Критерии за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжностиДата15.08.2018
Размер50 Kb.
#79272
КРИТЕРИИ

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

В Тракийски Университет
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


 1. За оценка на Научноизследователската дейност

Научноизследователската дейност се оценява на базата на:

 1. Реални публикации (авторът е самостоятелен или в съавторство с колектив):

а) оригинални статии в научни списания у нас или в чужбина без импакт фактор;

б) *оригинални статии в научни списания у нас или в чужбина с импакт фактор;

в) статии, публикувани в рецензирани научни сборници или сборници с доклади от научни прояви, написани в пълен текст, с книгопис и резюме на български/ английски език;

г) публикация в българско или международно списание без импакт фактор, която е получила поне едно цитиране в списание с импакт фактор се приравнява към публикация с импакт фактор.

д) монографии или самостоятелни книги на български език (рецензирани):

- отчитат се от членовете на журито като една научна публикация;

- отчита се личният принос на кандидата;

- съдържат данни от собствени научни проучвания;

- отчита се дали са самостоятелен или колективен труд с оценка за личния принос на кандидата.

е) монографии издадени на английски език (рецензирани):

- отчитат се от членовете на журито като три научна публикация

2. Научни обзори:

- отчитат се като публикация, ако съдържат собствени проучвания на кандидата или колектива, в който работи;

- съдържат обобщение и лична позиция по проблема от кандидата;

- публикуван е пълният книгопис

- публикуван е в реферирано научно списание у нас или в чужбина;

- допуска се научните обзори да формират до 10% от общата публикационна активност на кандидата.

3. Letters to the editor, short communications, case reports – рецензират се, ако в тях са представени резултати от собствени изследвания;

4. Удостоверения за патенти и изобретения;

5. Списък на цитирания в български и чуждестранни научни източници (без автоцитирания).

6. Импакт факторът от резюмета на доклади от международни научни форуми, отпечатани в списания с импакт фактор, участва при формирането на общия имакт фактор на кандидата.

7. Публикация „под печат” се счита тази, която е съпроводена с документ от издателството.

8. В научните трудове да е виден личният принос:

- разработки на съществена част от труда във факултетска/университетска лаборатория в България/чужбина

- водещ автор /първи или последен; втори или предпоследен, ако броя на авторите надвишава 10/
*Импакт-факторът дава предимство на кандидата при равни други показатели.
За научна активност се приемат също:

1. Доклади и резюмета от национални научни прояви, публикувани в непълен размер и без книгопис в списания или сборници.

2. Участие в научноизследователски проекти у нас и в чужбина, с национален или международен характер, като се отчита и формата на лично участие (ръководител, изпълнител, консултат, експерт).

3. Национални или чуждестранни награди, свързани с научноизследователска дейност или връчени за участие в научни прояви.

4. Членство в национални и международни научни дружества, вкл. в тяхното ръководство.

5. Участия в редколегии у нас и в чужбина.

6. Изнасяне на лекции или пленарни доклади пред научни прояви у нас или в чужбина.

7. Участие в научни журита.

8. Ръководство на курсови и дипломни работи, рецензии на проекти и дипломни работи.

9. В конкурсите за академични длъжности се рецензират всички научни трудове по номенклатурната специалност, вкл. и тези свързани с дисертациите. Задължително се рецензират представените учебници, ръководства, монографии.

Учебници, учебни помагала, резюмета, авторски свидетелства, беседи, доклади; участие в научни проекти, редколегии, научни журита; ръководство на докторанти, дипломанти и т.н. се приемат за научна активност и се представят в отделни списъци.

За придобиване на академични длъжности “доцент” и “професор”са необходими: • Преподавателска дейност по съответната учебна дисциплина в специалностите на ТрУ или друг университет в България/чужбина.

 • В трудовете да е виден личният принос:

  • Разработки на съществена част от труда във факултетска/университетска лаборатория в България/чужбина.

  • Водещ автор (първи – последен)

  • Други (патенти, авторски свидетелства, научни награди, приноси за здравеопазването и др.)

В конкурсите за академични длъжности се рецензират всички научни трудове по номенклатурната специалност, вкл. и тези свързани с дисертациите. Задължително се рецензират представените учебници, учебни помагала, монографии и др.
ІІ. За оценка на учебно-преподавателската дейност

 1. Часовата натовареност с упражнения със студенти, занятия със стажант-лекари (за Медицински факултет), работа със студентски кръжок, занятия със специализанти. При кандидатите за заемане на академичните длъжности „доцент” и „професор” се отчита лекционната дейност пред студенти, стажант-лекари (за Медицински факултет), специализанти и всички форми на следдипломно обучение, както и продължаващото обучение. Часовата натовареност се отчита съгласно нормативите на ТрУ.

 2. Издаден учебник или учебници.

 3. Изнасяне на лекции в чужбина, поканен лектор в чужбина.

 4. Разработка на учебни програми, тестове и др.

 5. Участие в изпитни комисии.

 6. Владеене на чужди езици, участие в чуждоезиково обучение.

 7. За академичните длъжности „доценти” и „професор” се отчита личният им принос за академичното развитие на сътрудници от звеното, в което работят:

  • ръководство на докторанти;

  • успешно защитили докторанти;

  • хабилитирани преподаватели, израстнали под ръководството на кандидата.


ІІІ. За оценка на диагностично-лечебната дейност (само за Медицински факултет)

1. Кандидатите за академична длъжност „главен асистент” трябва да имат минимален стаж от 5 години и удостоверение за придобита медицинска специалност.2. Кандидатите за придобиване на научната степен „доктор на науките” и за заемане на академичните длъжности „доцент” и „професор” трябва да приложат удостоверение за придобита специалност в областта, в която кандидатстват.

Каталог: wp-content -> uploads -> truni -> file
file -> Отчет за ибсф ра, ибсф ksf и ибсф 33 за средствата по набирателните сметки
file -> На класираните студенти от горните курсове задължително се представя: уверение от факултетната канцелария за студентско положение
file -> Ii- настаняването на класираните студенти от горните курсове ще започне на 1 септември и ще продължи до 9 септември
file -> Бюра на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (цкпи)
file -> Гаджева В. Синтез, свойства и биологична активност на спин-белязани и небелязани нитрозоуреи и триазени. Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 1991 Гаджева В
file -> Справка за известните цитирани публикации на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м
file -> Списък на публикациите на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м. Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт”
file -> На публикациите на доцМирослава Петкова Петкова, д пс


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница