Кралство Камбоджа митнически изисквания Митническо освобождаване на багажа на пътникаДата22.02.2017
Размер53.96 Kb.
Кралство Камбоджа - митнически изисквания
1.Митническо освобождаване на багажа на пътника:

За да се ускори освобождаването на багажа на пътниците, които влизат в Кралство Камбоджа, Управление Митници и Акцизите е установило Зелен и Червен Коридор, където пътниците самостоятелно избират коридор и имат възможност да направят митническата си декларация за Зелен или Червен Коридор. Всички пътници са длъжни да попълнят формуляра за декларация на пътника и го представят на митницата на пункта на влизане.


* Зелен Коридор е за пътници, непритежаващи вещи/стоки/ или притежаващи само вещи, които могат да бъдат освободени от митни сборове и данъци, като се посочва "Нищо за деклариране".
* Червен Коридор е за пътниците, които носят със себе си вещи за обмитяване, забранени или ограничени вещи, обявявайки, че имате "Вещи за деклариране".
Забележка:
• Митническите служители могат да провеждат случайна проверка на пътниците в двата канала
• Санкции и / или глоби се налагат на пътниците, които умишлено използват Зеления Коридор, като не декларират пренасянето на обмитяеми, ограничени или забранени за внос вещи.
• Пристигащ пътник има право за следните безмитните отстъпки:
/1/ Два литра вино
/2/ 400 цигари, 100 пури, или 400 грама тютюн
/3/ 350 милилитра парфюм и украшения/орнаменти/
/4/ Лекарства за лична употреба
/5/Други материали и инструменти с ограничено количество, необходими за пътуване и некатегоризирани като забранени вещи.
• Пътник на възраст под 18 години няма право да носи вещи, посочении в точки номер 1 и 2 по-горе.
• Вещи на стойност равна или по-голяма от US $ 100 подлежат на заплащане на мита и такси.
• Ако митническата стойност на вещите е над US $ 300, те трябва да бъдат декларирани във формуляра за митническа декларация. Ако стойността е по-малко от US $ 300, вещите трябва да бъдат декларирани във формуляр за нетърговска митническа декларация.
• Стоките за временен внос е необходимо да получат разрешение преди вноса от Главно Управление на Митниците и Акцизите.
• Няма ограничения върху вноса на чуждестранна валута в Камбоджа от пътуващите (включително делегати, гости, юридически или физически лица), но е необходима декларация за сумите над US $ 10,000.00 (десет хиляди щатски долара) или равностойност в чужда валута . По този начин пътуващите ще могат по-лесно да изнесат парите при заминаването им.
• При внос на забранени стоки, същите трябва да се придружават от валиден лиценз, издаден предварително от съответните органи и разрешително за внос от Главно Управление на Митниците и Акцизите.
• При внос на строго забранено оръжие, взривни вещества и боеприпаси, както и друго военно оборудване, същите трябва да бъдат придружавани от валиден лиценз от Министерството на вътрешните работи или на Министерството на националната отбрана и разрешително за внос от Главно Управление на Митниците и Акцизите.

2. Митнически формалности за заминаващи пътници (Терминал Заминаващи):

Заминаващият е необходимо да попълни формуляра на декларация на пътника, ако изнася следните стоки с оригинални, придружаващи, оправдателни документи. Той/тя трябва да представят техните формуляри в митническия офис в пункта на излизане.


• за износ на чуждестранни валута на сума над US $ 10,000.00 (десет хиляди щатски долара) се изисква да се получи разрешение от Националната банка на Камбоджа и одобрение преди износа от Главно Управление на Митниците и Акцизите, ако няма декларация за внос на валутата при влизане на пътуващия.
• Всеки временен износ на стоки трябва да бъде одобрен предварително от Главно Управление на Митниците и Акцизите.
• Забранени стоки за износ и ограничени стоки за износ, съгласно законодателството на Кралство Камбоджа, трябва да се придружават от валиден лиценз, издаден преди износа от съответните органи и разрешително за износ от Главно Управление на Митниците и Акцизите.
• За всеки износ на строго забранено оръжие, експлозиви, боеприпаси и друго военно оборудване се изисква да се представи валиден лиценз от Министерството на вътрешните работи или Министерството на националната отбрана, както и разрешително за износ от Главно Управление на Митниците и Акцизите.
• За износ на произведения на изкуството /артефакти/, статуи, антични и древни предмети се изисква да имат разрешително преди изнасянето им от Министерството на културата и изобразителното изкуство и износ разрешение от Главно Управление на Митниците и Акцизите.
Когато се изнасят растения, живи животни се изисква да се приложат разрешително или лиценз издадени по-рано от Министерството на земеделието, горското стопанство, лова и риболова.


3. Процедура за оформяне за внос на карго терминал:

Всеки пътник, който желае да внася стоки трябва да подготви формуляр за митническа декларация за внос и го представя на митническата служба, със следните оригинални и / или сертифицирани, копирани документи от компанията в три екземпляра. Тези оправдателни документи са както следва:


- Фактура
- Списък стоки
- Въздушна товарителница
- Митническо разрешение (ако е необходимо)
- Други съответни документи (ако е необходимо)
• За всеки внос на стоки от ДДС TIN нерегистрирано юридическо лице/физическо лице с търговска цел се изисква да бъде прикрепено митническо разрешително, предварително издадено от Главно Управление на Митниците и Акцизите.
• Стоки категоризирани като временен внос, лични вещи и стоки, за които митата и митническите такси са тежест за правителството, са длъжни да получат валидно разрешение, издадено преди внос от Главно Управление на Митниците и Акцизите.
Забележка:
Пътуващият подлежи на прокурорско разследване, санкции и / или наказания, съгласно законодателството на Кралство Камбоджа, ако той бъде признат за виновен за всички неверни декларации, както и нарушение на правилата посочени в тази прокламация.

Внимание:


Незаконен е всеки трафик на наркотично вещество и това деяние се оценява като тежко престъпление. Пътник, който е осъден за това престъпление, би могло да бъде осъден на доживотен затвор в съответствие със законодателството на Кралство Камбоджа.

Текст на английски език.
1. Customs Clearance of Traveler’s Baggage:

To expedite the baggage clearance of passengers coming into the Kingdom of Cambodia, Customs and Excise Department has established Green and Red Channel; where self selection routes are operated, passengers have the option of making their Customs Declaration in either the Red Channel or the Green. All passengers are obliged to fill out the Passenger’s Declaration Form and submit it to customs on the spot of entry.* Green Channel is for passengers possessing no goods or only goods which can be admitted free of customs duties and taxes by stating that you have “Nothing to Declare”.

*Red Channel is for passengers who bring along with the dutiable goods, any prohibited or restricted goods by proclaiming that you have “Goods to Declare”.

Note:


 • Customs officers may conduct a random check to the passengers at both channel

 • Penalties or/and fines are imposed on passengers, who   intentionally use the Green Channel by not declaring the carry on dutiable, restricted and prohibit goods.

 • An incoming passenger is eligible for the following duty-free concessions:

 • /1/Two liters of wine

 • /2/400 cigarettes, 100 cigars, or 400 grams of tobacco

 • /3/350 milliliters of perfume and ornaments

 • /4/Medicines for own personal cure

 • /5/Other materials and tools with limit quantity needed for traveling and not categorized as prohibited goods.

 • Passenger aged under 18 does not have eligibility to bring in the goods as specified in number 1 and 2 above.

 •   Goods worth equivalent to or greater than US$100 shall be subject to pay customs duties and taxes.

 • If the customs value of goods is in excess of US$300, they must be declared in Customs Declaration Form. If it is less than US$300, the goods must be declared in Non-commercial Customs Declaration Form.

 • Temporary imported goods are required to be authorized before and importation by General Department of Customs and Excise.

 • There are no currency restrictions on import of foreign Currencies to Cambodia by passengers (including delegates, quests, entities, or natural persons) although declaration is required for the sums of over US$10,000.00 (ten thousand US dollars) or equivalent in a foreign currency. So doing will make the passengers easier to bring back the money upon their returning.

 • An importation prohibited goods must be accompanied by a valid license issued in advance by the relevant authorities and an import permit by General Department of Customs and Excise.

 • When imported, strictly prohibited weapon, explosives and ammunition, and other military equipment, must be escorted by a valid license from Ministry of Interior or Ministry of National Defense and import permit from General Department of Customs and Excise.

2. Customs Formality for Outbound Passengers  (Departure Terminal):

An outbound passenger is required to fill up Passenger’s Declaration Form should they take out the following goods with original supporting documents. He/She has to submit they form to Customs Office at the point of exit. • Foreign currency in the amount exceeding US$10,000.00 (ten thousand US dollars) is required to obtain the permit from National Bank of Cambodia and approval before an exportation from General Department of Customs and Excise, should there be no import declaration of the currency at his/her entry.

 • Any temporary exportation of goods must be approved in advanced by General Department of Customs and Excise.

 • Prohibited goods and restricted goods must be accompanied by a valid license issued before exportation by the concerned authorities and export permit by General Department of Customs and Excise.

 • Any export of strictly prohibited arms, explosive, ammunition and other military equipment, is required to submit a valid license from Ministry of Interior or National Defense, and export permit from General Department of Customs and Excise.

 • Artifact, statues, antique and ancient items, are required to have authorization and permit issued before the exportation by Ministry of Culture and Fine Arts and export permit by General Department of Customs and Excise.

 • When exported, plants, live animals are requested to enclose the permit or license issued in advance by the Ministry of Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery.

3. Import Clearance Procedures at Cargo Terminal:

Any passenger wishing to import goods must prepare import Customs Declaration Form and submit it to Customs Office with the following original and/or certified copied by company in triplicate. These supporting document are as follows:  • Invoice

  • Packing List

  • Airway bill

  • Customs Permit (if required)

  • Other relevant documents (if required)

 • Any relevant importation of goods by a VAT TIN unregistered entity/person for commercial purpose is required to attach customs permit issued in advanced by General Department of Customs and Excise.

 • Goods categorized as temporary importation, personal effects and goods of which customs duties and taxes are the government burden, are required to obtain valid permit issued before an importation by General Department of Customs and Excise.

Notice:
Passenger are liable to prosecution, penalties or/and punishment, under the law of Kingdom of Cambodia, should they be found guilty for any false declaration, and violation against the rules stipulated in this proclamation.

Warning:
It is illegal for any trafficking of narcotic drug and judged as serious crime. A passenger who convicts of this offense could result in life imprisonment in accordance with the law of Kingdom of Cambodia.  

Информацията е публикувана на сайта на Главно Управление на Митниците и Акцизите на Кралство Камбоджа на английски език. Прилагам текста на английски език за по-точен превод на български език при необходимост.
С уважение:
/Управител ПК - Свилен Попов/
Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница