Консултативен център за усвояване на средствата от еврофондовете за машиностроенетоДата24.12.2017
Размер53.64 Kb.
#37485
БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА

МАШИНОСТРОЕНЕ

line 3


КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ ЗА МАШИНОСТРОЕНЕТО
София 1000,п.к.625, ул.”Алабин” 29

e-mail: bbcm.centre@mail.bg, тел./факс 989 28 06, тел.987 2064, www.bbcmb.org
До

Ръководителите на фирми,

членове на браншовата камара 19.01.2017г.
Относно: Отворена процедура BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

Уважаеми дами и господа,
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 отвори дългоочакваната процедура „ „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”.
Основни моменти в процедурата:
Кой може да кандидатства с проект:

Големи предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които:

- имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.);

- развиват своята основна икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008) в един от следните сектори:

B „Добивна промишленост“,

C „Преработваща промишленост“,

D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“,

E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“,

F „Строителство“

Какви проекти са допустими:

Проекти, които се основават на конкретни мерки за енергийна ефективност, включени в доклад от извършен енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период (2013-2015 г.). Докладът се изготвя по образец от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност, и е част от подаваното проектно предложение.


Какви дейности се финансират:

Допустими са разходи за изпълнение на дейности по два елемента:Елемент А - Инвестиции.

Разходи за придобиване на: • Дълготрайни материални активи (машини, съоръжения и оборудване);

 • Дълготрайни нематериални активи (вкл. за разработване на софтуер).

 • СМР на производствени сгради в случай че такава мярка е включена в обследването за енергийна ефективност.

Дейностите, свързани с въвеждане на възобновяеми източници (допустими само за собствено потребление), не са допустими за финансиране по елемент А.
Елемент Б – Услуги.

Разходи (само по режим de minimis) за:​ • консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;

 • придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;

 • извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;

 • инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;

 • закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта

 • финансов одит на проекта -  до 6 500 лв. (за проекти с финансова помощ над 1 466 872 лв.)

 • публичност и визуализация - до 3 000 лв. 

Начин на кандидастване: Изцяло по електронен път чрез системата ИСУН 2020.
Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 19 май 2017 г.
Бюджет на процедурата: 50 000 000 евро (97 791 500 лева)
Субсидиране (максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ):

Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е в широк диапазон и се определя в зависимост от избраният режим за помощта и района за извършване на дейностите по проекта: • за режим „регионална инвестиционна помощ” - интензитет на финансовата помощ до 50% (за Югозападен район - до 25%);

 • за режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност” - интензитет на финансова помощ до 45%, без оглед на района.​

 • за режим  de minimis - интензитет на финансова помощ до 50% за инвестиционни разходи и за услуги, независимо от района.


Финансови рамки на безвъзмездната помощ (субсидията) за един проект:

- минимум 500 000 лева,

- максимум 2 500 000 лева
Някои важни изисквания:


 • Всяка предвидена в енергийният одит мярка трябва да осигурява парична равностойност на енергийните спестявания не по-малко от 20 % от общия паричен размер на спестяванията от изпълнението ѝ.

 • Разходите за инвестиции (Елемент А) са задължителни, а разходите за услуги (Елемент Б) не следва да надвишават 40% от общо допустимите разходи по проекта;

 • Разходите за: СМР, препоръчани като мярка в обследването; за СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването; за придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на енергия от ВИ за собствено потребление; не могат да надвишават 50% от разходите по проекта

 • По Елемент А може да се ползва само един от двата приложими режими на държавна помощ:

 • Режим „регионална инвестиционна помощ” - допуска само проекти, които предвиждат инвестиции в ДМА или ДНА с цел постигане на: разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект или основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

 • Режим „инвестиционна помощ за мерки за повишаване на енергийната ефективност” – допуска се когато ще се постигне по-високо равнище на енергийна ефективност на съответния актив.

 • Разходите за системи за производство на енергия (системи за климатизация, котли, системи за оползотворяване на отпадна енергия, термопомпи, вентилационни системи и др. под.), вкл. за собствено потребление, са допустими единствено в режим „инвестиционна помощ за мерки за повишаване на енергийната ефективност“.

 • В случай на дейност, свързана с изпълнение на мярка, отнасяща се до въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, същата следва да обхваща минимум 60% от енергопотреблението на обекта.

 • Приоритет се дава на проекти, които: се изпълняват в сектори с висока енергийна интензивност (химическа промишленост; производство на стомана; производство на цимент, керамика, стъкло и вар; производство на цветни метали; производство на хартия); включват дейности за пречистване на отпадъчни води, рециклиране на бракувана продукция или използването на рециклирани суровини; се изпълняват около и в териториите от мрежата Натура 2000.

 • Закупените по проекта ДМА и ДНА следва да бъдат използвани в съответния район и да останат свързани с този район за срок от минимум пет години.

По компонентите на процедурата – допустимост на кандидатите, съдържание и обхват на допустимите дейности, допустими разходи, избор на режими за финансиране и следващите от това интензитети на субсидиране, начин и документите за кандидатсване, оценяване на проектите, има и редица други изисквания, ограничения и уточнения.


На разположение съм за въпроси и пояснения:

e-mail: bbcm.centre@mail.bg; violin_nenov@yahoo.com тел: 0888 224035

Виолин Ненов

ръководител на Консултативен център за усвояване

на средствата от еврофондовете за машиностроенето

към браншовата камара


Каталог: content -> news -> files
files -> За оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони
files -> Програма „ развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
files -> List of Moldovan companies participating in the economic mission to Bulgaria organized within the official visit of the Prime-minister
files -> Важни срокове: Краен срок за изпращане на заявките
files -> Среща на церн с българската индустрия
files -> Проучване на пазара на кари в Узбекистан
files -> Програма за организиране на участия в международни специализирани изложения за периода 23 април 2013 г. 22 април 2014 г
files -> Pnb ltd International Business Cooperation
files -> Информация за традиционната годишна среща на леярските фирми
files -> Откриване – на 6 март (сряда) от 17 ч


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница