Кумерио мед” ад – гр. Пирдоп заданието за обхват и съдържание на довос на инвестиционно предложение


Спомагателни съоръжения и инфраструктурастраница3/11
Дата25.10.2018
Размер0.78 Mb.
#97645
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2.3.Спомагателни съоръжения и инфраструктура

2.3.1.Проектно решение за автомивка за измиване на колелата на камионите


Предвидена с оглед измиването на колелата на камионите след излизането им от депото, непозволяваща разпространение на кекове извън района на депото.

Автомивката е разположена в северозападната част на територията на РЗПАБ – гр. Пирдоп.

Автомивката представлява стоманобетонна площадка 10,0 х 6,0m, оформена с двустранен наклон от 3% към централно разположен канал, покрит с решетка за събиране на замърсените води. Каналът е заустен в утаител. Утаителят е предвиден също от стоманобетон, монолитен и дава възможност изгребването на утайките да става посредством челен товарач. За целта от едната му страна е предвидена рампа за достъп с наклон 15%. Избистрените, но замърсени води, се отвеждат по посока дренажната система за инфилтрат на депото. Това решение е избрано, тъй като в близост няма съществуваща кисела канализация.

2.3.2.Изграждане на път от ПСОВ до района на новото депо


Началото на пътя се предвижда да е при бетоновата площадка за натоварване на камионите с кекове от филтър пресите на ПСОВ. Продължава на северозапад към Западния портал на комбината. От портала оста на пътя минава успоредно на оградата на комбината, западно от охладителните кули на инсталацията за производство на сярна киселина, до достигане на югозападната точка от депото, начало на околовръстни пътища тип 2 и тип 3. Трасето на пътя е посочено на Приложение 3.

Трасето на пътя при преминаването му в района на западния портал е решено така, че да се запази едната от двете съществуващи мивки за измиване колелата на камионите, с оглед евентуалната й експлоатация по време на строителството, и по специално по време на земните работи. Предвижда се дължината на пътя да е 465,0m.

Предвижда се пътното платно да е с широчина 4m и банкети 1,25m, двустранен наклон на пътното платно 3% и наклон на банкетите – 6%. За отвеждане на повърхностните води от двете страни на пътя ще бъдат изпълнени монолитни стоманобетонови отводнителни канавки. Канавките ще бъдат заустени в канализационната система за повърхностни води на „Кумерио мед” АД. Настилката ще бъде изпълнена от 4cm плътен асфалтобетон, 4cm неплътен асфалтобетон, 10cm битумизирана баластра и 20cm трошен камък.

2.4.Характеристика на отпадъка


Отпадъка, който ще се депонира на предвиденото за изграждане депо представлява калциево-арсенатни кекове и отпадъци от филтър пресите в пречиствателната станция за промишлени отпадъчни води в „Кумерио мед” АД. Съгласно представените от инвеститора данни, от направени три анализа на реално произведен замърсен гипс, химическия състав на кековете е представен в Таблица 1.4.1. Влажността на пробите е в границите от 40 до 60%.

Таблица 1.4.1.

Химически състав на отпадъчния калциево-арсенатов кекЕлемент

Съдържание (g/t)

1

Cu

700-1300

2

As

1884-7100

3

Zn

2058-4490

4

Pb

400-558

5

Cd

400-930

6

Fe

4185-30949

7

SiO2

3297-7000

8

Ca

345570-363218

9

F

1180-2860

10

Se

52-78

Обемното тегло на депонирания кек след излизането му от филтър пресите на пречиствателната станция за отпадъчни води е 1,50kN/m3.

Количеството на депонирания отпадък от пречиствателната станция зависи изцяло от капацитета на работа на комбината и годишното количество, генериран кек е в рамките на 20 000 – 22 000 m3/год.


2.5. Източници на енергийни и водни ресурси


По време на строителството, експлоатацията и след закриване на обекта се предвижда използване на енергия главно за работа на строително-монтажната техника и за работа на помпените инсталации. Вода ще бъде необходима за измиване на камионите на предвидените в проекта площадки, както и за поддържане на пътищата.

2.6. Вид и количество на очакваните отпадъци и емисии (замърсяване на води, въздух, почви, шум, вибрации и лъчения – светлинни, топлинни, радиация и др.) по време на строителство, експлоатация, закриване и рекултивация.

2.6.1.Строителство


Отпадъчни газови емисии

Замърсяването на въздуха по време на изграждане на инвестиционното предложение ще се дължи главно на изпусканите в атмосферата с изгорелите газове от ДВГ замърсители – СО, NOx, SO2, въглеводороди и прах.

При изпълнение на земно-насипните работи ще се емитира и прах. Неговото количество до голяма степен зависи от сезона, през който ще се извършват строителните работи, климатичните и метеорологичните фактори (вятър, влажност, температура, устойчивост на атмосферата), характеристиките на земните частици и много други условия.

Принципно тези вредни емисии са ограничени по време и количество и са задължителни при всяко строителство.Отпадъчни води

По време на строителството се очаква само повърхностен отток, попаднал върху работната площадка. Той ще бъде отклоняван и събиран в утаители.Твърди отпадъци

По време на строителството ще се генерират земни маси, отпадъци от разрушаване на бетонни фундаменти, скрап и др. строителни отпадъци. В процеса на изготвяне на ДОВОС да се оцени степента за замърсеност на посочените по-горе отпадъци и земни маси и се класифицират съгласно българското законодателство. Съгласно тази класификация да се отредят и места за тяхното временно или постоянно съхранение и депониране.Генерирани енергетични замърсители

По време на строителството, при изкопно-насипните работи, ще се генерира основно шум от работата на транспортно-строителната техника . Очакваните стойности са нормални за работна среда и непревишаващи пределно допустимите норми.

Предполагаемото въздействие на вредните физични фактори по време на строителството на обекта следва да бъде оценено в Доклада за ОВОС.

2.6.2.Експлоатация


Отпадъчни газови емисии

При реализацията на инвестиционното предложение се очаква отделянето на минимални количества газообразни и аерозолни замърсители в атмосферния въздух. Освен минимални количества

По отношение на аерозолни замърсители и по-конкретно прах, вероятно е да се отделя в следните случаи:


  • При земните работи, извършвани при поетапното изграждане на депото;

  • При движение на товарните коли по пътищата, свързващи ПСОВ и депото, и от обиколните пътища;

От работата на транспортните и земекопни машини се очаква в атмосферата да се отделят изгорелите газове от ДВГ, съответно замърсители – СО, NOx, SO2, въглеводороди и прах.

Отпадъчни води

Проектът предвижда функциониране на дренажна система и отвеждане на инфилтратни води. Същите няма да имат непосредствен контакт с подземните води. По време на експлоатацията не се предвижда отвеждане на отпадъчни води към подземни водоносни структури. Проектът не предвижда също така непосредствен контакт на депонирания калциево-арсенaтов кек с подземните води. При необходимост се предвижда пречистване на отпадъчните води (дренажни и инфилтрат) в съществуващата пречиствателна станция .Твърди отпадъци

По време на експлоатация на депото не се очаква генериране на твърди отпадъци.Генерирани енергетични замърсители

По отношение на енергетичните замърсители, по време на експлоатацията основно ще се генерират шум и вибрации при транспорта и депонирането на кековете, както и при покривните земни работи.


2.6.3.Закриване и рекултивация


Отпадъчни газови емисии

През фазата на закриване и рекултивация не се очаква да има организирани източници на отпадъчни газове.

Замърсяването на въздуха през последната фаза на инвестиционното предложение ще се дължи главно на дейността на товаро-транспортната техника, осъществяваща техническата рекултивация. На територията на депото, където ще се извършва рекултивация ще се генерират прахо-газови емисии.

Отпадъчни води

Възможно е генериране на повърхностен отток, който ще се улавя и третира, ако е необходимо.Твърди отпадъци

По време на закриване и рекултивация на депото ще се генерират строителни отпадъци единствено от техническата рекултивация.Генерирани енергетични замърсители

По време закриването на обектите енергетичните замърсители, които ще се генерират са шум и вибрации.Каталог: ovos


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница