Корпоративен данък данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопаниДата23.07.2016
Размер110.19 Kb.
#2171


ФИШ ІІ.Х.7


корпоративен данък

ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ


Разпоредбата на чл. 189б въвежда трети тип схема за подпомагане под формата на държавна помощ, различна от държавна помощ за регионално развитие и минимална държавна помощ. Тази схема за подпомагане се подчинява на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията.

Разпоредбата на чл. 189б от ЗКПО попада в обхвата на един от видовете помощ по чл. 14 от посочения Регламент (ЕС) № 702/2014 – „Помощ за инвестиции в материални активи или нематериални активи в земеделски стопанства, свързани с първичното селскостопанско производство”. В чл. 52 от Регламента е записано, че същият се прилага до 31 декември 2020 г. Същият е и постановеният срок относно действието на чл. 189б от ЗКПО.

Съгласно § 17, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗКПО (посл изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 01.01.2014 г.) данъчното облекчение по чл. 189б се прилага след получаване на разписка с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията. При условие че разписката от Европейската комисия бъде получена до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък на земеделските стопани не се допуска до датата на получаване на разписката от Европейската комисия с окончателния идентификационен номер на помощта.

Разписката е получена на 20.03.2015 г. и данъчното облекчение може да се приложи за 2014 г., както и за следващите години до 2020 г. включително.І. ОБХВАТ НА ПРЕОТСТЪПВАНЕТО

Преотстъпва се до 60 на сто от корпоративния данък на данъчно задължените лица, регистрирани като земеделски стопани за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Понятието „непреработена растителна и животинска продукция” е дефинирано с § 1, т. 27 от ДР на ЗКПО и това е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който не е подлаган на никаква технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава, и е посочен в Приложение I на Договора за функционирането на Европейския съюз.

С разпоредбата на чл. 182, ал. 5 са въведени ограничения по отношение на някои лица, а именно:


  1. предприятия в затруднено положение

Съгласно § 1, т. 30 от ДР на ЗКПО 30 "предприятие в затруднено положение" за целите на чл. 182, ал. 5 е това по смисъла на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (OB, L 193/1 от 1 юли 2014 г.).

Според чл. 2, ал. 14 от Регламент № 702/2014 г. „предприятие в затруднено положение“ означава предприятие, по отношение на което е налице поне едно от следните обстоятелства:

а) в случай на дружество с ограничена отговорност (различни от МСП, което съществува от по-малко от три години), когато записаният му акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба „дружество с ограничена отговорност“ се отнася по-специално до видовете дружества, упоменати в приложение I към Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1), а „акционерен капитал“ включва, ако е уместно, всякакви премии от емисии;

б) в случай на дружество (различно от МСП, което съществува от по-малко от три години), при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството, когато капиталът, посочен в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството“, се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС;

в) когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите кредитори;

г) когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране;

д) когато предприятието не е МСП и през последните две години:

i) съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5 и

ii) съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на EBITDA, е било под 1,0.

2. данъчно задължени лица, представляващи големи предприятия

Съгласно § 1, т. 74 от ДР на ЗКПО „големи предприятия“ са предприятия, които не отговарят на критериите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (OB, L 193 от 1 юли 2014 г.).

Според чл. 2, т. 1 от Приложение I „Определение за микро-, малки и средни предприятия“ на Регламент 702/2014 г. категорията на микро-, малките и средните предприятия (МСП) обхваща предприятията, в които работят по-малко от 250 души, чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро (97 791 500 лв.) и/или чието годишно балансово число не надхвърля 43 млн. евро (84 100 690 лв.). При определяне на тези показатели следва да се имат предвид и правилата, регламентирани в останалите разпоредби на Приложение І с оглед на това, че § 1, т. 74 от ДР на ЗКПО препраща към цялото Приложение І, а не само съм чл. 2 от същото. В чл. 3 от Приложение І са посочени видовете предприятия, които са взети предвид при определяне на числеността на персонала и финансовите показатели (по чл. 2), а именно: „самостоятелно предприятие“, „предприятия партньори“ и „свързани предприятия“. Следователно, ако са налице хипотезите за „предприятия партньори“ или „свързани предприятия“, се изследва числеността на персонала и финансовите показатели за цялата група, а не само за предприятието, желаещо да преотстъпва корпоративен данък.
ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕОТСТЪПВАНЕ

1. Условие за инвестиране на преотстъпения данък:

Преотстъпеният данък да се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция.

Съгласно § 1, т. 60 от ДР на ЗКПО "земеделска техника" за целите на чл. 189б са самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието.

2. Срок за извършване на инвестицията:

Срокът за извършване на инвестициите е до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. За разлика от правилата, действащи до края на 2013 г., понастоящем е поставено изискване новите сгради и новата земеделска техника да са придобити в този срок, т.е. в рамките на двегодишния срок земеделският стопанин да е придобил право на собственост върху тях.3. Механизъм за придобиване на активите, в които се инвестира данъкът:

Придобиването на активите (нови сгради и нова земеделска техника) следва да се извърши при съблюдаване на пазарните параметри, съответстващи на такива при несвързани лица.4. Условие за продължителност на извършваната дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция:

Необходимата продължителност е за период от поне три години след годината на преотстъпване. Запазването на дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция за следващите три години е предмет и на изрично оповестяване в годишните данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО.5. Съотношение между преотстъпения данък и стойността на придобитите активи:

При условията на новата схема са въведени следните изисквания по отношение на максимално допустимия интензитет на помощта:

1. Съгласно чл. 189б, ал. 2, т. 4 от ЗКПО преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от настоящата стойност на активите, в които същият следва да бъде инвестиран, определена към датата на предоставяне на помощта .

2. Според т. 5 на ал. 2 от чл. 189б настоящата стойност на всички активи, в които се инвестира преотстъпеният данък, определена към датата на предоставяне на помощта, не може да превишава праг от левовата равностойност на 500 000 евро (977 915 лв.). Този праг не може да се заобикаля чрез изкуствено разделяне на активите (чл. 189б, ал. 2, т. 6 от ЗКПО).

Съгласно т. 73 от ДР на ЗКПО за дата на предоставяне на помощта се смята 31 декември на годината, за която се преотстъпва корпоративен данък.

Лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на активите е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към 31 декември на годината на преотстъпване.

От така поставените нови условия става ясно следното:

Преди промяната ограничението на преотстъпения данък се отнасяше до фактическата стойност на активите, в които същият се инвестира, а при условията на новата схема за помощ ограничението е обвързано с настоящата стойност на тези активи.


6. Ограничения по отношение на инвестирането на преотстъпения данък

Тук следва да се посочи, че от обхвата на новата схема изрично са изключени инвестициите в напояване. Това е направено чрез разпоредбата на чл. 182, ал. 5, т. 3 от ЗКПО, където е постановено, че данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, не се прилага по отношение на инвестиции в напояване.

Също така съгласно разпоредбата на чл. 189б, ал. 2, т. 8 от ЗКПО новите сгради и новата земеделска техника, в които се инвестира преотстъпеният данък, не може да заместват съществуващи активи;

Съгласно чл. 189б, ал. 2, т. 9 от ЗКПО За активите по чл. 189б, ал. 2, т. 1 (нови сгради и земеделска техника) земеделският стопанин не може да е получател (бенефициент) по някоя от следните помощи:

а) помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

б) минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор;

в) финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони;

г) всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.

Ето и някои практически въпроси, които възникват във връзка с прилагането на ограничението по чл. 189б, ал. 2, т. 9:

1. Как следва да се разбира т. 9, б. „в” от ал. 2 на чл. 189б, където е постановено, че за активите, в които се инвестира преотстъпения корпоративен данък (нови сгради и нова земеделска техника) земеделският производител не е получател (бенефициент) на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Как се тълкува това ограничение – за един и същ актив (например комбайн) или за един и същи вид/група активи (например земеделска техника или сгради)? Как се тълкува ограничението – за целия период на действие на Програмата или само за ползвана помощ по Програмата само в годината, за която се ползва преотстъпването. Значи ли, че ако например през Х-2 г. земеделският производител е ползвал помощ по ПРСР, няма да може да ползва преотстъпване на данък за Х г. и следващите години? Ако през Х г. е ползвал по ПРСР помощ за един актив, например трактор, а с преотстъпен за Х г. корпоративен данък закупи до края на Х+1 г. друг актив, например сеялка, ще бъде ли това нарушение на условията за преотстъпване след като това са различни активи?

Ограничението по чл. 189б, ал. 2, т. 9, б. „в”, където е постановено, че за активите, в които се инвестира преотстъпения корпоративен данък (нови сгради и нова земеделска техника) земеделският производител не е получател (бенефициент) на финансова помощ по ПРСР следва да се разглежда за всеки актив поотделно. Целта на поставеното ограничение е да се избегне двойно публично финансиране за едни и същи приемливи разходи, в случая това са активите по чл. 189б, ал. 2, т. 1 (нови сгради и нова земеделска техника). Това означава, че ако с преотстъпения корпоративен данък е придобит например комбайн, то за същия актив земеделският производител не трябва да е получил помощ по ПРСР. Също така, ако през Х г. и/или Х+1 г. земеделският производител е ползвал по ПРСР помощ за един актив, например трактор, а с преотстъпен за Х г. корпоративен данък закупи до края на Х+1 г. друг актив, например сеялка, това няма да бъде нарушение на условията за преотстъпване, тъй като това са различни активи.

Относно въпроса за периодите, за които е приложимо ограничението, следва да се има предвид отговора, даден по-горе. Следователно, само по себе си обстоятелството, че земеделският производител е ползвал помощ по ПРСР през Х-2 г., не го лишава от правото да ползва преотстъпване на корпоративен данък за Х и следващите години при условие, че с този преотстъпен данък той придобие нови сгради или нова земеделска техника, различни от придобитите по ПРСР.

За целите коректното прилагане на чл. 189б от ЗКПО, което е обект на последващ контрол от органите на НАП, е необходимо да бъде осигурена надлежна аналитична отчетност от страна на земеделския производител, чрез която недвусмислено да се докаже, че за един и същ актив не е ползвано двойно публично финансиране.


2. Съгласно чл. 189б, ал. 2, т. 6, б. „г” преотстъпването е недопустимо, ако за активите, в които се инвестира преотстъпения корпоративен данък (нови сгради и нова земеделска техника) земеделският производител е бил получател на „всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз”. Третира ли се в случая като такава субсидията по Схемата за единно плащане на площ и националните доплащания към нея, която е за подкрепа на доходите, а не за инвестиции и която ползват почти всички земеделски производители?

Отговорът на този въпрос донякъде се съдържа в отговора на предходния въпрос. В допълнение е необходимо да се уточни, че независимо от широката си формулировка ограничението по чл. 189б, ал. 2, т. 6, б. „г“ от ЗКПО се отнася за всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз, по която земеделският производител е бенефициент за активите, в които следва де се инвестира преотстъпения корпоративен данък. В този смисъл и предвид естеството на субсидията по Схемата за единно плащане на площ и националните доплащания към нея, която не се предоставя за придобиване на активи, ограничението по чл. 189б, ал. 2, т. 6, б. „г“ от ЗКПО не е приложимо.От гореизложеното се налага извода, че всяка една публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз е необходимо да се изследва самостоятелно, за да се установи нейното предназначение. В случай, че съответната схема е предназначена за подпомагане на инвестиции в земеделски стопанства, следва да се има предвид становището, изразено във връзка с първия въпрос.
На интернет страницата на Министерство на земеделието и храните, което е администратор на помощта съгласно § 42 от ПЗР на ЗИДЗКПО (посл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г.), са публикувани Указания на схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък“.НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, 2015


Каталог: files -> naruchnik-zkpo-2015
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък данъчно облекчение, представляващо минимална държавна помощ
naruchnik-zkpo-2015 -> Данък при източника преизчисляване на данък при източника
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък деклариране и внасяне на корпоративния данък
naruchnik-zkpo-2015 -> Алтернативни данъци данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино
naruchnik-zkpo-2015 -> Фиш II. V. 8 корпоративен данък
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък начисляване на данъчни амортизации преустановяване начисляването на данъчни амортизации
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък прехвърляне на място на стопанска дейност
naruchnik-zkpo-2015 -> Алтернативни данъци данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница