Крайният срок за представянето на оферти за участие в открития конкурс е 17Дата27.01.2017
Размер273.72 Kb.
#13670

При изготвянето на офертата всеки участник следва точно да се придържа към обявените от Възложителя срокове и условия, посочени в решението и обявлението.

Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника. Възложителят не участва в тези разходи независимо от начина на провеждане и изхода на процедурата.

Офертата се изготвя съгласно приложения в настоящата документация образец – Приложение №4. При приемането на офертата в деловодството на Министерство на здравеопазването върху плика се отбелязва поредният номер, датата, годината и часът на завеждането /получаването/. Посочените данни се регистрират в Деловодството на Министерството на здравеопазването, за което на приносителя на предложението се издава документ, удостоверяващ съответните действия, след което офертата се представя в дирекция “Инвестиционна политика”, 2 етаж, стая №211, за вписване в Регистъра за закупена документация.

Офертите се подават в срока, посочен в обявлението за обществена поръчка. В случаите, когато офертата е подадена след посочения срок или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, съответните длъжностни лица отбелязват това обстоятелство в Регистъра за закупена документация и предложението не се приема.

Крайният срок за представянето на оферти за участие в открития конкурс е 1700 часа на 24-ия (двадесет и четвъртия) ден, считано от деня, следващ датата на изпращане на обявлението до АОП - 17.08.2009 г.

Комисията, назначена със заповед на министъра на здравеопазването, в съответствие с Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, разглежда офертите на 25-ия (двадесет и петия) ден, считано от деня, следващ датата на изпращане на обявлението за участие до АОП, от 1030 часа в сградата на Министерството на здравеопазването, пл. “Св. Неделя“ №5, ет. 2 -18.08.2009 г.

При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците, подали оферти за участие в процедурата, както и представители на средствата за масова информация и юридически лица с нестопанска цел.

За всяко отделно предложение, което отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на настоящата документация, назначената комисия изготвя оценка и класиране съобразно обявения критерий – икономически най-изгодната оферта.

Офертата, която не отговаря на изискванията за участие се отхвърля, като участникът не може да я коригира допълнително за повторно внасяне и разглеждане.

След приключване на работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите, възложителят обявява с решение класирането на участниците и участниците, определени за изпълнители на обществената поръчка. Участниците се уведомяват писмено за резултата от проведената процедура, като им се връчва (изпраща) копие от решението.

Стойността на настоящата документация е в размер на 50 /петдесет/ лева с включен ДДС. Документацията може да бъде закупена от Министерство на здравеопазването от 14:00 до 17:00 часа всеки работен ден до изтичане на крайния срок, посочен в обявлението. Посочената сума се заплаща в посочения в обявлението срок в касата на Министерството на здравеопазването срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка на Министерство на здравеопазването – БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD. Платежният документът следва да бъде поставен в офертата за участие в процедурата като доказателство, че документация е закупена по надлежен ред. Документацията е публикувана и в профила на купувача, с адрес, цитиран в раздел I.1) от обявлението за възлагане на обществена поръчка.ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА


 1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

 • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана офис система, система за цифрово подписване на документи, система за разпознаване и архивиране на документи и статистически софтуер, обучение на персонала и гаранционна поддръжка съгласно Приложение № 1 – Техническа и количествена спецификация:

 • Всеки един от кандидатите може да прави комплексно предложение за всеки един от ЛОТ-овете по отделно, съгласно спецификацията на поръчката.
 1. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Срок на доставка и пускане в действие - не по-късно от 30 календарни дни след датата на сключване на договора;

 • Срок за настройка и тестване – не по-късно от 90 дни след пускането в действие;

 • Място на доставка – Цялата система се инсталира и ще работи в офисите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - офисите на Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България”, гр. София., като централния възел се намира на територията на НЦЗПБ. В момента има още 2 офиса, с които ще се изгради високоскоростна свързаност. Те се намират на бул. „Ал. Стамболийски” № 37 и в кв.Изгрев, ул. 165 №3-А.
 1. НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА

 • По ЛОТ 1, 2, 3 и 4- Единичната крайна цена следва да бъде в български лева и да включва всички разходи по доставката, монтаж, пускане в експлоатация и обучение за работа и гаранционна поддръжка – митни сборове, такси, други данъци при внос или други вземания и данъци (включително данък добавена стойност), като стойността на митата, данъците и таксите се посочва по отделно;

 • По всички ЛОТ-ове от спецификацията - предложената цена в български лева трябва да е фиксирана и да не подлежи на промяна за срока на действие на договора. 1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 • Заплащането по сключените договори се извършва в български лева, по банков път, чрез 100 % (сто процента) авансово плащане в срок до 15 (петнадесет) работни дни след представяне на проформа-фактура или фактура-оригинал за стойността на договора и безусловна и неотменяема банкова гаранция за авансово плащане за еквивалентната сума, издадена в полза на Министерство на здравеопазването в срок до 5 (пет) работни дни от подписване на договора и валидна 60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора.

 • Банковата гаранция за авансово плащане се освобождава след представяне на следните документи:

 • двустранно подписани приемо-предавателни протоколи за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и проведено обучение за работа на персонала;

 • документ за гаранционна поддръжка; 1. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 • Гаранцията за участие в процедурата е в общ размер от 1550.00 (хиляда петстотин и петдесет) лева, разпределена по лотове както следва:

   • ЛОТ 1 – 1000 (хиляда лева);

   • ЛОТ 2 – 30 (тридесет лева);

   • ЛОТ 3 – 320 (триста и двадесет лева);

   • ЛОТ 4 – 200 (двеста лева);

 • Срокът на валидност на гаранцията за участие в процедурата е срокът на валидност на офертите.
 1. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС и се представя в момента на сключването му, като се освобождава след неговото приключване.

 • Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение на договора е 60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора.
 1. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

 • Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 90 /деветдесет/ календарни дни от крайният срок за подаването им.ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ТЕХНИЧЕСКА И КОЛИЧЕСТВЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА ЗА ЕДИННО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОГРАМА

ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРИЯ”

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ –АВТОМАТИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА ОФИС СИСТЕМА, СИСТЕМА ЗА АРХИВИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СТАТИСТИЧЕСКИ СОФТУЕР


Артикул

Минимални технически изисквания

ЛОТ I. Автоматизирана електронна офис система

1.1.

Общи изисквания

 • Изпращане и получаване на електронна поща.

 • Система от общ и личен календар за отбелязване на събития, срещи и др.

 • Система от обща база за потребителите със данните им за тях.

 • Система за съвместна работа и обмен на документи на работни групи и отдели с единен web портал за работа на потребителите

 • Възможности за бързо търсене във въведените документи

 • Възможности за управление на документите, версиите им и следенето на редакциите им.

 • Възможност за управление на проекти

 • Интегриране на цялата система с Microsoft Office 2007

 • Лицензи за 30 работни места.

 • Софтуер за бизнес графики Microsoft Visio или аналогичен – лицензи за 2 работни места

 • Графичен софтуер за Научни и Статистически графики SigmaPlot Version 11 – лицензи за 2 работни места

1.2.

Софтуерна платформа

♦ Microsoft Windows server 2008 или подобна, покриваща 100% фукнционалността

♦ Microsoft Exchange или подобен, покриващ 100% фукнционалността

♦ Microsoft Share Point Portal server или подобен, покриващ 100% фукнционалността

♦ Microsoft SQL Server или подобен, покриващ 100% фукнционалността1.3.

Интернет firewall

♦ минимум 2 ethernet порта със скорост 1Gbps

♦ пропускателна способност: минимум 100Mbps IMIX трафик

♦ поддръжка на site-to-site IPSec VPN с алгоритми за криптиране 3-DES и SHA-1

♦ поддръжка на remote VPN за минимум 10 отдалечени потребители

♦ пропускателна способност за 3-DES IPSec трафик: минимум 50Mbps

♦ 802.1q VLAN tagging

♦ поддръжка на NAT, DHCP и QoS политики

♦ уеб-базиран графичен интефейс за администрация и команден текстов интерфейс, достъпен през SSH

♦ възможност за добавяне на нови интефейсни модули: минимум 2 свободни слота

♦ сертификация ICSA Firewall1.4.

Terminal Server

♦ минимум 2 ethernet порта със скорост 1Gbps

♦ Позволяващ едновременна работа на минимум 5 потребителя1.5.

E-mail сървър

♦ С дисков капацитет за съхранение на данни около 2TB

1.6.

SharepointPortal сървър
1.7.

SQL сървър

♦ с капацитет за данни около 2TB

1.8.

Файлов сървър

♦ с капацитет за данни около 2TB

1.9.

Лентова библиотека

♦ библиотека с капацитет минумум 5TB, използваща технология LTO3 или по-нова, свързвана към файловия сървър.

В момента се разполага със следните сървъри:

1xDual XEON 3.2GHz , 2GB RAM, 2x73GB SCSI HDDs.

2x Dual XEON 3.2GHz, 2x 73GB system HDDs, Fujitsu Siemens FC-SAS storage, 12 bay, 5x73GB drives.

За осигуряване на дългосрочното използване на сървърите всеки един от тях трябва да отговаря и на следните минимални изисквания: 1. Възможност за монитиране на минимум два процесора.

 2. Всеки физически процесор трябва да има минимум 4 ядра и честота на системната шина 1333MHz

 3. Минимум 4GB RAM памет с възможност за разширение до 32GB

 4. Възможност за монтаж на поне 6 дискови устройства

 5. Два гигабитови мрежови адаптера

 6. Възможност за монтаж на поне една разширителна платка със слот PCI-Ex8

 7. Резервирано захранване

 8. Възможност за отдалечено управление и наблюдение
1.10

Електронна поща

♦ Възможност за изпращане на електронна поща между потребителите, с използването на централната адресна база.

♦ Възможност за кодиране на съобщенията и използване на универсален електронен подпис.

♦ Изпращане и получаване на електронна поща от и до потребители в интернет

♦ Защита от получаване на нежелани съобщения от интернет

♦ Защита от разпространение на компютърни вирусри

♦ Възможност за плучаване на електронната поща на мобилни устойства чрез DirectPush технология

♦ Възможност за използванена Microsoft Outlook като пълноценен клиент

♦ Централизирано управление, чрез интегрирана менижмънт конзола1.11

Система от календари

♦ Всеки един потребител да има възможност за изпращане на заявка за актуализиране на календара към един или група от потребители

♦ Възможност за създаване на каталози от събития1.12

Система за съвместна работа на потребителите

♦ Единен web потрал за всички служители

♦ Възможност за бърза и лесна настройка на изгледа на страниците.

♦ Възможност за публикуване и споделяне на документи с отделни потребители или групи.

♦ Възможност за следене на редакциите на всеки документ и запазване на историята им.

♦ Възможност за дефиниране на права за отделен потребител или за група


1.13

База данни

♦ За предложеното техническо решение е необходимо създаването на сървър за база данни

1.14

Функционалност

♦ Да осигурява едновременен многопотребителски достъп до базата данни от всички изброени по-горе структурни звена от всички клиентски станции в локалните им компютърни мрежи, както и дистанционна работа на потребители чрез интернет.

♦ Да дава възможност за въвеждане и корегиране на данни, търсене и сортиране на информация, изготвяне на справки и отчети от управленски характер, стандартизирани печатни изходи и други характерни за автоматизираните информационни системи функции.

♦ Да е отворена и гъвкава, изградена на модулен принцип и да дава възможност за включване на нови функции, обслужващи и други процеси.


1.15

Права за достъп

♦ Да поддържа многостепенен контролиран индивидуален и групов достъп до базата данни и функционалните възможности на системата.

1.16

Защита на данните

♦ Да предвижда поддържане на back-up сървърна защита на базата данни.

ЛОТ II. Система за цифрово подписване и удостоверяване на време, сертифициране на време, верификация, асиметрично криптиране и декриптиране разпознаване на доверен електронен архив

2.1

Софтуер за подписване на електронни документи и удостоверяване на подписани документи


♦ Софтуерът да е предназначен за подписване на всякакъв вид файлове, които могат да бъдат превърнати в електронни документи.

♦ Електронният подпис може да бъде вграден или да бъде извън електронния документ.

♦ Софтуерът за електронно подписване и валидиране на документи за целите на електронния архив да поддържа задължително всеки един от следните формати:

- PKCS#7 ( attached/detached )

- Adobe Portable Document Format - PDF

- XML XaDES ( DIGIDoc ) формат

- XML Dsig

♦ Софтуерът да дава възможност за паралелно подписване с повече от един УЕП

- На едно ниво

- Йерархично

♦ Софтуерът да дава възможност за подписване чрез използване на:

- PKCS11 библиотека за достъп до УЕП

- Microsoft Certificate Store

♦ Софтуерът да позволява удостоверяване на време/момент на представяне на съдържание на електронен документ (Time Stamping).

♦ Софтуерът да позволява проверка на статуса на удостоверения в реално време (OCSP механизъм).

♦ Софтуерът да осигурява възможност за автоматична проверка на подписания документ непосредствено след подписването

♦ Софтуерът да осигурява вза ъзможност за вграждане като модул в система обработка на електронни документи – автоматичен конзолен режим за подписване

♦ Софтуерът да осигурява архивиране (оригинал + ел.подпис)

♦ Софтуерът да работи работи на три операционни системи:

- MS Windows;

- Linux;

- MAC.


♦ Софтуерът да може да бъде инсталиран в Интернет страницата на Възложителя. Потребителите на услуги към тази страница да могат да подписват и да получават Удостоверение за време от самата страница.

♦ Подписаните документи могат да се съхраняват от Възложителя в:

- Файлова организация в определена директория;

- В релационна база данни – MS SQL или Oracle;

♦ Базата данни за съхранение на електронно удостоверените документи да е Oracle 10gR2 Enterprise Edition или Oracle 11gR1 Enterprise Edition.

♦ За бързодействие на системата е желателно базата да бъде конфигурирана и да се изплозва Partitioning опцията.

♦ За подсигуряване на данните в базата, както срещу човешки грешки така и срещу хардуерни проблеми базата да бъде конфигурирана в Data Guard режим.

♦ Да се осигури възможност за отдалечено резервиране на данните.

♦ Универсални електронни подписи за 30 потребители.

♦ Софтуерът да осигурява :

- Четимост и ненарушимост на съдържанието на електронните документи в архива;

- Надежно архивиране на представените документи във вида в който са били представени;

- Мета-данни към електронните документи се съхраняват със същата сигурност и се гарантиран ненарушима връзка между тях и основните документи;

- Ненарушимост на съдържанието на електронните документи;- Средства за защита на валидността на електронните подписи, с които са подписани документите, независимо дали тези електронни подписи са с изтекъл период или са в списъка на спрените електронни подписи.

ЛОТ IIІ. Система за разпознаване и архивиране на документи

3.1

Общи изисквания


 • Архивиране на всички документи получени на хартиен носител в електронен вид посредством високопроизводителен скенер(и). Възможност за използване на мрежови скенери.

 • Електронните документи трябва да могат да съдържат както оригиналното изображение на хартиените докумети, така и текста им във вид, позволяващ търсене и редакции.

 • Разпознаване на структурирани и полу-структурирани документи по предварително създадени шаблони

 • Възможност за бързо въвеждане на документите в Автоматизираната електронна офис система

 • Създаване на PDF файове и конверитране на PDF файлове в Microsoft Office формат.

 • Възможност за работа от няколко отдалечени работни места с централно място за съхранение на данните и търсенето в тях.

 • Експортиране на данните в бази данни, през ODBC

 • Точност на разпознаването- над 97% за печатен текст, Разпознаване на ръкописен текст

 • Разпознаване на различни езици, като задължителните са английски и български.

 • Възможност за автоматично разпознаване на сканировки, поставени в конкретна директория (hot-folder)

 • Системата не трябва да има лицензионни ограничения за брой сканирани документи.

 • Предложената система трябва да има необходимото хардуерно оборудване за 2 работни места. Всяко работно място включва персонален компютър с монитор, цветен високопроизводителен скенер за двустранно сканиране с листоподаващо устройство /мин 25 страници в минута, 600x600 dpi, 100 листа в листоподаващото устройство, средно дневно натоварване до 1500 страници/. При необходимост се предлага и допълнително оборудване за обработка на информацията /сървъри/.

3.2

This stage includes setting up the system, processing rules definition and document/form template preparation.Инструменти за създаването и администриране на система и правила за определение и обработка на документ, формуляр и шаблони.


Създаване и печат на бланки (черно-бяло или цветни; линейни, растерни или dropout; една или много страници) предназначени за попълване на машина или на ръка в съответствие с изискванията на машинно разпознаване: А) бланки FormDesigner allows creating a wide range of fixed forms: black/white or color; linear, raster or dropout; one- or multi-page. за фиксирани форми; Б) полу-структурирани документи с гъвкаво описания за като текст, текстове, баркодове, дата, валута, числа, разделители и др.

A special module to provide Document Templates for any type of documents with processing settings and rules how to identify a document type in the stream of various documents and pages and what should be done with the document type during the processing.Шаблони за обработка на всякакъв вид документи, с настройките и правила за определяне на вида документ и указания на вида на данни, които трябва да бъдат извлечени, проверени, потвърдени и експортирани.

Проекти от набор от шаблони и правила за обработване на документите.


3.3.

Сканиране на документи

Сканиране на документи чрез сканиращо устроиство, барабанно, двустранно сканиране поддържащо драйвери TWAIN или ISIS

3.4.

Разпознаване на текст, изображения и баркод

Поддържани езици: български, сръбски, руски, украински, молдовски, румънски, турски, английски

Разпознавани формати: OCR (разпознаване на машинно-печатни букви); ICR (разпознаване на ръчни печатни букви); баркод (1 D и 2 баркод), различни видове checkmarks.

Входни формати : PDF , Включително PDF / A; BMP ; PCX ; PNG ; JPEG ; JPEG 2000 ; TIFF ; DjVu ; DCX ;

Формати на текста: Печатарски; Ръкописни печатни; пишеща машинаr; матричен принтер; индекси; OCR-A; OCR-B; MICR (E13B); MICR (CMC7);

Видове документи: структурирани неструктурирани документи с износ за търсене PDF.

♦ Автоматично коригиране на ориентацията на страницата и премахване на шума върху изображенията.♦ Автоматизирано извличане на информация с помощта на набор от профили с предварително дефинирани настройки.

3.5.

Класифициране на документи.

Автоматично класифициране на документи, с променлива структура на сложност, включително с множество страници, с променлив брой на страниците, с таблици на няколко страници, както и документи с текст, изображение или прикачени файлове.

3.6.

Автоматично валидиране на документите и данни

Automatic Validation of DataАвтоматично валидиране на документите и данни по предварително дефинирани правила и шаблони. Проверка формат, проверка на данни от базата данни, проверка на сумите, нормализиране на дати, цени и др. Проверка на правописа чрез речници на думите.

3.7.

Ръчна проверка на данните

Група за проверка (за checkmarks и цифри най-вече); поле за проверка, проверка в прозорец на документа ръчно индексиране с помощта на KFI..

3.8.

Експорт на данни

Експорт на данни: файлове; за SharePoint;за ODBC съвместима база данни; за външно приложение с помощта на потребителски скрипт-модули

 • Формати за архивиране, индексиране и търсене PDF / A-PDF

 • формати за запис на данни:TXT, XLS, DBF, CSV и XML

 • формати за запис на изображения PDF - само изображението или текст под снимката ; PDF / A ; само изображението или текст под снимката; TIFF ; JPEG ; PCX ; BMP ; PNG ; DCX ; JPEG 2000 ;

ЛОТ IV. Софтуер за анкетни проучвания, статистически анализи и моделиране

4.1

Софтуер за моделиране и статистически анализи


 • Надграждане на Базов продукт SPSS версия 13 до Базов продукт SPSS® Statistics Base версия 17 или по-нова. – лицензи за 5 работни места

 • Допълнителни модули към базовия продукт: Statistics Base версия 17 или по-нова: SPSS Advanced Statistics™ 17 ; SPSS Regression™ 17 ; SPSS Forecasting™ 17 ; SPSS Categories™ 17 ; SPSS Advantage™ for Excel® 2007; SPSS Data Entry Builder™ 4.0; Amos™ 17.0 ; SamplePower® 2.0 ; SPSS Exact Tests™17 -Windows®. – лицензи за едно работно място.

 • SPSS Data Entry Builder – лицензи за едно работно място и SPSS Data Entry Station – лицензи за 5 работни места.

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНИЯ ХАРДУЕР И СОФТУЕР


 • Предложенията трябва да отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Приложение 1.

 • Производителите трябва да притежават сертификат ISO 9001:2000 или еквивалентен.

 • Предлаганата техника да притежава сертификат “СЕ Mark” или еквивалентен, което се декларира от участника, без да се изискват сертификати за всеки отделен модел.

 • Гаранционен срок – минимум 3 години пълна гаранция на предложения хардуер.

 • Осигуряване на гаранционно обслужване от оторизиран сервиз от производителя.

 • Деклариране на възможност за договорно възмездно следгаранционно обслужване.

 • Ръководства за експлоатация на техниката на български и/или английски език. 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 • Участниците в процедурата трябва да притежават сертификат ISO 9001:2000 или еквивалентен.

 • За участниците по ЛОТ 2 - да са регистрирани доставчици на удостоверителни услуги;

 • Да представят референции за успешно участие в подобни процедури през настоящата или предходната година.

 • Да представят подробен план за обучение на персонала за работа със съответния модул от Спецификацията. Обучението трябва да предвижда минимум 3 нива на обучение:

- обучение на потребители за работа със системата – 30 души;

- обучение на технически персонал за ежедневна софтуерна поддръжка и обслужване на системата – 2 души;- обучение на технически персонал за ежедневна хардуерна поддръжка и обслужване на системата – 2 души;
3.СПЕЦИФИЧНИ Изисквания към кандидатите по ЛОТ 2

  1. Да притежава авторски права върху софтуерните компоненти, необходими за изграждането на PKI инфраструктура.

  2. Софтуерните компоненти да са собственост на доставчика;

  3. Да притежава собствен изчислителен център, отговарящ на международни изисквания за физическа и информационна сигурност и защита на данни и информационните системи;

  4. Да има комуникационна свързаност – основна и алтернативна с достатъчен капацитет и възможности за upgrade, необходимите средства за защита от неоторизиран достъп и проследимост на достъпа, възможност за достъпност през Интернет, VPN, MAN или директни линии, както и система за 24 часово наблюдение на свързаността и незабавна реакция при възникване на проблем;

  5. Квалифициран персонал за разработване, опериране и поддържане на системи и програмното осигуряване, които са от критично-важно значение и с национална значимост;

  6. Да осигури непрекъсваемост на бизнес-процесите чрез местна резервираност и чрез отдалечена резервираност в disaster recovery център, който може да се включва незабавно при възникване на проблемна ситуация;

  7. Да осигури резервираност на данни и програмно осигуряване в реално време както и на технически носител. Да осигури достатъчен капаците за организация на архив на данните в дългогодишен период;

  8. Да притежава необходимите структурни звена за осигуряване на процесите по експлоатация на услугата включително:

 • Център за помощ 24/7;

 • Териториални структурни единици в национален мащаб осигуряващи технологична помощ на място в обекти на възложителя.

  1. Да поддържа и да може да изгради Интернет портал за технологично обслужване на взаимоотношенията с клиенти и потребители по заявяване, продължаване, подновяване, спиране и пр. на електронни сретификати за универсален електронен подпис.

  2. Портала да дава възможност за многоезична версия;

  3. Портала да дава възможности за on-line издаване и on-line продължаване на цифрови сертификати за универсален електронен подпис;

  4. Да поддържа автоматизирана нотификация през е-майл на статуса на цифров сертификат за универсален електронен подпис;

  5. Да има изградена интегрирана свързаност с e-mail сървъри за нотификация, верификация и др. нужди;

  6. Да дава възможност съдържанието на цифровите сертификати да се вписва на български език;

  7. Да поддържа повече от една картови платформи, да поддържа повече от един карточетеца в решението си за PKI;


ПРИЛОЖЕНИЕ №4
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на ЗОП и утвърдената документация, комисията изготвя оценка по критерий „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”, включващ следните показатели:
1. Техническа оценка
Техническaта оценка е с тежест 60 на сто (60%) от общата комплексна оценка.

Техническата оценка на предложената система се оценява по формулата :


Т = Сума на (P1..P3), където:
OP1j = максимален брой точки за показател P1j на разглеждания кандидат
OP1 = 70

OP2 = 15


OP3 = 15


 • P1 Съответствие на предложеното техническо решение с посочените технически изисквания – участникът, предложил най-мощната хардуерна платформа получава максимален брой точки. На останалите кандидати ще бъдат присъдени пропорционален по-малък брой точки. Под мощност на хардуерната платформа се разглеждат скоростта на процесорите, размера на РАМ паметта, размера на дисковото пространство и предложенията получават експертна оценка от комисията в диапазона 0 до 1 със стъпка от 0.1 (една десета). (Предложенията по ЛОТ 2 и ЛОТ 4 не се оценяват по този показател)

Оценката по този показател Р1j се получава от получения брой точки, умножени ОР1 - коефициента на тежест (максимален брои точки) за този показател:


Р1j = получената експeртна оценка Х ОР1


 • P2 Най-ниска цена за допълнителен лиценз (над минималните) за разширяване на системата до максимум 100 потребителя:

 • по ЛОТ 1 и ЛОТ 2 – участника следва да оферира цена за 1 допълнителен лиценз над мин. изискваните 30.

 • по ЛОТ 3 – участника оферира цена за допълнително трето работно място, която включва необходимия софтуер и хардуер.

 • по ЛОТ 4 – участника оферира цена за допълнителен над минимално изисканите лиценз по всяка една от трите под позиции.

Р2i = (най-ниска предложена цена за един допълнителен лиценз(допълнително работно място) в лева без ДДС от участник в процедурата /предложена цена в лева без ДДС от участника j) х ОР2


където ОР2 – Коефициент на тежест (максимален брои точки) за показателя Р2;
Р3: Време за доставка и пускане в действие на системата. На участника, предоставил най-кратки срокове за доставка и пускане в действие ще му бъдат присъдени максимален брой точки. На останалите участници ще бъдат присъдени пропорционален по-малък брой точки.


 • Р3i = (най-кратък срок за доставка и пускане в действие в дни, предложен от участник в процедурата/ предложен срок в дни от участника j) х ОР3

където ОР3 – Коефициент на тежест (максимален брои точки) за показателя Р3;2. Финансова оценка (Ci).
Финансовото предложение е с тежест 40 на сто (40%) от общата оценка.

Сj = най-ниска предложена цена в лева без ДДС от участник в процедурата / предложена цена в лева без ДДС от участник J х 100

Максимален брой за показател = 100


Комплексна оценка (КО).
KO = TO x 0.60 + Ci x 0.40
Председателят на комисията по оценка на офертите, на основание попълнените таблици за индивидуална оценка на всеки участник, попълва таблицата за крайна обща оценка. Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.
ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТАТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Всеки участник в процедурата има право да представи само един вариант на оферта.

Представената оферта следва да има срок на валидност 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Офертата за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка се изготвя, предава и приема в съответствие с изискванията на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, както и на настоящата документация. Офертата се подписва от законния представител на участника, което подава предложение или от упълномощено от него лице.

Офертата за участие в процедурата следва да бъде изготвена на български език. В случаите, когато участникът е чуждестранно лице, всички документи, съставляващи офертата, следва да бъдат в оригинал с превод на български език, а документът за регистрация се представя с легализиран превод на български.

Всички документи, които придружават офертата се представят в оригинал или като ксерокопия с нотариална заверка или заверка на участника, в зависимост от вида на документа и от указаното по-долу, в превод на български език. Документите и данните се подписват само от законните представители на участника, съгласно съдебната му регистрация или от изрично упълномощени за това лица, като в този случай се представя пълномощно в оригинал или с нотариална заверка. Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването на офертата не повече от 6 месеца или да са в срока на тяхната валидност.

Офертата следва да бъде функционално разпределена в два непрозрачни плика. Двата плика на офертата се поставят в друг непрозрачен плик, върху който се отбелязва името и адреса на възложителя, предмета на обществената поръчка и името и адреса за кореспонденция, тел., факс и е-mail на оферента, а когато офертата е за самостоятелни позиции (ЛОТ-ове)- за кои от тях се отнася. Всеки един от пликовете следва да има съдържание, посочено по долу:


Плик № 1:
В плика се поставят следните документи:

1. Документи относно търговско – правния статут на участника:

1.1. Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентен орган в страната на участника. Когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец и е вписан в електронния търговски регистър следва да посочи Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.

1.2. Оригинал или нотариално заверено копие на документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда офертата в случай, че това не е законния представител на участника.

1.3. Декларация за отсъствието на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП, за юридическите лица - от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, за едноличните търговци – от лицата, които представляват участника, за физическите лица – от участника. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.5 – от лицата по чл.47 ал.5 от ЗОП.(Образец №1)

1.4. Заверен от участника документ, че същият прилага система за контрол на качеството, сертифицирана от акредитиран сертификационен орган за съответствие със стандарта ISO 9001:2000 или еквивалентен.

1.5 За участниците по ЛОТ 2 – копие от валидно удостоверение на КРС, че участникът е регистриран доставчик на удостоверения за универсален електронен подпис.

2. Гаранцията за участие в процедурата е разпределена по ЛОТ-ове, както следва: • ЛОТ I – 1 000 лв.

 • ЛОТ ІІ – 30 лв.

 • ЛОТ ІІІ – 320 лв.

 • ЛОТ ІV – 200 лв.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие в следните случаи:

а) когато участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на оферти;

б) когато участникът обжалва решението за определяне на изпълнител на възложителя – до решаване на спора;

в) когато участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка

Гаранциите за участие се представят в една от формите, съгласно чл. 27, ал.1 от НВМОП.

Гаранциите за участие на отстранените участници се освобождават от възложителя в срок 3 (три) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.

Гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници се освобождават от възложителя в срок 3 (три) работни дни след сключване на договора за обществената поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 3 (три) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, гаранциите на всички участници се освобождават в срок три работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.3. Доказателства за икономическото и финансово състояние: заверено копие от последния годишен счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за заверен съгласно изискванията на Закона за счетоводството;

4. Доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчката и друга информация:

4.1. Списък-декларация на реализираните договори от участника с предмет сходен на предмета на обявената процедура през настоящата или предходната година, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение.

4.2. Списък на лицата, отговарящи за изпълнение на поръчката и докумени, удостоверяващи професионалната им квалификация.

5. Техническо предложение на участника относно общите условия за изпълнение на поръчката. Предложението следва да съдържа следната информация:

- срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите

- срок за изпълнение на поръчката.

- подробен план за обучение на персонала за работа със съответния модул от спецификацията с посочените в Приложение №2 минимум 3 нива на обучение.

- декларация от участника, че предлаганата техника притежава сертификат “СЕ Mark”

- конкретното техническо предложение, съдържащо информация относно критериите за оценка (без цените) и съответствието с минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация.

- време за доставка и пускане в действие на системата и срок за настройка и тестване, съобразени с изискванията на Възложителя.

- за участниците по ЛОТ 2 - документи /декларации/, че участникът отговаря на специфичните изисквания, посочени в т.3 от приложение №2;

- заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2000 или еквивалентен за производителя;

- декларация от участника за осигуряване на гаранционно обслужване от оторизиран сервиз от производителя и възможност за договорно възмездно следгаранционно обслужване;

- гаранционен срок за предлагания хардуер;

6. В случай, че при изпълнението на поръчката ще участва подизпълнител е необходимо да бъде изрично заявено това обстоятелство, както и делът на неговото участие. Съответният подизпълнител следва да представи документите по чл.13, ал.1, т.1, 3 и 4, от НВМОП и да отговаря на изискванията, посочени в чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки.

7. В случаите, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице (гражданско дружество), следва да бъдат представени документите по чл.13, ал.1, т.1, - т. 4 от НВМОП за всеки един от участниците в обединението.

8. Документ, удостоверяващ закупуването на документацията за участие в обществената поръчка.

9. Точен адрес, лице и телефон за контакти и банкови реквизити на участника.

10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който:

- не е представил някои от изброените по-горе документи;

- са налице обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;

- представи оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
Плик № 2 “Предлагана цена”:
В плик №2 цената се представя по следния начин:


 • Цена за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка за съответния лот, за който е подадено предложенито.

 • Цена за един допълнителен лиценз над минимално изискваните в лева, като същата следва да е съобразена с изискванията, посочени за начина на образуване на предлаганата цена в т. 3 от Приложение №1 на настоящата документация и с Приложение 4 – Критерии за оценка на офертите. По ЛОТ 1 и ЛОТ 2 – участника следва да оферира цена за 1 допълнителен лиценз над мин. изискваните 30. По ЛОТ 3 – участника оферира цена за допълнително трето работно място, която включва необходимия софтуер и хардуер. По ЛОТ 4 – участника оферира цена за допълнителен над минимално изисканите лиценз по всяка една от трите под позиции.

 • Валидност на ценовата оферта. Ценова оферта със срок на валидност, който е по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите ще бъде отхвърлена като несъответстваща на предварително обявените от Възложителя условия.

Ценовата оферта се подписва от законния представител на участника, което подава предложение или от упълномощено от него лице.Двата плика от офертата се поставят в друг непрозрачен плик, върху, който се отбелязва името и адресът на възложителя, предмета на обществената поръчка, име на вносителя, адрес, факс и e-mail на вносителя на офертата, както и обособените позиции, по които участникът представя предложение.
Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница