Кратко описание на предмета на поръчката Предмет на настоящата поръчка е Обособена позиция 1Дата25.01.2018
Размер90.53 Kb.
Кратко описание на предмета на поръчката
Предмет на настоящата поръчка е Обособена позиция 1: Зимно поддържане на платното за движение на републикански пътища в границите на гр. Дългопол”

Обособена позиция 2:”Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улична мрежа в населените места в община Дългопол за 2016 г.”

То се изразява в осигуряване на нормална проходимост при зимни условия на републикански път в границите на гр.Дългопол, общински пътища и улична мрежа на населените места на община Дългопо през експлоатационен сезон 2015/2016г. Тук се включват дейностите:

- снегопочистване;

- опесъчаване;

- прехвърляне на снежни маси

- обработка на заледени участъци;

- събиране и предаване на Възложителя на информация за текущото състояние на пътищата.
Републиканската пътна мрежа – пътища III-ти клас в ганиците на гр. Дългопол– Приложение № 1 включва следните пътища :

1.Път III-208” „I-2 (о.п. Шумен-Девня)- Провадия-Дългопол-Комунари-Дъскотна-Айтос”

Начало на гр.Дългопол при км. 33+712

Маршрут: 1. ул. „Никола Обретенов”

Край гр.Дългопол при км. 37+677

Дължината на Път III-208” „I-2 (о.п. Шумен-Девня)- Провадия-Дългопол-Комунари-Дъскотна-Айтос” е 3,965 км.


Общинската пътна мрежа – Приложение № 2, включва следните пътища :

1.SHU1137 /II-73/ Веселиново –граница общ.(Смядово –Дългопол)-Поляците-Партизани/III-7301/ от км 9+380 до км 19+700 дължина 10320м

Допълнителна дължина до централната част на населено място с.Поляците - 843м.

2.VAR3193 /SHU1137,Поляците-Партизани/-Медовец от км 0+00 до км 1+100 дължина 1100м

Допълнителна дължина до централната част на населено място с.Медовец -723м.

3.VAR1191 /III-208,Комунари-Добромир/ - Аспарухово от км 0+00 до км 0+300 дължина 300м

Допълнителна дължина до централната част на населено място с.Аспарухово - 500м.

4.VAR2190 /III-208,Дългопол –Комунари/-Боряна-Сладка вода от км0+00 до км 5+500 дължина 5500м

Допълнителна дължина до централната част на населено място с.Сладка вода - 630м.

5.VAR2199 /III-208,Провадия-Дългопол/-Рояк от км 0+000 до км 0+690

Допълнителна дължина до централната част на населено място с.Рояк - 700м.

6. VAR 1222 с. Цонево – с. Величково – 2290 м.

Допълнителна дължина в населеното място с. Величково – 2030 м.
7.VAR3196 /VAR 1222, Цонево –Сини вир/ турс.к-с Дебелец от км 0+00 до км 2+200 дължина 2200 м

Допълнителна дължина до централната част на населено място с.Дебелец -200м.Улична мрежа на населените места на община Дългопол Приложение № 3, :
Арковна 4 960 м

Аспарухово 10 180 м

Боряна 6 280 м

Величково 4 350 м

Комунари 7 340 м

Лопушна 6 360 м

Медовец 8 760 м

Партизани 12 320 м

Поляците 6 500 м

Рояк 4 740 м

Сладка вода 3 760 м

Дебелец 2750 мУТВЪРДИЛ:

ЕМУРЛА ЕМУРЛА

В.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Съгл. заповед № 1113/22.12.2015 г.


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технически изисквания за изпълнение на дейностите по Обособена позиция 1: Зимно поддържане на платното за движение на републикански пътища в границите на гр. Дългопол”Обособена позиция 2:”Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улична мрежа в населените места в община Дългопол за 2016 г.”
А. Основни положения при организацията и изпълнението на поръчка.

Кандидатите трябва да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на предвидените дейности. Кандидатите трябва да притежават минимум следната техника:


  • Челен товарач – 1 брой;

  • Колесен трактор - 5 бр;

  • Самосвал – 2 бр.


Кандидатът следва да представи описание на организацията за контрол на качеството, техническа база за осигуряване контрол на качеството и вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството, както и местоположението на машинния парк.

Изпълнителят е длъжен:

1. Да спазва изискванията на Възложителя, договора за изпълнение на поръчката, действащите нормативни изисквания за този вид дейност, в това число за качество на извършените работи, стандартност на влаганите строителни материали (едрозърнест пясък, сол, луга), безопасност и охрана на труда, безопасност на движението и опазване на околната среда.

2. Да почиства от сняг улиците в населените места и съответните общински пътищата водещи до тях до ниво пътна настилка.

3. Да съставя пълна и точна отчетна информация и да я предава на Възложителя.

4. Да спазва изискванията на Възложителя по изпълнението на зимното поддържане,

както и Инструкцията за зимно поддържане на републиканските пътища на ГУ „Пътища” от

1988г.

5. Да предпазва от повреди всички съществуващи комуникации (електроенергетическимрежи, въздушни кабели и проводи), както и всички благоустройствени съоръжения, настилки

по улиците, тротоари, огради, бордюри, сгради (обществена или частна собственост), елементи

на вертикалната пътна маркировка и други, разположени в границите на почистваните улици

и в близост до тях.Б. Изисквания за качество

Изпълняваните дейности да са съобразени с Нормативните изисквания, действащи в

Р България за съответните видове работи.

В. Изисквания за налична механизация и оборудване на изпълнителя

Кандидатът трябва да притежава необходимата механизация и оборудване, което ще допринесе за своевременното и нормалното изпълнение на предвидените дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа.

Г. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд

Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност трябва да се провеждат във всички етапи по време на изпълнение на дейностите предвидени в поръчка.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Ръководствата на кандидатите са задължени да осигурят необходимото работно облекло и лични предпазни средства.

2. Работещите в условия на кал, влага, вода и други подобни да ползват гумени ботуши.

3. Всеки работник или служител, който постъпва за първи път на работа или преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка и квалификация, се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран за правилата на безопасност и хигиена на труда.

4. Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да е работи, невлизащи в кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за предотвратяване на авария, и то по нареждане на възложителя.

5. Задължително е спазването на Правилника за противопожарна охрана. Ръководството на обекта е длъжно да изпълнява всички мероприятия по този правилник.

6. На всяка машина, участваща в дейностите, свързани с предмета на договора, да има пълно комплектована с медикаменти аптечка.

II. РАБОТА С МАШИНИ

Работници, които обслужват и управляват машините, трябва да бъдат снабдени с инструкции, съдържащи изискванията по техника на безопасността, указанията на сигналната система, правилата за управление на машината, правилата за определено натоварване и допустимата скорост на работа на машината и др.


ІІІ. БХТПО по ВРЕМЕ на ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

При организиране и осъществяване на трудовата дейност при експлоатацията се изпълняват изискванията на съответните нормативни актове, както и нормативните актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, свързани с дейностите по обезвреждане на отпадъци и нормативните актове по хигиена на труда, противопожарна охрана и безопасна експлоатация.

Работодателите и лицата, които ръководят и/или управляват трудовите процеси, се задължават да осигурят и утвърдят инструкции по безопасност, хигиена на труда и пожарна безопосност (БХТПБ) за отделните видове работни места съгласно изискванията по безопасност на труда, установени в нормативните актове, стандартизационните документи и паспортите на работното оборудване.

Инструкциите по БХТПБ се изработват в обхват и със съдържание, както следва:

1. правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват трудовите процеси;

2. изискваната правоспособност или квалификация на производствения персонал;

3. изискванията по БХТПБ преди започване, през време и при прекъсване, преустановяване и завършване на работата;

4. изискванията по БХТПБ, на които трябва да отговарят ползваните строителни машини и другото работно оборудване;

5. средствата за индивидуална защита, които трябва да се ползват;

6. други изисквания, които се налагат от конкретните условия на работа;

7. условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за предотвратяване и ликвидиране на аварии и оказване на първа долекарска помощ при злополука и др.;

8. местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и противопожарна охрана, за описанията на сигналите, подавани с ръка, и словесните съобщения, които трябва да се подават при работа с кранове и повдигателни съоръжениял. Ръководителите са длъжни да осигуряват безопасни и здравословни условия на труд за всички работници. Трудови договори могат да се сключват само с лица, които отговарят на изискванията на Кодекса на труда. В случаите, когато се изисква лицата да са правоспособни или да имат необходимата квалификация за съответната работа или работно място, същите трябва да притежават съответния документ.Забранява се допускането до работа на лица, които:

1. Не са назначени в съответствие с изискванията ;

2. Не са съответно инструктирани и обучени по БХТПБ;

3. Не са запознати с плана за ликвидиране на аварии;4. Не са снабдени или не ползват съответно изискващите се работно облекло, обувки,

лични предпазни средства и обезопасени инструменти;5. Имат противопоказни заболявания спрямо условията на работата, която им се възлага;

5. Са правоспособни или имат съответна квалификация, но са преместени на друго

работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото им работно

място;


6. Са в нетрезво състояние или са под въздействието на други упойващи средства;

Лицата, които постъпват на работа, се инструктират за правилата по БХТПБ и подлежат на медицински прегледи.

Допускането до работа на жени работнички и служителки да става при спазване на Наредба №7 за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени (ДВ,бр.34 от 1995г.) Работодателят е задължен да осигурява специално работно облекло и лични предпазни

средства в съответствие с Наредба №11 за специалното облекло и личните предпазни средства

(ДВ,бр.66 от 1993 г.)

Екология

Изискванията по отношение на опазване на околната среда трябва да отговарят на всички Нормативни актове на законодателството в Р.България в тази област.
ИЗГОТВИЛ:

инж.ВЕСЕЛИН ВЪРБАНОВДиректор дирекция ИПП и ОП

Приложение № 1

Републиканската пътна мрежа – пътища III-ти клас в ганиците на гр. Дългопол

1.Път III-208” „I-2 (о.п. Шумен-Девня)- Провадия-Дългопол-Комунари-Дъскотна-Айтос”

Начало на гр.Дългопол при км. 33+712

Маршрут: 1. ул. „Никола Обретенов”

Край гр.Дългопол при км. 37+677

Дължината на Път III-208” „I-2 (о.п. Шумен-Девня)- Провадия-Дългопол-Комунари-Дъскотна-Айтос” е 3,965 км.

Изготвил:

Камен Иванов

Гл. специалист ТУКРП

Приложение № 2

1.SHU1137 /II-73/ Веселиново –граница общ.(Смядово –Дългопол)-Поляците-Партизани/III-7301/ от км 9+380 до км 19+700 дължина 10320м

Допълнителна дължина до централната част на населено място с.Поляците - 843м.

2.VAR3193 /SHU1137,Поляците-Партизани/-Медовец от км 0+00 до км 1+100 дължина 1100м

Допълнителна дължина до централната част на населено място с.Медовец -723м.

3.VAR1191 /III-208,Комунари-Добромир/ - Аспарухово от км 0+00 до км 0+300 дължина 300м

Допълнителна дължина до централната част на населено място с.Аспарухово - 500м.

4.VAR2190 /III-208,Дългопол –Комунари/-Боряна-Сладка вода от км0+00 до км 5+500 дължина 5500м

Допълнителна дължина до централната част на населено място с.Сладка вода - 630м.

5.VAR2199 /III-208,Провадия-Дългопол/-Рояк от км 0+000 до км 0+690

Допълнителна дължина до централната част на населено място с.Рояк - 700м.

6. VAR 1222 с. Цонево – с. Величково – 2290 м.

Допълнителна дължина в населеното място с. Величково – 2030 м.
7.VAR3196 /VAR 1222, Цонево –Сини вир/ турс.к-с Дебелец от км 0+00 до км 2+200 дължина 2200 м

Допълнителна дължина до централната част на населено място с.Дебелец -200м.


Изготвил:

Камен Иванов

Гл. специалист ТУКРП

Приложение №3

Улична мрежа на населените места на община Дългопол
Арковна 4 960 м

Аспарухово 10 180 м

Боряна 6 280 м

Величково 4 350 м

Комунари 7 340 м

Лопушна 6 360 м

Медовец 8 760 м

Партизани 12 320 м

Поляците 6 500 м

Рояк 4 740 м

Сладка вода 3 760 м

Дебелец 2750 м


Изготвил:Камен Иванов

Гл. специалист ТУКРП


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница