Корупцията” Изготвил: ПроверилДата08.05.2018
Размер113.4 Kb.
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

ФАКУЛТЕТ „БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ”

КАТЕДРА „МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ”

КУРСОВА РАБОТА

на тема


Корупцията”

Изготвил: Проверил:

Русе, 2015

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Резюме на български език стр.3

2.Резюме на английски език стр.4

3.Увод стр.5

4.Изложение стр.6-10

5.Заключение стр.11

6.Библиография стр.12

Резюме

Корупцията е феномен, поставящ под съмнение доверието в държавните служители и демократичното управление, особено в неукрепнали в демократично отношение държави като нашата. Тя е сериозна пречка за интегрирането ни към общността на развитите икономически и социално демокрации.

Актуалност на проблема:

Проблемът за корупцията в публичната администрация е актуален и широко коментиран в обществото.

Тя е един от глобалните проблеми днес. Навсякъде в пресата слушаме за корумпирани служители, фирми – фантоми, прекратяване на дела, освобождаване на престъпници и т.н. Това дава отражение в гражданското ни съзнание и ни кара да се замислим за държавата и стабилитета и за това в какво общество живеем и какво бъдеще ни очаква?


Обект на изследване в доклада е : Корупцията в държавата и начини за справяне с нея.

Резюме на английски език

Abstract

Corruption is a phenomenon, set-down in doubt trust in public officials and democratic governance, particularly fragile democratic attitude countries like ours. It is a serious obstacle to the integration of the community of the developed economic and social democracies.Actuality of the problem:

The problem of corruption in public administration is topical and widely discussed in public.

It is one of the global problems today. Everywhere in the press we hear about corrupt officials, businesses – phantoms, dismissed cases, the release of criminals, etc. This is reflected in our civil mind and makes us think about the state and stability and for this - What society we live and what future is waiting for us?

Object of study in the report: Corruption in the country and ways to deal with it.

Увод

Корупцията е социално явление, заложено в самата организация на обществото в различни форми и сфери на обществената действителност. Тя се проявява, не само в страните в преход, но и в развитите демокрации т.е корупцията съществува навсякъде както в “страните на благоденствието”, така и в бедните страни.

Неблагоприятният ефект на корупцията има различни измерения – икономически, морални и обществени, а така също поставя самата демокрация в опасност. Корупцията е явление, което затормозява общественото функциониране и развитие, социалната динамика но същевременно тя е явление което трудно може да бъде изкоренено. Необходимо е усилията да се насочат към ограничаване на това явление, да се приложат методи и техники, а така също и модели за противодействие на корупцията с оглед нейното ограничаване в общественото развитие на нашата страна.

Проблемът с корупцията има и световно измерение – оценява се като един от десетте основни фактора за неконкурентоспособност на икономиката./12/ Тя ограничава инвестициите и забавя икономическия растеж. Корупцията се отразява отрицателно и върху конкурентните механизми на пазарното стопанство, намалява бюджетните приходи, увеличава разходите по сделките, а оттам и цените на стоките и услугите.

Няма никакво съмнение, че напоследък една от най – често употребяваните думи е корупция. Ако отгърнем който и да е вестник или се загледаме по – продължително време в телевизионните предавания, почти сигурно е, че ще я открием, употребена от социолози, философи, педагози, журналисти или юристи.

Изложение

1. КОРУПЦИЯТА В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. ВИДОВЕ ЗЛОУПОТРЕБА С ПУБЛИЧНА ВЛАСТ И ДОВЕРИЕ.

Корупцията в публичната администрация е свързана преди всичко с използването на властовите ресурси. Работата в системата на държавния апарат се схваща като възможност да се употреби потенциалът на съответната длъжност за задоволяване на лични, семейни родови, партийни и други интереси. Правителствата най – често продават и купуват стоки и услуги, разпределят субсидии, осъществяват приватизационни сделки, предоставят концесии и други. Държавните служители много често имат достъп до ценна информация, налагат санкции и осъществяват контролни функции. Тези дейности създават предпоставки за корупция в публичната администрация.

Корупцията в българското общество има ясно изразена структура и обхваща всички основни институции на държавата. Въпреки това като основни средища на корупцията сред служителите в публичния сектор се възприемат митническата и данъчната администрация, правосъдието централната изпълнителна и законодателна власт, здравеопазването, полицията и общинската администрация.


  1. Най – често срещаните корупционни практики са:

Държавни институции, които осъществяват приватизационни сделки. Приватизацията е типична форма на сблъсък на публичен и личен интерес и основен канал за генериране на корупция.

 • Правителството е купувач или ползвател на услуга. С подкупването на държавни служители е възможно дадена фирма да бъде включена сред избраните доставчици и да бъдат поставени такива условия, на които само определена фирма

отговаря.

 • Когато правителството е продавач. Правителството много често, продава стоки или услуги под пазарните цени. Плащането на подкупи в тези случай може да осигури достъп до такива изгодни сделки.

 • Правителството контролира кредитни институции. Възможно е срещу подкуп да се извършат валутно – финансови операции, чрез прилагане на изгоден валутен курс. Подкупът може да осигури получаването на кредит или привилегировани условия за неговото изплащане.

 • При събирането на данъци, мита и такси. Тези плащания винаги представляват допълнителен разход за фирмите и частните лица, който може да бъде избегнат или редуциран чрез плащане на подкуп. Митниците например се възприемат от общественото мнение в България като основно средище на корупция.

2. Видове злоупотреба с публична власт и доверие.

Обикновено критериите се основават на аналитичното разчленяване на корупционното действие, което има “субект, субстанция и стратегия”, също така можем да добавим външната среда и ситуацията.2.1 Според субекта можем да разграничим:

 • Корупция на висше и на нисше равнище, респективно политическа, политико – административна и административна корупция;

 • Индивидуална или колективна корупция, единична или организирана корупция;

 • Йерархична или хоризонтална корупция.

Според субстанцията или видовете злоупотреби можем да разграничим:

 • Присвояване на публични фондове;

 • Отклоняване на публични фондове към частни организации;

 • Неправомерно и извънредно назначаване на държавни длъжности на близки, роднини приятели;

 • Ходатайства и облагодетелстване на частни интереси;

 • Неправомерно предоставяне на преференции на организации;

 • Необосновано толериране на частни лица и организации;

 • Използване на незаконни средства в политическата борба / купуване на гласове, компрометиране на съперници и изнудване на противници /

2.2 Според използваната стратегия на корупцията можем да разграничим:

 • Стратегия на принудата;

 • Стратегия на взаимната изгода или инвестиция;

 • Стратегия на защитата.

. 3. КОРУПЦИЯТА В ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА.

Работата в структурите на центаралната и местна администрация, членове на правителството и правителствени органи, областни управители и кметове е свързана с вземане на решения по проблеми, засягащи непосредствените интереси както на отделни хора, така и на социални групи и социални общности. Този Факт психологически провокира чувството за зависимост, отношението “те и ние”.

Корупцията в държавната служба означава използване за несвойствени цели, голяма част от предлаганите, административни дейности, които постигат други цели, различни от официалните резултати. Също така ако корупцията означава злоупотреба с власт с която е овластен съответния администратор такова поведение ще бъде основание за атакуване на съответните административни актове и действия като незаконни.

Държавните служители възприемат своето положение като несправедливо в сравнение с печалбите на участниците в частния бизнес. Отсъствието на материални стимули в държавната служба е сериозна причина за корупция в публичната администрация.

Колкото повече бариери има по пътя, колкото повече ограничения и режими, толкова повече нараства и значимостта на тези “отговорни” решения, на тези, които вземат решения нараства цената на услугата, която може да се продаде или купи. Тази зависимост стимулира корупционно поведение и многообразни корупционни практики.3.1 Механизми за противодействие и борба с корупцията в публичната администрация:

 1. Промяна и осъвременяване на сегашното законодателство в страната, приравнено спрямо изискванията на Европейския съюз. Въвеждане на строги закони и ясни правила за работа в държавната администрацията, чрез усъвършенстване на досега съществуващото законодателство и нормативна база.

 2. Утвърждаване на независима съдебна система и промяна в самата съдебната система. Формиране на обществена непримиримост и търсене на съдебна отговорност.

 3. Изграждане и утвърждаване на по-добър синхрон в работата между Полиция, Съд и Прокуратура във връзка с формиране на по-добро взаимодействие между отделните структури.

 4. Създаването на обща институционална и правна среда за овладяване на корупцията, приемане на Закон за борба с корупцията.

 5. Повишаването на обществената нетърпимост и имунитет към корупцията.

 6. Чрез антикорупционно сътрудничество между държавните институции, неправителствените организации, гражданското общество и средствата за масово осведомяване.

 7. Обслужване в администрацията на “едно гише”.

 8. Разработване и въвеждане в публичната администрация на регионално и национално равнище “електронно правителство” и “електронна администрация”.

Електронното правителство в България е елемент от прехода от индустриално към информационно общество и е средство за ускоряване процеса на евроинтеграция и ограничаване на корупцията в публичната администрация. To е процес на промяна, който позволява да се разширят възможностите на гражданите и бизнеса за участие в една нова, базирана на знанието икономика.3.4 Превенция


На 25 ноември 2008 г. с безпрецедентно действие от страна на Европейската комисия срещу страна-член в историята на Европейския съюз, България изпуска възможността да изиска 220 милиона евро спрени средства от европейските предприсъединителни фондове заради проблеми с корупцията. Българското правителство на премиера Сергей Станишев обещава при приемане на България за член на ЕС от 1 януари 2007 г. да ограничи корупцията и измамите. За първи път в историята страна-член на ЕС търпи такава огромна за мащабите си загуба чрез окончателно отнемане акредитациите на две разплащателни агенции по програма ФАР към МФ и МРРБ .

Заради липса на резултати в борбата с корупцията и злоупотребите ЕК отказва да възстанови отнетите акредитации на двете български агенции опериращи със средства по програма ФАР, в резултат на което те не могат да сключват договори. Така страната губи безвъзвратно 220 милиона евро, а други 340 милиона евро остават спрени. България изпуска безвъзмездни 220 милиона евро за инфраструктура в момент, когато правителството твърди, че средствата от ЕС са сред основните резерви на страната в условия на глобална финансова криза, и че залага на тези инвестиции за поддържане на икономическия растеж и заетостта.

За първи път в историята страна-член на общността е лишена от тези фондове, но мярката е наложителна, защото целта на ЕК е да защитава финансовите интереси на гражданите от ЕС, в това число и на българите. Тежкото за България решение е взето заради продължаващи нередности, злоупотреби, конфликт на интереси, недостиг на административен капацитет и компетентни служители, които да се трудят по усвояването и контрола на евросредствата. Мотив за действието на ЕК е, че обещанията на българското правителство за справяне с корупцията и измамите са останали неизпълнени и конкретни резултати няма. В резултат на провала на правителството на премиера Сергей Станишев в борбата срещу организираната престъпност и корупцията, България се смята за най-корумпирана от 27-те страни-членки на ЕС. ЕК: Злоупотребите продължават, София само дава обещания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В България корупцията вече е обществено признато зло, като гражданското съзнание е готово да се противопостави и да опита да се прибори с него.

Проблемът за корупцията фокусира множество проблеми, които изпълват съдържанието на стратегията за успешен преход към работеща и ефективна пазарна икономика.

Необходима е промяна в модела на мислене и поведение на гражданите относно констатацията, че корупцията е част от самото управление и не може да бъде преодоляна.

Важното е хората да бъдат убедени и мотивирани да избягват корупцията, тоест да се възвърне доверието към държавните институции и към способността и желанието на държавната служба да изпълнява задачите си, без да са необходими незаконни стимули.

Правителството от своя страна прави необходимите стъпки чрез законодателството, което предлага, за да ограничи възможностите за корупция на държавната администрация.

Тези стъпки на правителствено и законодателно равнище и започналото активизиране на гражданското общество трябва да ги разглеждаме, като едно добро начало за ограничаване на корупцията в България.Пред българското общество на този етап стои въпросът да се намерят тези механизми, които ще обединят енергията на гражданите, неправителствените организации, бизнеса и държавната администрация в битката срещу корупцията.

Библиография

 1. Борба с корупцията и злоупотребите в публичната администрация. С., Институт за икономическа политика, 2000 г.

 2. http://www.anticorruption.bg/

 3. Political corruption, статия в Уикипедия на английски
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница