Кostov I., Rumen Мishkov, Оptimal control of a two-input nonlinear system, Journal of the Technical University at Plovdiv, 2008, vol. 13 pp. 5-16, issn 1310-8271Дата05.02.2017
Размер75.16 Kb.

 1. Кostov I., Rumen Мishkov, Оptimal control of a two-input nonlinear system, Journal of the Technical University at Plovdiv, 2008, vol.13 pp. 5-16, ISSN 1310-8271.

 2. Kostov I., V. Spasov, V. Rangelova, Application of genetic algorithms for determining the parameters of induction motors, Scientific-professional journal of technical faculties of the University of Osijek, 2009, vol.16, pp. 49-53, ISSN 1330-3651, UDC 621.313.333: 004.421.2.

 3. Kostov I.,  V. Rangelova, POWER FACTOR DETERMINATION OF INDUCTION MOTOR FREQUENCY CONTROLLED DRIVES, International Journal of Engineering, University Politehnica Timisoara, Faculty of Engineering Hunedoara, 2010, tome VIII, pp. 67-72, ISSN 1584-2665.

 4. Костов И., К. Кутрянски, В. Сувариев, Моделиране на регенеративно спиране в асинхронни честотни електрозадвижвания, Journal Of The Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, Bulgaria, Fundamental Sciences And Applications Vol. 14 (1) 2009

 5. Костов И., Г. Запрянов, Моделиране и симулация на асинхронна електрическа каскада в режим на МДЗ, Journal Of The Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, Bulgaria, Fundamental Sciences And Applications Vol. 14 (1) 2009 - Proceedings of the International Conference Engineering, Technologies and Systems TECHSYS '2009, pp. 233-238.

 6. Kostov I., D. Spirov, POWER QUALITY ANALYSIS IN FREQUENCY INDUCTION MOTOR DRIVES, Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 16, 2011 International Conference Engineering, Technologies and Systems TechSys 2011 BULGARIA, pp. 191-195.

 7. Костов И., К. Киряков, Ж. Цветкова, Използване на генетичен алгоритъм за намиране параметрите на заместващата схема на асинхронeн двигател, Федерация “Наука и висше образование” – Пловдив, Технически университет – София, филиал Пловдив, III-та национална научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници, 25.04.2009г., Сборник доклади, стр.99-108, ISBN 978-954-9449-25-9.

 8. Костов И., Ж. Цветкова, К. Киряков, Определяне на оптималния магнитен поток в асинхронни скаларно управлявани електрозадвижвания, Федерация “Наука и висше образование” – Пловдив, Технически университет – София, филиал Пловдив, III-та национална научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници, 25.04.2009г., Сборник доклади, стр.109-114, ISBN 978-954-9449-25-9.

 9. Костов И., Белев Д., Спасова Н., Изследване на реверсивни постояннотокови електрозадвижвания със съвместно управление на вентилите, Федерация “Наука и висше образование” – Пловдив, Технически университет – София, филиал Пловдив, III-та национална научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници, 25.04.2009г., Сборник доклади, стр.115-120, ISBN 978-954-9449-25-9.

 10. Костов И., Ш. Узунов, Т. Ангелова, Е. Мустафа, Теоретичен анализ и моделиране на хармоничния състав на напрежението в асинхронни честотни електрозадвижвания, IV-та национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, Технически университет – София, филиал Пловдив, 30.04.2011 г.

 11. Костов И., Ш. Узунов, Е. Мустафа, Т. Ангелова, Експериментални изследвания на хармоничния състав на напрежението в асинхронни честотни електрозадвижвания, IV-та национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, Технически университет – София, филиал Пловдив, 30.04.2011 г.

 12. Даскалов Г., Б. Михайлов, Динамичен модел на синхронен двигател с постоянни магнити, Известия на Техническия университет в Пловдив, 2006, том 13, с. 143-151, ISSN: 1310-8271.

 13. Кутрянски К., Б. Михайлов, Оптимизация на системите за електрозадвижване със синхронни двигатели с постоянни магнити по отношение на електромагнитния момент, Известия на Техническия университет в Пловдив, 2006, том 13, с. 137-142, ISSN: 1310-8271.

 14. Михайлов Б., Анализ на съвременните системи за електрозадвижване изградени на базата на синхронни двигатели с постоянни магнити, Научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници към федерация “Образование и наука”, 2007, том 2, с. 44-49, ISBN: 978-954-9449-12-9.

 15. Михайлов Б., К. Кутрянски, Обобщен математичен модел на клас синхронни двигатели, Научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници към федерация “Образование и наука”, 2009, с. 79-85, ISBN: 978-954-9449-25-9.

 16. Михайлов Б., Симулационен модел на клас синхронни двигатели, Научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници към федерация “Образование и наука”, 2009, с. 86-90, ISBN: 978-954-9449-25-9.

 17. Михайлов Б., Математичен модел на клас синхронни двигатели отчитащ загубите в стоманата, Научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници към федерация “Образование и наука”, 2009, с. 90-94, ISBN: 978-954-9449-25-9.

 18. Михайлов Б., Симулационен модел на клас синхронни двигатели отчитащ загубите в стоманата, Научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници към федерация “Образование и наука”, 2009, с. 95-99, ISBN: 978-954-9449-25-9.

 19. Михайлов Б. Математичен модел на синхронен двигател с постоянни магнити отчитащ загубите в стоманата, Научна конференция с международно участие „Техсис” 2009, 2009, с. 217-221, ISSN: 1310-8271.

 20. Михайлов Б. Симулационен модел на синхронен двигател с постоянни магнити отчитащ загубите в стоманата, Научна конференция с международно участие „Техсис” 2009, 2009, с. 222-226, ISSN: 1310-8271.

 21. Михайлов Б., Оптимални траектории за управление на синхронни двигатели с постоянни магнити, IV Национална научна конференция 2011 за студенти, докторанти и млади учени, 30.04.2011г., Пловдив, България, стр.162 -172, ISSN:978-954-9449-44-0.

 22. Tsankova, D., Neural Networks Based Navigation and Control of a Mobile Robot in a Partially Known Environment, Chapter 10, pp.197-222, 2010, In Mobile Robots Navigation, Alejandra Barrera (Ed.), I-tech Education and Publishing, Vienna, Austria, http://sciyo.com/books/show/title/mobile-robots-navigation , ISBN: 978-953-307-076-6.

 23. Rangelova, V., Tsankova, D., & Dimcheva, N., Soft Computing Techniques in Modelling the Influence of pH and temperature on Dopamine Biosensor, Chapter 5, pp.99-122, 2010, In Intelligent and Biosensors, Vernon S. Somerset (Ed.), INTECH, Vienna, Austria, http://sciyo.com/books/show/title/intelligent-and-biosensors, ISBN: 978-953-7619-58-9.

 24. Tsankova, D., Artificial Fish Schooling in Collision Free Goal Following Tasks of Autonomous Mobile Robots. Chapter 5, pp.125-156, 2008, In New Research in Mobile Robots, Ernest V. Gaines and Lawrence W. Peskov (Eds.), NOVA Publishers, New York, USA, ISBN 978-1-60456-651-2. https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?cPath=23_50&products_id=7285

 25. Tsankova, D., Emotional Intervention on Stigmergy Based Foraging Behaviour of Immune Network Driven Mobile Robots, Chapter 27, pp.517-542, 2008, In Frontiers in Evolutionary Robotics, Hitoshi Iba (Ed.), I-tech Education and Publishing, Vienna, Austria, April 2008, http://sciyo.com/books/show/title/frontiers_in_evolutionary_robotics, ISBN 978-3-902613-19-6.

 26. Tsankova, D. Random Search Method Using Chaotic Forcing for Location of Global Optimum of Multimodal Functions. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering, Vol. 9, No. 3, pp. 353-358, 2011, Timisoara, Romania, ISSN 1584-2673.

 27. Tsankova, D. Neural Networks Based Path Planning. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering, Vol. 9, No. 3, pp. 283-286, 2011, Timisoara, Romania, ISSN 1584-2673.

 28. Tsankova, D.D., Emotional Intervention on an Action Selection Mechanism Based on Artificial Immune Networks for Navigation of Autonomous Agents, Adaptive Behavior, Vol.17, No.2, pp.135-152, June 2009, Sage Press. http://adb.sagepub.com/content/vol17/issue2/

 29. Tsankova, D. and V. Rangelova. Cancer Outcome Prediction by Radial Basis Function Neural Network Using Immunity Based Approach. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering, Vol. 7, No. 1, pp. 179-186, 2009, Timisoara, Romania, ISSN 1584-2665.

 30. Rangelova, V., D. Tsankova, and V. Zlatanova. pH and Temperature Modelling on Constructed Biosensor with Fuzzy Logic. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering, Vol. 6, No. 1, pp. 215-220, 2008, Timisoara, Romania, ISSN 1584-2665.

 31. Tsankova, D., V. Georgieva, F. Zezulka, Z. Bradac. Immune Network Control for Stigmergy Based Foraging Behaviour of Autonomous Mobile Robots, International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. Special Issue on "Autonomous and adaptive control of vehicles in formation", Sandor M. Veres (Ed), Vol.21, Issue 2-3, 265-286, John Wiley & Sons, DOI:10.1002/acs.915, 2007.

 32. Tsankova, D., N. Isapov, Reinforcements Based Topological Path Planning for Autonomous Mobile Robots, TECHSYS 2011, 26-28 May, Journal of the Technical University at Plovdiv, ‘Fundamental Sciences and Applications’, Vol.16, book 1, pp.95-100, ISSN 1310-8271.

 33. Tsankova, D., N. Isapov, A PSO-Based Trajectory Tracking Control for a Nonholonomic Mobile Robot, TECHSYS 2011, 26-28 May, Journal of the Technical University at Plovdiv, ‘Fundamental Sciences and Applications’, Vol.16, book 1, pp.101-106, ISSN 1310-8271.

 34. Tsankova, D., and S. Lekova. Chaos Based Modification of Random Search Method Locating Global Optimum of Function, Journal of the Technical University at Plovdiv, ‘Fundamental Sciences and Applications’, Vol. 13(4), pp.263-272, 2006, Bulgaria (Anniversary Scientific Conference’ 2006) (in Bulgarian).

 35. Rangelova, V., and D. Tsankova. Fuzzy Modeling the Influence of Temperature on Tissue Biosensor for Measurement of Dopamine, In: Proc. of the 15th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation - MED’07, 27-29 June, 2007, Divani Caravel Hotel, Athens, Greece, (Paper No. T12-008, ISBN: 978-960-254-664-2), 2007.

 36. Tsankova, D., and V. Rangelova. Modeling Cancer Outcome Prediction by aiNet: Discrete Artificial Immune Network, In: Proc. of the 15th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation – MED’07, 27-29 June, 2007, Divani Caravel Hotel, Athens, Greece, (Paper No. T04-011, ISBN: 978-960-254-664-2), 2007.

 37. Rangelova, V., and D. Tsankova. CMAC-Based Modelling the Influence of Temperature on Tissue Biosensor for Measurement of Dopamine, In: Proc. of the 5th IASTED International Conference Biomedical Engineering (BioMED 2007) February 14-16, 2007 Innsbruck, Austria, 15-19, (Paper No. 555-105, ISBN Hardcopy: 978-0-88986-648-5/CD: 978-0-88986-649-2), 2007.

 38. Tsankova, D., and V. Rangelova. Cancer Outcome Prediction by Cluster-Based Artificial Immune Networks, In: Proc. of the 5th IASTED International Conference Biomedical Engineering (BioMED 2007) February 14-16, 2007 Innsbruck, Austria, 26-32, (Paper No. 555-114, ISBN Hardcopy: 978-0-88986-648-5/CD: 978-0-88986-649-2), 2007.

 39. Tsankova, D. & N. Isapov, Formation Control of a Group of Non-Holonomic Agents Using Artificial Potential Fields, Proceedings of the International Conference Automatics and Informatics’10, 3-7 October 2010, Sofia, Bulgaria, pp. I-209--I-212.

 40. Tsankova, D. & N. Isapov, A Cellular Automaton Based Formation Control of a Group of Non-Holonomic Agents, Proceedings of the International Conference Automatics and Informatics’10 (and RAM’2010), 3-7 October 2010, Sofia, Bulgaria, pp. III-547-- III-550.

 41. Rangelova, V., and D. Tsankova. Soft Computing Techniques in Modeling the Influence of pH on Dopamine Biosensor, In: Proc. of the 2008 4th Int. IEEE Conf. ‘Intelligent Systems’, Varna, Bulgaria, September 6-8, 2008, Vol.2, pp.12_23-12_28, 2008.

 42. Tsankova, D. and S. Lekova. Chaotic Forcing Based Technique for Tracking Global Time-Varying Minimum. In: Proc. of the Int. Conf. on Automatics and Informatics’07, Sofia, Bulgaria, vol.1, pp. III:9-12, 2007.

 43. Tsankova, D. and V. Rangelova. Application of Clonal Selection and Affinity Maturation Principles for Cancer Outcome Prediction. In: Proc. of the Int. Conf. on Automatics and Informatics’07, Sofia, Bulgaria, vol.2, pp. III:15-20, 2007.

 44. Tsankova, D. and S. Lekova, Simplex Method Using Chaotic Forcing for Location of Global Optimum of Function, Scientific Researches of the Union of Scientist in Bulgaria - Plovdiv, Series B, Vol. X, Simeon Vassilev (Ed.), pp. 36-43, 2007, House of Scientists, Plovdiv (in Bulgarian)

 45. Tsankova, D. and S. Lekova, Statistics and Fractal Based Mammograms Processing for Classifying Some Lesions, Scientific Researches of the Union of Scientist in Bulgaria - Plovdiv, Series B, Vol. X, Simeon Vassilev (Ed.), pp. 44-50, 2007 House of Scientists, Plovdiv (in Bulgarian)

 46. Tsankova, D. and S. Lekova. Chaos Based Location of Global Optimum of Functions Under Equality Constraints, In: Proc. of the Int. Conf. on Automatics and Informatics'06, 3-6 October, 2006, Sofia, Bulgaria, 315-318, 2006.

 47. Vranovski J., A.Taneva Embedded systems for Real Time process control applications, Journal of the Technical University - Sofia, branch Plovdiv International Conference Engineering, Technologies and Systems TechSys '2009, “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 14, 2009, BULGARIA, ISSN 1310-8271.

 48. Chitanov V., A.Taneva, Algorithm with Fuzzy-neural model predictive control for optimization of the temperature of the polymer reactor mixtureProceedings of CEEPUS WEB Summer School 2007 - "Informatics Systems in Automation",[CD-ROM], University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 14th - 28th September, 2007, Maribor, Slovenia, ISBN 978-961-248-054-7.

 49. Shakev N., A. Topalov, O. Kaynak, K. Shiev (2011), Comparative Results on Stabilizationof the Quadrotor Rotorcraft Using Bounded Feedback Controllers. Journal of Intelligent Robotic Systems, Springer, DOI 10.1007/s10846-011-9583-3

 50. Shiev K., N. Shakev, A. Topalov, S. Ahmed, O. Kaynak (2011), An ExtendedSliding Mode Learning Algorithm for Type-2 Fuzzy Neural Networks. In A. Bouchachia (Ed.): ICAIS 2011, Lecture Notes in Artificial Intelligence 6943, pp. 52-63, 2011, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2011

 51. Shiev K., N. Shakev, A. Topalov, P. Pavlova (2011), Real-time Stabilization and Visual Tracking Control of a Mini-Quadrotor Rotorcraft. Proc. of Int. Conf. "Automatics and informatics'11", 3-7 Oct. Sofia, Bulgaria, 2011, pp. B-169 - B-172 and CD.

 52. Topalov A., (2011), A New Stable On-line Learning Algorithm for Takagi-Sugeno-Kang Type Neuro-Fuzzy Networks. Comptes rendus de l'Akademie bulgare des Sciences, Tome 64, No 10, 2011, pp. 1489-1498.

 53. Topalov A., N. Shakev, O. Kaynak, E. Kayacan, (2010), Neuro-adaptive Approach for Controlling a Quad-rotor Helicopter Using Sliding Mode Learning Algorithm. Proc. of the IFAC workshop "Adaptation and Learning in Control and Signal Processing", ALCOSP2010 & PSYCO, 26-28 Aug., Antalya, Turkey, 2010, pp. 94-98.

 54. Topalov A., Y. Oniz, E. Kayacan, O. Kaynak (2011), Neuro-Fuzzy Control of Antilock
  Braking System Using Sliding Mode Incremental Learning Algorithm. Nerocomputing, vol. 74, issue 11, pp. 1883-1893, Elsevier, 2011.

 55. Shakev N., A. Topalov, S. Nikolova (2010), Autonomous Guidanceand Flight
  Control of a Quad-rotor Mini-rotorcraft. Proc. of the International Conference “Automatics
  and Informatics 2010", 3-7 October 2010, Sofia, Bulgaria, pp. I-213 – I-216.

 56. Topalov A., N. Shakev, S. Nikolova, D. Seyzinski, O. Kaynak, (2009), Trajectory
  Control of Unmanned Aerial Vehicle Using Neural Nets with a Stable Learning Algorithm.Proc. of 17th Mediterranean Conference on Control & Automation, MED’09, pp. 880 - 885,
  June 24-26, 2009, Thessaloniki, Greece

 57. Topalov A., E. Kayacan, Y. Oniz, O. Kaynak, (2009), Adaptive Neuro-Fuzzy Control with
  Sliding Mode Learning Algorithm: Application to Antilock Braking System. Proc. of The
  Seventh Asian Control Conference, ASCC 2009, pp. 784 – 789, August 27-29, 2009, Hong
  Kong, China

 58. Topalov A., E. Kayacan, Y. Oniz, O. Kaynak, (2009), Neuro-Fuzzy Control of Antilock
  Braking System Using Variable-Structure-Systems-based Learning Algorithm. Proc. of the
  International Conference on Adaptive and Intelligent Systems, ICAIS 2009, pp. 166-171, 24-
  26 Sept., 2009, Klagenfurt, Austria

 59. Шиев К., А. Топалов, Н. Шакев, С. Ахмед (2009), Лабораторна система за бърза разработка на прототипи на управляващи системи, работещи в реално време. Proc. of International Conference “Automatics and Informatics’09”, pp. VI-57 – VI-60, Sept.
  29 – October 4, 2009, Sofia, Bulgaria

 60. Shakev N., A. Topalov, S. Nikolova, D. Seyzinski, (2009), Dynamic Modelling
  and Attitude Stabilization of a Quadrotor Miniature Helicopter.Proc. of International
  Conference “Automatics and Informatics’09”, pp. VI-61 – VI-64, Sept. 29 – October 4, 2009,
  Sofia, Bulgaria.

 61. Topalov A., D. Seyzinski, S. Nikolova, N. Shakev, O. Kaynak, (2008), Neuro-adaptive Trajectory Control of Unmanned Aerial Vehicles. Proc. of Fourth Scientific
  Conference with International Participation SPACE, ECOLOGY, NANOTECHNOLOGY,
  SAFETY (SENS 2008), pp. 45-50, 4-7 June, 2008, Varna, Bulgaria.

 62. Kayacan E., Y. Oniz, O. Kaynak, A. Topalov, (2008), Kilitlenmeyen Fren Sistemi (KFS)’nin Gri Çok Katmanlı İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları ile Uyarlamalı Kontrolu. Proc. of TOK 2008 – Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, pp. 453-458, 13-15 Kasım, 2008,
  Istanbul, Turkey (на турски език)

 63. Topalov A., O. Kaynak, N. Shakev, S. Hong, (2008), Sliding Mode Algorithm for
  On-line Learning in Fuzzy Rule-based Neural Networks. Proc. of the 17th IFAC World
  Congress, pp. 12793-12798, July 6-11, 2008, Seoul, Korea

 64. Shakev N., A. Topalov, O. Kaynak, (2008), A Neuro-Fuzzy Adaptive Sliding Mode Controller: Application to Second-Order Chaotic System.Proc. of 4th International IEEE
  Conference “Intelligent Systems”, pp 9-14 - 9-19, Sept. 6-8, 2008, Varna, Bulgaria

 65. Kayacan E., Y. Oniz, O. Kaynak, A. Topalov, (2008), Adaptive Control of Antilock
  Braking System Using Grey Multilayer Feedforward Neural Networks.Proc. of Seventh
  International Conference on Machine Learning and Aplications, ICLMA’08, pp. 356 - 361,
  11-13 Dec., 2008, San Diego, California, USA

 66. Kim C., M. Park, A. Topalov, D. Chwa, S. Hong, (2007), Unifying Strategies
  of Obstacle Avoidance and Shooting for Soccer Robot Systems. Proc. of International
  Conference on Control, Automation and Systems, ICCAS’07, pp. 207-211, Oct. 17-20, 2007,
  Seoul, Rep. of Korea

 67. Topalov A., O. Kaynak, G. Aydin, (2007), Neuro-Adaptive Sliding-Mode Tracking Control of Robot Manipulators. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, vol. 21, issue 8-9, pp. 674-691, 2007

 68. Topalov A., G. Cascella, V. Giordano, F. Cupertino, O. Kaynak, (2007), Sliding Mode Neuro-Adaptive Control of Electric Drives. IEEE Transactions on Industrial Electronics,
  vol. 54, issue 1, pp. 671-679, 2007

 69. Топалов А., С. Ахмед, Н. Шакев, (2006), Алгоритъм за обучение в реално време на размити невронни мрежи, използващ теорията за управление в режим на хлъзгане. Journal of the Technical University at Plovdiv, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”, vol. 13 (4), стр. 187-198, 2006 г.

 70. Топалов А., Н. Шакев, (2006), Йерархична система за управление на играещи футбол мобилни роботи. Сп. Автоматика и информатика”, бр.1, год. XL, стр. 48-50, 2006 г.

 71. Кутрянски Кр., Сравнителен анализ на разхода на енергия в асинхронни електрозадвижвания, Journal of the Technical University at Plovdiv, 2009, vol.14(1) pp. 211-216, ISSN 1310 - 8271

 72. Кутрянски Кр., Я. Николов, Програмна среда и устройство за тестване на закони за регулиране, Доклади на Международна научна конференция на ТУ – София, филиал Пловдив, Техсис’2011, 26-28.05.2011г. (Journal Of The Technical University – Sofia, Plovdiv Branch, Bulgaria, Fundamental Sciences And Applications Vol. 16 (1) 2011, pp. 229-232.

 73. М. Бекирски, Н. Шакев, (2009) “Моделиране на динамични системи с невронни мрежи. Подобряване на процеса на обучение чрез предварително заучаване на статичната характеристика на обекта”, 5-a Национална студентска научно-техническа конференция, 27.09. – 29.09.2009, Созопол.

 74. Шакев Н., Томбаков Й. Проектиране на походка за четирикрак робот запазваща устойчивост при изменящи се съотношения в големината на крачките, Четвърта национална младежка научно-практическа сесия 2006, сборник доклади стр. 188-193 София, 2006

 75. З. Каврошилов.Ефективно управление на горивни процеси, прилагани в хранително вкусовата промишленост, Хранително-вкусова промишленост, Година LV, София, брой 8, 2006, стр.14-19.

 76. З. Каврошилов. Управление на абнормални режими в хранително вкусовата промишленост, Хранително-вкусова промишленост, Година LVI, София, брой 2, 2007, стр. 40-46.

 77. Mishkov R. L., Terziyska M. N., Feedback Linearization of Nonlinear Systems and Nonlinear Observers, International CEEPUS Summer School on Modern Trends in Control, ISAC 2006, Kosice, Slovakia, Editors: V. Hladky, J. Paralic, J. Vascak, pp. 193-206

 78. Kostov I., Mishkov R., Optimization of a class of induction drives with respect to efficiency and power factor, Journal of the Technical University at Plovdiv, Fundamental Sciences and Applications, Vol. 13(4), 2006, Anniversary Scientific Conference 2006, Ноември 2006, ISSN 1310–8271, pp. 153-167

 79. Стойчев Ж., Бадев Й., Мишков Р., Управление и интензификация на процесите при производство на ябълков оцет в непрекъснат режим, Списание Хранителна промишленост, № 2, 2010, 46-49

 80. Mishkov R., Darmonski S., Adaptive Tuning functions system design for inverted pendulum, Journal of the Technical University Sofia, Branch Plovdiv, Fundamental Sciences and Applications, Vol. 16, book 1, 2011, pp. 329-334

 81. Mishkov R., Petrov V., Strictly orientated state space models of permanent-magnet synchronous motors for feedback linearization control, Journal of the Technical University Sofia, Branch Plovdiv, Fundamental Sciences and Applications, Vol. 16, book 1, 2011, pp. 335-340

 82. Mishkov R, Nonlinear Observer for the Lorenz Chaotic Attractor System, Proceedings of the international Web Conference Information Systems in Automation – CEEPUS Summer School 2007, University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Maribor, Slovenia.

 83. Mishkov R, Feedback Linearization and Nonlinear Observers for a DC Motor Controlled Inverted Pendulum, Proceedings of the international Web Conference Information Systems in Automation – CEEPUS Summer School 2007, University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Maribor, Slovenia.

 84. Mishkov R., Inverted pendulum control by feedback linearization and nonlinear observer, International Conference Automatics and Informatics 2010, (3 – 7) October 2010, Sofia, pp. I-21–I-24

 85. Mishkov R., Petrov V., Multiple reference frames state space models of brushless DC motor for feedback linearization, International Conference Automatics and Informatics 2011, (3 – 7) October 2011, Sofia, pp. B-71–B-74

 86. Mishkov R., Darmonski S., Adaptive nonlinear trajectory tracking control for DC motor driven inverted pendulum, International Conference Automatics and Informatics 2011, (3 – 7) October 2011, Sofia, pp. B-67–B-70

 87. Bojhilov N. Constant slip frequency vector control scheme of induction motors, Sofia, automatics and informatics '07.

 88. Божилов Н. Анализ на процесите в електромеханичния преобразувател на асинхронната машина, първа част, Пловдив, TechSys '09.

 89. Божилов Н. Анализ на процесите в електромеханичния преобразувател на асинхронната машина, втора част, Пловдив, TechSys '09.

 90. Божилов Н. Множествено наследяване в обектно-ориентирани програмни езици, поддържащи интерфейси, Пловдив, TechSys '11.

 91. Божилов Н. Машина за преобразуване с общо предназначение, управлявана чрез модели, Пловдив, TechSys '11.

 92. Vantulev I. Modern Integrated Development Enviroment. Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv "Fundamental Sciences and Applications", Vol. 16, 2011, Based on the International Conference "Enginereering, Technologies and Systems Techsys 2011, pp. 197-200, ISSN 1310-8271

 93. Vantulev I. Modern State of Programming Languages. Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv "Fundamental Sciences and Applications", Vol. 16, 2011, Based on the International Conference "Enginereering, Technologies and Systems Techsys 2011, pp. 201-206, ISSN 1310-8271

 94. Spirov D., G. Ivanov. A Summarized Representation of the Induction Machines Magnetic Flux Saturation. Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv "Fundamental Sciences and Applications", Vol. 16, 2011, Based on the International Conference "Enginereering, Technologies and Systems Techsys 2011, pp. 113-116, ISSN 1310-8271

 95. . Petrov M., S. Ahmed, A. Ichtev, A. Taneva. Fuzzy-Neural Model Predictive Control of Multivariable Processes. Chapter in the Book "Advanced Model Predictive Control". Edition of the InTech Open Access Publisher, 2011, p. 26, (in print). ISBN 978-953-307-687-4.

 96. Taneva A., M.Petrov, I.Ganchev. Hybrid PID Control Algorithms for Nonlinear Process Control.

 97. Taneva A., S.Ahmed, M.Petrov, I.Ganchev. Real-Time Implementation of Temperature Control Process.

 98. Taneva A, M.Petrov, Iv.Ivanov, M.Poryazov. WEB Based Application and PLC’s Communication for Monitoring and Control.

 99. Petrov M., I.Ganchev, A.Taneva, M. Terzyiska. Nonlinear Model Predictive Control of an Evaporator System: a Case Study.

 100. Taneva A., M.Petrov. Real–Time Monitoring and Control Through the Internet.

 101. Danev C., Y.Madankov, A.Taneva, M.Petrov, I.Ganchev. PLC Control of Pneumatic Robot manipulator.

 102. Taneva A., M.Petrov, I.Ganchev, I.Ivanov. Fuzzy Control of a Nonlinear MIMO Plant.

 103. Taneva A., M. Petrov, I. Ganchev. Modified Fuzzy PID Control Algorithms for Nonlinear Process Control.

 104. Petrov M., S.Ahmed, A.Taneva, Y.Todorov. Fuzzy Model Predictive Control of a MIMO System.

 105. Taneva A., S. Ahmed, Petrov M., I. Ganchev. Real-Time Implementation of Temperature Control Process.

 106. Petrov M., S.Ahmed, A.Taneva, A. Ichtev. Model Predictive Controller Applied to Level Control.

 107. Petrov M., A.Taneva, T.Puleva, S.Ahmed. Parallel Distributed Neuro-Fuzzy Model Predictive Controller Applied to a Hydro Turbine Generator.

 108. Petrov M., A.Taneva, T. Puleva, E. Garipov. Parallel Distributed Fuzzy PID Control of Hydro Turbine Generator.

 109. Petrov M., A.Taneva, I. Ganchev. Fuzzy PID Controller Design in MATLAB Environment. IV Workshop Computer Aided Education in Systems and Control.

 110. Taneva A., M.Petrov, I.Ganchev. Fuzzy Control of an Evaporator System. III International Symposium BIOINFO’07.

 111. Petrov M., A.Taneva, I. Ganchev. Fuzzy Model Predictive Control Algorithm, Case Study.

 112. Ahmed S., M. Petrov, A. Ichtev. Fuzzy Model-Based Predictive Control Applied to Multivariable Level Control of Multi Tank System. Proceedings of 2010 IEEE International Conference on Intelligent Systems (IS 2010), July 7 - 9, 2010, London, UK. pp. 456 - 461. ISBN 978-1-4244-5164-7

 113. Ahmed S., M. Petrov, A. Ichtev. Model Predictive Control of a Laboratory Model - Coupled Water Tanks. Proceedings of INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS AND INFORMATICS '09, October 1 - 4, 2009, Sofia, Bulgaria. pp. VI-33 - VI-35. ISSN 1313-1850

 114. Ahmed S., M. Petrov, A. Ichtev. Fuzzy-Neural Model Predictive Control of а Laboratory Model of Two-Rotor Helicopter. Proceedings of INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS AND INFORMATICS '10, October 3 - 7, 2010, Sofia, Bulgaria. pp. I-139 - I-142. ISSN 1313-1850

 115. Terzyiska M., Y. Todorov, M. Petrov. NMPC with Adaptive Learning Rate Scheduling of an Internal Fuzzy-Neural Model. Proceedings of the International Conference 'ISAC 2006' on "Modern Trends in Control", Kosice, Slovak Republic, 15 - 30 June 2006. ISBN 80-969224-6-7, pp. 289 - 298

 116. Terzyiska M., Y. Todorov, M. Petrov. Fuzzy-Neural Model Predictive Control of a Building Heating System. Proceedings of the IFAC WS ESC'06 ENERGY SAVING CONTROL IN PLANTS AND BUILDINGS, October 2 - 5, 2006 Bansko, Bulgaria, ISBN-10: 954-9641-47-3, pp. 69 - 74.

 117. Terzyiska M., Y. Todorov, M. Petrov. Adaptive Supervisory Tuning of Nonlinear Model Predictive Controller for a Heat Exchanger. Proceedings of the IFAC WS ESC'06 ENERGY SAVING CONTROL IN PLANTS AND BUILDINGS, 2 - 5 October , 2006 Bansko, Bulgaria, ISBN-10: 954-9641-47-3, pp. 93 - 98

 118. Terzyiska M., Y. Todorov, M. Petrov. Improving Performance of Nonlinear Model Predictive Controller by using an Incorporated Digital Filter. Proceedings of the Scientific Conference with International Participation "FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGIES '2006", University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria, Scientific Works Vol. LIII, Issue 2, 27 - 28 October 2006, ISSN 0477-0250, pp. 111 - 116

 119. Yancho Todorov, Michail Petrov. Model Predictive Control of a Lyophilization Plant: a Simplified Approach using Wiener and Hammerstein Systems. Control and Intelligent Systems. ACTA Press. Vol. 39, No. 1, 2011. pp. 23 - 32. ISSN: 1480-1752

 120. Terzyiska M., Y. Todorov, At. Mitev, M. Petrov. Nonlinear Model Predictive Controller using a Fuzzy - Neural Hammerstein Model. Proceedings of the International Conference 'ISAC 2006' on "Modern Trends in Control", Kosice, Slovak Republic, 15 - 30 June 2006. ISBN 80-969224-6-7, pp. 299 - 308.

 121. Todorov Y., M. Terzyjiska, M. Petrov. Nonlinear Model Based Predictive Controller Using a Fuzzy-Neural Wiener-Hammerstein Model. Proceedings of the 16th International Conference Process Control 2007, June 11-14, 2007, Strbske Pleso, Slovakia, pp. 216-1 - 216-6. ISBN 978-80-227-2671-1.

 122. Chitanov, Vassiliy and Petrov, Michail. Multivariable Fuzzy - Neural Model of Polymer Process. The Berkeley Electronic Press, Chemical Product and Process Modeling. Volume 4, Issue 1, Article 10, 2009. pp. 1 - 11. ISSN: 1934-2659.

 123. Chitanov V., C. Kiparissides, M. Petrov. Neural - Fuzzy Modeling of Polymer Quality in Batch Polymerization Reactors. Preprints of Symposium on Knowledge Driven Batch Processes 'BATCHPRO', Poros, Greece, June 6 - 9, 2004, pp. 289 - 299

 124. Chitanov V., C. Kiparissides, M. Petrov. Neural - Fuzzy Modeling of Polymer Quality in Batch Polymerization Reactors. Preprints of Symposium on Knowledge Driven Batch Processes 'BATCHPRO', Poros, Greece, June 6 - 9, 2004, pp. 289 - 299

 125. Chitanov V., M. Petrov. Fuzzy-Neural Model Predictive Control Algorithm for Temperature Control of Polymer Reactor Mixture. First International Symposium ADVANCED MODEL PREDICTIVE CONTROL. Proceedings of INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS AND INFORMATICS '07, October 3 - 6, 2007, Sofia, Bulgaria. pp. I-29 - I-32. ISSN 1313-1850

 126. Petrov M., V. Chitanov, A. Ichtev, S. Ahmed. Fuzzy-Neural Model Based Predictive Control Algorithm for Control of a Polymerization Reactor. Proceedings of INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS AND INFORMATICS '08, October 1 - 4, 2008, Sofia, Bulgaria. pp. I-1 - I-5. ISSN 1313-1850

 127. Terzyiska M., Y. Todorov, M. Petrov. Comparative Study of Different Intelligent Control Algorithms. Proceedings of the Scientific Conference with International Participation "FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGIES '2006", University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria, Scientific Works Vol. LIII, Issue 2, 27-28 October 2006, ISSN 0477-0250, pp. 117 - 122

 128. Vragov I., M. Petrov, I. Lalov. Model Based Supervisory Control of a Mill Aggregate. Proceedings of National Scientific and Technical Conference on Automation with International Participation "BULICAMC '06". Sofia, Bulgaria, 7 - 8 November, 2006, ISBN-10: 954-91547-4-2, pp. 115 -120

 129. Christova N., M. Petrov, G. Spasov. Computer Integrated Manufacturing Systems (in Bulgarian) Automatics& Informatics, Year XLIII, No. 2/2009, pp. 7 - 12. ISSN 0861-7562.

 130. Ichtev Al., M. Petrov, S. Ahmed. Observer Based Fault Diagnostic for a Servo System. Proceedings of 19th National Scientific Symposium with International Participation "Metrology and Metrology Assurance 2009". 10 - 14 September, 2009, Sozopol, Bulgaria, pp. 505 - 511.

 131. Ichtev Al., N. Atanasov, M. Petrov. Parameter Estimation for Fault Diagnostic of a Servo System. Proceedings of Summer School on "Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering - Sozopol '09". Part II: Regular Papers. 20 - 23 September, 2009, Sozopol, Bulgaria. ISSN 1313-9487

Каталог: content -> files
files -> First name: Peyo Last name: Ralinsky Company
files -> Да заминем на професионален стаж с аиесек!!!
files -> Екологична оценка и swot анализ Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление
files -> Авиомеханици
files -> Екологична оценка и swot анализ – Оценка за съвместимостта на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление
files -> Доц д-р Иван Николов Шопов 37. Shopov I


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница