Кп №85 оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложностДата04.08.2018
Размер169.5 Kb.
#77827
КП № 85 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА БЪБРЕКА И УРЕТЕРА С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

Минимален болничен престой – 7 дни


КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9КМ


НЕФРОТОМИЯ И НЕФРОСТОМИЯ

Изключва:

дренаж чрез:

анастомоза - 55.86

аспирация - 55.92

инцизия на бъбречно легенче - 55.11-55.12

*55.01 нефротомия

евакуация на бъбречна киста

оглед на бъбрек

нефролитотомия*55.02 нефростомия
ПИЕЛОТОМИЯ И ПИЕЛОСТОМИЯ

Изключва:

дренаж чрез анастомоза - 55.86

перкутанна пиелостолитотомия - 55.03

отстраняване на камъни без инцизия - 56.0

*55.11 пиелотомия

оглед на бъбречно легенче

пиелолитотомия

*55.12 пиелостомия

поставяне на отводна дренажна тръба в бъбречното легенче


ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА БЪБРЕК

*55.31 марсупиализация на бъбречна лезия

*55.39 друга локална деструкция или ексцизия на бъбречна лезия или тъкан

облитерация на дивертикул на калициИзключва:

биопсия на бъбрек - 55.23-55.24

частична нефректомия (резекция на бъбрек) - 55.4

перкутанна аспирация от бъбрек - 55.92

клиновидна резекция на бъбрек - 55.4
*55.4 ЧАСТИЧНА НЕФРЕКТОМИЯ

калицектомия

клиновидна резекция на бъбрек

кодирай също всяка едновременна резекция на уретер - 56.40-56.42


пълна НЕФРЕКТОМИЯ

кодирай също всяка едновременна резекция на:

сегмент на пикочния мехур - 57.6

лимфни възли - 40.3, 40.52-40.59*55.51 нефроуретеректомия

нефроуретеректомия с маншет на пикочния мехур

тотална нефректомия (едностранна)

Изключва:

отстраняване на трасплантиран бъбрек - 55.53

*55.52 нефректомия на останал бъбрек

отстраняване на единствения бъбрекИзключва:

отстраняване на трасплантиран бъбрек - 55.53

*55.53 отстраняване на трансплантиран или отхвърлен бъбрек

*55.54 двустранна нефректомия

Изключва:

пълна нефректомия БДУ - 55.51

*55.7 НЕФРОПЕКСИЯ

фиксиране или окачване на подвижен (плаващ) бъбрек


ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪБРЕК

*55.81 шев на разкъсване на бъбрек

*55.84 премахване на торзио на бъбрек на педикул

*55.85 симфизиотомия на подковообразен бъбрек

*55.86 анастомоза на бъбрек

нефро-пиело-уретеростомия

пиело-уретеро-везикална анастомоза

уретеро-каликсна анастомозаИзключва:

нефро-цистанастомоза БДУ - 56.73

*55.87 корекция на свързването на легенче - уретер

уретеро-везикална анастомоза*55.89 друго възстановяване на бъбрек
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА БЪБРЕК

Изключва:

освобождаване на периренални сраствания - 59.02

*55.91 декапсулация на бъбрек

ектомия на капсулата

декортикация

*55.97 имплантация или смяна на механичен бъбрек

*55.98 отстраняване на механичен бъбрек

*55.99 друга операция на бъбрек

Изключва:

отстраняване на пиелостомна или нефростомна тръба - 97.61

*56.2 УРЕТЕРОТОМИЯ

инцизия на уретер за:

дренаж

оглед


отстраняване на камък

Изключва:

прерязване на уретеро-везикалния орифициум - 56.1

отстраняване на камък без инцизия - 56.0

трансуретрално поставяне на уретeрен стент за преминаване на камъни - 59.8

отвеждане на урина - 56.51-56.79
УРЕТЕРЕКТОМИЯ

Изключва:

фистулектомия - 56.84

нефроуретеректомия - 55.51-55.54

*56.40 уретеректомия, неуточнена

*56.41 частична уретеректомия

ексцизия на лезии на уретер

скъсяване на уретер с реимплантация

Изключва:

биопсия на уретер - 56.32-56.34

*56.42 тотална уретеректомия
КОЖНА УРЕТЕРО-ИЛЕОСТОМИЯ

*56.52 ревизия на кожна уретеро-илеостомия
ДРУГА ВЪНШНА УРЕТЕРНА ДИВЕРЗИЯ

*56.62 ревизия на друга кожна уретеростомия

ревизия на уретеростомна стомаИзключва:

неоперативно отстраняване на уретеростомна тръба - 97.62
ДРУГА АНАСТОМОЗА ИЛИ БАЙПАС НА УРЕТЕР

Изключва:

уретеропиелостомия – 55.86

*56.72 ревизия на уретеро-интестинална анастомоза

Изключва:

ревизия на външна уретерна илеостома - 56.52

* 56.73 нефро-цистанастомоза, неуточнена

* 56.74 уретеронеоцистостомия

смяна на уретер с мехурно ламбо

уретеро-везикална анастомоза

* 56.75 трансуретеро-уретеростомия

Изключва:

уретеро-уретеростомия с частична резекция - 56.41

* 56.79 друга анастомоза или байпас на уретер
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УРЕТЕР

*56.82 шев на разкъсване на уретер

*56.83 затваряне на уретеростомия

*56.84 затваряне на друга фистула на уретер

*56.85 уретеропексия

*56.86 отстраняване на лигатура от уретер

*56.89 друго възстановяване на уретер

трансплантат на уретер

смяна на уретер с илеален сегмент, имплантиран в пикочния мехур

Уретеропликация


ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА УРЕТЕР

*56.95 лигатура на уретер
ДИСЕКЦИИ НА РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНА ТЪКАН

*59.02 друго освобождаване на периренални или периуретерни адхезии

Изключва:

такава при лапароскопия – 59.03

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24.
Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум ІІ-ро ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Урология”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Урология”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по урология

2. Операционен блок/зали

3. ОАРИЛ/КАИЛ

4. Образна диагностика

5. Клинична лаборатория*


*Забележка: В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по урология.
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.
Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клинична микробиология

2. Отделение/лаборатория по клинична патология

3. Апаратура за КАТ или МРТ, с осигурено обслужване на болницата 24 часа в денонощието, включително и при спешни състояния


Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение

Стентове тип “JJ”


НЗОК не заплаща посочения консуматив

Урологични протези


НЗОК не заплаща посочения консуматив

Степели (клипсери)


НЗОК не заплаща посочения консуматив

Хемостатични средства – рекомбинантен фактор на съсирване и/или хемостатична пудра


НЗОК не заплаща посочения консуматив


3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- минимален брой лекари – четирима, от които трима със специалност по урология;

- лекар със специалност по образна диагностика;

- лекар със специалност по клинична лаборатория;

- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение.
Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- минимален брой лекари – четирима, от които трима със специалност по урология;

- лекар със специалност по образна диагностика;

- лекар със специалност по клинична лаборатория;

- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар със специалност по детски болести.


ЗАБЕЛЕЖКА:

При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се консултира от Онкологичен комитет, осигурен от лечебното заведение чрез договор.

При анамнеза от страна на пациента за алергия, се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

1.1. СПЕШНИ:

На спешна хоспитализация и оперативно лечение подлежат случаите с проява на някои от следните симптоми:

- изразен фебрилен и/или анемичен синдром;

- изразен септичен и интоксикационен синдром;

- данни от образни изследвания за изразени застойни промени в горните пикочни пътища;

- лабораторни данни за изразена азотна задръжка.


1.2. ПЛАНОВИ:

На планов прием и лечение подлежат болни с диагностицирано онкологично заболяване на бъбрека и/или уретера, независимо от клиничните прояви и стадии, както и при други заболявания с проява на някои от следните симптоми:

- болка в областта на бъбреците и/или над симфизата, дизурични оплаквания, прояви на фебрилно-интоксикационен, консумативен, септичен и анемичен синдром;

- левкоцитурия и/или бактериурия;

- промени в кръвната картина с данни за възпалителен процес;

- влошаване на бъбречната функция;

- евентуално положителна хемокултура;

- данни от образни изследвания за изразени застойни промени в горните пикочни пътища.


2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

При подготовка на болния в лечебното заведение:

1. Вземане на биологичен материал за изследвания се извършва в първите 24 часа от хоспитализацията на пациента.

2. Образни изследвания се извършват до 48 часа от началото на хоспитализацията на пациента.Забележка: Контролни клинико-лабораторни и/или образни изследвания се извършват до края на болничния престой на пациента.
След поставена диагноза и определени индикации за оперативно лечение, при липса на противопоказания от страна на общия статус и извършена предоперативна подготовка, се извършва съответната оперативна процедура.

Препоръчително е при ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва стерилен лидокаинов гел с хлорхексидин, а за овладяване и профилактика на кръвотечение и хематоми се препоръчва използването на хемостатична гъба.

Медикаментозното лечение в пред- и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Постоперативно при неонкологичните заболявания. При онкологичните случаи след задължително хистологично изследване и патоморфологична диагноза, с определяне на степен на малигненост (стадий на тумора по TNM-класификация).


4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

Дехоспитализацията при пациентите, при които е извършена голяма оперативна процедура върху бъбрек и/или уретер, се извършва при следните условия:

- липса на фебрилитет през последните 24 часа;

- осигурен уринен дренаж на горните пикочни пътища;

- липса на значими субективни оплаквания;

- възстановена перисталтика и дефекация;

- липса на патологични процеси в областта на оперативната рана.
Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.


5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.
ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.
2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.
3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:

3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).

3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол. (съобразно Медицински стандарт “Хирургия”).

3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).


4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.
ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.
ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя /настойника/Попечителя)
Най-честите заболявания, при които се налага извършването на много големи и големи оперативни процедури на бъбрека и уретера, са туморните заболявания и усложненията на бъбречно-каменната болест.

Туморите на бъбрека и пикочопроводите са най-често обемзаемащи новообразувания с онкологична характеристика, произхождащи от тъканта на бъбрека или лигавицата на бъбречното легенче и пикочопровода. Най-често срещаното първоначално оплакване е безболковата хематурия, т.е. наличието на кръв и/или съсиреци в урината, болка в съответната поясна област и опипваща се туморна формация. При такива оплаквания, след като сте се обърнали към Вашия личен лекар, той ще Ви насочи към специалист уролог.

Урологът ще извърши необходимите изследвания :

- ехография;

- венозна урография;

- компютърна томография (скенер); при необходимост магнитна резонансна томография;

- уретроцистоскопия.

След първоначалното уточняване на Вашето състояние специалистът уролог ще ви предложи съответния най-подходящ метод за хирургично лечение. Туморите на бъбрека и уретера са урологично заболяване, чието лечение е хирургично.

Решението за обема на операцията, която ще Ви бъде извършена, се взема след задълбочена клинична преценка и обсъждане със съответните специалисти. То е резултат от общото Ви състояние към дадения момент, стадия на Вашето заболяване, наличието на евентуални придружаващи заболявания, усложнения и т. н.


Какво представляват оперативните методи?

Максимално подробна информация ще получите от лекуващия Ви лекар.

Оперативното лечение се състои в отстраняване на заболелия орган. Оперативните достъпи биват два вида:

- лумботомия – представлява кос разрез в съответната поясна област по хода на 12-то ребро, който продължава косо към корема. В голям процент от случаите 12-то ребро се отстранява за получаване на по-добър достъп до бъбрека и тумора. В следоперативния период ще Ви бъде оставен дренаж, който се сваля по преценка на лекуващия лекар.

- горна напречна лапаротомия – представлява отваряне на корема с напречен разрез в горната му половина, който приблизително следва хода на ребрената дъга. Този достъп позволява ранно и бързо достигане до съдовете на бъбрека, добър контрол върху тях и оперативно поведение, отговарящо на принципите на онкологичната хирургия.

В следоперативния период ще Ви бъдат поставени два дренажа, съответно в корема и на мястото на отстранения бъбрек, уретрален катетър и назогастрална сонда, които ще бъдат свалени в подходящи срокове.

Операциите, който се прилагат при усложнения на бъбречнокаменната болест имат за цел да се съхрани в максимален възможен обем функцията на бъбрека и да се предотврати развитието на по-нататъшни усложнения. Предлаганият ви оперативен метод се извършва най-често с кос страничен разрез. Възможно е в хода на операцията да бъде премахната част от реброто с оглед благоприятния изход на операцията. Това няма да доведе до бъдещи последствия за вашето здраве.

В следоперативния период е възможно да бъдете преведени в интензивно отделение за няколко дни, по преценка на вашият анестезиолог. Възможно е по време на операцията да бъдат фиксирани различни видове дренажни тръби и/или уретерални протези, които ще бъдат свалени в съответния необходим срок.

Подробности ще получите от лекуващия ви лекар или от ръководителя на вашия хирургичен екип.
Везико-уретералния рефлукс (ВУР), както и в частност мегауретерите, са вродено заболяване на пикочо-половата система, изразяващо се в нарушаване на механизма, който не позволява връщането на събраната в пикочния мехур урина обратно през пикочопроводите към бъбрека. Връщането на урината към бъбрека е предпоставка за прогресивно увреждане на бъбречната функция, чести уроинфекции (възпаления на бъбрека).

В случаите, когато ВУР не се дължи на препятствия по хода на долните пикочни пътища, както и при мегауретерите, лечението е строго оперативно в условията на обща упойка. То се състои във възстановяване чрез различни оперативни техники на начина на свързване на пикочопроводите с пикочния мехур, който не позволява рефлукс на урината. В част от случаите при тези заболявания, когато уретерите са прекалено разширени, без запазен тонус, може да се наложи временното им извеждане на кожата на корема. След период от време, необходим за възстановяване на нормалния тонус на уретерите, с оперативна намеса на втори етап, възстановените уретери се свързват отново с пикочния мехур. . В следоперативния период е възможно да се наложи поставянето на уретрален катетър или фиксирането на пелота на болния. Оперативната техника налага оставането на дренажи, които ще бъдат свалени в съответния срок.
АНЕСТЕЗИЯ ЗА ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

ДЕЙНОСТИ

ПРОЦЕДУРИ

ЛЕКАР

СЕСТРА

Преданестезиологична
визита


вземане на информирано съгласие

запознаване на пациента със същността на анестезията

 

снемане на анамнеза
 

клиничен преглед

физикален статус на пациента - оглед, палпация, аускултация, перкусия, мензурация

измерване на сърдечна честота артериално кръвно налягане, телесна температура, телено тегло

преглед на документацията 

назначаване на допълнителни изследвания

образни изследвания, лабораторни изследвания, допълнителни консултации с други специалисти, специализирани изследвания, при нужда - вземане на артериална кръв за изследване на КГА

съпровождане на пациента до специализирани лаборатории, вземане на венозна кръв за лабораторно изследвания

анестезиологична подготовка на пациента

назначаване на перорална терапия, противоалергична подготовка, подготовка на пациенти с придружаващи заболявания, назначаване на интравенозна терапия - водно-солеви разтвори и медикаменти, извършване на трансфузия на кръв и биопродукти, назначаване на премедикация за вечерта преди манипулацията

изписване на необходимите медикаменти, поставяне на периферен венозен източник, изпълнение на назначената и.в. или перорална терапия, даване на напътствия на пациента относно подготовката за оперативната интервенция - предоперативно почистване на зоната, подлежаща на манипулиране

Анестезия

непосредствена преданестезиологична визита

непосредствен клиничен преглед на пациента - оглед, палпация, перкусия, аускултация, назначаване на премедикация

измерване на сърдечна честота артериално кръвно налягане, телесна температура, изпълнение на назначената премедикация и терапия

Обща анестезия

увод в анестезията

мониторинг на пациента - хемодинамичен мониторинг, кръвозагуба, диуреза,назначаване на медикаменти за въвеждане в анестезия,поддръжка на проходими дихателни пътища - обдишване с маска, поставяне на въздухово ендотрахеална интубация, индивидуален подход при трудна интубация. В зависимост от вида оперативна интервенция, тежестта и продължителността:необходимост от други видове поддръжка на дихателните пътища - назотрахеална интубация, поставяне на ларингеална маска, водене на краткотрайна венозна анестезия, поставяне на НГС, ЦВК, УК, артериална линия

мониториране на пациента, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране на извършването на необходимите манипулации

поддържане анестезията

мониториране на пациента - хемодинамичен мониторинг, кръвозагуба, диуреза
регистриране и мероприятия по корекцията на настъпилите усложнения и отклонения, извършване на кръвопреливане и преливанена биопродукти
мониторинг на топлинната хомеостаза и нейното поддържане, при нужда - реанимация в пълен обем

мониторинг на пациента, водене на анестезиологичен лист, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране на лекаря при различните мероприятия и манипулации

извеждане от анестезия

мероприятия по събуждането на пациента, уверяване в адекватността на рефлексите, съзнанието и мускулната сила на пациента, екстубация по протокол, мониториране на жизнените показатели непосредствено след екстубацията, при нужда - обезболяване и корекция на настъпилите отклонения в показателите, подготовка на болния за извеждане от операционната зала, съпровождане на пациента до интензивния сектор

мониториране на жизнените показатели, асистиране при манипулациите по събуждането на пациента и екстубацията, подготовка на болния за извеждане - сваляне на мониторинга, съпровождане на пациента до интензивния сектор

Локорегионална
анестезия


спинална анестезия

мониторинг на пациента - хемодинамичен, диуреза кръвозагуба, позициониране на пациента, преценка на необходимите медикаменти, количеството и дозата в зависимост от исканата височина на спиналния блок, извършване на спиналната пункция, верифициране на настъпилия спинален блок, мониториране на пациента,
назначаване на допълнителни медикаменти, при нужда хемотрансфузия и трансфузия на биопродукти

мониториране на пациента, позициониране, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране на извършването на необходимите манипулации

перидурална анестезия

монторинг на пациента - хемодинамика, диуреза, кръвозагуба, позициониране на пациента, преценка на необходимите консумативи - височина на пункцията, размер и дълбочина на поставяне на перидуралния катетър, медикаменти, количеството и дозата в зависимост от исканата височина на блока, извършване на пункция и поставяне на перидуралния катетър, верифициране на настъпилия блок, мониториране на пациента, назначаване на допълнителни медикаменти, при нужда - хемотрансфузия и преливане на биопродукти

мониториране на пациента, позициониране, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране на извършването на необходимите манипулации, работа с перидуралния катетър

периферни нервни блокове

хемодинамичен мониторинг и мониторинг на диуреза и кръвозагуба, позициониране на пациента, преценка на необходимите консумативи, медикаменти, количеството и дозата в зависимост от искания блок,
извършване на пункция, под контрола на невростимулатор или ехографски, верифициране на настъпилия блок, назначаване на допълнителни медикаменти, при нужда - хемотрансфузия и трансфузия на биопродукти

мониториране на пациента, позициониране, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране на извършването на необходимите манипулации

Ранна следанестезиологична
визитация и мониториране
на пациента


клиничен преглед

мониторинг на пациента, проверка за настъпили усложнения от анестезията, вземане на мерки за тяхното овладяване и преодоляване, назначаване на съответната терапия

наблюдение на пациента, извършване на назначените медикаменти

следоперативно обезболяване

инравенозно или перорално назначаване наопиоидни аналгетици,поставяне на перидурален катетърза следоперативно обезболяване

извършване на назначените медикаменти, наблюдение на болния след извършването им с оглед настъпването на странични явления

Последваща следанестезиологична

консултация

контрол на развитието на
заболяването,
настъпилите усложнения

мониторинг на пациента, проверка за настъпили усложнения от анестезията, вземане на мерки за тяхното овладяване и преодоляване, назначаване на съответната терапия, при необходимост – консултация със специалисти, екипна работа с лекуващия хирург

извършване на назначените медикаменти, наблюдение на болния след извършването им с оглед настъпването на странични явления

„Стойността на анестезиологичния труд е не по – малко от 10 на сто от цената на КП”

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 85 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА БЪБРЕКА И УРЕТЕРА С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.

Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.

При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.

І.

ІІ.

Ден за провеждане на процедури

1 ден

2 ден

3 ден
Изписване

Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
 ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

Каталог: upload -> KLINICHNI%20PUTEKI -> Urologi4ni%20zabolqvaniq
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №51 остър коронарен синдром с персиситираща елевация на st сегмент с интервенционално лечение
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №45 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
KLINICHNI%20PUTEKI -> Вроден сифилис А50. 3 Късно вродено сифилитично увреждане на очите
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №289 Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години
KLINICHNI%20PUTEKI -> Актиномикоза Не включва: актиномицетома (В47. 1) А42. 2 Цервикофациална актиномикоза
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №258 високо-технологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №255 ортоволтно перкутанно лъчелечение и Мeтаболитна брахитерапия с високи активности
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №297 палиативни грижи при онкологично болни
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кодове на болести по мкб-10
Urologi4ni%20zabolqvaniq -> Операции на семенните мехурчета 60. 71 перкутанна аспирация на семенните мехурчета


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница