Кп №98 бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични, при заболявания на бронхо-белодробната системаДата06.02.2018
Размер297.74 Kb.
КП № 98 бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични, при заболявания на бронхо-белодробната система

Минимален болничен престой – до 24 часа

Минимален болничен престой при лица под 18 години – 2 дни
КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ - 9 КМосновни интервенционални процедури
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА БЯЛ ДРОБ И БРОНХ

***33.21 бронхоскопия през артифициална стома

Изключва:

Та//кава при биопсия - 33.24, 33.27

***33.22 фиброоптична бронхоскопия (ФБС)

Изключва:

такава при биопсия - 33.24, 33.27

***33.23 друга бронхоскопия (РБС)

Изключва:

за аспирация - 96.05

за биопсия - 33.24, 33.27

***33.24 затворена (ендоскопска) биопсия на бронх

бронхоскопия (фиброоптична) (ригидна) с:

биопсия тип “четка” на бял дроб

обърсване или промивка за взимане на проба

ексцизия (“отхапваща”) биопсия

диагностичен бронхоалвеоларен лаваж (БАЛ)

трансбронхиална пункционна биопсия (ТБПБ)

***33.26 затворена (транскутанна) (иглена) биопсия на бял дроб

Изключва:

ендоскопска биопсия - 33.27

***33.27 затворена ендоскопска биопсия на бял дроб

фиброоптична (гъвкава) бронхоскопия с флуороскопично водене на биопсия

трансбронхиална белодробна биопсия (ТББ)

Изключва:

биопсия с четка на бял дроб - 33.24

перкутанна биопсия на бял дроб - 33.26
диагностични процедури на гръдна стена, плеврата, медиастинума и диафрагмата

***34.24 плеврална биопсия

основни диагностични процедури
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЛАРИНКС И ТРАХЕЯ

**31.44 затворена (ендоскопска) биопсия на трахея
Мекотъканно рентгеново изследване на гръден кош

Изключва:

ангиокардиография - 88.50-88.58

ангиография - 88.40-88.68

**87.49 Друго рентгеново изследвАне на гръден кош

рентгеново изследване на: бронхи, бял дроб, трахея, медиастинум, диафрагма, сърце


ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

Включва: ехография

Изключва:

терапевтичен ултразвук - 00.01 – 00.09

**88.73 диагностичен ултразвук на други гръдни локализации

ултрасонография на бял дроб


Други анатомични и физиологични измервания и манипулации

**89.37 спирометрия
Циркулаторно мониториране

** 89.65 Измерване на артериални кръвни газове (КГА)
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА

**90.43 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ТРАХЕЯ, БРОНХ, ПЛЕВРА, БЯЛ ДРОБ, ДРУГА ГРЪДНА ПРОБА И ХРАЧКА – култура и чувствителност
**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

Включва задължително извършване на целия комплекс от медико-диагностични изследвания:

Хематологични изследвания – СУЕ, хемоглобин, хематокрит, еритроцити, левкоцити, ДКК;основни терапевтични процедури
*31.5 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА ТРАХЕЯ

Изключва:

биопсия на трахея - 31.44-31.45

ларинготрахеална фистулектомия – 31.62

трахеозеофагеална фистулектомия - 31.73
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЛАРИНКС И ТРАХЕЯ

*31.93 смяна на ларингеален или трахеален стент

*31.94 инжектиране на локално действащо лечебно средство в трахеята

*31.95 трахеоезофагеална фистулизация

*31.99 други операции на трахеята

поставяне на протеза или стентИзключва:

изваждане на:

вътрелуменно чуждо тяло без инцизия от трахеята – 98.15

трахеостомна канюла – 97.37

смяна на траехостомна канюла – 97.23

тоалет на трахеостома – 96.55


ексцизия на бял дроб и бронх

*32.01 ендоскопска ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на бронх

електрокоагулация

криотерапия

лазер
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНа ОПЕРАЦИя НА БЯЛ ДРОБ И БРОНХ*33.42 затваряне на бронхиална фистула

затваряне на бронхостомия

фистулектомия:

Бронхокожна, бронхоезофагеална, бронховисцералнаИзключва:

затваряне на фистула:

бронхомедиастинална - 34.73

бронхоплеврална - 34.73

бронхоплевромедиастинална - 34.73
дРУГИ ОПЕРАЦИИ НА БЯЛ ДРОБ И БРОНХ

*33.91 бронхиална дилатация

*33.99 други операции на бронх

цялостен белодробен лаваж `Изключва:

друга продължителна механична вентилация - 96.70-96.72

респираторна терапия - 93.90-93.99
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРЪДНА СТЕНА

*34.73 затваряне на друга фистула на торакс

затваряне на фистули: бронхоплеврална


друга неоперативна промивка и почистване

*96.56 друга промивка на бронх и трахея

аспирация и насочен (нецялостен) лаважИзключва:

Диагностичен бронхоалвеоларен лаваж (BAL) – 33.24

Цялостен белодробен лаваж- 33.99

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИНТРАЛУМЕННО ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ДРУГИ МЕСТА БЕЗ ИНЦИЗИЯ

Изключва:

отстраняване на лечебно устройство - 97.31-97.49, 97.61-97.89

*98.15 отстраняване на вътрелуменно чуждо тяло от трахея и бронх без инцизия
иНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГо ЛЕЧЕБНо вещество

*99.21 Инжекция на антибиотик

*99.22 Инжекция на други антиинфекциозни медикаменти

*99.23 Инжекция на стероид

*99.29 инжекция или инфузия на друго лечебно вещество

Включва:

Въведено ендоскопски в трахея и бронхи лекарствено средство (секретолитик, антибиотик, физиологичен серум, кръвоспиращи средства)
Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени една основна интервенционална процедура, три основни диагностични процедури (една от които задължително е **90.43) и една основна терапевтична процедура, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

Ако е приложена и изпълнена интервенционалната процедура ***33.26, задължително е две от трите основни диагностични процедури да бъдат **90.43 и **87.49 или **88.73.
Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум II ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия”, III ниво съгласно медицински стандарт Педиатрия”, минимум ІІ ниво съгласно медицински стандарт „Гръдна хирургия”, III ниво съгласно медицински стандарт Вътрешни болести”, или в Клиника/отделение по детска пневмология и фтизиатрия III ниво на компетентност”. Изискванията за наличие на задължителните звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочените медицински стандарти.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.Задължително звено/медицинска апаратура


1. Клиника/отделение по пневмология и/или фтизиатрия

Клиника/отделение по педиатрия

или

Клиника/отделение по детска пневмология и фтизиатрияили

Клиника/отделение по гръдна хирургия

или

Клиника/отделение по вътрешни болести2. Бронхологично отделение/кабинет

3. Легла за интензивно лечение в отделение /клиникка

4. Клинична лаборатория с възможност за КГА

5.Структура по образна диагностика,за стандартни и контрастни рентгенови изследвания, ехография, изсл.на кръвоносни съдове

6. Микробиологична лаборатория*

7. Лаборатория за ФИД (спирометрия)


*Забележка: Изискванията за наличие на микробиологична лаборатория на територията на болницата се прилагат от 01.01.2014г. До 31.12.2013г. болницата може да бъде обслужвана от микробиологична лаборатория на територията на населеното място.
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.Задължително звено/медицинска апаратура


1. Отделение/лаборатория по клинична патология

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- в клиника/отделение по пневмология и фтизиатрия ІІ ниво на компетентност - двама лекари, от които един със специалност по пневмология и фтизиатрия и със сертификат за бронхоскопия

или

лекар със специалност гръдна хирургияили

в клиника/отделение III ниво по вътрешни болести - шестима лекари, от които двама със специалност по пневмология и фтизиатрия, от които един със сертификат за бронхоскопия;

- лекар със специалност по клинична лаборатория;

- лекар със специалност по образна диагностика.


Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- лекар със специалност пневмология и фтизиатрия

или

лекар със специалност гръдна хирургияили

в клиника/отделение по педиатрия ІІІ ниво на компетентност - шестима лекари, от които четирима със специалност по педиатрия

или

в детска клиника по пневмология и фтизиатрия ІІІ ниво - лекари със специалност по детска пневмология и фтизиатрия – четирима;- лекар със специалност по клинична лаборатория;

- лекар със специалност по образна диагностика;

- лекар със специалност анестезиология и интензивно лечение.
4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Лекарят със специалност Пневмология и фтизиатрия или Гръдна хирургия следва да притежава удостоверение от Медицински Университет за завършен основен курс по “Бронхология” и извършващ рутинно минимум 100 бронхоскопии годишно, документирани с работен журнал и описателни фишове.


ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

1.1. СПЕШНИ:

 • кървене от долни дихателни пътища (ДДП) – повече от 100 мл за 24 ч.;

 • остър задух от попаднало в ДП чуждо тяло или разраснал се тумор в трахея и главни бронхи;

 • хиповентилация или ателектаза на белия дроб с развитие на дихателна недостатъчност;

 • обективни данни за травматична лезия на трахея и/или бронхи.


1.2. ПЛАНОВИ:

За диагностично уточняване и терапевтично поведение на симптоми от страна на трахея, бронхи, бял дроб, плевра, хранопровод и медиастинални лимфни възли като: дисфония, задух, кашлица, кръвохрак – под 100 мл за 24 часа, слузна/слузно-гнойна експекторация, дисфагия, анемичен синдром, загуба на телесна маса, неясно фебрилно състояние: • специфично и неспецифично заболяване на бронхобелодробната система;

 • бронхообструктивно заболяване в стадий на екзацербация;

 • заболявания, свързани с имунния механизъм;

 • болести на бронхобелодробната система, причинени от външни агенти;

 • други интерстициални и редки белодробни болести;

 • вродени аномалии на бронхобелодробната система;

 • респираторни нарушения след медицински процедури, усложнения от имплантанти, протези и стентове;

 • травми и изгаряни на дихателните пътища;

 • диагностика и ендоскопско отстраняване на чуждо тяло или ендобронхиални тумори от трахеобронхиалното дърво;

 • предоперативно стадиране при злокачествено заболяване на бронхобелодробната система;

 • ендоскопско въвеждане на лекарствени средства;

 • за предоперативна подготовка при заболявания на бронхобелодробната система;

 • следоперативно ендоскопско лечение на рецидиви, фистули, ателектази и др.


2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.-

Вземане на биологичен материл за клинико-лабораторни изследвания се извършва до края на болничния престой.

Ендоскопско изследване с биопсия – в рамките на болничния престой.

Назначените от лечебното заведение образни изследвания трябва да се извършат в рамките на болничния престой.Показания за диагностична бронхоскопия: :

 • анамнеза за аспирация на чуждо тяло;

 • кръвохрачене;

 • кашлица с неясен произход;

 • немотивиран задух – неповлияващ се от адекватна дезобструктивна терапия;

 • рентгенови промени в белите дробове (кръгли сенки, хилусни засенчвания, ателектаза, рецидивиращи инфилтрати, дисеминирани сен­ки, плеврални изливи),

 • парализа на гласна връзка, диафрагма;

 • съмнение за злокачествени или доброкачествени тумори на бронхобелодробната система;

 • съмнение или наличие на ТБК в храчките;

 • трудна конвенционална интубация;

 • контролиране позиция на трахеостомна канюла, стент или ендотрахеална тръба и смяната им.

 • травми и изгаряния на дихателните пътища от инхалирани вредности, респираторни нарушения от медицински процедури.


Показания за терапевтична бронхоскопия (провежда се при):

 • запушване на трахеобронхиалното дърво и белия дроб от секрети – за аспирация и лаваж;

 • чужди тела в дихателните пътища – екстракция с ригидна и/или флексибилна техника;

 • трахеобронхиални тумори, доброкачествени стриктури и стенози – ендоскопска щипкова деструкция, ендоскопска лазерна коагулация, електрокаутеризация или криотерапия, фотодинамична терапия, ендоскопска дилатация;

 • възпалителни заболявания на белия дроб и инхалиране на вредни агенти – аспирация и вливане на лекарствени вещества;

 • трахеобронхомалация, трахеални стенози от различен тип, фистули, фисури на мембранозна стена на трахея и бронхи - поставяне на трахеобронхиален стент (протезиране);

 • бронхоплеврални и бронхиални фистули – затваряне с хомоложно лепило или друго лечебно вещество, обтурация;

 • кървене от долни дихателни пътища (ДДП) - масивното кръвохрачене е показание за бронхологично изследване с цел спешно определяне терапевтично поведение и следва да се извърши до 48 ч. от началото на кървенето.

Противопоказания за бронхоскопия:

Абсолютни:

 1. Новопоявило се ритъмно-проводно нарушение.

 2. Екстремна хипоксемия, некомпенсирана от подаден с катетър/маска кислород.

 3. Остър миокарден инфаркт.

 4. Хипертонична криза.

Относителни:

1. Тежка кифосколиоза.

2. Психични отклонения.

3. Нарушения в коагулационния статус.

4. Невъзможност за отваряне на устата.

За осъществяване на фибробронхоскопични изследвания да се използва както обща, така и топикална анестезия при деца.Усложнения при бронхоскопия:

 1. Лекарствена реакция – от премедикацията и/или анестезията.

 2. Ларингоспазъм.

 3. Конвулсивна кашлица, въпреки анестезията.

 4. Бронхоспазъм.

 5. Температура – над 37,5 Со.

 6. Инфекция.

 7. Хипоксемия /Хиперкапния.

 8. Хеморагия.

 9. Пневмомедиастинум.

 10. Пневмоторакс.

 11. Въздушна емболия.

 12. Подкожен емфизем.

 13. Лезия на трахея или бронх.


Медикаментозно лечение:

Включва при нужда лечение на основното заболяване и/или корекция на жизнено важни функции, според препоръките за стандартизирано поведение на Българското научно дружество по пневмология и фтизиатрия и добрата медицинска практика: лечение с антибиотици, секретолитици, бронходилататори, кръвоспиращи, обезболяващи, водно-солеви разтвори, електролитни разтвори, биопродукти (при нужда) и др.Оперативно лечение:

Обсъжда се, когато не могат да се овладеят възникнали усложнения от ендоскопското изследване и лечение, напр. травматична лезия на дихателните пътища или неовладяващо се кървене от тях.


ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

След ендоскопската процедура, при налично микробиологично и/или цитоморфологично изследване.

Клиничната пътека не се смята за завършена без приложен в медицинското досие микробиологичен или цитоморфологичен резултат.

При ендоскопско лечение на обструктивни заболявания на бронхобелодробната система е необходимо нормализиране или подобрение на общото състояние, показателите от ФИД, КГА или рентгеновото изследване.


4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

При осигуряване на точна диагноза и проведено лечение на основното заболяване – ендоскопско и медикаментозно, корекция на усложненията и отклоненията в жизнено важни функции.Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.


5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.
2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.
3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.
ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя /настойника/Попечителя)
Бронхологичното изследване е метод за диагностика и лечение на редица заболявания на бронхобелодробната система, плеврата, гръдната стена и/или средостение (лимфни възли, хранопровод и др.). Преди изследването лекуващия лекар и лекаря-бронхолог ще разговарят с Вас, относно необходимостта на провеждането на бронхологично изследване и възможностите то да допринесе за точната диагноза и своевременно лечение на вашето състояние. Вие ще бъдете информирани за най-честите рискове при заплануваната ендоскопска намеса.

Защо се налага бронхоскопия?

 • За да се постави диагноза – диагностична бронхоскопия: често видът на някои заболявания се установява едва след взимане, чрез биопсия с бронхоскоп, на материал и микроскопско му изследване.

 • За ограничаване и/или отстраняване на причината за заболяването – терапевтична бронхоскопия: съществуват вродени и придобити заболявания на белите дробове, средостението и плеврата. Те трябва да се установят с максимална точност за да се определи оптималното лечение (медикаментозното, ендоскопско и/или оперативно).

Видове бронхоскопски методи:

А. Ригидна бронхоскопия (РБС) – извършва се с апарат, който представлява специална тръба с диаметър от 3,5 до 11 мм – в зависимост от възрастта. Изследването се извършва като главата се отвежда максимално назад (дорзално), бронхоскопът преминава през устата и гласните връзки, като позволява оглед на трахеята и бронхите. Прави се с локална или обща анестезия.

Б. Флексибилна бронхоскопия (ФБС) апаратът е флексибилен (огъваем), с външен диаметър от 3,2 до 6,5 мм. Може да премине през устата или през носа, в зависимост от целта на изследването, под локална (местна) или обща анестезия.

Начин на упояване (анестезия):

Бронхологично изследване и лечение с локална анестезия – лекарството за локална (местна) анестезия се накапва и/или впръсква последователно в ноздрите и устна кухина със специален накрайник докато се появи чувство на изтръпване на устни и език. Следва накапване на анестетика върху гласните връзки и в трахея – усеща се изтръпване на гърлото и затруднено гълтане. След анестезията може да се проведе изследване, като Вие няма да губите съзнание. Около 2 часа след завършване на бронхоскопията не можете да приемате все още храна, течности и медикаменти през устата, тъй като продължава действието на анестетика.

Бронхологично изследване и лечение под пълна упойка (обща анестезия)

Особеностите на този вид анестезия може да научите от лекаря-анестезиолог. За Вас е важно, че няма да усещате манипулацията, като рисковете от този вид анестезия могат да бъдат по-големи.

Преди бронхоскопията се поставят медикаменти, подпомагащи извършването на изследването – нарича се ПРЕМЕДИКАЦИЯ.

По време на изследването се извършва контрол (мониториране) на пулса, артериалното налягане, кислородното насищане в кръвта Ви (SAT%).Опасности при Бронхологично изследване и лечение:

Рискът при тази лекарска намеса зависи, както от опитността на екипа, така и от общото състояние на организма Ви и степента на увреждането му. За да открием източниците на опасност навреме е необходимо да уведомите за прекарани в миналото заболявания лекуващия лекар, както и за инциденти при подобни предходни изследвания.Възможни инциденти по време на бронхоскопията и след нея:

Въпреки пределната концентрация на екипа по време на изследването може да се стигне до инциденти, които най-често се откриват и отстраняват веднага. Това са: • Повишаване на артериалното налягане, което да предизвика кървене, изискващо непосредствена аспирация. Може да се наложи интубация с ригиден бронхоскоп или интубационна тръба, за да се овладее кървенето. Изключително рядко, при невъзможност да се спре по ендоскопски път кървенето, се налага оперативна намеса за лигиране (връзване) на кървящия кръвоносен съд или отстраняване на кървящия сегмент или дял от дроба. Може да се наложи преливане на кръв или кръвозаместващи течности.

 • Може да се наранят съседни органи (напр. кръвоносни съдове, нерви, хранопровод) при извършване на бронхологични процедури, ако патологичния процес е в непосредствена близост до тях или ги обхваща. Рискът се повишава при предхождащи операции на гръдната клетка, сложни анатомични съотношения, вродени малформации, при обширни възпалителни промени или тежки сраствания.

 • Рядко може да се травмират лигавицата на носа и гласни връзки от неизбежния натиск по време на изследването с бронхоскопа. Те се появяват най-често веднага след изследването и обикновено отзвучават без да се взимат медикаменти от няколко часа до ден след бронхоскопията.

 • Може да възникнат пристъпи на задух или спастична кашлица по време на изследването. Преодоляват се с допълнителна локална анестезия и подаване на кислород с маска или катетър.

 • Когато при различни бронхологични манипулации попадне въздух в гръдната кухина се образува пневмоторакс. Това може да затрудни кръвообращението и дишането Ви. Лечението е да се постави специален пластмасов (дренажен) катетър в гръдната половина, където е възникнал пневмоторакса и се включи на аспирация за няколко дни.

 • Ако влезе въздух в кръвоносен съд при извършване на бронхологична манипулация може да възникне въздушна емболия; изразяваща се по-специално с изтръпване на кожата и болки в раменете, които по правило изчезват след няколко часа. Тя се лекува чрез поставяне в специално положение - Тренделенбург.

Всички усложнения, макар и много рядко, могат да наложат приемане в спешно и интензивно клиника/отделение/сектор, където да се извършват реанимационни грижи.

Поинтересувайте се след бронхоскопията, преди напускане на ендоскопския кабинет /отделение за:

Кога е възможно да се пият течности и да се поема храна?

Трябва ли да се пият нови лекарства? Какви и колко време?

Колко време трябва да почивате (да лежите) след манипулацията?

Трябва ли да се промени начинът Ви на живот?

Откога можете да започнете отново работа/училище?Необходими ли са контролни прегледи и кога?


МОНИТОРИНГ И АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ДИАГНОСТИЧНО-ТЕРАПЕВТИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ

ДЕЙНОСТИ

ПРОЦЕДУРИ

ЛЕКАР

СЕСТРА

Непосредствена преданестезиологична визита

вземане на информирано съгласие

запознаване на пациента със същността на анестезията

 

снемане на анамнеза

насочен разпит на пациента за придружаващи и минали заболявания, данни за алергия

 

клиничен преглед

физикален статус на пациента - оглед, палпация, перкусия, аускултация, мензурация

измерване на сърдечна честота, артериално кръвно налягане, телесна температура, телесно тегло

преглед на документацията

епикризи, лабораторни изследвания, консултации

 

анестезиологична подготовка на пациента

назначаване на интравенозна терапия - водно-солеви разтвори и медикаменти

изписване на необходимите медикаменти поставяне на периферен венозен източник, изпълнение на назначената и.в. или перорална терапия

непосредствен клиничен преглед на пациента

физикален статус - оглед, палпация, перкусия, аускултация, назначаване на премедикация и седативи

измерване на сърдечна честота, артериално кръвно налягане, телесна температура, изпълнение при назначената премедикация и терапия

мониторинг, анестезия и седация

увод в анестезията

мониторинг на пациента - оглед, палпация, перкусия, аускултация, хемодинамичен мониторинг, назначаване на медикаменти за въвеждане в анестезия, водене на краткотрайна венозна анестезия, постоянна готовност за преминаване към обща ендотрахеална анестезия, както и за мероприятия по реанимацията на пациента поддръжка на проходими дихателни пътища - обдишване с маска, поставяне на въздуховод ендотрахеална интубация

мониториране на пациента, изпълнение на назначените медикаменти асистиране при извършването на необходимите манипулации

Поддържане на анестезията

хемодинамичен мониторинг на пациента, регистриране и мероприятия по корекцията, на настъпилите усложнения и отклонения, при нужда - реанимация в пъленобем

мониторинг на пациента, водене на анестезиологичен лист, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране на лекаря при различните мероприятия и манипулации

извеждане от анестезия

мероприятия по събуждането на пациента, уверяване в адекватността на рефлексите, съзнанието и мускулната сила на пациента при нужда - обезболяване и корекция на настъпилите отклонения в показателите, даване напътствия на пациента за ранния период след края на анестезията, повторен клиничен преглед с цел проверяване за състоянието на пациента и възможността да напусне болницата сам или с придружител

мониториране на жизнените показатели, асистиране при манипулациите по събуждането на пациента

реанимационно подсигуряване на диагностични и терапевтични процедури -КТ, ЯМР, рентгеноконтрастни изследвания

мониторинг на пациента - оглед, палпация, перкусия, аускултация, хемодинамичен мониторинг при нужда - реанимация в пълен обем

поставяне на периферен венозен път, изпълнение на назначените медикаменти, участие в реанимационните мероприятия

„Стойността на анестезиологичния труд е не по – малко от 10 на сто от цената на КП”РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 98 бронхоскопски процедури – диагностични и и терапевтични, при заболявания на бронхо - белодробната система

ДОКУМЕНТ №1

Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.

Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.

При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.

І.

ІІ.

Ден за провеждане на процедури

1-ви ден

2-ри ден

3-ти ден


Изписване

Дата


ОСНОВНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ


ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ


 

ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

Каталог: upload -> KLINICHNI%20PUTEKI -> Zabolqvaniq%20na%20dihatelnata%20sistema
KLINICHNI%20PUTEKI -> Вроден сифилис А50. 3 Късно вродено сифилитично увреждане на очите
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №289 Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години
KLINICHNI%20PUTEKI -> Актиномикоза Не включва: актиномицетома (В47. 1) А42. 2 Цервикофациална актиномикоза
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №258 високо-технологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №255 ортоволтно перкутанно лъчелечение и Мeтаболитна брахитерапия с високи активности
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кп №297 палиативни грижи при онкологично болни
KLINICHNI%20PUTEKI -> Кодове на болести по мкб-10
Zabolqvaniq%20na%20dihatelnata%20sistema -> Кп №92 бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18 годишна възраст
Zabolqvaniq%20na%20dihatelnata%20sistema -> Кп №91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница