Курсова работа национални счетоводни стандарти и международни счетоводни стандартистраница4/6
Дата08.02.2024
Размер60.9 Kb.
#120262
1   2   3   4   5   6
КУРСОВА РАБОТА – НСС
Свързани:
КУРСОВА РАБОТА – ЗАСТРАХОВАНЕ, kontroling-na-administrativnite-i-upravlenski-zvena (1), Kontroling
Обхват и приложно поле:

  • Обхватът на МСС 36 е широк и се отнася до всички предприятия, които съставят финансови отчети в съответствие с международните счетоводни стандарти.

  • Приложно поле: МСС 36 се прилага за различни видове активи, включително възстановими, материални и нематериални активи, като също така включва активи, които са в сферата на приложение на други стандарти.

В разпоредбите на действащите Международни счетоводни стандарти е залегнало разбирането, че когато за конкретен актив или респективно пасив съществува отделен стандарт, то при счетоводно му третиране е необходимо да се спазват неговите норми и постановки. Например МСС 36 Обезценка на активи не е приложим за всички активи, които се представят в отчета за финансовото състояние към края на периода. Изключение правят следните отчетни обекти:
✓ материални запаси (МСС 2 Материални запаси);
активи по договор и активи, възникващи от разходи за получаване или изпълнение на договор (МСФО 15 Приходи от договори с клиенти);
✓ отсрочени данъчни активи (МСС 12 Данъци върху доходa);
✓ активи, свързани с доходи на наети лица (МСС 19 Доходи на наети лица);
✓ финансови активи, включени в обхвата на МСФО 9 Финансови инструменти, различни от инвестициите в дъщерни предприятия (МСФО 10 Консолидирани финансови отчети), асоциирани предприятия (МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия) и съвместни предприятия (МСФО 11 Съвместни предприятия);
✓ инвестиционни имоти, оценени по справедлива стойност (МСС 40 Инвестиционни имоти);
биологични активи, които са свързани със земеделска дейност и които са оценени по справедлива стойност, намалена с разходите за освобождаване (МСС 41 Земеделие);
✓ отсрочени разходи за придобиване и нематериални активи, които възникват при сключване на договори с притежателите на застрахователни полици (МСФО 17 Застрахователни договори);
✓ нетекущи активи (или групи за освобождаване), класифицирани като държани за продажба (МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности).
Или МСС 36 Обезценка на активи не се отнася за всички активи, които към края на отчетния период подлежат на тестване за обезценка, но пък философията му намира изражение в други счетоводни стандарти, в които е имплементирана голяма част от разпоредбите му. Обезценката е предпоставка за вярно и честно представяне на информацията в годишния финансов отчет, съобразно изискванията на принципа за предпазливост, регламентиран в чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството.
Предприятието оценява към всяка отчетна дата дали съществуват индикации, че стойността на даден актив е обезценена. Това не означава да бъдат изчислени предполагаемите обезценки на всички активи, които се представят в отчета за финансовото състояние към края на периода. За едно предприятие, разполагащо с множество активи, подобно начинание би коствало значителни по размер трудови и времеви ресурси. Всъщност, за да се спазят указанията на МСС 36 Обезценка на активи, е необходимо единствено да се прегледат и респективно да се оценят всички индикации, за които се предполага, че е налице повишен риск от обезценка. Ако в хода на проверката се установят такива индикации, е релевантно да се извърши пълен преглед за обезценка с цел да се определи каква е възстановимата стойност за всеки актив поотделно, но ако това е практически невъзможно ( МСС 36 Обезценка на активи, параграф 2 и 4. Принципът за предпазливост изисква оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат за всяка самостоятелна единица, генерираща парични потоци. В противен случай последващи действия не са необходими. При преценката относно съществуването на индикации, че даден актив може да е обезценен, счетоводителите и съставителите на финансовите отчети следва да вземат под внимание на годишна база минимум следните източници на информация:


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница