Контролен лист за официален контрол на регистрираните ветеринарни лечебни заведенияДата15.10.2018
Размер169 Kb.
#87410


Образец ЗХОЖ – 158/ Утвърден със Заповед №РД11-175/02.02.2016 г. на изпълнителния директор на БАБХ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр. .............
КОНТРОЛЕН ЛИСТ

ЗА ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Уникален регистрационен № на ветеринарното лечебно заведениe: ......................................................

Име, презиме и фамилия на управителя на ветеринарното лечебно заведение ...................................

..................................................................., удостоверение за членство в БВС № .....................................

Адрес на ветеринарното лечебно заведение: гр.(с)..................................................................................., ул, №................................................................................................................................................................

Вид и категория на ветеринарното лечебно заведение:......................................................................................................................................................

Име, презиме, фамилия, длъжност и уникален номер на ветеринарните лекари, работещи във лечебното заведение:

1………………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………………………………………………

5………………………………………………………………………………………………………………

Име, презиме и фамилия на проверявания ветеринарен лекар, сключил индивидуален договор за изпълнение на мероприятията по ДПП и програмите за надзор на територията на ВУ............................................................................................, договор № …............…/…......... ..20..... г., уникален регистрационен № ................................, вписан в регистъра на ОДБХ гр. ................................................

Име, презиме и фамилия на лицата, извършващи проверката ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Населено място:............................... община:.......................................... област: ..........................


Име, презиме, фамилия и длъжност на лицата, присъстваващ/и на проверката:...............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................


Дата на извършване на

проверката: /дд.мм.гггг/
ПлановаПо сигналДруго(посочете)


Вид на проверката

Да

Не

Коментари:

Дейност на ветеринарното лечебно заведение


1.Лечебно – профилактична дейност на продуктивни животни с договор за изпълнение на ДПП и програмите за надзор


2. Лечебно – профилактична дейност на продуктивни животни


3. Лечебно – профилактична дейност на животни за компания, спортни коне, декоративни и екзотични животни


4. Лечебно – профилактична дейност на животни за компания, спортни коне, декоративни и екзотични животни с договор за изпълнение на ДПП и програмите за надзор


5. Съхранениеи употреба на:

а) лекарствени ВМП

б) имунологични ВМП

в) силнодействащи, отровни, психотропни и наркотични ВМП
Изпълнение на Държавна профилактична програма - ДПП и програмите за надзор :

Регистрираният ветеринарен лекар предварително е уведомил писмено, (най-малко 10 дни) официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община за предстоящото извършване на мероприятията, като в писмото е посочил населените места, датата и вида на мероприятието


I. Проверка във ветеринарното лечебно заведение


1. Познаване и прилагане на нормативни документи, регламентиращи ветеринарномедицинската дейност


1. Закон за ветеринарномедицинската дейност

2. Законодателство – заразни заболявания

3. Законодателство - идентификация на животните

4. Законодателство - ветеринарномедицинска практика

5. Законодателство – ветеринарномедицински продукти


1.1. Наличие на документи за контрол на заразни болести и идентификация на животните


Декларации от собствениците на животни (приложение № 1 от индивидуалните договори)


Профилактични планове за ветеринарния участък – приложение № 2 от индивидуалните договори


Опис на собствениците, обектите и броя на животните по видове


Контролни листа за клинично обследване на свиневъдни обекти – правилно попълнени


Протоколи за масово-профилактични мероприятия – правилно попълнени


Сведения за туберкулоза – извлечение по образец ЗХОЖ – 3 – правилно попълнени


Придружителни писма до лабораториите – правилно попълнени


Писма - отговори от лабораториите – установени несъответствия между взетия брой проби и годност за изследване

Месечни отчети ЗХОЖ -74 (12-ВД-Б) – първичната документация съвпада с отчетения брой мероприятия в месечните отчети


Книга за имунологични ветеринарномедицински продукти (ЗХОЖ – 4) – правилно попълнена

Предавателно-приемателни протоколи за получени по ДПП имунологични ветеринарномедицински продукти


Съответствие между полученото и изразходвано количество туберкулин


Съответствие между получени и изразходвани количества ваксини по ДПП и програмите за надзор


Предавателно-приемателни протоколи за предоставени ушни марки


Декларации за поставените ушни марки на животните /образец ЗХОЖ – 96/


Ветеринарномедицински свидетелства за движение на животни – правилно попълнени


Съответствие между получените и изразходвани ушни марки


Съхраняват се всички констативни протоколи от предходни проверки


Работното време на обекта и ценоразписът на ветеринарномедицинските услуги са поставени на видни места


Телефон за получаване на спешно ветеринарномедицинско обслужване извън работно време


Друго /посочете/:


1.2. Съхранение на имунологичните продукти и работни инструменти


Съхранение на имунологични продукти:

- хладилник (температура - от +2 до +8ОС или препоръчаната от производителя)

- в транспортното средство (хладилна чанта)Кутиметър, ножици, спринцовка, игли за туберкулинизация


Вакутейнери за едри, дребни животни и птици


Туберкулин (срок на годност)


Ваксини (срок на годност)


Друго /посочете/


1.4. Предприети корективни мерки в определения срок за изпълнение


- изготвени и връчени предписания за отстраняване на констатирани нарушения/несъответствия/ и контрол на изпълнението им


– съставени и връчени АУАН


- председателят на ОК на БВС е уведомен писмено


- друго /посочете:


Констатации по т. 1:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..2. Официален контрол на съхранението и употребата на ветеринарномедицински продукти (ВМП)


2.1. Документация


Амбулаторен дневник по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ;


Дневник за ВМП – име и адрес на доставчика, име на ВМП, дата на получаване и срок на годност;


Дневник, в който в началото и края на работния ден се вписват температурните стойности на хладилника, в който се съхраняват ВМП;


Протоколи за бракуване и унищожаване на ВМП, по реда на чл. 318 от ЗВД;


Писмена процедура за почистване и дезинфекция и обеззаразяване на помещенията;


Писмени правила за работа с ветеринарните отпадъци в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците;


Придобитите и съхраняваните ВМП, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба, се бракуват и унищожават съгласно Наредба № 3 от 10 януари 2001 г. за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба (загл. изм. - дв, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.), издадена от Министерство на здравеопазването


Дневник на извършените дезинфекции


2.2. Съхранение на ВМП


Разполагат с шкаф или друго оборудване за съхранение на ВМП


ВМП се съхраняват на места, защитени от пряка слънчева светлина


Термолабилните лекарствени и имунологични ВМП се съхраняват в хладилник при температура, съгласно изискванията, посочени от производителя


Наличие на хладилна чанта за транспортиране на термолабилни ВМП.


Леснозапалимите и горими ВМП се съхраняват при спазване на противопожарните изисквания


ВМП, показали несъответствия с изискванията за качество, с изтекъл срок на годност, с повредени първични или външни опаковки, блокирани и предназначени за връщане на производителя, друг търговец или за унищожаване, се съхраняват отделно на обозначено за целта място


Разполагат с контейнер за отпадъци, отговарящ на нормативните изисквания


2.3. Помещенията, където се съхраняват ВМП, които съдържат наркотични вещества трябва да бъдат:


- с врати и прозорци, укрепени с метални решетки или метални ролетки;


- свързани със сигнално-охранителна система;


- снабдени с метална каса, неподвижно закрепена и свързана със сигнално-охранителната система (за ВМП, които съдържат вещества от Списък II на Приложение № 2 към чл. 3, т. 2 от Наредбата за реда за класифициране на веществата и растенията като наркотични;


- снабдени с шкаф със секретно заключване (за ВМП, които съдържат вещества от Списък III на Приложение № 3 към чл. 3, т. 3 от Наредбата за реда за класифициране на веществата и растенията като наркотични;


2.4. При съхранение и работа със силнодействащи и токсични ВМП, както и такива, които съдържат наркотични и психотропни субстанции трябва да има наличие на:


- транспортни опаковки, които предпазват ВМП от външни влияния и гарантират целостта им при пренасяне и превозване;


- метални контейнери, гарантиращи сигурността и обществената безопасност при превозване на ВМП, съдържащи наркотични вещества от Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП;


- заповед или друг документ, с който е определено управителят на ветеринарното лечебно заведение да съхранява ключовете от касата/шкафа за ВМП, съдържащи наркотични вещества;


- вътрешни правила за работа с ВМП, утвърдени от управителя на ветеринарното лечебно заведение;


- съответствие на представените в ОДБХ тримесечни отчети за получените, разходваните и наличните ВМП, съдържащи наркотични вещества от Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП с данните от дневника за ВМП и амбулаторния дневник.2.5. Наличие на ВМП без лиценз за употреба

Описват се по търговско наименование, производител, фармацевтична форма, партиден номер, срок на годност и количество. Описът и копия на документите за произход се прилагат към този контролен лист.

2.6. Предприети корективни мерки в определения срок за изпълнение


- изготвени и връчени предписания за отстраняване на констатирани нарушения/несъответствия/ и контрол на изпълнението им


– съставени и връчени АУАН


- председателят на ОК на БВС е уведомен писмено


- друго /посочете:


Констатации по т. 2:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..II. Проверки в животновъдни обекти, обслужвани от регистрирани ветеринарни лекари, сключили индивидуални договори за извършване на мерките по ДПП и програмите за надзор – по възможност не по-късно от 24 часа след извършване на мероприятието

Брой налични животни в момента на проверката, по видове:

ГВ –
ЕК –
ОВ –
КЗ –
СВ –Констатации от цялостната проверка

Препоръки

Срок за изпълнение
Мерки при следните недостатъци

СрокНяма установени нарушения.


В рамките на проверката бяха предприети следните мерки: Консултация по отношение на ................................................................
 Направени са копия на следните документи:

 След доброволно предоставяне, следните оригинали на документи са задържани за проверка

 Друго:Предоставени са следните инструкции:Предприемане на административно-наказателни мерки
КРАТЪК ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНИЯ ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ (чл. 9 от Регл. 882/2004/ЕО)/ Обобщение на констатираните нарушения


За всички констатирани нарушения е издадено предписание № ………../……….. (образец ЗХОЖ – 5).


Необходима е последваща проверка:  да  не
Край на проверката (дата и час).........................................................................................................................
............................................................................................................... .........................

/име, презиме и фамилия на проверявания регистриран ветеринарен лекар/ /подпис, щемпел/

........................................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................................... .........................

/име, презиме и фамилия на лицата, присъствали на проверката/ /подпис/


................................................................................................................... .........................

/име, презиме и фамилия на лицата, извършили проверката/ /подпис, щемпел/Настоящият контролен лист се състави в 2 еднообразни екземпляра - един за регистрирания ветеринарен лекар/управителя на ветеринарното лечебното заведение и един-за съответната ОДБХ.


Каталог: userfiles -> files -> ZHOJKF -> obrazci
obrazci -> Контролен лист за регистрация и проверка на животновъдни обекти по наредба №49 от 20. 04. 2006 Г. За здравните изисквания към някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони при обмен между република българия и държавите членки на европейския
ZHOJKF -> Регистър на ферми за патици мюлари актуален към 30. 11. 2016 г.
ZHOJKF -> Област Адрес на обекта, собственик
ZHOJKF -> Област Адрес на обекта, собственик
ZHOJKF -> Регистър на ферми за патици мюлари актуален към 27. 12. 2016 г
ZHOJKF -> Регистър на ферми за бройлери регистърът е с актуалност към 16. 11. 2016 г
obrazci -> Контролен лист за проверка на птицевъдни обекти
obrazci -> Контролен лист за проверка за спазване правилата за хуманно отношение към животните по време на транспорт съгласно Регламент на Съвета (ЕО)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница