Кп №76 бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи на лечениеДата04.08.2018
Размер217.04 Kb.
КП № 76 бъбречно-каменна болест: УРОЛИТИАЗА – ендоскопски методи на лечение

Минимален болничен престой – 1 дeн


КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9КМ


НЕФРОТОМИЯ И НЕФРОСТОМИЯ

Изключва:

дренаж чрез:

анастомоза - 55.86

аспирация - 55.92

инцизия на бъбречно легенче - 55.11-55.12

*55.03 перкутанна нефростомия без фрагментация

нефростолитотомия, перкутанна (нефроскопична)

перкутанно отстраняване на бъбречни камъни (камък) чрез:

екстракция с форцепс (нефроскопично)

екстракция с мрежа (кошничка)

пиелостолитотомия, перкутанна (нефроскопична)Изключва:

перкутанно отстраняване чрез фрагментация - 55.04

повторно нефроскопично отстраняване в същия епизод - 55.92
*55.04 перкутанна нефростомия с фрагментация

перкутанна нефростомия с раздробяване на бъбречни камъни с ултразвукова енергия и екстракция (изсмукване) през ендоскоп

с поставяне на катетър надолу през уретер

с флуороскопски водачИзключва:

повторно фрагментиране през същия епизод - 59.95
*56.0 ТРАНСУРЕТРАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОБСТРУКЦИЯ ОТ УРЕТЕР ИЛИ БЪБРЕЧНО ЛЕГЕНЧЕ

отстраняване на:

кръвен съсирек от уретер или бъбречно легенче без инцизия

калкулус от уретер или бъбречно легенче без инцизия

чуждо тяло от уретер или бъбречно легенче без инцизия

Изключва:

такова с инцизия - 55.11-56.2

трансуретрално поставяне на уретрален стент за преминаване на камъни - 59.8

манипулация без отстраняване на обструкция – 59.8
*56.1 УРЕТЕРНА МЕАТОТОМИЯ
ОПЕРАЦИИ НА УРЕТЕР

*56.2 УРЕТЕРОТОМИЯ

инцизия на уретер за:

дренаж

оглед


отстраняване на камък

Изключва:

прерязване на уретеро-везикалния орифициум - 56.1

отстраняване на камък без инцизия - 56.0

трансуретрално поставяне на уретeрен стент за преминаване на камъни - 59.8

отвеждане на урина - 56.51-56.79
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА УРЕТЕР

*56.31 уретероскопия

*56.33 затворена ендоскопска биопсия на уретер

цистоуретероскопия с биопсия на уретер

трансуретрална биопсия на уретер

уретерна ендоскопия с биопсия през уретеротомия

уретероскопия с биопсия

Изключва:

перкутанна биопсия на уретер - 56.32
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ПИКОЧНАТА СИСТЕМА

Изключва:

неоперативно отстраняване на лечебно устройство - 97.61-97.69

*59.95 ултразвуково фрагментиране на уринарни камъни

раздробяване на уринарни камъниИзключва:

перкутанна нефростомия с фрагментация - 55.04

дезинтеграция с ударни вълни - 98.51
*59.8 УРЕТЕРНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ

дренаж на бъбрек чрез катетър

поставяне на уретерен стент

дилатация на уретеро-везикален орифициум

кодирай също всяка уретеротомия - 56.2


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24.

При злокачествени заболявания, налагащи ендоскопски процедури за преодоляване на обструкция на горните пикочни пътища, може да се извърши процедура с код *59.8 Уретерна катетеризация.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум ІІ-ро ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Урология”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Урология”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по урология

2. Операционен блок/зали

3. ОАРИЛ/КАИЛ

4. Образна диагностика

5. Клинична лаборатория*


*Забележка: В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по урология.
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.
Задължително звено /медицинска апаратура

1. Клинична микробиология

2. Отделение/лаборатория по клинична патология

3. Апаратура за КАТ или МРТ, с осигурено обслужване на болницата 24 часа в денонощието, включително и при спешни състояния


Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Урологични протези


НЗОК не заплаща посочения консуматив

Стентове тип “JJ”


НЗОК не заплаща посочения консуматив

Лазерни, електромагнитни и други сонди


НЗОК не заплаща посочения консуматив3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- минимален брой лекари – четирима, от които трима със специалност по урология;

- лекар със специалност по образна диагностика;

- лекар със специалност по клинична лаборатория;

- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение.
Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- минимален брой лекари – четирима, от които трима със специалност по урология;

- лекар със специалност по образна диагностика;

- лекар със специалност по клинична лаборатория;

- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар със специалност по детски болести.


Забележка:

При анамнеза от страна на пациента за алергия, се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

Не се изисква консултация с анестезиолог, в случай, че манипулацията се извършва с локална анестезия.
4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:

Образните изследвания могат да бъдат разчитани от лекар със специалност по урология и притежаващ сертификат от АЯР за работа с рентгенологична уредба за диагностични и лечебни цели, също и ехографските изследвания могат да бъдат интерпретирани от лекар със специалност урология, притежаващ допълнителна квалификация за ехография.


ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

1.1. СПЕШНИ:

Показание за хоспитализация на болни с уретерен конкремент или друга причина за обструкция с продължителна и неповлияваща се от консервативно лечение бъбречна колика и проява на някои от следните симптоми:

- силна болка и тежест в лумбалната област;

- гадене и/или повръщане;

- положително succussio renalis;

- данни от образни изследвания за застойни промени в горните пикочните пътища и/или наличието на конкремент.


1.2. ПЛАНОВИ:

Показание за хоспитализация на болни с персистиране на симптоматиката от уринната обструкция в горните пикочни пътища (ГПП), в резултат от уретерен конкремент и друга причина. Ендоскопско лечение се започва след консултация с уролог с минимум 5 годишен стаж след придобита специалност по урология.


2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Ендоскопските оперативни техники са съвременни и ефективни методи за лечение на конкременти в бъбрека и уретера. Показанията за избор на друг метод на лечение се определят след задължителна консултация от уролог. Урологът изготвя заключение с мотивирано становище (на базата на проведени преглед и изследвания, вкл. и резултатите от функционално нуклеарно-медицинско изследване на бъбреците) за случаите, когато има противопоказания за прилагане на ЕКЛТ.

Препоръчително е при ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва стерилен лидокаинов гел с хлорхексидин, а за овладяване и профилактика на кръвотечение и хематоми се препоръчва използването на хемостатична гъба.

Медикаментозното лечение в пред- и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.


ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

След провеждане на образни и клинико-лабораторни изследвания.


4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- липса на фебрилитет през последните 24 часа;

- липса на значими субективни оплаквания;

- осигурен уринен дренаж ( спонтанен или чрез стент).

След провеждане на ендоскопски операции, на пациента задължително се извършва ехография и/или обзорна рентгенография, резултатите, от които се записват в ИЗ и епикризата на пациента.
Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.


5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.
ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.
2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.
3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:

3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).

3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Хирургия”).

3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).


4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.
ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2, И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.
ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя /настойника/Попечителя)
Бъбречно-каменната болест е едно от най-широко разпространените заболявания, а бъбречната криза е най-честият и характерен симптом на това заболяване. Причините за образуването на камъните са разнообразни и включват климатичните условия, хигиенно-диетичният режим, наличието на инфекция на пикочните пътища. Особено голямо влияние оказва наличието на вродени или придобити пречки по хода на пикочните пътища, предизвикващи застой в бъбреците.

Клиничната картина на бъбречно-каменната болест е в зависимост от големината, размера и локализацията на конкремента. Съществено значение има и наличието или не на застой в пикочните пътища. Най-характерният симптом е болката в лумбалната област и по хода на уретера. Тя може да е с различна сила, от тъпа до много силна, режеща болка съпроводена с гадене и повръщане.

Бъбречно-каменната болест е сериозно заболяване, изискващо своевременно и адекватно лечение, с оглед избягване на усложненията. Диагностицирането и лечението на заболяването изисква задължителен преглед от специалист уролог и провеждането на множество изследвания за избор на най-ефективен метод на лечение.

Почти всички камъни могат да се лекуват чрез ендоскопски операции. Преимуществото им е малкият постоперативен период, бързото възстановяване на пациента и липсата на сериозни противопоказания за извършването им.Повече информация за вашето заболяване и лечението му ще получите от лекуващия Ви лекар.


МОНИТОРИНГ И АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ДИАГНОСТИЧНО-ТЕРАПЕВТИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ

ДЕЙНОСТИ

ПРОЦЕДУРИ

ЛЕКАР

СЕСТРА

Непосредствена преданестезиологична визита

вземане на информирано съгласие

запознаване на пациента със същността на анестезията

 

снемане на анамнеза

насочен разпит на пациента за придружаващи и минали заболявания, данни за алергия

 

клиничен преглед

физикален статус на пациента - оглед, палпация, перкусия, аускултация, мензурация

измерване на сърдечна честота, артериално кръвно налягане, телесна температура, телесно тегло

преглед на документацията

епикризи, лабораторни изследвания, консултации

 

анестезиологична подготовка на пациента

назначаване на интравенозна терапия - водно-солеви разтвори и медикаменти

изписване на необходимите медикаменти поставяне на периферен венозен източник, изпълнение на назначената и.в. или перорална терапия

непосредствен клиничен преглед на пациента

физикален статус - оглед, палпация, перкусия, аускултация, назначаване на премедикация и седативи

измерване на сърдечна честота, артериално кръвно налягане, телесна температура, изпълнение при назначената премедикация и терапия

мониторинг, анестезия и седация

увод в анестезията

мониторинг на пациента - оглед, палпация, перкусия, аускултация, хемодинамичен мониторинг, назначаване на медикаменти за въвеждане в анестезия, водене на краткотрайна венозна анестезия, постоянна готовност за преминаване към обща ендотрахеална анестезия, както и за мероприятия по реанимацията на пациента поддръжка на проходими дихателни пътища - обдишване с маска, поставяне на въздуховод ендотрахеална интубация

мониториране на пациента, изпълнение на назначените медикаменти асистиране при извършването на необходимите манипулации

Поддържане на анестезията

хемодинамичен мониторинг на пациента, регистриране и мероприятия по корекцията, на настъпилите усложнения и отклонения, при нужда - реанимация в пъленобем

мониторинг на пациента, водене на анестезиологичен лист, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране на лекаря при различните мероприятия и манипулации

извеждане от анестезия

мероприятия по събуждането на пациента, уверяване в адекватността на рефлексите, съзнанието и мускулната сила на пациента при нужда - обезболяване и корекция на настъпилите отклонения в показателите, даване напътствия на пациента за ранния период след края на анестезията, повторен клиничен преглед с цел проверяване за състоянието на пациента и възможността да напусне болницата сам или с придружител

мониториране на жизнените показатели, асистиране при манипулациите по събуждането на пациента

реанимационно подсигуряване на диагностични и терапевтични процедури -КТ, ЯМР, рентгеноконтрастни изследвания

мониторинг на пациента - оглед, палпация, перкусия, аускултация, хемодинамичен мониторинг при нужда - реанимация в пълен обем

поставяне на периферен венозен път, изпълнение на назначените медикаменти, участие в реанимационните мероприятия

„Стойността на анестезиологичния труд е не по – малко от 10 на сто от цената на КП”РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 76 бъбречно-каменна болест: УРОЛИТИАЗА – ендоскопски методи на лечение

ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.

Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.

При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.

І.

ІІ.

Ден за провеждане на процедури

1 ден

2 ден

3 ден
Изписване

Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
 ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

Каталог: upload -> KLINICHNI%20PUTEKI -> Zabolqvaniq%20na%20bubrecite -> Kamani%20v%20bubrecite-nefrolitiaza
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №289 Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години
KLINICHNI%20PUTEKI -> Актиномикоза Не включва: актиномицетома (В47. 1) А42. 2 Цервикофациална актиномикоза
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №258 високо-технологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №255 ортоволтно перкутанно лъчелечение и Мeтаболитна брахитерапия с високи активности
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №297 палиативни грижи при онкологично болни
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кодове на болести по мкб-10
Zabolqvaniq%20na%20bubrecite -> Кп №83 ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
Zabolqvaniq%20na%20bubrecite -> Придобита хемолитична анемия D59. 3 Хемолитично-уремичен синдром
Kamani%20v%20bubrecite-nefrolitiaza -> Кп №75 бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница