Конус Оптични и спортни системи Инструкции " Go-To" Максутов-Касегрен (Digimax-90) 90mm 6") F. 1250 f/13. 8Дата21.01.2017
Размер187.92 Kb.
#13195
Конус

Оптични и спортни системи


Инструкции
Go–To” Максутов–Касегрен (Digimax-90)
90mm (3.6”) F.1250 f/13.8
Skyscan AZ
“Skyscan AZ” е прецизно изработен инструмент, който ще ви позволи лесно да откривате и да се наслаждавате на съкровищата от нощното небе, като планети, мъглявини, звездни купове, галактики, и много повече. Ръчният контрол ви позволява да насочите телескопа си към конкретен обект, а дори и да обхождате небето с докосването на един бутон. Системата на менюто е лесна за употреба и позволява автоматичното проследяване на над 42, 900 обекта.
Фиг. a
Мулти-функционална монтировка

Електрически кабел

Бутон за включване
“Skyscan AZ” - Свързане с напрежението
Подаването на електрическво към “Skyscan AZ” се осъществява с адаптор 11 – 15V DC (положителния полюс трябва да е на върха), който трябва да може да подава постоянен ток от минимум 1 ампер. Свържете правилно електрическия кабел с изхода 12V DC на монтировката. За мулти-функционалните телескопи е необходимо да натиснете бутона за включвае на позиция “On” (включено).
Монтировка със самостоятелно следене
Фиг. b-1

Фиг. b-2
Електрически кабел
“Skyscan AZ” в ролята на ръчен контрол
Кабелът за ръчния контрол на “Skyscan AZ” от едната страна има 8 свъзрващи извода (RJ - 45), а от другата страна – 6 свързващи извода (RJ - 12). Включете RJ – 45 в ръчния контрол (фиг.c), а другия край в изхода на монтировката (фиг. b). Средният порт на долния край на ръчния контрол се използва за RS – 232 комуникация между “Skyscan AZ” и компютър, или други устройства.

Входът за напрежение (DC) позволява независимата употреба на ръчния контрол на “Skyscan AZ” за онези, които искат да търсят в базата данни или да актуализират фирмения софтуер без да бъде включван телескопът (Фиг. c).


Фиг. c
RJ – 45

RJ – 12


DC – Вход за електрическия кабел
Забележка:

Входът DC на ръчния контрол е предназначен единствено за самостоятелна употреба. При употреба заедно с телескопа, използвайте 12V DC входа на самата монтировка.
 • За да свържете “Skyscan AZ” с компютър, използвайте единствено кабела RS – 232, който е включен към комплекта с монтировката.

Ръчният контрол на “Skyscan AZ” позволява директен достъп до системата за движение на телескопа и до базата данни, към която има набор от предварително зададени обекти. Ръчният контрол е снабден с двуредов дисплей от 16 знака с фоново осветяване за удобно четене на информацията, както и за прелистване (скролиране) на тескта. За да бъдат обхванати многобройните функции, които предлага “Skyscan AZ” , има 4 категории контрол (Фиг. d).


Функционални бутони
Функционалните бутони са разположени в горния край, близо до LCD дисплея. Те включват следните бутони: ESC, ENTER и SETUP:

Бутонът ESC се използва за отмяна на определена команда или за връщане едно ниво назад в дървото на менютата.

Бутонът SETUP е бутон за пряк достъп до подменю Настройки.

Бутонът ENTER е преднзначен за избиране на функции и подменюта в дървото на менютата, както и за потвърждаване на определени операции.


Фиг. e
Екран

Функционални бутони

Бутони за посока

Бутони с две функции

Бутони за прелистване (скролиране)
Бутони за посока
Бутоните за посока позволяват пълен контрол над телескопа в почти всяка стъпка от операцията SkyScan – „Търсене в небето”. Този контрол е заключен, когато телескопа следи даден обект. Обикновено те се използват за първоначално подравняване, центриране на обектите в окуляра, и ръчно водене. Бутоните за ляво и дясно могат да бъдат използвани и за движене на курсора, когато в ръчния контрол се вкарват данни.
Бутони за прелистване (скролиране) – Фиг. f
Бутоните за прелистване нагоре и надолу ви позволяват да се движите нагоре и надолу в дървото от менютата или текстови пасажи.
Фиг. e

Фиг. f

Фиг. g
Бутони с две функции
Тези бутони се намират от средата до долната част на ръчния контрол. Те имат две отделни функции: вкарване на данни и бърз достъп.

Бутонът TOUR ви отвежда на предварително зададен тур в небето, под което се намирате в момента.

Бутонът RATE променя стъпковата скорост на моторите, когато биват използвани бутоните за посока. Можете да избирате от 10 скорости от: 0 (най-бавната) до 9 (най-бързата).

Бутонът UTLITY показва функциите Покажи Позиция, Покажи Време ... и т.н.

Бутонът USER дава достъп до максимално 25 зададени координати от потребителя.

Бутонът ID определя обекта, към който в момента е насочен телескопа.Бутоните NGC, IC, M, PLANET и OBJECT позволяват директен достъп до базата данни от над 42, 900 обекта.
Опериране с ръчния контрол
Първоначални настройки


 1. Уверете се, че монтировката е във водоравно положение.

 2. Насочете грубо телескопа към една или група от видими ярки звезди в небето.

 3. Свържете ръчния контрол с монтировката с помощта на предвидения за целта кабел. За телескопи с автоматично следене, свържете адаптора във входа DC12 на монтировката. За мултифункционални телескопи, просто включете бутона за захранване (позиция “On”).

 4. Първоначалният екран, който се изписва, е екрана Версия. Натиснете ENTER за да продължите.

 5. Ръчният контрол ще изпише предупредителен текст против насочването на телескопа към слънцето без необходимо оборудване. Ако сте прочели съобщението, натиснете бутона ESC, за да го пропуснете и да преминете към следващата стъпка. Червената светлина на ръчния контрол ще стане по-бледа, а фоновото осветяване на клавиатурата ще се изключи, ако не бъде натиснат някой бутон в рамките на 30 секунди. Натискането на някой от бутоните ще го включи наново.

 6. Въведете настоящата позиция на телескопа (географска ширина и дължина), като използвате цифровите бутони. Първо въведете координатите на географската дължина, а после и на географската ширина. Използвайте бутоните за прелистване, за да изберете между W или E (Запад или Изток), N или S (Север или Юг). Натискането на бутоните за посока – ляво или дясно – ще придвижи курсора към предна или следваща цифра. Натиснете ENTER за потвърждение. Форматът при въвеждане трябва да изглежда по следния начин: 123 04’W 49 09’N.

 7. Въведете часовия пояс в часове и минути (Приложение В), като използвате бутоните за прелистване и цифровите бутони (+ за Изток – за Запад). Натиснете ENTER за потвърждение. Форматът при въвеждане трябва да изглежда по следния начин, ако се намирите в Тихоокеанско стандартно време (PST): -08:00

 8. Въведете дата в следния формат мм/дд/гггг, като използвате цифровите бутони. Натиснете ENTER за потвърждение.

 9. Въведете вашето местно време, като използвате 24-часов формат (2:00PM=14:00). Натиснете бутона ENTER, за да разгледате времето, което току що сте въвели. Ако е неправилно, натиснете ESC за да се върнете към предишния екран. Ако е правилно, натиснете ENTER отново, за да продължите към лятно часово време.

 10. След като въведете местно време, “Skyscan AZ” ще ви попита: “DAYLIGHT SAVING? – Лятно часово време?”, използвайте бутоните за прелистване, за да направите избор, и натиснете ENTER за потвърждение. След като настроите лятното часово време, ще бъде изписано съобщение: “Begin alignment? – Започване на подравняването?”. Натиснете “1” или ENTER, за да започнете процедурата по подравняването. Натиснете “2” или ESC, за да пропуснете подравняването и да се върнете към главното меню.
  • Ако въведете грешни данин, натиснете бутона ESC, за да се върнете към предното меню, и натиснете ENTER, за да започнете наново.

Подравняване по звездите


За да може “Skyscan AZ” правилно да се насочва към небесните обекти, първо трябва да бъде подравнена към две или три известни позиции (звезди) в небето. Тъй като земята се завърта по веднъж на всеки 24 часа около своята ос, астрономическите обекти се движат по небесния свод. С помощта на осигурената информация, телескопа може да повтори този небесен модел, както и движението на астрономическите обекти. Подравняването по звездите може да бъде извършено във всеки момент от една наблюдателна сесия, като изберете командата Alignment (Подравняване) под меню Setup (Настройки), в главното меню (Main Menu).

Има два начина за подравняване на “Skyscan AZ” – подравняване по най-ярката звезда (Brightest Star alignment) и подравняване по две звезди (2-Star alignment). Ако използвате “Skyscan AZ” за първи път и не знаете какъв е небесния обект, ви препоръчваме да започнете с подравняването по най-ярката звезда. Това подравняване ще ви помогне да откриете най-яркия обект в определена посока от небето. За потребителите е удобно да идентифицират най-ярката звезда в небето. Преди да извършите процедурата по подравняване, уверете се, че търсачът е настроен в една ос спрямо тръбата на телескопа. Вижте следващата страница за съвети как да избирате звазди за подравняване. По-долу е описана процедурата стъпка по стъпка относно това как да извършвате подравняване по най-ярката звезда.


Подравняване по най-ярката звезда


 1. В екрана Подравняване изберете Brightest-Star Align, като използвате бутоните за прелистване. Натиснете ENTER за потвърждение. Ръчният контрол ще ви изпише: “Select Region – Изберете регион”, за да изберете едно от осемте подразделения по азимут от север, североизток, изток, югоизток, до северозапад и т.н. Всяко подразделение има обхват от 90 градуса по азимут. Това означава, че ако изберете североизточно небе, този раздел ще покрива от 0 градуса до 90 градуса по азимут. Север се равнява на 0 или на 360 градуса по азимут, Изток се равнява на 180 градуса, Запад – на 270 градуса по азимутален ъгъл. Таблицата показва обхвата на осемте подразделения на посоките.
Подразделение по посока

Ъглов обхват по азимут

Северно небе

315° - 45°

Североизточно небе

0° - 90°

Източно небе

45° - 135°

Югоизточно небе

90° - 180°

Южно небе

135° - 225°

Югозападно небе

180° - 270°

Западно небе

225 - 315

Северозападно небе

270° - 360° 1. След като изберете едно от подразделенията по посока, ръчният контрол ще пресметне и генерира списък от звезди, намиращи се в този регион, които са по-светли от 1.5 величина. Звездите и планетите, намиращи се под 10 градуса и над 75 градуси, по-слаби от 1.4 величина ще бъдат изключени.

 2. Името и величината на звездата за подравняване ще бъде изписана на първия ред от екрана. Приблизителната позиция ще бъде изписана на втори ред. Например, ако Арктур е подходяща като звезда за подравняване, ще бъде изписана с величина 0.0 и позиция – 88.1 Изток и 24.1 градуса над хоризонта. На екрана ще бъде изписано съобщението от фигура h.

 3. При първата звезда на подравняване монтировката няма да се насочи към звездата автоматично. Използвайте бутоните за посока, за да завъртите телескопа ръчно към обекта в търсача и после го центрирайте в окуляра. Можеде да променята скоростта, като натискате бутона RATE, а после изберете цифри от 0 (най-бавната) до 9 (най-бързата).

 4. Щом центрирате обекта в окуляра, ако е планета ръчният контрол ще поиска от вас да изберете нанова звезда от списъка и първа звезда за подравняване. В противен случай, ръчният контрол ще ви представи списък от обекти, които да изберете като втора звезда за подравняване. Изберете обект от списъка. Ръчният контрол ще даде команда на монтировката да насочи телескопа към обекта. Центрирайте отново обекта в окуляра. Ако и двете звезди са правилно подравнени, на екрана ще се изпише съобщение „Alignment Successful – Подравняването успешно”. В противен случай ще се изпише съобщение “Alignment failed – Неуспешно подравняване”, и ще се наложи да повторите процедурата. Можете да излезете от процедурата по подравняване, като натиснете бутона ESC по всяко време от нея.

  • Скоростта на следене може да бъде нагласяна чрез натискане на бутона RATE. После изберете цифра от 0 (най-бавната) – 9 (най-бързата).

  • “Skyscan AZ” ще даде сигнал, когато привърши проследяването на обекта. Не се опитвайте да нагласяте телескопа, докато не чуете сигнала. “Skyscan AZ” ще реагира единствено на бутона ESC по време на проследяване.

Подравняване по две звезди


Процедурата по подравняване по две звезди е подобна на процедурата по подравняване по най-ярката звезда, с изключение на това, че ръчният контрол ще поиска от вас да посочите регион за ярка звезда. По-долу процедурата по подравняване по две звезди е описана стъпка по стъпка.

 1. В екрана за подравняване, изберете 2-Star (две звезди), като използвате бутоните за прелистване. Натиснете бутона ENTER за потвърждение.

 2. “Skyscan AZ” ще предостави списък от звезди, които са достъпни от небето над вас, с цел да изберете първата звезда за подравняване. Като използвате бутоните за прелистване, изберете звезда, която ви е най-позната, и натиснете бутона ENTER. Телескопът няма да се насочи автоматично към първата звезда, която сте подбрали. Използвайте бутоните за посока, за да насочите телескопа ръчно към обекта. Сега погледнете през окуляра и нагласете телескопа, така че обектът да е центриран в полето на окуляра. Натиснете ENTER за потвърждение.

 3. “Skyscan AZ” ще ви предостави списък от обекти за втора звезда за подравняване. Изберете звезда, като използвате бутоните за прелистване, и натиснете ENTER. Телескопът ще започне насочването към избрания обект. Когато проследяването приключи, нагласете телескопа с бутоните за посока, така че обектът да е центриран в кръста на търсача. Повторете процедурата по центриране в окуляра и натиснете бутона ENTER за потвърждение.

 4. Ако и двете звезди са правилно подравнени, на екрана ще се изпише “Alignment Successful – Подравняването успешно”. В противен случай ще се изпише предупреждение “Alignment failed – Подравняването неуспешно”, и процедурата ще трябва да бъде извършена отначало.
  • Няколко съвета за това как да изберете подходящи звезди за подравняване: Изберете звезди, които са на разстояние поне 60 градуса една от друга. Колкото е по-голямо разстоянието между двете звезди, толкова ще е по-голяма точността на подравняване. Избирането на звезди с еднаква височина над хоризонта също ще даде по-добър резултат.

Подобряване на точността на насочването (PAE)


И двата метода за подравняване осигуряват точност, която е подходяща за визуални цели. За приложенеия, които изискват допълнителна прецизност в определен участък от небето, “Skyscan AZ” осигурява функция за Подобряване на точността на насочването. Подобряването може да бъде извършвано в 85 зони, които покриват цялото небе. Зоната/зоните, където се намира избраната звезда/звезди за подравняване, вече трябва би трябвало да бъдат точно показани на карта от “Skyscan AZ” . Допълнително подобряване на точността не е необходимо. По-долу е описана процедурата по подобряване на точността стъпка по стъпка.:

1. Използвайте бутоните за посока, за да центрирате последния “Go-to” обект, после преминете към следващата сктъпка (тази стъпка може да бъде пропусната).

2. Натиснете и задръжте бутона ESC в продължение на 2 секунди. Ръчният контрол ще изпише съобщение “Re-center – Центрирайте наново”, и същият обект ще се появи в мигащ режим (3 пъти). Ако командата “Go-to” бъде зададена от софтуера за планетариума, вместо името на обекта ръчният контрол ще изпише съобщението “Last goto object – последен goto обект”.

3. Уверете се, че съответният обект все още е в центъра на окуляра и натиснете ENTER. Ако не искате да запишете резултата, натиснете ESC, за да прекратите операцията. След като натиснете ENTER, “Skyscan AZ” ще запише количеството на неточност на насочването и ще сметне отново модела на небето. Сега точността на насочване на тази конкретна част от небето трябва да бъде силно подобрена.

Забележка: Резултатът от подравняване по звездите и подобряванета на точността се пазят в ръчния контрол и след изключване. Процедурата по подравняване по звездите ще трябва да бъде извършена веднъж, само ако бъдат изпълнени следните два критерия: 1. Телескопът бъде придвижен в начална позиция (паркиране на телескопа) преди изключване. 2. Ако цялото оборудване на телескопа, вкл. монтировката, не се местят.

Подмяна на аксесоарите е допустима само при извършването й с голямо внимание. Когато ръчният контрол бъде включен следващия път, трябва да се уверите, че времето, което въвеждате в първоначалните настройки, се базира на същия източник като предходния път. Например, ако сте въвели времето, което се изписва на вашия ръчен часовник, следващия път е необходимо да въведете времето, изхождайки отново от вашия ръчен часовник.


Каталог на обектите
База данни на обектите в “Skyscan AZ”

“Skyscan AZ” разполага с огромна база данни с координати на над 42, 900 обекта, като цялата информация се побира на дланта на ръката ви. Базата данни съдържа следните каталози:

Слънчева система: Останалите 8 планети от нашата слънчева система плюс луната

Звезди по имена: Списък от 212 най-известни звезди от базата данни “Skyscan AZ”

NGC: 7 840 обекти от дълбокото небе от Ревизирания Нов Общ Каталог.

IC: 5 386 стандартни звезди и обекти от дълбокото небе от Indexed Catalog.

MESSIER: Пълен списък от 110 обекта на Месие

Caldwell: пълен списък от 109 обекта на Колдуел

Двойни звезди: включва 55 от най-известните двойни звезди

Променливи звезди: включва 20 от най-известните променливи звезди

SAO: включва 29, 523 звезди
Избиране на обект
Щом телескопът бъде подравнен, можете да имате достъп и да разглеждате 42, 900 различни обекта от базата данни на Skyscan. Има три метода за избиране на обект за разглеждане:

TOUR: Функцията ви отвежда на предварително зададен тур от настоящия участък от звездното небе. Тя автоматично ще избере от базата данни най-светлите и най-красивите обекти от дълбокото небе, за да се насладите на удоволствието от наблюдаването. Използвайте бутона за прелистване надолу, за да разгледате обектите от дълбокото небе. Изберете желания обект чрез натискане на бутона ENTER. Това ще ви покаже координатите на избрания обект. Натискането на бутона ENTER още веднъж ще принуди телескопа да отиде на избрания обект.

M, NGC, IC: Тези бутони за бързо придвижване ви дават достъп до най-популярните небесни каталози към днешна дата. Всеки каталог има предварително зададен брой обекти, от които да избирате. Използвайте цифровите бутони, за да изберете обект, като въведете неговия номер. Натискането на ENTER ще ви покаже неговите координати. Основната информация, като размер, величина и съзвездие, се появяват, като натискате бутоните за прелистване. Натискането на бутона ENTER още веднъж ще принуди телескопа да отиде на избрания обект.

PLANET: Този бутон ви отвежда направо към подменю планети в базата данни. Използвайте бутоните за прелистване, за да разгледате списъка на планетите в нашата слънчева система. Натиснете бутона ENTER, за да видите координатите на съответната планета, като натиснете ENTER още веднъж, ще принудите телескопа да отиде на планетата.

USER: Този бутон ще ви отведе към базата данни, която създавате сами. Вие имате възможност да въведет нова позиция или да преименувате обекти, които преди това са били запазени (те Употреба на база данни, зададена от потребителя).

Бутонът OBJECT ви отвежда към каталога от обекти, където имате пълен достъп до над 42, 900 обекта в базата данни (вж база данни Обекти в “Skyscan AZ” и дървото на менютата).

MENU (FIG.K) В главното меню прелистете до Object catalog и натиснете ENTER. Също като при бутона OBJECT, това ви дава пълен достъп до над 42, 900 небесни обекта в базата данни. (вж база данни – Objects database в “Skyscan AZ” и дървото на менютата.)
Други функции
Полезни функции
Полезните функции са средства за осигуряване на бърз достъп до “Skyscan AZ”.

SHOW POSITION: „Покажи позиция” – показва координатите, към които е насочен телескопа в момента.

SHOW INFORMATION: „Покажи информация” – в това подменю можете да проверявате вашето местно време, местно звездно време, версия на фирмения софтуер и базата данни на ръчния контрол. Ако ръчният контрол е свързан с монтировката, това меню ще ви покаже и фирмения софтуер на контролера на моторите.

PARK SCOPE: „Паркиране на телескопа” – тази функция придвижва телескопа в начална позиция, или паркира телескопа в последната запазена позиция за паркиране.


PAE: Функция за подобряване точността на насочването.

CLEAR PAE DATA: Изчиства всички запазени данни, свързани с подобряването на точността на насочването.

GPS: Позволява получаване на информация от Skyscan GPS receiver.
Функции по настройката:
Функциите по настройката ви позволяват да променяте всички променливи данни в системата, т.е. информация свързана с местоположението, времето, датата, както и конфигурациите по подравняването. За да получите достъп до функциите по настройката, натиснете бутона SETUP на клавиатурата, или прелистете до SETUP в опциите на менюто, като използвате бутоните за прелистване. По-долу са изброени различните типове функции, които са достъпни за вас, както и тяхното предназначение.

Date: Позволява ви да промените датата, която е въведена в първоначалната настройка.

Time: Позволява ви да промените настоящата дата.

Observing site: Позволява ви да промените настоящото местоположение.

Daylight Savings: Позволява ви да промените опцията за лятно часово време.

Alignment: Позволява ви да извършите подравняване по звездите.

Alignment Stars:

Auto select: Ако изберете тази функция, ръчният контрол ще махне звездите, които не са подходящи за подравняване.

Sort by: Това позволява на ръчния контрол да генерира списък от звезди за подравняване, като ги сортира по азбучен ред или по звездната им величина.

Backlash: Тази функция ви позволява да въведете стойност за всяка ос, за да компенсирате неточности в следенето. За по-добра точност на насочването е важно въведената стойност да бъде равна или по-голяма от истинската стойност на луфта между движещите се части. Стандартната настройка е 0 d 00’ 00” (0 градуса, 0 ъглови минути и 0 аглови секунди). Използвайте бройни числа за въвеждане на желаната стойност и натиснете бутона за посока вдясно – RIGHT, за да преместите курсора върху следващото число. Първо въведете стойността за ректасцензия. Натиснете ENTER, за да продължите с деклинацията.

Следене:

Sid. Rate: Активира следене, съответстващо на отместването на звездите (следене по двете оси)

Lunar Rate: Активира следене, съответстващо на отместването на луната (следене по двете оси)

Solar Rate: Активира следене, съответстващо на отместването на слънцето (следене по двете оси)

Stop Tracking: Спира следенето веднага.
Настройки на ръчното устройство: това подменю позволява нагласянето на яркостта на фоновото осветление на LCD панела, наситеността на цвета на буквите и символите на екрана, силата на звука. Използвайте бутоните за посока RIGHT или LEFT (ляво или дясно), за да увеличавате или намалявате стойността.

Фабрични настройки: Това подменю ви позволява да пренастроите ръчния контрол на стандартни настройки.


Употреба на база данни, съставена от потребителя
Skyscan AZ ви позволява да запазите до 25 обекта в зададена от потребителя база данни.
Запазване на обект в базата данни

 1. В главното меню използвайте бутоните за прелистване, за да стигнете до каталога на обектите – Object Catalog. Натиснете ENTER.

 2. В списъка Object Catalog изберете User Defined (зададена от потребителя) и натиснете ENTER. Забележка: До менюто User Defined може да се стигне и чрез бутона за бърз достъп “USER” (номер 9). Фиг. i.

 3. Първата опция за избор в каталога на обектите е Recall Object. Тук е мястото, където разглеждате обекти, които сте запазили преди. Използвайте бутоните за прелистване за да стигнете до „Input Coordi>” (въведете координатите) и натиснете ENTER.

 4. Skyscan Az запомня обектите, зададени от потребителя, в два формата – R.A/DEC и Alt/AZ. Натиснете 1 за R.A/DEC формат и 2 за Alt/AZ формат.

 5. По фабрични настройки Skyscan ще покаже R.A/DEC или Alt/AZ координати на посоката, в която е насочен телескопът в този момент. Ако форматът е R.A/DEC, на екрана ще се изпише това, което виждате на фиг. m, което означава 22 часа и 46.1 минути по ректасцензия и +”90 00” по деклинация. Променете координатите, като използвате бутоните за изписване на цифри и бутоните за прелистване. Използвайте бутоните за посока, за да придвижите курсора до предишна или следваща цифра. Натиснете ENTER за записване. Забележка: Ако координатите за ректасцензия и деклинация, които сте въвели, не съществуват, Skyscan Az няма да реагира при натискането на бутона ENTER. Проверете данните за грешка и въведете наново правилните координати.

 6. За да запазите обект/местоположение в Alt/Az формат, първо насочете телескопа в желаната посока, за да получите стойността, и натиснете ENTER за записване.

 7. След като координатите са запазени, Skyscan Az ще покаже и номера на обекта на потребителя (User Object), както е показано на фиг. n. Използвайте бутоните за прелистване, за да промените номера, свързан с координатите, и натиснете ENTER.

 8. Skyscan Az Ще изпише съобщението “View Object?” – Разглеждане на обекта?, а също и номера на обекта, който току що сте въвели. Натиснете ENTER за да отидете на обекта, или ESC, за да се върнете в менюто – Inpute Coordinate – Въвеждане на координати. Забележка: Номерът на обекта на потребителя може да не е свободен. Ако не сте сигурни кои номера са свободни, препоръчително е първо да проверите за свободни номера, като разгледате запазените обекти от потребителя.

Разглеждане на зададени от потребителя обекти
 1. Вижте стъпки 1 – 4 от „Запазване на обекти в базата данни” за подробности относнсо достъпа до менюто User Defined. Изберете Recall Object и натиснете ENTER.

 2. Използвайте бутоните за прелистване, за да стигнете до номера на обекта, който искате да разгледате. Натиснете ENTER, за да видите координатите му. Натиснете ENTER още един път, за да накарате телескопа да разгледа обекта. Ръчният контрол няма да реагира, ако сте избрали свободен номер. Използвайте бутоните за прелистване, за да изберете друг номер и опитайте отново. Забележка: Ако избраният обект за разглеждане е под хоризонта, ръчният контрол ще изпише съобщението „below horizon” – под хоризонта, и автоматично ще се върне към менюто Recall Object.

Идентифициране на непознат обект


Skyscan Az може да идентифицира непознати обекти, към които насочвате вашия телескоп. За да направите това:

 1. Просто натиснете бутона ID (фиг. о) или прелистете до функцията IDENTIFY (Идентифицирай) в менюто на телескопа и натиснете ENTER, за идентифициране на обекта.

 2. Ръчният контрол ще изпише списък, който съдържа най-близкия познат обект във всеки от каталозите M, IC, NGC, и Named Starу , както и дистанцията до точната локация, към която е насочен телескопа в момента. Използвайте бутоните за прелистване, за да разгледате тези обекти.

 3. Натиснете ESC, за да излезете от тази функция.

SKYSCAN AZ – Дърво на менютата


Технически спецификации
Напрежение - 11 to 15 V DC 1 Amp (плюс на върха)

Тип на мотора и резолюция

Резолюция

Скорости

Следене – Звездно, лунно, слънчево

Режим на следене – следене по двете оси

Метод за подравняване – подравняване по най-ярката звезда, подравняване по две звезди

База данни – 25 обекта, зададени от потребителя. Пълни каталози M, NGC, IC и SAO, общо 42, 900 обекта.Точност на насочването – до 10 ъглови минути.
Каталог: pdf
pdf -> Взаимодействие Подписан е втори договор за сътрудничество
pdf -> Програма за развитие на детската ясла за 3 години
pdf -> Програма "Регионално развитие"2007-2013" Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитиеr и от
pdf -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
pdf -> Книги ангелов, Б. Паисий Хилиндарски. С., 1984. Ангелов
pdf -> Седмичник ипи
pdf -> Седмичник ипи
pdf -> Седмичник ипи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница