Корпоративен данък Освобождаване от облагане с копоративен данъкДата15.08.2018
Размер42.21 Kb.ФИШ ІІ.Х.1


корпоративен данък

Освобождаване от облагане с копоративен данъкРедът за освобождаване от облагане с корпоративен данък е регламентиран с разпоредбите на Раздел ІІ от Глава двадесет и втора на ЗКПО. Категориите данъчно задължени лица, които са освободени от облагане с корпоративен данък са следните:
1. КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И ЛИЦЕНЗИРАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП

Съгласно чл. 174 от ЗКПО не се облагат с корпоративен данък колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България, и националните инвестиционни фондове по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).


1.1. Приложими дефиниции и законови разпоредби:

Колективна инвестиционна схема” - § 1, т.10 от ДР на ЗДКИСДПКИ

"Колективна инвестиционна схема" е предприятие, организирано като инвестиционно дружество, договорен фонд или дялов тръст, получило разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО.
Национални инвестиционни фондове - чл. 171 от ЗДКИСДПКИ

Чл. 171. (1) Националните инвестиционни фондове са отворени или затворени национални инвестиционни дружества със седалище в Република България или национални договорни фондове, които инвестират в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, набрани чрез публично предлагане парични средства, на принципа на разпределение на риска. Националните инвестиционни фондове не са колективни инвестиционни схеми и за тях изискванията на част втора се прилагат само ако това е изрично предвидено в този дял.

(2) Националният инвестиционен фонд от отворен тип по искане на акционерите, съответно на притежателите на дялове, изкупува обратно своите акции или дялове по цена, основаваща се на нетната стойност на активите. Действията, предприети с цел да се гарантира борсовата стойност на акциите или дяловете да не се различава значително от стойността на нетните активи, се смятат за равностойни на такова изкупуване.

(3) Националният инвестиционен фонд е от затворен тип, когато не изкупува обратно своите акции или дялове, с изключение на обратното изкупуване на акции на инвестиционните дружества при условията и по реда на Търговския закон.

(4) Националното инвестиционно дружество може да бъде само учредено на учредително събрание акционерно дружество с едностепенна система на управление, чийто единствен предмет на дейност е инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции. Инвестиционното дружество няма право да извършва друга търговска дейност, освен когато това е необходимо за осъществяване на дейността по ал. 1.

(5) Националният договорен фонд е обособено имущество с цел колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове. Договорният фонд се смята за учреден от вписването му в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. За договорния фонд се прилага глава ХV "Дружество" от Закона за задълженията и договорите, с изключение на чл. 359, ал. 2 и 3, чл. 360, 362, чл. 363, букви "в" и "г" и чл. 364, доколкото в този закон или в правилата на договорния фонд не е предвидено друго.2. ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

Съгласно чл. 175 от ЗКПО дружествата със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) не се облагат с корпоративен данък.2.1. Приложими дефиниции и законови разпоредби:

Дружество със специална инвестиционна цел” – чл. 3 от ЗДСИЦ

Дружеството със специална инвестиционна цел е акционерно дружество, което при условията и по реда на този закон инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания (секюритизация на недвижими имоти и вземания).

3. БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Съгласно чл. 176 от ЗКПО Българският Червен кръст не се облага с корпоративен данък.3.1. Приложими дефиниции и законови разпоредби:

Чл. 1 от Закона за Българския Червен кръст (ЗБЧК)

Чл. 1 (1) Българският Червен кръст е единствената национална организация на Червения кръст на територията на Република България. Той е част от международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.

(2) Българският Червен кръст осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство, с разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949 г., Допълнителните протоколи към тях от 8 юни 1977 г., както и с основните червенокръстки принципи, установени от международните конференции на Червения кръст.Чл. 2, ал.1 от ЗБЧК

Чл. 2 (1) Българският Червен кръст е юридическо лице, регистрирано по Закона за лицата и семейството, със седалище в София.


4. ОРГАНИЗАТОРИ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ

Съгласно чл. 176а от ЗКПО организаторите на хазартни игри, за които се дължи държавна такса по чл. 30, ал. 3 от Закона за хазарта, не се облагат с корпоративен данък за тази дейност. За всички останали дейности тези лица се облагат с корпоративен данък.

НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, 2017


Каталог: files -> naruchnik-zkpo-2017
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naruchnik-zkpo-2017 -> Корпоративен данък данъчни амортизируеми активи
naruchnik-zkpo-2017 -> Фиш ІІ. VІ. 1 Корпоративен данък пренасяне на данъчна загуба от източници в страната и в чужбина


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница