Г разделени с деформационни фуги.

Вход А и Г се състоят от 5 надземни жилищни етажа, а вход Б и В от 6 надземни жилищни етажа.

Всеки вход има и полуподземен етаж, където са разположени мазетата за всеки апартамент.

Секциите А, Б, В и Г се състоят от по три апартамента на етаж. Вход А и Г са с двустаен, едностаен и тристаен апартамент на етаж. Вход Б и В са с по три двустайни апартамента на всеки етаж.

Покривите на секциите са плоски тип „студен“ с вентилируемо подпокривно пространство и машинно отделение за асансьор.

Покритието е с битумна хидроизолация, която е компроментирана в по-голямата си част. Констатирани са множество течове.

Обектът на обследване е едропанелна жилищна сграда, с безскелетна конструктивна схема - проектирана и изпълнена на принципа на клетъчната схема (с напречни и надлъжни носещи стени) панели.

Сградата е с плоско фундиране, като основите до кота нула са монолитно изпълнени с ивични фундаменти под сутеренни стени. Стените в сутерена са бетонни - монолитно изпълнени, а преградните тухлени. Стените и тавана не са измазани. Основите и носещите стени в сутерена на сградите са от монолитен стоманобетон.

Фасадните носещи калканни елементи са с дебелина 200мм от керамзитобетон марка Б100 с об.тегло=1200 /1300 кг/м3 и с пласт от 15/25 мм външен фрактурен пласт от филцбетон за водоплътност, вътрешния стоманобетонен слой е носещия. Вертикалните връзки при фасадно калканните стенни панели са от 3ф16 до 2ф22 през 120, 150, 180см, на разстояние 60 см от краищата на панелите.

Подовите конструкции са приети като недеформируеми в равнината си диафрагми, а стените като конзоли с голяма височина на напречното сечение /шайби/.

Подовите панели са от обикновен стоманобетон и допълнителна настилка, изпълнена на местостроежа. Подовите панели са на ос 3,10м, и 3,6м, като максималните размери на панелите са 3,6х5,1 м. При полагане на нулеви настилки необходимата минимална дебелина, с оглед удовлетворяване на изискванията за звукоизолация от въздушен шум, е 14см. Подовите панели се изчисляват за непосредствено действуващото върху тях вертикално натоварване, като подовата конструкция се приема абсолютно корава в своята равнина. Подовите панели са оразмерени като четеристранно подрени за съчетаните полета , като тристранно подпрени в монтажно състояние. Лоджийните подови панели и стълбищните площадки са еднопосочно подпрени. Стоманобетонните елементи са армирани със стомана АІ, АІІ.

Статическата им схема за вертикално натоварване е четиристранно и тристранно свободно подпрени полета.

Блок секциите са съставени от хоризонтални (подовите панели) и вертикални носещи елементи (стени и панели). Подовите конструкции са приети като недеформируеми в равнината си диафрагми, а стените като конзоли с голяма височина на напречното сечение /шайби/.

Стените се изчисляват като конзоли, натоварени със собственото си тегло, вертикално натоварване от подови и покривни конструкции и от хоризонтално натоварване. Те са еластично запънати в основата.

Стенните панели в зависимост от характера на работната система в конструкцията са носещи; самоносещи, които се опират една на друга и носят само собственото си тегло; закачени, които пренасят своето натоварване на носещите напречни стенни панели.

В панелите се предвиждат съединения за свързване с надлъжните и напречните панели. След заваряването на стоманените части те се покриват с бетон или разтвор, за да се предпазят от корозия и от пожар.

Връзките между панелите се осъществяват посредством дюбели и вградена армировка клас А1 и АІІ.

Основен елемент на стълбищната клетка са стълбищните рамена. Тези елементи се изпъляват от бетон марка 200, армировка АІ и студено изтеглен тел.

Елементите оформящи асансьорната клетка са самоносещи и не поемат усилия от движение на асансьора.

Пространствената коравина на панелните сгради се осигурява чрез съвместната работа на надлъжните и напречните стенни панели и подовите панели обединени посредством съединенията в едно цяло.

Въз основа на извършените конструктивни обследвания на представителни извадки от ЕПЖС и проведените безразрушителни изпитвания на отделни конструктивни елементи могат да се направят следните изводи за актуалното състояние на строителната конструкция : • Бетонът от вътрешните носещи стени и подовите панели е с вероятна якост на натиск, съответствуващ на клас В 15 по БДС 9673.

 • Бетонът от фасадните панели, когато е от лек керамзитобетон е с клас на якост Б100.

 • Корозия на армировката в дюбелните съединения на стенните панели не е установена.

 • Бетонното покритие на армировката е в рамките на нормалното.

 • Видими петна на армировката от корозия на армировката или подкожушване на бетонното покритие са рядко срещани дефекти.

 • По фасадните елементи има на места напукване и паднало декоративно покритие.

 • Оразмеряването на конструкцията е извършено при полезно нормативно натоварване за жилища р=150кг/м2, за стълбищните площадки р=300кг/м2, съгласно „Норми за проектиране.Натоварвания и въздействия“ от 1964г.

Установяване на механичните характеристики на вложените материали в основните елементи на носещата конструкция, чрез изпитване на якот на натиск по безразрушителен метод .

Определянето на вероятната якост на натиск на бетона е извършено по безразрушителен метод чрез измерване големината на отскока върху достъпни и случайно избрани конструктивни елементи. Изпитването е извършено със склерометър „Schmidt” в съответствие с изискванията на БДС EN 13791:2007. Оценката на резултатите е извършена в съответствие с БДС EN 206-1, като резултатите показват, че бетонът е запазил якостните си характеристики.

Вход А

Стена до стълби към мазе 11.10 MPa Плоча над сутерен 31.20 MPaСтена на III етаж 20.40 MPa Плоча над III етаж 24.00 MPa

Стена на V етаж 22.20 MPa Плоча над V етаж 25.80 MPa

Вход Б

Стена до стълби към мазе 14.10 MPa Плоча над сутерен 21.50 MPaСтена на III етаж 23.40 MPa Плоча над ета III етаж 26.40 MPa

Стена на VI етаж 19.20 MPa Плоча над VI етаж 22.50 MPa

Вход В

Стена до стълби към мазе 16.50 MPa Плоча над сутерен 30.60 MPaСтена на II етаж 32.70 MPa Плоча над III етаж 25.20 MPa

Стена на V етаж 24.30 MPa Плоча над VI етаж 28.80 MPa

Вход Г

Стена до стълби към мазе 21.90 MPa Плоча над сутерен 24.00 MPaСтена на IV етаж 18.30 MPa Плоча над IV етаж 24.00 MPa

Стена на V етаж 27.00 MPa Плоча над V етаж 19.50 MPa


Резултатите от това обследване, както и всички констатации дават основание сградата да се определи като годна в конструктивно отношение и безопасна експлоатация в техническо отношение. Всички носещи конструктивни елементи към момента на обследването са в състояние да поемат припадащите им се натоварвания и да осигурят нормативните изисквания на чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ.

Строителството е извършено доста отдавна, при други условия и нормативи на проектиране, несъответстващи на съвременните.Установяване на дефекти и повреди в конструкцията и проведени ремонтни дейности

През годините не са извършени ремонти, с които да се засягат носещи конструктивни елементи.

В по-голямата част от апартаментите лоджиите към кухнята са частично зазидани или остъклени и усвоени към съответните помещения.

Някои от терасите са остъклени. Има много течове , особено около комините, вследствие на което паднала мазилка.

ВХОД А

На първия етаж в ап.1 лоджията към кухнята е приобщена. Подпрозоречния панел и балконската врата на кухнята към лоджията са премахнати. Лоджията към дневната е със зид и с PVC дограма.В ап. 2 и 3 лоджията към кухнята е остъклена и частично зазидана.

В ап.13 лоджията към кухнята е приобщена. Подпрозоречният зид и балконската врата на кухнята към лоджията са премахнати.Лоджията към дневната е със зид и с PVC дограма, като на фасадния панел е премахната дограмата и е изграден бар плот. В ап.15 дневната е с PVC дограма, като част от прозореца е зазидан.

Кухнята е с приобщена лоджия и е с PVC дограма. Основния прозорец на кухнята е с алуминиева дограма.На третия етаж в ап.25 лоджията към кухнята е приобщена и зазидана и с PVC дограма. В ап.26 лоджията към кухнята е остъклена с метална дограма.

На четвърти етаж лоджията към кухнята е зазидана. Подпрозоречният зид и балконската врата на кухнята към лоджията са премахнати. Лоджията към дневната е частично зазидана и с PVC дограма. В ап.39 лоджията към кухнята е остъклена с алуминиева дограма, като вратата към лоджията е премахната.

ВХОД Б

На първия етаж в ап.4 лоджията е частично зазидана и остъклена с алуминиев прозорец.. В ап. 6 лоджията към дневната е частично зазидана и остъкленас алуминиева дограма.На втория етаж в ап. 16 кухнята е с приобщена тераса и ап.18 лоджията към кухнята е частично зазидана и остъклена с алуминиева дограма.

На третия етаж в ап.30 лоджията към дневната е частично зазидана и остъклена с алуминиева дограма. В ап. 30 лоджията е зазидана и вкарана към кухненското помещение, като е премахнат подпрозоречния панел и вратата.

Ап.40 - лоджията към дневната е частично зазидана с алуминиева дограма. Премахната е вратата към лоджията на кухнята и е поставен дървен прозорец на лоджията.

На пети етаж ап.52 - лоджията към кухнята е зазидана. В ап.53 терасата към кухнята е частично зазидана и остъклена с PVC дограма.

Ап.54 - дървен стъклопакет на кухнята два броя прозорци и приобщена тераса.

Шести етаж в ап.61 лоджията към кухнята е приобщена и остъклена с дървена дограма.

Ап.62 Кухнята е с приобщена тераса, която е остъклена с алуминиева дограма.

Ап.63 Лоджията към кухнята е остъклена с алуминиева дограма.

ВХОД В

На първия етаж в ап.7 лоджията е с метална дограма и остъклена. В ап. 9 прозорецът на кухнята е зазидан, лоджиите към кухнята приобщена, зазидана и остъклена с PVC прозорец.На втория етаж в ап.19 - лоджията към кухнята е остъклена с дървен прозорец.

Ап.21 - лоджията към кухнята е приобщена и зазидана. Лоджията е приобщена към дневната, зазидана и остъклена с алуминиева дограма.

На третия етаж в ап.31 - терасата към дневната е приобщена със свод към стаята и е с дървена дограма. Лоджията към кухнята е приобщена и зазидана - панела премахнат. В ап.32 - лоджията към кухнята е частично зазидана остъклена с PVC дограма. Ап.33 - лоджията към кухнята е приобщена и зазидана.Хола е с приобщена тераса, частично зазидана с PVC дограма.

На четвъртия етаж в ап. 43 лоджията е вкарана в кухненската площ, като е премахнат фасадния панел и вратата, а лоджията частично зазидана със зид и остъклена с дървена дограма. Лоджията към дневната е остъклена с метална дограма.

В ап. 44 лоджиятя към кухнята е частично зазидана и остъклена с метална дограма. Ап.45-лоджията към дневната е приобщена , зазидана и остъклена с алуминиева дограма. Отвора на прозореца на спалнята е частично зазидан и остъклен с алуминиева дограма. Лоджията към кухнята е приобщена и зазидана.

На петия етаж в ап. 55 лоджиятя към дневната е частично зазидана и остъклена с метална дограма. В ап. 56 лоджията приобщена към кухнята, като е преманат фасадния панел и вратата, а лоджията частично зазидана и остъклена с алуминиева дограма. Ап.57 - лоджията към кухнята е остъклена с алуминиева дограма.

На шести етаж в ап.64 - лоджията към кухнята е приобщена и остъклена с PVC дограма. В ап.65 - лоджията към кухнята е остъклена с метална дограма. Ап.66 -дървената дограма на дневната е премахната и оформен плот. Лоджията е зазидана и остъклена с алуминиева дограма. Прозореца на спалнята е частично зазидан и остъклен с дървена дограма.Прозореца на кухнята е зазидан. Лоджията към кухнята е остъклена с дървена дограма.

ВХОД Г


На първи етаж лоджията към кухнята е приобщена и остъклена с дървен стъклопакет. Лоджията към дневната е с PVC дограма. Ап.12 - лоджията към дневната е остъклена с метална дограма. Лоджията към кухнята е остъклена с алуминиева дограма.

На втори етаж в ап.22 лоджията към кухнята е остъклена с метална дограма. В ап.23 лоджията е приобщена, зазидана с PVC прозорец. Ап.24 -лоджията е остъклена с метална дограма.

На трети етаж в ап.34 лоджията към кухнята е остъклена с PVC дограма. В ап.35 лоджията към кухнята е приобщена, зазидана и остъклена с PVC дограма. Подпрозоречният зид и балконската врата на кухнята към лоджията са премахнати. Ап.36 - лоджията към кухнята е остъклена с PVC дограма.

На четвърти етаж в ап.47 - лоджията на кухнята е остъклена с метална дограма. Ап.48 - лоджията към кухнята е остъклена с метална дограма.

На пети етаж в ап.58 - лоджията към кухнята е остъклена с алуминиева дограма. Ап.60 - лоджията към дневната е остъклена с метална дограма. Кухнята е със зазидан прозорец. Лоджията е приобщена към кухнята и остъклена с PVC дограма.

Отклонения от вертикалност на стенните елементи вследствие поддаване или завъртане на земната основа не се забелязва.

Не са констатирани недопустими деформации (провисвания) или признаци за изгубване на устойчивост на носещите конструктивни елементи.

Забелязани са локални пукнатини между вертикалните стенни панели, които са вследствие на не добре обработени свързващи фуги.

Съединенията между панелите са слабите звена в конструкциятя на ЕПЖС.

Премахнатите панели към кухненските лоджии са неносещи и не нарушават носещата способност на конструкцията.

Вследствие на дългогодишната експлоатация на сградата няма данни за корозия на съединенията.

ИЗВОДИ И КОНСТРУКТИВНА ОЦЕНКА НА СГРАДАТА :

Сградата е въведена в експлоатация през 1982г. По време на проектирането са действували „НПССЗР“ от 1964г. и допълнения към тях от 1977 год.

За натоварване от земетръс конструкцията притежава необходимата сигурност, за която е оразмерена при сеизмични въздействия с очакван интензитет VІІ степен.

През годините на експоатация едропанелната сграда е претърпяла земетресения и не е получила повреди, което доказва добра устойчивост на конструкцията на сеизмично въздействие.

По сградата не са правени значителни промени и не са премахнати носещи конструктивни елементи.

Съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012г. чл.6 многофамилната жилищна сграда на адрес гр.Свиленград, кв. Изгрев бл. 7 има положителна сеизмична оценка и може да понесе допълнително вертикално натоварване от СМР за енергийно обновяване.

Тези въздействия не са довели до възникване и развитие на дефекти в строителните конструкции, влияещи в различна степен върху възможността за безопасна експлоатация на сградата в конструктивно отношение. Анализът на действителното техническо състояние на конструкцията показа, че тя може да изпълнява бъдещата си експлоатационна функция и да бъде натоварвана съобразно условията на проекта при изпълнение на предписаните в обследването мерки. Сградата притежава необходимия ресурс да се използва по предназначение, при полагане на необходимите грижи при експлоатация и извършване на ремонтните и укрепващи мероприятия. Да не се извършват строителни дейности, нарушаващи целостта на конструктивните елементи.


НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

Обследването на обекта в част "Конструктивна" е съобразено с изискванията на Действащите нормативни документи: • Закон за устройство на територията /ЗУТ/

 • Наредба №3/2004 (ДВ бр.92/10.2004) на МРРБ за основните положения за проектиране па конструкциите на строежите и за въздействията върху тях БДС ЕN1990 – Еврокод – Основи на проектирането на строителни конструкции;

 • Наредба №РД-02-20-2 от 27.12.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони;

 • БДС ЕN1998-1 Еврокод 8 – Проектиране на конструкциите на сеизмични въздействия

 • Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции- БДС ЕN1992-1-1 Еврокод 2 – Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции

 • Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи, 2003г.;

 • Наредба №5 за техническите паспорти на строежите, 2006г.;


Част “В и К”

За съществуващата сградна водопроводна и канализационна инсталация няма проектна документация.

В становището са описани видимите части на ВиК инсталациите.

Жилищната сграда е ЕПЖС–вх.А(една секции от типа 213 на пет етажа), вх.Б и вх.В (две секции от типа 222 на шест етажа) и вх.Г(една секции от типа 213 на пет етажа).

Сградата е водоснабдена от уличната водопроводна мрежа – водопроводен клон 1, изпълнен с етернитови тръби DN100 по ул.„Сан Стефано“. От уличният водопровод са направени четири сградни водопроводни отклонения, по едно за всяка секция. Същите са изпълнени от поцинковани тръби 2″. На сградните водопроводни отклонения няма изпълнени тротоарни спирателни кранове(ТСК).

Битовите отпадъчни води от сградата са заустени в събирателен сграден клон 1, изпълнен с РЕ тръби DN315, който зауства в РШ46 на кл.1 от уличната канализационна мрежа на кв.Изток. Вх.А е с едно сградно канализационно отклонение, а вх.Б,вх.В и вх.Г с по две сградни канализационни отклонения. Всяко СКО зауства в ревизионна шахта насъбирателен сграден клон 1. Сградните канализационни отклонения(от сградите до съответните РШ) са изпълнени с полиетиленови тръби DN200,съгласно проект за „ Реконструкция на канализационна мрежа на кв.Изгрев гр.Свиленград, изготвен от „ Ар Си Дизайн” ЕООД гр.София.Водопроводна инсталация.

Съществуващата водопроводна инсталация е от поцинковани тръби и фитинги. Тя е за студена, топла и циркулационна вода.

Водопроводната инсталация за всяка секция е разклонена с долно разпределение, като в сутерена тръбите за студена, топла и циркулационна вода са с топлоизолация. Вертикалните клонове са монтирани открити без изолация в обособени за тях шахти.

Главната хоризонтална водопроводна мрежа е разположена под тавана на сутерена на канзоли и директно закрепени на тавана.

На всички отклонения от харизонталната мрежа са монтирани спирателни кранове. Етажните разпределителни клонове са изпълнени от поцинковани тръби и малка част от полипропиленови тръби.

Съществуващата водопроводната инсталация в сградата е с диаметри 2ʺ, 11/2ʺ, 11/4ʺ, 1ʺ, 3/4ʺ и 1/2ʺ.

Местно централно топлоснабдяване липсва и затова работи само водопроводната инсталация за студена вода. Захранването с топла вода на санитарните прибори става с ел.бойлери за всеки апартамент.

На всяко сградно водопроводно отклонение липсва общ водомерно-арматурен възел (за всеки вход) в сутерена.

На всеки апартамент има монтирани абонатни водомерни възли.

В сградата няма противопожарна инсталация.Канализационна инсталация.

Отпадъчните води от всеки вход на сградата посредством сградно канализационно отклонение са заустени в канализацията събирателен сграден клон 1. На всяко СКО извън сградата е изпълнена ревизионна шахта(РШ) с чугунен капак.

Етажната разпределителна мрежа е изпълнена от PVC тръби.

Вертикалните канализационни клонове са изпълнени стръби PVC ф110, а главната хоризонтална мрежа се предполага, че са изпълнени от PVC тръби. Ремонти са правени частично, като при възникнал проблем съответната увредена част е била заменяна с част от друг материал.

Отводняването на покрива е с вътрешни водосточни тръби PVC ф110.

За главната хоризонтална канализационна инсталация и сградното канализационно отклонение по данни на живущите от жилищната сграда е установено, че не създава проблеми на обитателите на сградата.Резултати от извършеното обследване.

Монтираните ВиК инсталации са на повече от 30 години. Правени са частични ремонти, като са подменени водомери, смесителни батерии, спирателни кранове и отделни тръби на инсталациите. Не е правен основен ремонт на главната водопроводна и канализационна инсталации

Сградата няма противопожарна инсталация и такава не се изисква съглас-но чл.193, т.8 от Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 за строително-техни-чески правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и не се изисква вътрешно водоснабдяване за пожарогасене.
Необходими мерки за извършване на ремонт.

- Да се монтира водомерно-арматурния възел на всяко сградно водопроводно отклонение, съгласно съвременнитe технически изсквания (Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации): спирателен кран; филтър, за механични примеси; водомер; прави тръбни участъци към двата края на водомера с дължина, съответстваща на водомера; възвратна клапа; спирателен кран с изпразнител.

- Да се подмени старата водопроводна инсталация,която е но повече от 30 години, с нова от полипропиленови тръби.

- Необходимо е абонатните водомерни възли в апартаментите да се подменят с импулсни водомери, съгласно Наредба №4/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

- Да се подменят олуците и водосточните тръби от покрива.

- Да се подменят вертикалните канализационни клонове (ВКК).

- Да се подменят водосточните тръби(ВТ) от покрива.

Част “Електроинсталации”

При изграждането и в последствие по време на експлоатацията на сградата са монтирани следните общи електрически инсталации: • Осветителна

 • Слаботокови инсталации

 • Електрически табла и захранващи линии

 • Заземителни и мълниезащитни инсталации

Осветителна инсталация

Осветителната инсталация в общите части е изградена с плафониери и пенделиокомплектовани с ЛНС (лампи с нажежаема спирала).

В коридора по етажите осветлението се управлява посредством стълбищен автомат монтиран в ГРТ на всеки от входовете, а в коридорите на мазетата – с ключ до входната обща врата на съответния участък.

Електрическата инсталация за осветлението е стара, изпълнена скрито под мазилката по старите норми – с проводници със сечение 2х 1.5 mm² и 2 х 1.0 mm². Някъде има монтирани външно кабели и проводници, за свързване на осветителни тела, ключове и др.

Управлението на осветлението е изпълнено с инсталационни бутони (по етажите) и ключове за общите части в коридорите на мазетата и асансьорното помещение.

Слаботокови инсталации

Звънчевата и домофонната инсталация е стара, и е необходимо да бъде подменена с нова.

По съществуващите кабелни трасета вътрешно и/или външно са полагани коаксиални кабели за кабелна телевизия и Ethernet кабели за кабелен интернет.

Мълниезащитна инсталация

На покривите на входовете не се вижда изградена мълниеприемна мрежа, вероятно е демонтирана при извършване на ремонти по покрива и не е възстановена. Съществуващите токоотводи от бетонно желязо от покрива до клемната контролна връзка земя в участъка под мазилка са в добро състояние и могат да се използват.Електрически табла и захранващи линии

Главното табло в Сградата е ситуирано в общия коридор на мазетата.

Няма монтирани дефектно токови защити и защита от пренапрежения.

Таблото е старо, оборудвано с винтови и мощностни предпазители, а главния прекъсвач е подменен с нов автоматичен. От таблото се осъществява захранване на етажните измервателни табла по магистрална схема.

Етажните измервателни табла на изход към апартаментите са окомплектовани с автоматични прекъсвачи, като е осигурен достъп до тях чрез отвор на фасадната врата. Етажните измервателни табла и апартаментите се захранват по четирипроводна и двупроводна схема (TNC) съответно за трифазните и монофазните инсталации.

Няма схеми на таблата, а като цяло липсват актуални чертежи и схеми на всички електрически инсталации.Заземяване

ГРТ е заземено към съществуваща заземитена уредба. Не бяха намерени протоколи за проверка на ефективността й.Част “Електроинсталации”- изисквания:

 • Осветителната и силовата инсталации не отговарят на съвременните нормативни изисквания (Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии – 2004г), амортизирани са и се нуждаят от подмяна.Да се предвиди подмяна на осветителни тела в общите части с нови оборудвани с енергостпестващи лампи /LED лампи/ управлявани от сензори за движение.

 • Общото звънчево табло и домофонната инсталация са стари и не действат. Необходимо е да бъдат подменени с нови, както и да се монтира електрическа брава на общата входна врата с ел контролиран достъп на живущите в съответния вход.

 • Кабината на асансьора да се оборудва с LED осветление, което да работи само тогава, когато има пътник в кабината.

 • Заземителната инсталация - Необходима е проверка за ефективността на съществуващите заземителни уредби (за електробезопасност и за мълниезащита) и при необходимост разкриване и подновяване на заземяващите електроди и свързващи проводници.

 • Мълниезащитната инсталация трябва да се провери и при необходимост да се подменят дефектиралите или липсващи елементи.

 • Да се положат нови кабелни захранващи линии по трипроводна схема (TNC-S) за монофазните инсталации - от етажните измервателни табла до съществуващите апартаментни табла монтирани във всеки апартамент.

 • Да се изтеглят допълнителни проводници PE по вертикалните магистрали от ГРТ до захранваните от него етажни измервателни табла с оглед реализиране на петпроводна схема (TNC-S).


Част "Отопление и вентилация"

В сградата не се ползва централна отоплителна инсталация. Няма изграден централен източник за топлоснабдяване .

Живущите се отопляват основно на дърва и друга част с ел.енергия . Дървата се изгарят в локални печки и камини.

Отоплението с електрическа енергия става чрез електрически радиатори и климатици .

По проект в сградата не е предвидена централна охладителна инсталация. За част от помещенията има монтирани климатици сплит система.

В сградата няма изградени вентилационни инсталации. Част от живущите са монтирали локални аспиратори към зоните за готвене.Битово горещо водоснабдяване

БГВ за живущите се осигурява чрез електрически бойлери за всяко жилище.ЧАСТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"

Основният тип външна стена за сградата е трислоен панел с вътрешна топлоизолация. При извършените преустойства през годините на експлоатация на сградата част от откритите тераси са приобщени към отопляемата площ. Изпълнени са различни видове външни стени за приобщените тераси.

Основният тип под е под над неотопляем подземен етаж , стоманобетонова плоча без топлинна изолация.

Втори тип под е пода на усвоените тераси- покрив граничещ с външен въздух. Няма изпълнена топлоизолация за този вид под.

Покрива на сградата основно е тип студен покрив с въздушно пространство с височина около 0,85 м. За покрива не е правен ремонт и е в лошо състояние, има множество течове. Вторият тип покрив е покрив над усвоени тераси- тип плосък покрив без топлинна изолация.

При сегашното положение в сградата има монтирани различни видове дограма. При експлоатацията на жилищата част от собствениците са подменили дървената дограма с ПВС дограма и алуминиева дограма. Затворените тераси са предимно с метална дограма , една част са с ПВС и друга част с алуминиева дограма.

Стойностите на коефициентите на топлопреминаване през ограждащите конструкции значително надвишават нормативните стойности действуващи в сегашният момент. Общата отопляема площ на сградата възлиза на 4538 м2.

За сградата е необходимо да се изпълнят енергоспестяващи мерки по ограждащите конструкции за да се изпълни изискването на нормативната уредба , сградата да бъде от енергиен клас „С”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

При обследването па обекта в част "ЕЕФ" са спазени изискванията на: • Закон за устройство на територията;

 • Закон за енергийната ефективност, обнародван в ДВ бр.35 от 15.05.2015г., който урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при крайно потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги;

 • Закон за енергетиката;

 • Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сградите;

 • Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;

 • Наредба № 16-1594 от 13.ХI.2013г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Обследването е съобразено и с Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия и придружаващите ги методики.
2. Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки:

Задължителни мерки:

Част „ Конструкции „

- Полагане на хидроизоация на 100% от покрива.

- Измазване на комини и възстановяване на бетонови шапки.

- Обработка на фугите между панелите с цел избягване поява на пукнатини.Част „ Енергийна ефективност „

-топлинно изолиране на външните стени на сградата, - коефициент на топлопроводност λ≤ 0,032W/mK и с дебелина от 80 мм от външната страна на стената тип панелна и с дебелина 100 мм с коефициент на топлопроводност λ≤ 0,032W/mK за външни стени на усвоени тераси.

-топлинно изолиране на надземните стени на сутерена - коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/m.K и с мин.дебелина 6 см;

- топлоизолация на пода на усвоени тераси , граничещи с външен въздух - коефициент на топлопроводност λ=0.027 W/mK и мин.дебелина от 100 мм;

- топлоизолация на покрива на сградата - коефициент на топлопроводност λ=0.029W/mK и мин.дебелина от 100 мм;

- изолиране на покривите на усвоените тераси, които граничат с външен въздух , дебелина на топлоизолацията 100 мм с - коефициент на топлопроводност λ=0.029 W/mK ;

- подмяна на дограмата на сградата, вкючително в сутерен, стълбищна клетка и входни врати - монтаж на нова PVC дограма с коефициент на топлопреминаване за прозорци U=1.4W/m2K и врати с коефициент на топлопреминаване U=1.8W/m2K;

- повишаване ефективността на осветителната инсталация чрез подмяна на осветителните тела в общите части с нови оборудвани с енергоспестяващи лампи/LED лампи/ управлявани от сензори за движение.Част “Електроинсталации”

-Осветителната и силовата инсталации не отговарят на съвременните нормативни изисквания (Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии – 2004г), амортизирани са и се нуждаят от подмяна.Да се предвиди подмяна на осветителни тела в общите части с нови оборудвани с енергостпестващи лампи /LED лампи/ управлявани от сензори за движение.

-Заземителната инсталация - Необходима е проверка за ефективността на съществуващите заземителни уредби (за електробезопасност и за мълниезащита) и при необходимост разкриване и подновяване на заземяващите електроди и свързващи проводници.

- Мълниезащитна инсталация трябва да се провери и при необходимост да се подменят дефектиралите или липсващи елементи.

-Да се положат нови кабелни захранващи линии по трипроводна схема (TNC-S) за монофазните инсталации - от етажните измервателни табла до съществуващите апартаментни табламонтирани във всеки апартамент.

-Да се изтеглят допълнителни проводници PE по вертикалните магистрали от ГРТ до захранваните от него етажни измервателни табла с оглед реализиране на петпроводна схема (TNC-S).3. Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и реконструкция на строежа:

В периода на експлоатация са извършвани строително - ремонтни и други дейности на отделни помещения в сградата. Ремонтните дейности и подмяна на материали за довършителни работи са били частични, в различен период от експлоатацията на сградата. Съществуват и части от сградата, които през целия експлоатационен период не са били ремонтирани. Необходимо е строго спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети и др. При експлоатацията на сградата трябва да се съблюдава за нормалната експлоатация и поддържането на сградните инсталации, мрежите и системите, а така също и поддържане в експлоатационна годност и правилна експлоатация на пътническите асансьори.4. Срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа: Основни ремонти се извършват, ако след технически прегледи се установи, че има нужда от усилване на конструкцията на сградата.

5. Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа: ако се констатира, че има нарушаване на целостта на бетоновото покритие да се предприемат мерки за възстановяването им.

6. Срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и елементи на строежа: Периодично на всяка календарна година да се извършва технически преглед на конструкцията от проектант по част „Конструктивна”!

Част В “Указания и инструкции за безопасна експлоатация” относно:

1. Съхраняване на целостта на строителната конструкция – недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на носещите елементи.

- Да не се допуска засягане на носещи конструктивни елементи, без наличието на одобрен

проект и издадено разрешение за строеж;

- Да не се допуска извършване на дейности, като преместване на съществуващи стоманобетонни елементи и направа на отвори в тях, ако се засягат носещи конструктивни елементи или се увеличава натоварването върху тях.

2. Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата.

- Смяна предназначението на строежа или части от него, пристрояване и надстрояване се

допуска след проведена процедура по съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж;

- Разрешено е извършване на текущи ремонти (подобряване и поддържане в изправност на

сградата, инсталациите и съоръженията в нея), при които не се засяга носещата конструкция на сградата, не се променя предназначението на помещенията и не се увеличават натоварванията, като същите се извършват от специализирани групи;

- При обследването е установено, че носещата конструкция на сградата има необходимата

конструктивна сигурност към момента на обследването. Надеждната експлоатация в бъдеще може да се гарантира, при условие, че не променят съществуващите архитектурни

разпределенията, не се нарушава целостта на конструктивните елементи и не се променя

нейното предназначение. При евентуални преустройства задължително да се проверява

устойчивостта и носимоспособността на конструктивните елементи, както за хоризонтални, така и за вертикални въздействия.

3. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива или фасадата и др.

Да се изготви инструкция за противопожарна защита, с която да бъдат инструктирани живущите в сградата. Същата да бъде поставена на видно място. Необходимо е:

- Района на сградата да се почиства от сняг, лед и кал и други замърсители, а в случай на

необходимост да се посипва с пясък или сгур;

- В случай на извършване на текущ ремонт, мястото за бъде обезопасено, като се допускат за работа само специализирани лица;

- При реконструкция, основно обновяване (рехабилитация), основен ремонт или преустройство на строежите, както и при извършване на строителни и монтажни работи в тях, за които се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ, да се изготви проект по част пожарна безопасност, с цел спазване на изискванията на Наредба № Із-1971.

4. Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации .

5. Поддържане в експлоатационна годност на пътническите асансьори.

- Функционалните проверки, техническото обслужване и планово-предупредителните ремонти на асансьорите се извършват в срокове и по ред, определени в инструкциите на производителя. Ако в инструкцията не е определен срок за функционалните проверки, те се извършват най-малко веднъж на 30 дни (чл.9, ал.2 от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори);

- Поддържането в експлоатационна годност на пътническия асансьори др. да се извършва в съответствие с изискванията на „Инспекция за държавен технически надзор”.

6. Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност.

В сградата не е установено наличие на съоръжения с повишена опасност.

Съставили :

арх.Богдана Владимирова Хасърджиева

експерт по част “Архитектурна” ................................инж. Николинка Атанасова Панайотова

експерт по част “Конструктивна”

ТК част "Конструктивна" ................................

инж. Дяна Колева Тутанова

експерт по част “Отопление и вентилация”

и част "Енергийна ефективност" ................................инж. Ангел Радев Ангелов

експерт по част “В и К” ................................
инж. Красимир Стефанов Райнов

експерт по част “Ел.инсталации” ................................
инж.Стефан Петров Хаджиев

експерт по част “ПАБ” ................................
Управител,

“ЕН АР КОНСУЛТ”:.............................../арх.Б.Хасърджиева /

Page of
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница