Кп №51 остър коронарен синдром с персиситираща елевация на st сегмент с интервенционално лечениеДата25.07.2016
Размер365.27 Kb.
#6432
КП № 51 ОСТЪР коронарен синдром с персиситираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

Минимален болничен престой - 3 дни


КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10


Остър инфаркт на миокарда

Включва: инфаркт на миокарда уточнен като остър или с установена продължителност 4 седмици (28 дена) или по-малко от началото му

Не включва: някои текущи усложнения след остър инфаркт на миокарда (I23.—)

инфаркт на миокарда:

• стар (I25.2)

• уточнен като хроничен или с установена продължителност над 4 седмици (над 28 дена) от началото му (I25.8)

• повторен (I22.—)

постинфарктен миокарден синдром (I24.1)I21.0 Остър трансмурален инфаркт на миокарда на предната стена

Трансмурален инфаркт (остър)(на):

• преден (предната стена) БДУ

• предно-върхов

• предно-латерален

• предно-септаленI21.1 Остър трансмурален инфаркт на миокарда на долната стена

Трансмурален инфаркт (остър)(на):

• диафрагмалната стена

• долен (долната стена) БДУ

• долно-латерален

• долно-заденI21.2 Остър трансмурален инфаркт на миокарда с други уточнени локализации

Трансмурален инфаркт (остър):

• върхово-латерален

• базално-латерален

• висок латерален

• латерален (латералната стена) БДУ

• заден (истински)

• задно-базален

• задно-латерален

• задно-септален

• септален БДУ
Повторен инфаркт на миокарда

Включва: рецидивиращ инфаркт на миокарда

Не включва: уточнен като хроничен или с установена продължителност над 4

седмици (над 28 дена) от началото му (I25.8)I22.0 Повторен инфаркт на миокарда на предната стена

Повторен инфаркт (остър)(на):

• преден (предната стена) БДУ

• предно-върхов

• предно-латерален

• предно-септаленI22.1 Повторен инфаркт на миокарда на долната стена

Повторен инфаркт (остър)(на):

• диафрагмалната стена

• долен (долната стена) БДУ

• долно-латерален

• долно-заден


I22.8 Повторен инфаркт на миокарда с друга уточнена локализация

Повторен инфаркт на миокарда (ос­тър):

• върхово-латерален

• базално-латерален

• висок латерален

• латерален (латералната стена) БДУ

• заден (истински)

• задно-базален

• задно-латерален

• задно-септален

• септален БДУ

R57.0 Кардиогенен шокКОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ


основни диагностични процедури
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА СЪРЦЕТО И ПЕРИКАРДА

**37.21 десностранна сърдечна катетеризация

сърдечна катетеризация БДУИзключва:

при левостранна катетеризация – 37.23

**37.22 левостранна сърдечна катетеризация

Изключва:

при десностранна катетеризация – 37.23

**37.23 комбинирана десно- и левостранна сърдечна катетеризация
АНГИОКАРДИОГРАФИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНТРАСТЕН МАТЕРИАЛ

Включва: артериална пункция и поставяне на артериален катетър за инжектиране на контрастно вещество

кимоангиокардиография

селективна ангиокардиография

кодирай също едновременна сърдечна катетеризация – 37.21-37.23Изключва:

ангиография на белодробни съдове – 88.43, 88.62

**88.51 ангиокардиография на празните вени

кавография на долна празна вена

флебография на празна вена (горна) (долна)

**88.52 ангиокардиография на структурите на дясното сърце

ангиокардиография на:

пулмонална клапа

дясно предсърдие

дясна камера (изливен тракт)

Изключва:

такава, съчетана с левосърдечна ангиокардиография – 88.54

**88.53 ангиокардиография на структурите на лявото сърце

ангиокардиография на:

аортна клапа

ляво предсърдия

лява камера (изливен тракт)

Изключва:

такава, съчетана с дясносърдечна ангиокардиография – 88.54

**88.54 съчетана ангиокардиография, дясно- и лявосърдечна

**88.55 коронарна артериография чрез единичен катетър

коронарна артериография по техниката на Sones

директна селективна коронарна артериография чрез единичен катетър

**88.56 коронарна артериография чрез два катетра

коронарна артериография чрез:

техника на Judkins

техника на Ricketts и Abrams

директна селективна коронарна артериография чрез два катетра

**88.57 друга и неуточнена коронарна артериография

коронарна артериография БДУ


ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

Включва: ехография

ултразвукова ангиография

ултрасонография

** 88.72 диагностичен ултразвук на сърце

ехокардиография (трансторакална и/или трансезофагеална)

интраваскуларен ултразвук на сърце
ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Изключва:

ЕКГ на плод - 75.32

**89.50 мониториране на сърдечния ритъм (на ЕКГ)

24-часово ЕКГ мониториране (тип Holter)


**89.52 електрокардиограма

ЕКГ БДУ


ЕКГ (с 12 и повече отвеждания)
ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ

** 89.61 мониториране на системно артериално налягане

** 89.62 мониториране на централно венозно налягане

** 89.68 мониториране на сърдечен минутен обем чрез друга техника (чрез термодилуционен индикатор)
**90.59 изследване на кръв

Включва минимум три от следните медико-диагностични изследвания:

Електролити

МВ фракция

Тропонин I - количествено изследване

Липидограма – LDL, HDL, фракции на холестерола и триглицериди
основни терапевтични процедури
ПРЕМАХВАНЕ НА ОБСТРУКЦИЯ НА КОРОНАРНА АРТЕРИЯ и инсерция на стент

*36.01 перкутанна транслуменна коронарна ангиопластика (PTCA) или коронарна атеректомия на един съд, без споменаване на тромболитичен агент

балонна ангиопластика на коронарна артерия

коронарна атеректомия

перкутанна коронарна ангиопластика БДУ

РТСА БДУ

кодирай също всяка инсерция на коронарен стент – 36.06Изключва:

перкутанна транслуменна коронарна ангиопластика (PTCA) или коронарна атеректомия на множество съдове, извършени в една операция – 36.05

*36.02 перкутанна транслуменна коронарна ангиопластика (PTCA) или коронарна атеректомия на един съд със споменаване на тромболитичен агент

балонна ангиопластика на коронарна артерия с инфузия на тромболитичен агент

коронарна атеректомия

кодирай също всяка инсерция на коронарен стент – 36.06Изключва:

PTCA или коронарна атеректомия на множество съдове, при една операция – 36.05

PTCA или коронарна атеректомия на един съд, без споменаване на тромболитичен агент – 36.01

*36.04 интракоронарна артериална тромболитична инфузия

тромбоцитен инхибитор, чрез директна коронарна артериална катетеризация, инфузия или инжекцияИзключва:

инфузия на тромбоцитен инхибитор 99.20

инфузия на тромболитичен агент 99.10

*36.05 перкутанна транслуменна коронарна ангиопластика (PTCA) или коронарна атеректомия на множество съдове в същата операция без или със споменаване на тромболитичния агент

балонна ангиопластика на множествени коронарни артерии

коронарна атеректомия

кодирай също всяка:

интракоронарна артериална тромболитична инфузия – 36.04

инсерция на коронарен артериален стентИзключва:

PTCA или коронарна атеректомия на един съд, без споменаване на тромболитичен агент – 36.01

със споменаване на тромболитичния агент – 36.02

*36.06 инсерция на коронарен артериален стент

стент трансплантат

кодирай също всяка:

коронарна артериална ангиопластика, с отваряне на гръдния кош – 36.03

перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика (РТСА) или коронарна атеректомия – 36.01, 36.02, 36.05

ИМПЛАНТАЦИЯ НА ПОДПОМАГАЩА СЪРЦЕТО СИСТЕМА

*37.61 имплантация на пулсиращ балон
ИНСЕРЦИЯ, РЕВИЗИЯ, СМЯНА И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПЕЙСМЕКЪРНИ ПРОВОДНИЦИ, ИНСЕРЦИЯ НА ВРЕМЕННА ПЕЙСМЕЙКЪРНА СИСТЕМА ИЛИ РЕВИЗИЯ НА ДЖОБА

*37.78 поставяне на временна трансвенозна пейсмейкърна система

Изключва:

интраоперативен сърдечен пейсмейкър - 39.64
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

*99.19 инжекция на антикоагуланти
*99.20 Инжекция или инфузия на тромбоцитен инхибитор

глюкопротеинов (GP) ІІВ/ІІІа инхибиторИзключва:

инфузия на хепарин – 99.19

инжекция или инфузия на тромболитично вещество – 99.10

*99.29 инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени четири основни диагностични процедури (**90.59, ** 89.52, **88.72 и една от посочените интервенционални - **37.22 или **88.56), и две основни терапевтични, като една от процедурите с коронарна интервенция е задължителна, от посочените в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост и след преценка от лекуващия екип се прилага временна кардиостимулация. При код *37.78 Поставяне на временна трансвенозна пейсмейкърна система, лечебното заведение се отчита с Направление за хоспитализация (бланка №7 МЗ-НЗОК) и фиш за импланти. Серийният номер на опаковката се записва във фиша за импланти в графата „фабричен номер”. Опаковката се съхранява в лечебното заведение и подлежи на контрол. Задължително се прави рентгенография или запис от катетеризационната процедура на пациента за верифициране позицията на електрода. Неразделна част от ИЗ на пациента става “Фиш за импланти” за временен кардиостимулатор, както и рентгенографията или дигитален запис (CD) от катетеризационната процедура.

Забележка: НЗОК заплаща не повече от четири стента в рамките на една календарна година, като стойността на стентовете е отделно от цената на пътеката.

Цената на контрастната материя е включена в цената на клиничната пътека.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум ІІІ ниво, съгласно медицински стандарт „Кардиология”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Кардиология”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.Задължителни звена/медицинска апаратура


1. Клиника/отделение по кардиология

2. Отделение за инвазивна кардиология, отговарящо на изискванията за помещения за работа с йонизиращи лъчения, с ангиографска (процедурна) зала с 24 -часов непрекъснат режим на работа (разположение)

3. КАИЛ/ОАИЛ

или


Отделение за интензивно кардиологично лечение

4. Клинична лаборатория, с възможност за изследване на коагулация

5. Образна диагностика

6. Отделение за неинвазивна диагностика – (ехокардиография (24-часово извършване на изследването), велоергометрия, холтер мониториране)

7. Микробиологична лаборатория*


Забележка*: Изискването за наличие на микробиологична лаборатория на територията на болницата се прилага от 1 януари 2014 г. До 31 декември 2013 г. болницата може да бъде обслужвана от микробиологична лаборатория на територията на населеното място.
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.Задължително звено/медицинска апаратура


1. Клиника/отделение по кардиохирургия – когато не е на територията на населеното място да има задължително достъп за 90 минути

2. КАТ/МРТ с осигурен 24-часов достъп, вкл. в условията на спешност

3. Лаборатория (отделение) по клинична патология

4. Отделение за физикална и рехабилитационна медицина


3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- в клиника/отделение по кардиология – не по-малко от шест лекари, от коита четирима със специалност по кардиология/ревмокардиология. По изключение се допуска част от лекарите, за които се изисква специалност по кардиология да са започнали специализацията си по кардиология.

- в клиника/отделение по инвазивна кардиология – не по-малко от двама кардиолози, притежаващи свидетелство за професиoнална квалификация с призната правоспособност по “Инвазивна кардиология”;

- в отделение за кардиологично интензивно лечение - задължително поддържане на 24 часова готовност за прием и лечение на пациенти – минимум шест лекари със специалност по кардиология/ревмокардиология. По изключение се допуска 50% от лекарите да са започнали специализацията си по кардиология;

- лекар/и със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар със специалност по образна диагностика;

- лекар със специалност по клинична лаборатория;

За извършване на ехокардиография на експертно ниво: лекар със специалност по кардиология/ревмокардиология, притежаващ сертификат за експертно ниво по ехокардиография

Изискванията на медицинския стандарт за притежаване на свидетелство за експертно ниво по ехокардиография влизат в сила от 1 януари 2013 г.


Забележка: Специалистите със сертификат по инвазивна кардиология да осигуряват 24-часов непрекъснат режим на работа (разположение) на ангиографската зала /катетеризационна лаборатория.
4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:

- за клиника/отделение по инвазивна кардиология – препоръчително време за провеждане на инвазивна диагностична процедура - 40 минути, а за интервенционална (инвазивна терапевтична) процедура – 80 минути.

- препоръчителен брой пациенти на ден за една ангиографска зала до 8, а за месец – до 200 пациента.

- с оглед на потенциалните възможности за възникване на усложнения трябва да се осигурят непрекъснати 24-часови връзки със сърдечна и/или съдова хирургия, с цел осъществяване на максимално ефективно и непрекъснато лечение на пациентите. При липса на такива звена в болницата, последната задължително осигурява предварително достъпа на пациентите си до такива звена на други лечебни заведения чрез договор, който поддържа актуален.

- звеното по инвазивна кардиология трябва да е осигурено с бърз и лесен достъп до структура по кардиохирургия (а когато тя не е разположена на територията на същото лечебно заведение - гарантиран по договор достъп на пациента до нея, задължително90 минути).

При невъзможност да осигури посочения достъп, лечебното заведение може да извършва дейности по инвазивна кардиология само по спешност.
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

А) ПЪРВИЧНА ПЕРКУТАННА ТРАНСЛУМЕННА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА (ПТКА)

 болни със сигурен или суспектен остър коронарен синдром (остър миокарден инфаркт) с персистираща ST сегмент елевация до 12-я час;

 болни със сигурен или суспектен остър коронарен синдром и новопоявил се ЛББ до 12-я час;

 кардиогенен шок с приложение на ИАБП до 36-я час от началото на миокардния инфаркт;

 пациенти със сигурен или суспектен остър коронарен синдром (остър миокарден инфаркт) с персистираща ST сегмент елевация до 12-я час и контраиндикации за тромболиза;

 пациенти със сигурен остър коронарен синдром с перситираща ST сегмент елевация, диагностициран между 3-я и 12-я час от началото на болката и възможност за транспорт до интервенционална лаборатория до 90 минути;

 индицирани за приложение на временна кардиостимулация са пациенти с брадикардия, водеща до хемодинамични нарушения, които се считат за преходни;

 индицирани за приложение на ИНХИБИТОРИ на GP ІІ b- ІІІ а ІІ са пациенти с остра коронарна тромбоза.


Б) НЕПЪРВИЧНА ПТКА

 пациенти с ОМИ с ST елевация след тромболиза с рекурентна миокардна исхемия (клинична картина и/или динамични промени в SТ сегмента) до 48-я час;

 пациенти с ОМИ с ST елевация с рекурентна миокардна исхемия (клинична картина и/или динамични промени в SТ сегмента) в рамките на болничния престой;

 пациенти с ОМИ с ST елевация след тромболиза и систолна ЛК дисфункция – ФИ под 40 %.


2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Биологичен материал за медико-диагностични изследвания се взема до 6-ия час от началото на хоспитализацията. ЕКГ се извършва до 10-тата минута от началото на хоспитализацията. Ехокардиография се извършва до 2-рия час от началото на хоспитализацията.

Контролни ЕКГ се извършват при необходимост по време на престоя (след коронарна интервенция, при рецидив на гръдна болка, хемодинамична нестабилност, ритъмни и проводни нарушения) и при изписването.
Медикаментозно лечение:

- Acidum acethylsalicylicum;

- обезболяване (опиати);

- кислородотерапия;

- нитропрепарати;

- бета блокери;

- антиагреганти (тробмоцитни антиагреганти, ІІв-ІІІа блокери);

- антикоагуланти (нефракциониран хепарин); нискомолекулярни хепарини;

- ACE инхибитори;

- калциеви антагонисти - при съответни индикации;

- статини – интензивна доза.
Лечение според клиничното протичане – към конвенционалната терапия:

А) Нискодебитна сърдечна недостатъчност: кислород, катехоламини интравенозно, мониториране на хемодинамиката с плаващ катетър тип Swan-Ganz (при показания), поставяне на интрааортна балонна помпа (при показания).

Б) Пълен AV блок – атропин, поставяне на временен венозен електрокардио-стимулатор, при персистиране на проводните нарушения след 25-я ден – преценка за постоянен електрокардиостимулатор.

В) Застойна сърдечна недостатъчност – кислород, диуретици, АСЕ инхибитори, венозен нитрат, апаратна вентилация (при показания).

Г) Предсърдно мъждене - възстановяване на синусов ритъм с медикаменти или електрокардиоверсия, нефракциониран хепарин.

Д) Камерни аритмии - антиритъмна терапия или електрическа регуларизация.

Е) Рекурентна постинтервенционална исхемия – нитрат (венозно или перорално), бета-блокер до постигане на бета-блокада, Са антагонист, нефракциониран хепарин, нискомолекулярен хепарин, преценка за повторна инвазивна диагностика и съответна реваскуларизация.

Стандартното лечение се продължава с антиагреганти, бета-блокери, АСЕ-инхибитори, статини, нитрати при показания, нефракциониран хепарин (до 48-я час, след това само при определени болни).  • Ж) Индицирани за приложение на временна кардиостимулация са пациенти с брадикардия под 40 удара и/или, водеща до хемодинамични нарушения, които се считат за преходни.

  • З) Индицирани за приложение на ИНХИБИТОРИ на GP ІІ b- ІІІ а ІІ са пациенти с остра коронарна тромбоза.


ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Съобразно клиничната картина, електрокардиограмата, лабораторните и инструментални изследвания (CK, CK-MB, ехокардиография, СКАГ).


4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

Болен с миокарден инфаркт се дехоспитализира при стабилно клинично състояние (липса на белези за миокардна исхемия в продължение на 24 часа) и когато в резултат на клинично наблюдение, проведените изследвания и/или проведеното интервенционално лечение е настъпило овладяване на основните патологични симптоми; при свалена превръзка, без кървене или други усложнения от пункционното място, налагащо болнично лечение.Забележка: Обективното състояние на пациента при изписването се отразява в приложения “Фиш за дехоспитализация”, който става неразделна част от История на заболяването.

Протоколът от извършеното ехокардиографско изследване се подписва от специалист по кардиология/ревмокардиология с квалификация в областта на ехокардиографията, притежаващ свидетелство за професионална квалификация по ехокардиография; остава неразделна част от ИЗ и подлежи на проверка от контролните органи на НЗОК.

Катетеризационният протокол от извършеното изследване се подписва от специалист по кардиология/ревмокардиология или вътрешни болести, притежаващ свидетелство за професиoнална квалификация с призната правоспособност по “Инвазивна кардиология; остава неразделна част от ИЗ и подлежи на проверка от контролните органи на НЗОК. Дигиталният носител на извършеното ангиографско изследване се съхранява в лечебното заведение и подлежи на контрол.
Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.


5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ФИШ за дехоспитализация

Дишане: чисто ВД друго (опиши)
Ритъм: синусов друг (опиши)
СЧ: /мин АН: /
Локален съдов/оперативен статус (при сърдечна катететеризация /РМ):

нормален друго (опиши)Дадена епикриза на пациента:
Дата на изписване:

Назначена дата за контролен преглед:

ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.
3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.
ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”;
Към ИЗ се прикрепят и следните документи, ставащи неразделна част от същата:
- ФОРМУЛЯР ЗА ПОСТАВЯНЕ НА КЛАПИ, ПРОТЕЗИ, СТЕНТОВЕ, КОХЛЕАРНИ ИМПЛАНТАНТИ, ПОСТОЯННИ КАРДИОСТИМУЛАТОРИ, СЕТ ЗА ВРЕМЕННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ.

ФОРМУЛЯР ЗА ПОСТАВЯНЕ НА КЛАПИ, ПРОТЕЗИ, СТЕНТОВЕ, КОХЛЕАРНИ ИМПЛАНТАНТИ, ПОСТОЯННИ КАРДИОСТИМУЛАТОРИ, СЕТ ЗА ВРЕМЕННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ, ЗАПЛАЩАНИ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК

(Копие от формуляра става неразделна част към ИЗ на пациента)

РЗОК No.здравен районПАЦИЕНТ

име, презиме и фамилия по лична карта

Aдрес: гр.(с) ……………………………………… ул………………………………No.

ж
1 несемеен

2 семеен

3 разведен

4 вдовец

1 българско

2 чуждо


3 специален статут

4 бежанец


.к. ……….бл……….вх……..тел……………………………

Възраст:  пол:   

години м/ж семейно положение гражданствоЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ:  договор с НЗОКрегистрационен номер на лечебното заведение
УИН на лекаря, извършил операцията

име на лечебното заведение



код специалност име и фамилия на лекаря, извършил операцията
Приет по клинична пътека No. 
Диагноза:

МКБ . .
дата на приемане:    ИЗ:  

ден месец година номер годинадата на операцията:    дата на изписване:   

ден месец година ден месец година


Вид на имплант

Код процедура

Място за прилагане на стикер с фабричния номер

Фирма доставчик

№ на фактурата за закупуване на имплантанта

Цена заплатена от НЗОК

Цена доплатена от пациента

Обща стойност на инплантанта

Обща стойност:

Забележки:

Стикерът с фабричния номер и датата на производство на импланта се залепва на определеното място във формуляра.

Оригиналният Формуляр се прилага към Спецификацията за клапи, протези, стентове, кохлеарни имплантанти и постоянни кардиостимулатори и се представя в РЗОК.

Копие от Формуляра става неразделна част от ИЗ на пациента и подлежи на контрол при провеждане на одит от страна на НЗОК.

Формулярът се подпечатва с печат на лечебното заведение, извършило оперативната интервенция.
дата на изписване:   

ден месец годинаПациент: Лекар:

(подпис) (извършил оперативната интервенция) (подпис и печат)
ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (настойника/Попечителя)

Острият инфаркт на миокарда е животозастрашаващо състояние. Дължи се на запушване на артериален кръвоносен съд на сърцето (коронарна артерия) от тромб (съсирек). Тромбът обикновено се натрупва върху “активирана” атеросклеротична плака. Когато кръвоснабдяването на част от сърцето се наруши, след запушения участък мускулът на сърцето умира и това е миокардният инфаркт. Колкото по-бързо се възстанови кръвоснабдяването, толкова по-малък е инфарктът и по-редки са усложненията му.

Целта на лечението е максимално бързо запушеният участък да стане проходим за кръвта. Най-добре е тази реканализация при остър миокарден инфаркт да бъде постигната в първите 12 часа от началото му (колкото по-рано, толкова по-добре) и когато в електрокардиограмата е налице СТ елевация. Това се постига в интензивно отделение с венозно приложени лекарства или с механично отпушване чрез интракоронарна процедура.

Балонната ангиопластика на запушената коронарна артерия е най-модерното и ефективно лечение на миокардния инфаркт и се извършва с цел възстановяване на нейната проходимост. Тя се осъществява в специализирани болници чрез пункция на артерия на крака (бедрената артерия) или на ръката (радиалната или брахиалната артерия), след което под рентгенов контрол чрез специален катетър в коронарния съд се въвежда по водач балонен катетър. Чрез раздуване на балона се разширява стеснението на коронарния съд. В определени случаи по време на процедурата може да се постави коронарна ендопротеза, наричана още "стент". Той представлява много тънка мрежичка от неръждаема стомана или друг твърд метал, която може да бъде покрита с различни медикаменти. Тази ендопротеза поддържа съда максимално отворен и може да предотврати настъпването на тежки усложнения, свързани с ангиопластиката.

Основното предимство на коронарната дилатация се състои в бързо отпушване на инфарктната артерия и в бързото възстановяване на пациента. Тя е успешна в около и над 90% от случаите.

По-нататъшното лечение включва лекарства, които намаляват слепването на тромбоцитите (антиагреганти), като приемът на клопидогрел е задължителен при поставен интракоронарен стент за минимум 1 месец след процедурата, и е препоръчителен за поне 6 месеца, заедно с аспирин, който се продължава за цял живот, антикоагуланти (лекарства, които намаляват съсирващите свойства на кръвта – хепарин) в първите дни, бета-блокери, лекарства, които понижават холестерола и др.

Независимо от добрия начален резултат от балонната коронарна ангиопластика, при средно около 30% от случаите е възможно да се развие стеснение в същия участък до 6-ия месец след процедурата - т.н. рестеноза. Тя може да бъде лекувана чрез нова балонна коронарна ангиопластика или по-рядко - чрез аорто-коронарна "байпас" операция.

Допълнителна информация за коронарната интервенция може да получите от лекуващия Ви екип.

Когато са изминали повече от 12 часа от началото на инфаркта, когато в електрокардиограмата липсва СТ елевация, или когато са налице противопоказания за фибринолитична терапия, лечението се провежда с венозни лекарства в интензивно отделение без да се прилага венозна фибринолиза.

Ако инфарктът е голям, той може да доведе до усложнения, които могат да застрашат живота на пациента – ритъмни и проводни нарушения, сърдечна надостатъчност, рецидив на миокардна исхемия и болки в гърдите, разкъсване на миокард или на поддържащия апарат на митралната клапа.

Лечението се извършва с активното съдействие на болния и спазване на всички инструкции, дадени от лекаря, сестрата и рехабилитатора. Престоят в болницата може да бъде удължен, когато се налагат допълнетелни диагностични процедури и лечебни мерки.

Ако след инфаркта болките в гърдите продължат, може да се наложи сърдечна катетеризация, чрез която да се прецени дали да се извърши разширяване на артерия на сърцето или болния да бъде опериран – да се постави бай-пас.След инфаркта трябва да се промени начина на живот (диетична храна, без тютюнопушене, подходящ двигателен режим, нормализиране на холестерола и кръвната захар) и непрекъснато да се приемат назначените лекарства, които намаляват вероятността от усложнения или друг инфаркт.


МОНИТОРИНГ И АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ДИАГНОСТИЧНО-ТЕРАПЕВТИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ

ДЕЙНОСТИ

ПРОЦЕДУРИ

ЛЕКАР

СЕСТРА

Непосредствена преданестезиологична визита

вземане на информирано съгласие

запознаване на пациента със същността на анестезията

 

снемане на анамнеза

насочен разпит на пациента за придружаващи и минали заболявания, данни за алергия

 

клиничен преглед

физикален статус на пациента - оглед, палпация, перкусия, аускултация, мензурация

измерване на сърдечна честота, артериално кръвно налягане, телесна температура, телесно тегло

преглед на документацията

епикризи, лабораторни изследвания, консултации

 

анестезиологична подготовка на пациента

назначаване на интравенозна терапия - водно-солеви разтвори и медикаменти

изписване на необходимите медикаменти поставяне на периферен венозен източник, изпълнение на назначената и.в. или перорална терапия

непосредствен клиничен преглед на пациента

физикален статус - оглед, палпация, перкусия, аускултация, назначаване на премедикация и седативи

измерване на сърдечна честота, артериално кръвно налягане, телесна температура, изпълнение при назначената премедикация и терапия

мониторинг, анестезия и седация

увод в анестезията

мониторинг на пациента - оглед, палпация, перкусия, аускултация, хемодинамичен мониторинг, назначаване на медикаменти за въвеждане в анестезия, водене на краткотрайна венозна анестезия, постоянна готовност за преминаване към обща ендотрахеална анестезия, както и за мероприятия по реанимацията на пациента поддръжка на проходими дихателни пътища - обдишване с маска, поставяне на въздуховод ендотрахеална интубация

мониториране на пациента, изпълнение на назначените медикаменти асистиране при извършването на необходимите манипулации

Поддържане на анестезията

хемодинамичен мониторинг на пациента, регистриране и мероприятия по корекцията, на настъпилите усложнения и отклонения, при нужда - реанимация в пъленобем

мониторинг на пациента, водене на анестезиологичен лист, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране на лекаря при различните мероприятия и манипулации

извеждане от анестезия

мероприятия по събуждането на пациента, уверяване в адекватността на рефлексите, съзнанието и мускулната сила на пациента при нужда - обезболяване и корекция на настъпилите отклонения в показателите, даване напътствия на пациента за ранния период след края на анестезията, повторен клиничен преглед с цел проверяване за състоянието на пациента и възможността да напусне болницата сам или с придружител

мониториране на жизнените показатели, асистиране при манипулациите по събуждането на пациента

реанимационно подсигуряване на диагностични и терапевтични процедури -КТ, ЯМР, рентгеноконтрастни изследвания

мониторинг на пациента - оглед, палпация, перкусия, аускултация, хемодинамичен мониторинг при нужда - реанимация в пълен обем

поставяне на периферен венозен път, изпълнение на назначените медикаменти, участие в реанимационните мероприятия

„Стойността на анестезиологичния труд е не по – малко от 10 на сто от цената на КП”


РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 51 „ОСТЪР коронарен синдром с персиситираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение”

ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.

Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.

При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.

І.

ІІ.

Ден за провеждане на процедури

1 ден

2 ден

3 ден
Изписване

Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
 ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА

ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

Каталог: upload -> KLINICHNI%20PUTEKI -> ZAboljavanija%20na%20sudrechno%20sudovata%20sistema
ZAboljavanija%20na%20sudrechno%20sudovata%20sistema -> Стенокардия I20. 0 Нестабилна стенокардия
ZAboljavanija%20na%20sudrechno%20sudovata%20sistema -> Кп №45 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №297 палиативни грижи при онкологично болни
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кодове на болести по мкб-10
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кодове на болести по мкб-10
ZAboljavanija%20na%20sudrechno%20sudovata%20sistema -> Кп №47. 1 Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден
ZAboljavanija%20na%20sudrechno%20sudovata%20sistema -> Кп №166 хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
ZAboljavanija%20na%20sudrechno%20sudovata%20sistema -> Кп №57 артериална хипертония при деца минимален болничен престой – 3 дни кодове на болести по мкб-10
ZAboljavanija%20na%20sudrechno%20sudovata%20sistema -> Кп №53 остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV функционален клас с механична вентилация
ZAboljavanija%20na%20sudrechno%20sudovata%20sistema -> Кп №52 остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV функционален клас без механична вентилация


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница