Критерии за програмна акредитация на обучението по образователната и научна степен „доктор” по научна специалностДата10.04.2018
Размер50 Kb.
#65764
Критерии за програмна акредитация на обучението по образователната и научна степен „доктор” по научна специалност


Сфери на дейности


Критерии

Съдържание (характеристики) на критериите


1. Образователна дейност

1.1. ВУ провежда обучение в съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката (технологиите и художествената дейност) по научната специалност1.1.1. Формулирани са се ясни цели, задачи и мотиви за обучението по научната специалност

1.1.2. Провежда се обучение на докторантите по съвременните постижения на научната специалност чрез подходящи форми - курсове, специализирани семинари и др.
1.2. ВУ осъществява процедури за одобряване, наблюдение и обновяване на документацията за прием и обучение на докторантите по научната специалност


1.2.1. Приемът и обучението на докторантите е в съответствие със законовите изисквания (ЗВО, ЗНСНЗ и др.)

1.2.2. Периодично се анализира и обновява действащата документация за прием и обучение на докторантите2. Научен потенциал

2.1. Обучението на докторантите се осъществява от преподаватели с необходимия профил и квалификация по научната специалност2.1.1. Обучаващото звено разполага с хабилитиран академичен състав за провеждане на обучението по научната специалност

2.1.2. Има разгърната научноизследователска дейност по тематиката на специалността на хабилитирания академичен състав, участващ в обучението на докторантите3. Условия за обучение и научни изследвания3.1. ВУ създава и поддържа материално-техническа и информационна база за обучението на докторантите по научната специалност3.1.1. Изградена е необходимата материално-техническа база за обучение и изследователска дейност на докторантите в съответствие със спецификата на научната специалност:

 • осигуреност на редовните докторанти с работни места

 • осигуреност на редовните докторанти с лабораторна площ и научна апаратура за изследователска дейност

 • друга специфична учебна база

3.1.2. Компютърната и информационна обезпеченост на обучението и изследователската дейност на докторантите е достатъчна и в съответствие със спецификата на научната специалност:

 • библиотека

 • компютърна база

 • информационни центрове и други3.2. ВУ подпомага и стимулира научно-изследователската (художествено-творческата) дейност на докторантите по научната специалност


3.2.1. Докторантите по научната специалност участват в изпълнението на изследователски, художественотворчески и други проекти

3.2.2. Осигурени са възможности за публикуване на резултати от научноизследователската дейност на докторантите3.2.3. Поддържат се научните изяви на докторантите в изследователски и образователни проекти и научни форуми (национални и чуждестранни)
Приложение:

Характеристики, включени в съдържанието на критериите за програмна акредитация на обучението по образователната и научна степен „доктор”, за които е възможно да се набира и представя информация в количествено изражение


Характеристики на критериите

Възможни показатели

1.1.1. Опитът на ВУ да подготвя докторанти по научната специалност


 • Брой на обучаваните докторанти по научната специалност за последните 5 години

 • Брой на приетите докторанти по специалността за последните 5 години

 • Брой на успешно защитилите докторанти по научната специалност за последните 5 години
2.1.1. Хабилитиран академичен състав за провеждане на обучението по научната специалност • Брой на хабилитираните преподаватели на ОТД в обучаващото звено по шифъра на научната специалност

 • Относителен на дял на хабилитираните преподаватели на ОТД по научната специалност към общия брой хабилитирани преподаватели в обучаващото звено

 • Относителен дял на докторантите по научната специалност към общия брой на хабилитираните преподаватели по тази специалност
2.1.2. Публикационна активност на хабилитирания академичен състав, участващ в обучението на докторантите по научната специалност


 • Относителен дял на научните публикации на хабилитирания академичен състав, провеждащ обучението на докторантите по теми на научната специалност в общата публикационна дейност на обучаващото основно звено
3.1.1. Материално-техническа база


 • Брой докторанти на едно работно място

 • Лабораторна площ за изследователска дейност в кв.м на 1 преподавател на ОТД

 • Характеристика на друга специфична учебна и научна база
3.1.2. Компютърна и информационна база


 • Брой докторанти на 1 компютър (без компютрите за учебни цели на студентите)

 • Брой научни списания по научната специалност в обучаващата институция

3.2.1. Участие на докторантите в изследователски (художествено-творчески и други) проекти

3.2.2. Публикационна активност на докторантите3.2.3. Научни изяви на докторантите


 • Относителен дял на докторантите, участвали през последните 5 години в изследователски и образователни проекти (национални и международни)


 • Относителен дял на публикациите на докторантите от научната специалностт в публикационната активност на обучаващото основно звено • Относителен дял на докторантите, участвали през последните 5 години в научни форуми (конференции, симпозиуми и др.), спрямо общия брой на докторантите по научната специалностСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница