Критерий за оценка на офертата: „икономически най-изгодна оферта”Дата19.05.2017
Размер54.56 Kb.
#21668


Приложение № 9
Методика за оценка на офертите в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за системата от телефонни централи на Министерство на финансите и поделенията му с общ номерационен план”

Критерий за оценка на офертата: „икономически най-изгодна оферта” при показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата, както следва:
Крайната оценка (К) се изчислява по следната формула:

К = К1 + K2 + K3 + К4 + К5 + K6 + K7, където:
Критерий за оценка

точки

1

2

3

K 1

Цена на месечна такса за всички услуги общо за всички постове: 5 ISDN PRA и 14 обикновени (POTS) телефона, в лева без ДДС,

К1 = (К1 min / К1 n) * 14

където


К1 min – най-ниската ненулева цена от всички предложения

К1 n – цена на n – то предложение

Важно:


В случай че участник е оферирал цена по показателя 0 лева, то същият получава максималния брой точки, а за оценяване на предложенията на останалите участници във формулата K1 min се заменя с 0.01.


14 т.

К 2

Предложен общ брой безплатни минути за *всички прави телефонни постове от Таблица 1 - 14бр. обикновени (POTS) телефона и 5 бр. ISDN PRA към всички фиксирани мрежи в РБ и ЕС и към всички фиксирани и мобилни мрежи в САЩ и Канада за един месец, в минути.

К2 = (К2 n / К2 max) * 14

Важно: Предложеният пакет, следва да позволява използването на минутите както следва:


- до 89% от предложеният общ брой минути към абонати от фиксираната мрежа на БТК ;

- до 10% от предложеният общ брой минути към абонати на други фиксирани мрежи.

- до 1% от предложеният общ брой минути към абонати на фиксирани мрежи в ЕС и към всички фиксирани и мобилни мрежи в САЩ и Канада.

ВАЖНО:

Към предложените безплатни минути не следва да се прилага такса свързване!

Всеки участник задължително прилага към ценовата си оферта списък с международните направления, (задно с кодовте за избиране на международните направленията), за които се отнасят безплатните минути!

За показател К2 - максималния брой безплатни минути, които възложителят ще оценява за всички прави телефонни постове – 14 бр. POTS и 5 бр. ISDN PRA е 170 000 минути (сто и седемдесет хиляди) минути за един календарен месец, за всички изходящи разговори към всички фиксирани мрежи с национално покритие. В случай че участник предложи повече от 170 000 минути за един календарен месец същите се оценяват като 170 000 минути.

*Възложителя разпределя безплатните минути по абонати (между ISDN PRA и POTS) след подписване на договора, чрез протокол, който става неразделна част от договора.


14 т.

К 3

Цена на минута за разговор към фиксирани мрежи, след изчерпване на включените безплатни минути, в лева без ДДС.

Важно: Показателят К3 е средно-аритметичната стойност на минута разговор от следните показатели:

  • цена на минута селищен разговор към всички национални фиксирани мрежи

  • цена на минута междуселищен разговор към всички национални фиксирани мрежи

  • цена на първоначална такса свързване към всички национални фиксирани мрежи

К3 = (К3 min / К3 n) * 14

Важно:

В случай че участник е оферирал цена по показателя 0 лева, то същият получава максималния брой точки, а за оценяване на предложенията на останалите участници във формулата K3 min се заменя с 0.01.

14 т.

К4

Цена на минута за международни разговори след изчерпване на включените безплатни минути, в лева без ДДС.

Важно: За целите на изчисленията се прилага следната методика за определяне на цената към международни направления К:

К4n=0,5 x Цмес+0,5 x Цмдр, където:

  • Цмес – средно аритметична цена на минута за разговори към мобилни и фиксирани направления в ЕС;

  • Цмдр – средно аритметична цена на минута за разговори към всички останали международни мобилни и фиксирани направления.


Важно:

В случай че участник е оферирал цена по показателя 0 лева, то същият получава максималния брой точки, а за оценяване на предложенията на останалите участници във формулата K4 min се заменя с 0.01.

К4 = (К4 min / К4 n) * 14

14т.

К5

Енергонезависимост на услугата ISDN PRI и POTS – K5

При оценката ще се отчита само съответствието, носещо повече точки за участника
  • При предложено обезпечаване на енергонезависимост чрез UPS - 5 точки,

  • При предложено обезпечаване на енергонезависимост чрез дистанционно захранване през собствената мрежа на участника - 15 точки

15 т

К6


Възможност за използване на предоставената услуга за предаване на факсимилни съобщения – К6.

При оценката ще се отчита само съответствието, носещо повече точки за участника

• Обмен на факсимилни съобщения е възможен през всеки предоставен аналогов порт (POTS или аналогов вътрешен номер от учрежденската централа на възложителя), с използване на специално устройство за адаптиране на сигналите на факсимилните апарати към мрежата на участника (5 точки)

• Обмен на факсимилни съобщения е възможен през всеки предоставен аналогов порт (POTS или аналогов вътрешен номер от учрежденската централа на възложителя), без необходимост от използване на специално устройство за адаптиране на сигналите на факсимилните апарати към мрежата на участника (15 точки)15 т

K7

Възможност за предоставяне на услугите по стандарт TDM – К7.

При оценката ще се отчита само съответствието, носещо повече точки за участника

• При предложено използване на TDM технология за предоставяне на услугите. (14 точки)

• При предложено използване на различна технология. (4 точки)14

Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до втория знак след десетичната запетая.

Участниците следва да приложат пълната си ценова оферта.

Ценова оферта с предложени различни цени за разговори в различните часови зони и дни от седмицата, се счита за невалидна.В случай, че участникът предложи първоначално време за таксуване с повторение или принцип на таксуване със закръгление към първа започната част от лев или цял български лев, то предложението му се счита за невалидно.

Плащането от страна на Възложителя се извършва в срок до 20 (двадесет ) календарни дни, след датата на получаване на фактурата на адреса на Възложителя, посочваща броя, продължителността, видът и цените на проведените изходящи повиквания и предоставените и ползвани от Възложителя услуги по отделно за всеки директен телефонен пост, включително за вътрешните номера от 02/9859 1000 до 02/9859 9999 за съответния отчетен период, както и:  • ясна информация за включените и използвани пакет безплатни минути (ако има такива) за всяко едно направление, тоест сумата и изразходвани минути с пакета безплатни минути и без пакета безплатни минути.

  • Извадка по услуги (направления) със следните критерии: селищни(в мрежата на изпълнителя и извън нея), междуселищни (в мрежата на изпълнителя и извън нея), мобилни, международни(по групи) и други(като 0700, 0800, 0900 и др.). ,

Цената се представя в български левове, без и с включен ДДС.
Офертите се класират по сумарно получения брой точки, от всички показатели за Офертата, получила най-висока оценка К, се класира на първо място.
Каталог: tdocs
tdocs -> Техническо задание за поддръжка на лицензи sap erp 0 за нуждите на Министерство на финансите (МФ)
tdocs -> Техническо задание за „Изнесени дейности по управление на ит услуги в системата на Министерство на финансите”
tdocs -> Технически и функционални изисквания
tdocs -> Техническо задание описание на предмета на обществената поръчка, технически спецификации и критерии за оценка
tdocs -> Приложение 1 списък на документите съдържащи се в офертата / образец
tdocs -> Технически изисквания към елементите на брегова система за наблюдение на черноморската граница на р българия
tdocs -> Приложение №1 Техническо задание


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница