Коригирано нетехническо резюместраница1/4
Дата01.05.2018
Размер0.62 Mb.
  1   2   3   4Коригирано

нетехническо резюме

на
инвестиционно намерение: “Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново”

Възложител: РАДОСТИНА ИЛИЕВА СТОЕВА
Адрес: ГР. БУРГАС, Ж.К. “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”, БЛ.57, ВХ.10, ЕТ.7, АП.25


В Ъ В Е Д Е Н И Е

Настоящият коригиран доклад за оценка на въздействието върху околната среда се извършва на инвестиционно предложение за “Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново“, с възложител Радостина Стоева.


В РИОСВ-Бургас е внесена документация като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околна среда /ЗООС/ и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ПМС № 59/2003 г., изм. и доп. с ПМС № 302 /ДВ, бр. 3/2006г., изм. и доп. ДВ бр.29/2010г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2011 г. изм. и доп. ДВ бр. 94/30.11.2012 г./ – НУРИОВОС с вх.№1535/2009 г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново“, с възложител Радостина Стоева.

С писмо с изх.№1535/26.03.2009 г. Директорът на РИОСВ-Бургас информира възложителя, че компетентен орган по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за цитираното инвестиционно предложение е министърът на околната среда и водите, тъй като разглежданият терен попада в границите на Природен парк (ПП) “Странджа”, обявен със Заповед №РД-30/24.01.1995 г. на Министъра на околната среда като народен, и прекатегоризиран в природен парк със Заповед №РД-350/14.07.2000г. на министъра на околната среда и водите.

С вх. №ОВОС-7616/22.05.2009 г. възложителят към този момент Николай Самуилов Самуилов е внесъл в Министерство на околната среда и водите Уведомление за инвестиционното предложение, придружено с информация по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС.

С писмо с №ОВОС-7616/26.10.2009 г. Заместник-министъра на околната среда и водите уведомява възложителя, че инвестиционно предложение: “Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в поземлен имот №46663.72.526, местност “Сушица”, в землището на гр.Малко Търново, община Малко Търново“ попада в обхвата на т.37, буква „а“ от Приложение №1 на ЗООС и предмет на задължителна ОВОС.

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение попада в границите на:

- Природен парк (ПП) “Странджа”, обявен със Заповед №РД-30/24.01.1995 г. на Министъра на околната среда като народен, и прекатегоризиран в природен парк със Заповед №РД-350/14.07.2000г. на министъра на околната среда и водите;

- Защитена зона BG0001007 “Странджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.), разширена с Решение на министерски съвет № 660 от 1.11.2013 г. (Обн., ДВ, бр. 97 от 8.11.2013 г.);

- Защитена зона ВG0002040 “Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. (ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/2013г.) на министъра на околната среда и водите.

Предвид засягане територията на на ПП „Странджа“, компетентен орган за вземане на решение е министърът на околната среда и водите. При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.39, ал.2 във връзка с чл.12, ал.4 от Наредбата за ОС се установи следното:

Инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на ПП „Странджа“, определен със Закона за защитените територии и заповедта за обявяването му и допустимо спрямо режима на защитена зона „Странджа“ с код BG0002040, определен със заповедта за обявяването и. След преглед на представената документация, преценката за вероятна степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

С писмо с изх.№ ОВОС-7616/28.02.2013 г. Заместник-министъра на околната среда и водите уведомява възложителя, че предвид разпоредбите на чл.2а, ал.5 от НУРИОВОС следва да внесе искане за прекратяване на процедурата или задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС като е определн срок 14 дни от датата на получаване на писмото. Възложителят е уведомен още, че предвид разпоредбите на §89, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗООС, при представяне на задание за обхват на ОВОС, цялата налична в МОСВ документация за инвестиционното предложение, заедно със заданието ще бъде препратена по компетентност към РИОСВ-Бургас.

С писмо с вх. №1535 (2009 г.)/18.03.2013 г. възложителят е входирал в РИОСВ-Бургас в съответствие с изискванията на чл.95 от Закона за опазване на околната среда и чл.10 от НУРИОВОС Задание за обхват и съдържание на доклада по ОВОС.

С писмо с изх.№1535/18.05.2013 г. компетентият орган по околна среда е приел заданието, т.к. предложената структура за обхват на доклада по ОВОС по принцип е съобразена с изискванията на българската нормативна уредба.

Компетентният орган дава указания за последващи действия за провеждане на процедура по ОВОС:

Докладът трябва да съдържа:


 • В точка от доклада за ОВОС “Кумулативно въздействие” да се отчете и възможното кумулиране при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение с други предложения, намиращи се в близост.

Въз основа на анализа и прогнозата за предполагаемото въздействие да се предложат мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда.

Възложителят е провел консултации по обхвата на оценката, като е представил изготвеното задание за становище на Община Малко Търново, Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски регион – Варна и РЗИ – Бургас. В следващата таблица са представени получените по време на консултациите становища:


Организация

Анотация

1.

РИОСВ - Бургас

Становище с изх.№ 1535/18.05.2013 г.

2.

Община Малко Търново

Становище с изх. № 94-00-49/09.01.2015 г.

3.

БДЧР - Варна

Становище с изх №05-10-127/4 от 12.3.2015г.

4.

РЗИ - Бургас

Становище с изх. №55-Р-11/30.03.2015 г.

В Приложение №1 от коригирания ДОВОС са представени: писмо рег. № 94-00-49/09.01.2015 г. от Кмета на Община Малко Търново, писмо с изх №05-10-127/4 от 12.3.2015г. от БДЧР – Варна и писмо изх. №55-Р-11/30.03.2015 г. от РЗИ -Бургас.


Във връзка с внесеното задание за обхвата на доклад за ОВОС, БДЧР-Варна с изх №05-10-127/4 от 12.3.2015г., Приложение №1, дава следното становище:

 1. ИП попада в обхвата на водно тяло ВG2VE109R001 – IV Участък: река Айдере – от извор до вливане в Черно море. Съгласно Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/, водното тяло е определено в добро екологично състояние. За него е поставена цел: поддържане на добро състояние;

 2. За конкретния поземлени имот няма забрани и ограничения, произтичащи от наличието на санитарно-охранителни зони и водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;

 3. Съгласно чл.198о от Закона за водите /ЗВ/, предоставянето на ВиК услуги на потребители се извършва единствено от ВиК оператор по реда на ЗВ и Закона за утсройство на територията. Присъединяването на имота към водопроводната мрежа да се извърши след сключване на писмен договор между инвеститора и лицензиран ВиК оператор;

 4. Предложеният вариант за изграждане на водоплътен черпателен резервоар противоречи на изискванията на ЗВ. Реализирането на предложението е свързано с извършването на стопанска дейност. При липса на канализационна система е необходимо да се изградят пречиствателни съоръжения, в съответствие с изискванията на ЗВ за заустване във воден обект. За извършване на дейността е необходимо издаване на разрешително по чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ.

По отношение на обхвата и съдържанието на ДОВОС:

 • Описанието и анализа на компонентите на околната среда в част „Води“ следва да се изготви, съобразно информацията за водите и водните тела в ПУРБ за Черноморски район;

 • В ДОВОС следва:

 • Да се обхванат всички възможни въздействия върху количеството и качеството на повърхностните и подземни води;

 • Да бъдат оценени вероятните отрицателни въздействия върху водите, произтичащи от реализацията на всички планирани дейности и намерения, включително да се оцени и кумулативния ефект от тях;

 • Да бъде подробно разписани конкретни мерки за недопускане или намаляване на отрицателните въздействия върху повърхностните и оидземни водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние, заложени в ПУРБ.

Във връзка с внесеното задание за обхвата на доклад за ОВОС, Директорът на РЗИ – Бургас с изх. №55-Р-11/30.03.2015 г. (представено в Приложение №1), е изразил следното становище:

Съгласно изискванията на чл.10 ал.7 от НУРИОВОС, РЗИ- Бургас прави следните предложения и препоръки по отношение на съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната и работна среда, и риска за човешкото здраве към инвестиционното предложение и обхвата на доклада по ОВОС: 1. Да се представи картен материал с точното местоположение (уточнено с координатни точки) на кариери - обект за добив на мрамор по взривен начин и обект за добив на мрамофизирани варовици по взривен начин, намиращи се в близост на разглеждания обект, съгласно кадастрална карта на Община Малко Търново. Да се уточни извършва ли се дейност по добив на камък в тях. Да се уточни същите имат ли концесия за добив на суровини или има ли издадена заповед за спиране на добив и извършване на рекултивация. При условие, че кариерите са действащи да се представи подробна информация за технологията на извършването на добивните работи (взривни дейности), с цел определяне безопасни разстояния за хора и очертаване на зоната на поражение от взривната вълна, съгласно изискванията на чл.143 от Правилник за безопасност на труда при взвривните работи (В сила от 1 юли 1997г., утвърден със Заповед № 294 от 28 декември 1996г. на МТС, Обн. ДВ бр.З от 10 януари 1997г.). Да се включи подробна прогнозна информация за нивата на шум, токсични газове и прах от дейността на кариерите, доказани с математическо моделиране.

 2. Да се включи подробна информация за наличие на водоизточници и санитарно- охранителни зони около тях в близост до територията на разглежданото инвестиционно намерение и възможно влияние върху дебита и качеството на водата от водоизточниците (да се представи официална информация от Басейнова дирекция за най-близо разположени водоизточници и посочени СОЗ около тях).Същата да бъде придружена с картен материал.

 3. Да се включи подробна информация за начина на водоснабдяване и отвеждане (пречистване) на отпадъчните води от предвидените за изграждане обекти в имота.

 4. Прогнозна информация за очаквано отделяне на вредности в околната среда (шум, прах, токсични газове) от дейностите извършвани на разглежданата територия.

 5. Подробна информация придружена с картен материал за наличие в близост обекти, излъчващи вредности в околна среда. При наличие на такива да се представи прогнозна информация за очаквани нива на вредности от тяхната дейност (изчислена чрез математическо моделиране) и мерки за тяхното отстраняване

С писмо с вх.№ 1535 (2009 г.)/16.09.2015г. в РИОСВ-Бургас е внесен Доклад за ОВОС за оценяване на неговото качество.

С писмо с изх.№1535(2009)/04.12.2015г. относно оценка качеството на доклад по ОВОС от компетентния орган по околна среда е дадена отрицателна оценка, тъй като представената от възложителя информация е недостатъчна за вземане на решение.

В т.3.3.4. Минерално разнообразие, Производство на инертни материали от доклада по ОВОС е отговорено на поставените от РЗИ-Бургас въпроси относно статута на разположените югозападно и западно поземлени имоти с идентификатори 46663.72.292 и 46663.71.529. Информацията е представена от Община Малко Търново с писмо с изх.№94-00-4552/15.12.2015г.

В същата точка е представен картен материал за определяне на точното местоположение до разглеждания имот на обектите.

Нивата на вредности от дейността на близко разположените до имота обекти (изчислени на база математическо моделиране) са представени в доклада по ОВОС на 87-93 стр.

Основа за изготвянето на коригирания ДОВОС представлява задание за обхват на оценката, съобразно указанията на компетентния и специализираните органи. Заданието е представено като отделни приложения към доклада.


ДОВОС е разработен от колектив експерти, които отговарят на изискванията, поставени с чл.83 от ЗООС. Съгласно тези изисквания, към доклада са приложени:

 • списък на авторския колектив, изработил ДОВОС, в който всеки експерт удостоверява с подпис разработените от него раздели на доклада;

 • писмени декларации на експертите, с които декларират своята независимост (Приложение №2);

 • копия на дипломите на експертите, притежаващи образователно - квалификационна степен магистър (Приложение №2);
 1. . Анотация на инвестиционното предложение и предвижданите допълнителни съпътстващи процеси

Имот №46663.72.526, с площ от 14.422 дка се намира в местността “Сушица” в землището на гр.Малко Търново.

С Мотивирано предписание Зам. Кметът на Община Малко Търново допуска изработване на ПУП за ПИ №46663.72.526, местност “Сушица”, землище гр.Малко Търново.

Със Становище №44/10.11.2008г., Гл. Архитект на Община Малко Търново допуска изготвяне на ПУП за ПИ №46663.72.526, местност “Сушица”, землище гр.Малко Търново за промяна статута на земята.

С Протокол №13/03.11.2008г. Общински експертен съвет по устройство на територията на основание чл.9, ал.1 от ЗУТ, чл.109, ал.2, от ЗУТ, чл.112, ал.1, ЗУТ допуска изготвяне на ПУП за ПИ №46663.72.526, местност “Сушица”, землище гр.Малко Търново, и промяна статута на земята.

С Протокол №14/08.07.2005г. Общински съвет Малко Търново приема Решение №205 на основание чл.5, ал.1 от ЗУТ и с цел подобряване естетиката на жилищната среда и създаване на характерен образ на селищата на територията на Общината, определя условията при одобряване на проекти на граждани както следва: Проектите за сгради на основното застрояване /жилищни, обществени и други/ да отговарят на следните условия:

- покривното покритие да е скатно с керемиди;

- да не се допускат капандури и мансардни покриви, като нехарактерни за района;

- цокълът на сградите да се изпълнява с облицовка от камък;

- фасадите да са обработени с мазилка, дървесна обшивка, каменна зидария;

- височината на сградите да не надвишава 8.50 м, селищна територия и 4.50 м в извънселищна територия.

Със Становище Рег.№94-00-803/29.04.2009г. Гл. архитект на община Малко Търново, удостоверява, че съгласно действащия ОУП на община Малко Търново, ПИ №46663.72.52 в местност “Сушица” е предвиден като “необработваема земя”.

С писмо с изх.№94-00-49/09.01.2015г., кметът на Община Малко Търново отново предоставя копие на Становище №44/10.11.2008г., Гл. Архитект на Община Малко Търново.

Съгласно Скица №8706/06.04.2009г. и Скица №15-420131/17.11.2014 г. имот с номер 46663.72.526 в землището на гр.Малко Търново, се намира в местността “Сушица”, при граници и съседи: 46663.72.468, 46663.72.470, 46663.10.450, 46663.72.350, 46663.72.15 и 46663.72.508.
В разглеждания поземлен имот се предлага свободна застройка, отговаряща на изискванията на ЗУТ и Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, както следва:


 • Обща площ на поземлен имот 14422 м2

 • височина на сградите 8.50 м.

 • П застр. 40%

 • начин на застрояване свободно е

 • Кинт. мах 1.0

 • мин озеленена площ 50-60%

Инвестиционното предложение е за изграждане на мотел, заведение за хранене и малка бензиностанция с две колонки. Мотелът ще се състои от шест сгради в странджански тип. Капацитетът на мотела е за 12 човека, а на заведението за хранене – 10 човека. Няма да се изгражда басейн. Ще се ситуира паркинг за 6 МПС.
Водоснабдяване

На територията на ВиК Малко Търново са включени 16 бр. водовземни съоръжения с максимален експлоатационен дебит 45 л/с. За град М.Търново са каптирани изворите: Езерото, Махленски врис, Пресвета, Манастирчето и Пенгьово, а за нуждите на ГКПП – М.Търново са каптирани 3 бр. извори. Максималното водно количество, което се подава на града е около 20 л/с. Водите са пресни с типичен за района хидрокарбонатно-калциев състав. Водовземните съоръжения са площни дренажи и каптажи.

За захранването на имота с питейна вода ще се осъществи от съществуващ водопровод. Водопотреблението на обекта ще се съгласува с “В и К” ЕАД – гр.Бургас и осъществи след сключен договор за предоставена водна услуга. При оразмеряването на водопровода ще се вземе предвид и необходимото противопожарно водно количество, съгласно Наредба №2 от ПСТН.
Канализация

Канализационната система и системата за пречистване на отпадни води в Община Малко Търново са определено неразвити. От общо 13 населени места само 4 разполагат с канализация с различна степен на изграденост – Граматиково – 87%, Звездец – 40 %, Бръшлян – 40 % и Малко Търново – 87%.

Заустването се извършва в близките дерета. В останалите селища се използват септични и попивни ями. Напълно отсъства инфраструктура за пречистване на битовите отпадни води.

В гр. Малко Търново канализационната мрежа е тип – смесена. Степен на изграденост – 87%, степен на ползваемост от населението 80% и от промишлеността 20%. Функционалното състояние на съществуващата канализационна система е добро. Средното денонощно водно количество на заустваните отпадъчни води от канализационната система е 1325 куб.м./ден и 15,34 л / сек. Данни за сътава на суровите отпадни води в мг/л по показателите неразтворени вещества БПК5 -145 мг/л, механични примеси 180мг/л., азот амониев – 15 мг/л, общ фосфор – 7мг/л.

Първоначалната идея на възложителя е била формираните от обекта битово-фекални води да се събират в безотточен черпателен резорвоар, оразмерен съгласно броя обитатели и посетители. Резервоара периодично ще се изчерпва.

Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и повърхностни води в района. Не съществуват условия за заливане на територията. Отичащите дъждовни води от терена на бензиностанцията ще постъпват в каломаслоуловител.

След проведената в БДЧР-Варна консултация и направените препоръки, възложителят предвижда изграждане на собствено локално пречитвателно съоръжение.

Тъй като в близост до обекта няма изградена битово-фекална канализация като алтернативно техническо решение се предлага формираните битови отпадъчни води, посредством площадкова канализация от PVC тръби ø160 мм да се доведат до новопроектирана Канална помпена станция /КПС/, ситуирана в границите на имота. Посредством канален тласкател отпадъчните води ще се транспортират до съществуваща ревизионна шахта от градската смесена канализационна мрежа.
  1. Местоположение на територията – карта на района, граници, разстояния до най-близко населените места, снимков материал на района

  • Населено място – землището на гр.Малко Търново;

  • Община – Община Малко Търново;

  • Поземлен имот – №46663.72.526;

  • Собственост – частна;

  • Близост или засягане на защитени територии

Поземлен имот №46663.72.526 с площ от 14.422 дка, находящ се в местността “Сушица”, землище гр.Малко Търново попада в границите на Природен парк “Странджа”, обявен със Заповед РД-30, ДВ бл.15/1995г. ПП “Странджа” е защитена територия, в която може да има населени места, селищни образувания и курорти” (чл.30 ал.1 от ЗЗТ).

Имотът, в който се предлага реализирането на инвестиционното намерение е с площ 14.422 дка, а ЗЗ “Странджа” с код BG 0002040 е с площ 115 417.34 ха и ЗЗ “Странджа” с код BG 0001007 е с площ 118 225.03 ха, т.е. заема 0.001% от ЗЗ “Странджа” с код BG 0002040 и 0.001% от ЗЗ “Странджа” с код BG 0001007.

Гр. Мало Търново е разположен в подножието на Странджа планина в която поради изключително богатото биоразнообразие са обособени територии с различен режим на опазване определен от Закона за защитените територии.

Цялото землище на гр. Малко Търново е в границите на Природен парк Странджа.Природен парк Странджа“ с площ 116 132, 60 ха е обявен с цел дългосрочното опазване на природното богатство във водосборния район на реките Резовска и Велека и осигуряване на устойчиво социал-икономическо развитие в района. Включва 83 079,2 ха насаждения от горския фонд на 5 лесничейства – „Малко Търново“, „Звездец“, „Граматиково“, „Кости“ и „Царево“ и 33063 ха земеделски земи, част територията на Община Царево и Община Малко Търново.


Фиг. 1. Местоположение на ПИ №46663.72.526.


  1. Съществуващо състояние на територията – скици на поземления имот, настоящо ползване

Имотът, върху който ще се реализира предложението, представлява земеделска земя с начин на трайно ползване “Пасище”. От предоставената документация за класовете хабитати и процентното им покритие става ясно, че разглежданият имот попада в клас хабитат “Друга орна земя” с покритие 6% или около 692.50 ха, а на разглеждания имот 14.422 дка, което представлява около 0.2%.

(Скици на имота са представени в Приложение №3).
  1. Обща необходима площ (вид, категория и площ на земята, заложени експлоатационни параметри)

В разглеждания поземлен имот се предлага свободна застройка, отговаряща на изискванията на ЗУТ и Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, както следва:

 • Обща площ на поземлен имот 14422 м2

 • височина на сградите 8.50 м.

 • П застр. 40%

 • начин на застрояване свободно е

 • Кинт. мах 1.0

 • мин озеленена площ 50-60%

Инвестиционното предложение е за изграждане на мотел, заведение за хранене и малка бензиностанция с две колонки. Мотелът ще се състои от шест сгради в странджански тип. Капацитетът на мотела е за 12 човека, а на заведението за хранене – 10 човека. Няма да се изгражда басейн. Ще се ситуира паркинг за 6 МПС.
1.4.Подробно описание на инвестиционното намерение – капацитет, разположение на отделните елементи
Инвестиционното предложение е за изграждане на мотел, заведение за хранене и малка бензиностанция с две колонки. Мотелът ще се състои от шест сгради в странджански тип. Капацитетът на мотела е за 12 човека, а на заведението за хранене – 10 човека. Няма да се изгражда басейн. Ще се ситуира паркинг за 6 МПС. Прозрачна козирка ще покрие пространството от площадката за зареждане на коли и сградата, предвижда се и козирка над колонките за зареждане на гориво.

Предвидени са зелени площи и вътрешни пътища за безконфликтно преминаване.

Приемането и съхраняването на горивата ще става в подземно монтирани резервоари след филтруване. Зареждането на гориво се предвижда да става с колон помпи за бензиноколонките и ДГ, комбинирани с шлангове.

Въздушките на резервоарите ще се развият и монтират в непосредствена близост до приемната шахта с цел подаване посредством шланг на газовата фаза от резервоарите до автоцистерната при зареждане.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница