Кратка информация за участието в дейността на групата държави срещу корупцията (greco)Дата24.10.2018
Размер36 Kb.
#96430
КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕТО В ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ДЪРЖАВИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА (GRECO)
Република България е една от 17-те страни-учредителки на Групата държави срещу корупцията (GRECO) през 1999 г. и оттогава активно участва в дейността на Групата. Целта на GRECO, както е формулирана в нейния Устав, е да повиши капацитета на страните-членки в борбата с корупцията чрез един динамичен процес на взаимна оценка.

Организацията на участието на Република България в дейността на GRECO и изплащането на членския внос в Групата са възложени на Министерството на правосъдието с Решение №639 на Министерския съвет от 28 септември 1999 г. Съобразно възложените функции и своята компетентност, Министерството на правосъдието осигурява участието в работата на GRECO и координира действията на компетентните български институции по изпълнение на препоръките на Групата и въвеждането на антикорупционните стандарти на Съвета на Европа. По-конкретно, Министерството на правосъдието организира и координира действията по провеждане на оценката на България, включително подготовката на отговорите на въпросниците на GRECO, предоставянето на допълнителна информация, програмата на посещенията на оценяващите екипи на GRECO в България, и защитата на българската позиция при обсъждането и приемането на докладите за оценка. След приемането на докладите, Министерството на правосъдието изготвя, обобщава, представя и защитава пред GRECO информацията за изпълнението на препоръките от българска страна.

Избирането на ръководителя на българската делегация в GRECO за член на Бюрото на Групата за периода на втория и третия кръг на оценка е резултат от активното участие и последователната позиция на нашата страна, насочена към укрепване на ролята на Групата като водещ регионален механизъм за антикорупционен мониторинг.

Процедурата по оценката на България в рамките на първия кръг беше осъществена в периода 2001 г. – 2006 г. Докладът за оценка беше приет през м.май 2002 г. и съдържаше 14 препоръки по темите-предмет на оценка: (а) статут и правомощия на разследващите и правораздавателни органи; (б) специализация на служителите и органите; (в) имунитет от наказателно преследване. През м.май 2004 г. Групата прие доклад за изпълнение на препоръките, съгласно който, към онзи момент, страната беше изпълнила задоволително 8 препоръки, 4 препоръки бяха изпълнени по задоволителен начин и 2 препоръки бяха частично изпълнени. По частично изпълнените препоръки България представи допълнителна информация през м.май 2006 г. и през м.юни същата година GRECO прие и тези две препоръки за задоволително изпълнени. Така процедурата по оценката на България в рамките на първия кръг приключи успешно на 23 юни 2006 г. с приемането на Допълнението към Доклада за изпълнение на препоръките.

Процедурата по оценка в рамките на втория кръг се осъществи в периода 2004 г. – 2009 г. Темите на този кръг бяха: (а) отнемане на облагите от корупционни престъпления; (б) публичната администрация; и (в) отговорност на юридическите лица. Докладът на GRECO за оценка на България от втория кръг беше приет от Групата през м.юли 2005 г. и съдържаше 11 препоръки. През м.април 2007 г. Министерството на правосъдието представи на секретариата на GRECO доклад за изпълнението на препоръките и съответната допълнителна информация. Докладът на GRECO за изпълнението на препоръките към България от втория кръг на мониторинга беше приет през м.юни 2007 г. Съгласно този доклад, от 11-те препоръки, 5 бяха задоволително изпълнени, 2 изпълнени по задоволителен начин, 3 изпълнени частично, и една неизпълнена. Информацията за изпълнението на трите частично изпълнени препоръки и неизпълнената препоръка беше предоставена през м.ноември 2008 г. Въз основа на тази информация, на 2 юли 2009 г. Групата одобри Допълнението към Доклада за изпълнение на препоръките, с което прие за задоволително изпълнени тези четири препоръки и така успешно приключи процедурата от втория кръг на оценка.

Сравнителният анализ на докладите на GRECO показва, че България е от една от страните, които предприемат най-своевременни и адекватни мерки за изпълнение на отправените препоръки, в съответствие с анти-корупционните стандарти на Съвета на Европа. Следва да се отбележи, че тези стандарти са възприети и от Европейския съюз.Третият кръг на оценка започна през м.януари 2007 г. Предмет на оценка в този кръг са: (а) основните разпоредби на Наказателната конвенция на Съвета на Европа относно корупцията и Допълнителния протокол към нея, свързани с криминализирането на подкупа и търговията с влияние; и (б) изпълнението на Препоръка Rec(2003)4 на Съвета на Европа за общи правила срещу корупцията при финансирането на политическите партии и предизборните кампании. Посещението на оценяващия екип на GRECO в България в рамките на третия кръг се осъществи през м.октомври 2009 г., а докладът от този кръг беше окончателно приет по време на срещата, проведена в периода 27 септември - 1 октомври 2010 г. По тема І „Криминализиране на корупцията” докладът съдържа 4 препоръки, от които една налага законодателни промени, а по тема ІІ „Финансиране на политическите партии” - 16 препоръки. Българските власти следва да представят информация за изпълнението на препоръките от доклада до 30 април 2012 г.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница