Курсова работа „плащания, базирани на акции”Дата13.11.2017
Размер236.3 Kb.
Икономически Университет – гр.Варна

КУРСОВА РАБОТА

ПЛАЩАНИЯ, БАЗИРАНИ НА АКЦИИ”

Изготвил: Проверил:

Айля Ведат Хасан гл. ас. Петко Захариев

5 курс,спец. СК, 1 гр,ф. № 11214

Варна
2012 г.


МСФО 2 „Плащания базирани върху акции” е един сравнително нов счетоводен стандарт, който се прилага от началото на 2005 година.

По смисъла на МСФО 2 плашане, базирано на акции е сделка, при които предприятието получава или придобива стоки или услуги или като възнаграждение за своите капиталови инструменти, или чрез възникване на пасиви за суми, основана на цената на акциите на предприятието или на други негови капиталови инструменти.

Причината за неговата поява е все по-разширяващата се практика за предоставяне на акции или опции върху акции под формат на възнаграждения на управленския персонал на предприятието или други наети лица, както и за плащане на доставчици или трети лица за извършените професионални услуги. По смисъла на стандарта, плащането базирано на акции е сделка, при която предприятието придобива стоки или услуги, основани на цената на акциите на предприятието или на други негови капиталови инструменти. Основната цел на стандарта е да се регламентира счетоводното третиране на сделки, при които плащането се извършва или чрез издаване на собствени капиталови инструменти от предприятието (акции, опции върху акции и др.) или чрез парични средства, чиито размер се определя на базата на справедливата стойност на собствените капиталови инструменти на предприятието.
Плащанията, базирани на акции се свързват с три типа операции:


 • Сделки за покупка на стоки или услуги, плащането по които се извършва чрез издаването на собствени капиталови инструменти (акции или опции за придобиване на акции);

 • Сделки за покупка на стоки или услуги, чиято стойност се определя на база на акциите на предприятието-емитент или други негови собствени капиталови инструменти. За разлика от горния тип операция, при този плащането се извършва не чрез акции или опции, а в пари, обаче задължението се оценява на база на цена на акция.

 • Комбинация между първите два вида – трябва да се избере начина, по който ще се изпълни задължението – с акции или с пари. Счетоводното отчитане зависи от това на кого принадлежи избора – на доставчика или емитента.

Може да се каже, че стандартът регламентира счетоводното третиране и представянето във финансовите отчети на планове за покупка на акции от персонала, планове за опции върху акции, и планове, при които издаването на акции или на права върху акции може да зависи от пазарни или несвързани с пазара условия.

Настояща курсова работа е изготвена с цел да се изследват плановете за плащания, базирани на акции в компании от различни страни, прилагащи различни счетоводни нормативни бази. По – конкретно в американската компания „Моторола”, европейската – „Нокия” и японската „Никон”.Nokia Corporation е публично дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република Финландия.


По време на своята 147-годишна история, Nokia еволюира драстично, от производител на хартия, се превърна в световен лидер в областта на мобилните комуникации. Днес, Nokia носи мобилни продукти и услуги на повече от един милиард души. Нокия е един от световните лидери в областта на мобилните комуникационни технологии, водещ доставчик в областта на мобилните, фиксираните широколентови и IP-мрежи. Най-известна е със своите мобилни телефони и смартфони. За последните 10 години на световния пазар на мобилните телефони Нокиа държи пазарен дял в размер на приблизително 35 %.

За начало на историята на компанията се смята 1865 г., когато минният инженер Фредрик Идестам основава в Тампере, югозападна Финландия, малка хартиена фабрика. През 1871 г. фирмата му се преименува на Nokia Ab.

От началото на 1980-те години Nokia започва активно да развива разработването и производството на електроника, за което съдейства купуването на ред електронни компании. През 1987 г. основен бизнес на компанията става битовата електроника, като в частност Nokia става третият по големина производител на телевизори в Европа. В края на 1980-те Nokia изпада в кризисно състояние, за което спомага общият спад на световната икономика.

През август 1992 г. ръководителят на Nokia, една от най-големите, но почти неизвестни извън страната финландски компании взема решение: да не се разпиляват усилията на корпорацията в почти десет направления (главните от които били производство на целулозно-хартиени и каучукови технически изделия), а да се съсредоточат всички ресурси в две производства — телекомуникации и мобилни телефони. Резултатите от тази промяна са известни. Компания става лидер на световния пазар за оборудване за клетъчни мрежи, нейното име трайно навлиза в десетката на най-популярните търговски марки, а нейният президент Йорма Оллила става национален герой на Финландия и един от най-известните топ-мениджъри в света.

През 1992 г. произвежда своя първи мобилен GSM-телефон Nokia 1011, а през 1998 г. компанията става вече лидер в производството на мобилни телефони.

През юни 2006 г. Nokia и Siemens решават да обединят своите отдели за производство на телекомуникационно оборудване в нова компания — Nokia Siemens Networks.


Компенсации въз основа на акции (Share-based Compensation)

Компанията прeдлага три вида компеснации, базирани на акции, които да се раздават на служителите: акции върху опции, акции за изпълнение (performance shares) и ограничени акции (restricted shares). Предоставения трудов стаж от служителите и съответното увеличение на собствения капитал, се измерват чрез съотнасянето им към справедливата стойност на капиталовите инструменти, считано от датата на даряване, изключвайки въздействието на всички непазарни условия на придобиване. Непазарните условия за придобиване, приложени към акциите за изпълнение (performance shares) са включени в предполагаемите брой акции, които служителите в крайна сметка ще получат. Компанията редовно прави преглед на направените предположения и когато е необходимо ревизира (променя) прогнозата си за размера на акциите за изпълнение (performance shares), които се очаква да бъдат раздадени на служителите. Компенсациите, базирани на акции се представят като разходи в отчета за приходите, през периода на предоставяне на услугите (трудовия стаж). Отделният период на придобиване се определя за всяко тримесечие за повечето от опциите върху акции. Когато са упражнени опции върху акции, получените нетни постъпления от всяка сделка се приспадат от премията за емитиране на акциите и от резерва на инвестирания неограничен капитал.

Компанията има различни схеми за предоставяне на компенсации, базирани на акции. Получените услуги от персонала (труд) и съответстващото им увеличение на капитала се измерват чрез справедливата стойност на капиталовите инструменти на датата на даряване, изключвайки непазарните условия за придобиване. Справедлива стойност на опции за акции се оценява с помощта на модела Black - Scholes на датата на даряване, въз основа на определени предположения. Очаквания живот на опции за акции се оценява при съблюдаване на поведението на притежателите на опциите и действителните условия на плановете за опции върху акции, като се има в предвид, че предполагаемата очаквана променливост се е определила чрез позоваване на косвените предполагаеми налични опции върху акции на пазара и положителния исторически опит от променливостта. Тези променливи правят оценката на справедливата стойност на опции върху акции трудна. Непазарни условия за придобиване, приложени за акциите за изпълнение (performance shares), са включени към предположенията за броя на акциите, които служителите в крайна сметка ще получат, съотнесени с прогнозите за продажба или печалба на акция (sales and earnings per share).

Компанията редовно прави преглед на направените предположения и преразглежда оценките на броя на акциите за изпълнение (performance shares), които се очаква да бъдат уредени, когато това стане необходимо. На датата на даряване броят на предоставените акции за изпълнение (performance shares), които следва да бъдат уредени, се очаква да бъдат два пъти от определения праг. Всякакви последващи промени в оценките на броя на акциите за изпълнение (performance shares), които се очаква да бъдaт уредени, може да увеличи или да намали общата сума на разходите за компенсации. Такова увеличение или намаление коригира разходите за компенсация от предишния период в периода за преглед на кумулативната база на неупражнените акции за изпълнение (performance shares), за които разходите за компенсация са били отразени вече в отчета за приходи и разходи и за последващите периоди за неупражнените акции за изпълнение (performance shares), за които разходите за компенсация все още не са признати в ОПР.

Значителните разлики от активността на упражняване правото на опциите от служителите, поведението на капиталовия пазар, прогнозите на компанията и реалните нетни продажби и печалби за една акция (net sales and earnings per share) , могат съществено да повлияят на бъдещите разходи. Получава се така, че ако в крайна сметка някой служител получи възнаграждение, базирано на акции, то може да не отговаря на разхода обявен от Компанията.

Компанията има няколко капиталово базирани програми за стимулиране на служителите. Програмите включват планове за акции за изпълнение (performance share), планове за опции върху акции (stock option plans) и планове за ограничени акции (restricted share plans). В тези програми участват както изпълнителните директори, така и служителите. Раздаването на награди от капитала на предприятието за стимулирането на персонала зависи от определени условия, които поставя компанията. Такива условия са: работника или служителя да продължи да работи в компанията без прекъсване за определен брой години, както и достигането на определена производителност и други условия определени в съответните планове.

Разходите за стимулиращи компенсации от капитала възлизат на EUR 18 млн. за 2011 год (EUR 47 млн. за 2010 и EUR 16 млн. за 2009 година).
Опции върху акции

През 2011 г. компанията предлага три основни плана за опции върху акции „Stock Option Plan 2005”, „Stock option plan 2007” и “Stock option plan 2011”, всяка от които, включително неговите условия, е одобрен от годишното общо събрание. Всяка опция дава право на притежателят й да запише една нова акция от тези на компанията. . Всички опции за акции имат определен график за придобиването им, според който 25% от опциите се придобиват една година след отпускането им и 6,2% всяко следващо тримесечие. Опциите върху акции по тези планове обикновено имат срок от 5 години.

Цената на упражняване е базирана на средно-претеглената цена на акциите на Нокия в Автоматизирани котировки на Националната асоциация на дилърите по ценни книжа (NASDAQ OMX Helsinki) по време на дните за търговия от първата седмица на втория месец от съответното тримесечие (Февруари, Май, Август или Ноември). Цената на упражняване се определя по седмична средно-претеглена стойност, за да се ограничат дневните специфични колебания в цената на акциите на Нокия. Определянето на цената на упражняване е дефинирано в правилата и условията на Плана за опции върху акции, който е одобрен от акционерите на Годишното общо събрание. Съветът на директорите не разполага с правото да променя начина, по който се определя цената на упражняване. Акциите ще бъдат допуснати за дивиденти през година, в която се извършва записването на акциите. Другите права на акционерите ще започнат на датата, на която записаните акции са вписани в търговския регистър. Раздадените опции на акции обикновено се конфискуват, ако служителите прекратят трудовите си правоотношения с компанията. Съгласно опциите върху акции емитирани по този план, общия максимален брой нови акции, които могат да бъдат записани са 23 203 328 представляващи 0,6% от гласовете към 31.12.2011г.
Таблицата по-долу посочва информация за опциите върху акции в обръщение (stock options outstanding) към 31 декември, 2011г.


Среднопретеглената датата на предоставяне на справедливата стойност на опции върху акции, предоставени през 2011 г. възлиза на 0,92 евро, 2,29 през 2010 г. и 2,34 евро през 2009 г.

Nokia изчислява справедливата стойност на опции върху акции, използвайки модела на Black-Scholes. Справедливата стойност на опции върху акции се оценява към датата на предоставяне на помощта и следните предположения:Акции за изпълнение (Performance shares):
През 2011г Нокия прилага четири основни плана от този тип - План за акции за изпълнение 2007г., План за акции за изпълнение 2008г., План за акции за изпълнение 2009г. и План за акции за изпълнение 2010г. Всеки от тях включва правила и условия, одобрени от Съвета на директорите. Акциите за изпълнение (The performance shares) представляват ангажимент на Нокия да предоставя свои акции на служителите в бъдеще, ако те изпълнят предварително определени критерии. Акциите за изпълнение няма да бъдат предоставени, ако не се превишат два от следните предварително определени критерии: нарастване на средните годишни продажби на компанията за периода на изпълнение на този план и нарастване на показателя „печалба на акция” (EPS) в края на периода за изпълнение. И четирите основни плана за акции за изпълнение – 2007,2008,2009,2010 имат четиригодишен период на изпълнение, като през този период няма междинни изплащания. Акциите ще бъдат предоставени на участниците възможно най-скоро, след като бъдат придобити. Докато компанията не предостави акциите на участниците, те не могат да упражняват акционерските си права, които им позволяват акциите за изпълнение (performance shares) – право на дивидент и право на глас. Отпуснатите акции за изпълнение се конфискуват, ако трудовите правоотношения на участниците бъдат прекратени преди настъпването на момента на предоставяне.
Таблицата по – долу обобщава плановете за „акции за изпълнение”:


Таблицата по-долу дава критериите за изпълнение на всеки глобален план за „акции за изпълнение”:


Няма да има уреждане в рамките на изпълнението на плана Share 2009, тъй като средния годишен нетен ръст на продажбите на този план не е изпълнено.
Ограничени акции (Restricted shares)
През 2011г. Нокия прилага четири основни плана за ограничени акции - Тhe Restricted Share Plan 2007, 2008, 2009 and 2010, всеки от които има правила и условия одобрени от Съвета на директорите.

Ограничените акции се използват, за да се наемат нови специалисти или задържат и мотивират талантливите служители, което е жизнено важно за бъдещия успех на Нокия. И четирите основни плана имат ограничен период от три години след предоставянето на акциите. Докато акциите не бъдат предоставени, участниците не могат да упражнят акционерските си права - право на гласуване и право на дивидент. Отпуснатите ограничени акции (The restricted share) за изпълнение се конфискуват, ако трудовите правоотношения на участниците бъдат прекратени преди настъпването на момента на предоставяне.Други планове за възнаграждение на персонала (Other equity plans for employees)
Освен горепосочените, Нокия има и други планове, предназначени за служителите на дружествата, които Нокия е придобила в САЩ и Канада. Чрез тези планове участниците могат да придобият Американски Диспозитарни Акции (American Depositary Shares – “ADSs”) или обикновени акции. Тези планове не водят до увеличение на акционерния капитал на Нокия. Въз основа на тези планове групата има 0.1 милиона неуредени опции за акции към 31 декември 2011г. Средно претеглената цена на упражняване е 11.02 USD. На 10 Юли 2008г. Нокия придобива NAVTEQ и заедно с това придобива и плана за стимулиране на служителите с акции на NAVTEQ, наречен „NAVTEQ’s 2001 Stock Incentive Plan”. Във връзка с това всички непридобити ограничени акции (restricted stock) по плана на NAVTEQ са преобразувани в еквивалентен брой ограничени акции (restricted stock), които дават право на притежателите им върху акциите на Нокия. Максималният брой акции на Nokia, които е трябвало да бъдат предоставени на служителите на NAVTEQ през периода от 2008 г. - 2012 г. е около 3 милиона, от които около 2 млн. акции вече са били доставени към 31 Декември, 2010г. Нокия не възнамерява да прави допълнителни награди в рамките на Плана на NAVTEQ (“NAVTEQ Plan”). Нокия има План за продаване на акции на служителите (Employee Share Purchase Plan), предназначен за служителите в САЩ, които работят на пълен работен ден и по този план те могат да придобият Американски Диспозитарни Акции (ADS) с 15% отстъпка. Покупката на ADSs се финансира чрез месечни удръжки от заплатата на участниците и ADSs се закупуват на месечна база. Към 31 декември 2011, са били закупени около 800 000 ADSS по този план и е имало 1220 участници в плана.

Моторола  е американска интернационална комуникационна компания, основана в Шаумбург (предградие на Чикаго), щата Илинойс. На 4 януари 2011 г. компанията се разделя на 2 независими части: 

 • Motorola Mobility, която се занимава с производството на мобилни телефони, смартфонитаблети (предимно за частните потребители).

 • Motorola Solutions - с производството на продукти използвани предимно от индустрията, в публичния сектор, големите фирми и корпорации, напр. мрежови системи и устройства, радиотехника.

През август 2011 Гугъл обявява, че планира да закупи Motorola Mobility за 12.5 млрд. Долара.

Моторола стартира като корпорация Галвин Манифакчъринг(Galvin Manufacturing) през 1928 година. Името Моторола е от 1928, но е търговска марка от 1930 година. Основателят Пол Галвин измисля името Моторола, когато компанията започва да произвежда радиоприемници за автомобили. Много компании, които са се занимавали с прозизводство в областта на фотографията, радиоприемниците и други звукови апаратури през 20-те години са използвали наставката "-ola". Префикса на фирмата "motor-" е избран заради фокусирането ѝ в производството на автомобилна електроника.

Моторола е известна също с полупроводниковите си предприятия, между другото произвели прочутите микропроцесори 6800 (8-битов) и 68000 (16/32-битов). Функционален аналог на първия от тях, наречен СМ601, както и поредица съпътстващи микроконтролери от съответната компютърна архитектура, бяха проектирани в софийския Институт по микроелектроника и произвеждани пак там, а в по-големи количества и в Завода за интегрални схеми – Ботевград.

Особено успешен е микропроцесорът Motorola 68000. От 1979 г. насам, вече 3 десетилетия, той все още се произвежда в технологично и схемно подобрени варианти от редица фирми по света и архитектурата 68000 се използва.

Полупроводниковият отдел на Моторола се отделя последователно в две самостоятелни фирми: ON Semiconductor и Freescale Semiconductor, Inc. След демократичните промени в Източна Европа ON Semiconductor инвестира в полупроводниковите производствени мощности на Чехия и Словакия. Така двете страни съумяват да запазят отрасъла и специалистите си. Freescale пък се настанява солидно в Румъния.Клиентите на Моторола се възползват от предимствата, които им предлага компанията, която се е утвърдила като ръководна в областта. Компанията е позиционирана с успех в над 100 страни, благодарения на лидерската си позиция в индустрията и подходящото си портфолио.

Компанията предоставя информация за финансовите си резултатни на два сегмента:

Правителство: правителствения сегмент включва продажбите на комуникационни системи, търговски радио системи и устройства, софтуер и услуги.

Предприятие: този сегмент включва продажбите на мобилни компютри и таблети, лазерни устройства, безжична локална мрежа (WLAN), интегрирана цифрова мрежа, както софтуер и услуги.

Моторола е дружество, организирано съгласно законите на щата Делауеър, като наследник на  Илинойс корпорация, създадена през 1928 г.
Правителствения сегмент изгражда, произвежда, продава и предоставя комуникационни услуги, устройства и продукти за сигурност. Тези продукти се продават на широк кръг клиенти, включително на правителства, както и на търговски клиенти, които оперират в частни съобщителни мрежи и управляват мобилността на работната сила.

Клиентите имат разнообразни потребности. Компанията може да увеличи своите продажби, единствено като се стреми да удовлетвори техните нужди от продукти и услуги. За това дружеството предлага обширно портфолио от мрежова инфраструктура, устройства, приложения и услуги, въз основа на  APCO 25 (Асоциация на служителите на обществената сигурност), широколентови технологии (Long-Term Evolution (LTE), както и WiFi). Тези продукти се продават както самостоятелно, така и като част от интегрирана система.Най – големият клиент на Моторола е правителството на САЩ (различни клонове и агенции, включително и въоръжените сили), той представлява около 11 % от пазарния дял и 7 % от нетните приходи от продажби за 2011 г. Загубата на този клиeнт може да има значителни неблагоприятни ефекти върху приходите и печалбата в продължения на няколко тримесечия, тъй като повечето договори с американското правителство са с дългосрочен план. Всички договори с правителството подлежат на отмяна от правителството по всяко време. Нетните приходи от продажби от Северна Американ представляват 63 % от сегмента за 2011г.

Пазарите, в които работи Моторола са силно конкурентни. Едни от най – големите конкуренти на Моторола са: Cassidian/EADS, Harris, Hytera, Kenwood, Sepura and Tait.


Към 31 декември 2011, Моторола притежава около 6013 патента в САЩ и в чужбина..

Към 31 декември 2011 г., дружеството и филиалите имат около 23 хиляди служители, в сравнение с  51 000 служители към 31 декември 2010.В Консолидирания Финансов Отчет на Моторола за 2011г. са направени следните оповестявания за плащания, базирани на акции и видовете планове на компанията:
Разходи за плащания, базирани на акции (Share-Based Compensation Costs)
Дружеството има стимулиращи планове за възнаграждение на служителите: stock options (опции върху акции), stock appreciation rights (права за възползване от повишението на цената на акциите), restricted stock (ограничени акции ), и restricted stock units (ограничени единици акции), както и план за закупуване на акции от служителите. Разходите за компенсации, се оценява към датата на даряване, въз основа на справедливата стойност на всяка опция, която е изчислена по модела Black-Scholes-Merton (“BSM”). Дружеството признава компенсациите, базирани на акции като облагаеми разходи по линейния метод, когато определените условия бъдат изпълнени.
Планове за компенсации въз основа на акции и Други стимулиращи планове (Share-Based Compensation Plans and Other Incentive Plans)
Дружеството предоставя опции за придобиване на обикновени акции на определени служители, както и възможността те да се свържат след процеса на придобиването. Всяка опция (дадена и налична) има цена на упражняване не по-малко от 100% от справедливата пазарна стойност на обикновените акции към датата на получаване.

Наградите имат договорен срок от пет до десет години. Служителите не могат да закупят повече от $ 25,000 акции през календарната година. Цената, която служителят заплаща за акция е 85 % по – ниска от справедливата пазарна стойност на акциите на компанията в края на първия ден за търговия или последния борсов ден на покупка. Планът има два изкупни периода, като първият от 1 октомври до 31 март и вторият - от 1 април до 30 септември. За години, приключили на 31 декември, 2011, 2010, 2009, служителите закупили 2.2 милиона, 2.7 милиона и 4.2 милиона акции, съответно с изкупни цени $ 30,56 и $ 35,61 ; $ 41,79 и $ 42.00,; $ 25,20 и $ 25,76.

Компанията изчислява стойността на всяка от опциите върху акции получени от наетите лица към датата на предоставяне на помощта, като използва Black-Scholes модела на ценообразуване на опции:


През 2011 са раздадени дивиденти на наетите лица, които притежават опции върху акции.

Дружеството използва очаквана колебливост на търгуваните опции върху акции на компанията, тъй като очакваната колебливост е била предвидена в модела Black-Scholes.

Предположението, доходност от дивиденти е въз основа на бъдещото очакване на изплащане на дивиденти. Очаквания живот на опции върху акции на наетите лица

представлява средната стойност на договорния срок на опциите и периода на придобиване на средно-претеглена цена за всички траншове.

Дружеството прилага конфискация, кояот се изчислява на базата на исторически данни от 13 до 50 % от справедливата стойност, изчислени от Black-Scholes модел на ценообразуване на опции.
Дейността по наличните опции е както следва (данните са представени в хиляди лева, с изключение на цената на упражняване и данните за служителите):

Към 31 декември 2011 дружеството има $ 36 милиона от общата компенсация за непризнат разход, свързан с плановете за опции и план на служителя наличност -покупка, която ще бъде призната над среднопретеглената за период от около две години. Получени пари от упражнения стокови опции и план за закупуване от служител е $ 192 млн., $ 179 млн. и $ 116 млн. евро за година, приключваща на 31 декември, 2011, 2010 и 2009. общата вътрешна стойност на опциите, упражнена през годините, приключили на 31 декември 2011, 2010 и 2009 е съответно 73 милиона долара, $ 17 милиона и 1 милион долара. Съвкупната истинската стойност за опции,предявявани към 31 декември 2011 е 146 млн, долара и съответно 100 млн. долара, към 31 декември 2011 борсовата цена за акция е $ 46.29. Съгласно приключване, на 4 януари 2011 , около 8,0 милиона опции върху акции били отменени.

Към 31 декември 2011 и 2010, съответно 23.7 млн. акции и 6,6 млн. акции са на разположение за бъдещо отпускане, в рамките на текущия план за компенсации въз основа на акции, който обхваща всички капиталови награди на работниците и директорите им.
Следната таблица обобщава информация за опции върху акции, предоставени към 31 декември 2011 (в хиляди, с изключение на цената на упражняване и години):


Към 31 декември 2011 среднопретегленият договорен живот (срок) на опциите – изключени и упражнение е 6 и 4 години.
Акции, които могат да се търгуват на борсата (Stock Option Exchange)
На 14 май 2009 компанията предприема търгово предложение за определени наети лица (с изключение на директори и офицери) да обменят „някои парични възможности” за други възможности (опции), с цена на упражняване равна на справедливата пазарна стойност на акциите на дружеството, считано от датата на предоставяне. За да бъдат допуснати до обмен, акциите трябва да са били отпуснати преди 10 юни 2007, изтичащи след 31 декември 2009 и цената на упражняване равна или по-голяма от $ 84,00. Периода на предлагане приключва на 12 юни, 2009.
Ограничени акции и Ограничени единици акции (Restricted Stock and Restricted Stock Units)
Тези безвъзмездни средства се състоят от акциите или правата за купуване на акции от акциите на компанията, които се отпускат на работниците и техните директори. Те са ограничени. Те съдържат значителен риск от отнемане и от ограничения на тяхната продажба или прехвърляне на друг служител.
На тази таблица са представени ограничените акции и ограничените единици акции, както следва (в хиляди, с изключение на справедливата стойност и данните за служител):

Общата справедлива стойност на РС и RSUs (Restricted Stock and Restricted Stock Units)

Към 31 декември 2011, 2010 и 2009 е съответно $ 146 млн., $ 114 млн. и $ 44 млн. Общата справедлива стойност на неизплатените RSUs от Декември 31, 2011 е $ 416 милиона. Към 4 януари 2011 около 3,8 милиона ограничени акции, притежавани от служителите на Motorola Mobility са отменени. След приключване на продажбата на 29 април, 2011, приблизително 1,4 милиона ограничени единици акции са били анулирани.


Общо плащания на база акции (Total Share-Based Compensation Expense)
Компенсациите за възнаграждения на служителите, опциите за възползване от повишаване на цените на акциите, план за наличност – покупка от служителите и RSUs (employee stock options, stock appreciation rights, employee stock purchase plans,), са както следва:

Броят на акциите както и цената на упражняване на всички придобити и условни опции за акции се коригира, за да отрази промяната в цената на акциите на дружеството непосредствено след Разпределение.

Корпорация „Никон“ е японска транснационална компания със седалище в Токио, спеиализирана в производството на оптика и електронни устройства за обработка на изображения.

Никон е част от концерна Мицубиши Груп. Основана е от Кьогаку Кьогойо през 1917 година под названието Nippon Kogaku K.K., но е преименувана през 1988 година.

Nippon Kogaku K.K., или Japan Optical Co., или Japanese Optical Society (по късно известна в цял свят като Nikon) е създадена на 25 юли 1917 година, на шестата година от управлението на император Taisho, в резултат от сливането на три фирми: Tokyo Keiki Seisaku-sho's optical division, Iwaki Glass Seisaku-sho и Fujii Lens Seizo-sho (едната от тях съществувала от 1883 година и вече имала достатъчно производствен опит). Сливането идва като резултат от решението на промишлената група Mitshubishi за започване на собствено оптично производство. Компанията е с уставен капитал от 2 милиона йени и първи президент Yoshihira Wada. Основното производство на новосъздадената фирма е било висококачествени оптични прибори за флота. В началото на производството персоналът е бил 200 души, производството и развоят са били насочени към оптично измервателно оборудване и телескопи, както и към разширение на производствената и развойната база. През януари 1921 се случило едно от важните събития в компанията. В Nippon Kogaku K.K. бил привлечен екип от 8 учени и инженери от Германия, чиято основна цел била създаването на обективи за фотографията. Един от инженерите, Heinrich Acht, останал във фирмата до 1928 г. е създател на първите фотообективи в Nippon Kogaku K.K. - сред тях и обектива 50см f/4,5 FLIEGER за аерофотография. Първият завод за оптично стъкло започва работа през 1923 година, а през 1925 започва производството на микроскопи под марката JOICO. През 1932 година Nippon Kogaku K.K. пуска на пазара първия обектив с марката Nikkor – обективи, предназначени за използване във фотографията, които се произвеждат и днес. През1937 година е усвоено производството на обективи Nikkor 50mm f/4.5, f/3.5, f/2.0, които масово са продавани в комплект с фотоапарати от други марки (Hansa Camera) до 1948 г., когато доставките са прекратени заради излизането на пазара на собствен модел фотоапарат – телеметричният Nikon 1. По време на втората световна война компанията получава големи поръчки от военните и практически всички мощности са пренасочени към военното производство. Персонала достига 23 000 души, работещи в 19 завода. Основен дял в продуктовата структура заемат бинокли, перископи, обективи за аерофотография, авиационни прицели и други продукти за военни цели. След края на войната е извършена конверсия на производството, като остава само един завод. Продуктовата гама от преди войната е разширена и фирмата става известна в цяла Япония.

През 1948 година на пазара излиза първият телеметричен фотоапарат, произведен от Nippon Kogaku K.K – Nikon 1. Името Nikon дължим точно на този модел – то се появява през 1946 в търсене на име за новия фотоапарат. За периода 1948 – 1964 година са произвеждани общо осем модела, между които Nikon SP – първият в света фотоапарат със титаниев затвор и моторизирана система за превъртане на филма, позволяваща снимане с 3 кад/с. По това време Никон има и най-голямата система обективи – Nikkor обективите покривали диапазона на фокусни разстояния от 21мм до 1000 мм. През 1949 г. акциите на Никон са листвани на борсите в Токио и Осака.

Гамата от артикули които произвежда корпорация „Никон“ включва:


 • фотоапарати;

 • Фотооборудване на любителско, професионално ниво и за производство;

 • скенери;

 • бинокли;

 • микроскопи;

 • измервателни инструменти;

 • оптично оборудване за (фотолитография) производство на полупроводникови прибори и интегрални схеми.

Nikon Corporation участва в борсовите индекси Nikkei 225 и TOPIX 100. През март 2008 година в компанията са заети 25 342 работници и служители.

От 2006 компанията почти на практика спира производството на фотоапарати с лента (класически тип, но все пак оставя два модела - Nikon F6 и Nikon FM10) и концентрира сили в цифровата фотография. Поддръжката на аналоговите фотоапарати с резервни части ще продължи минимум още 10 години.

В Консолидирания Годишен Финансов Отчет на Nikon за 2011г. са направени следните оповестявания за плащания, базирани на акции и видовете планове на компанията:

Опции върху акции (Stock Options):
През декември 2005 г. СССЯ (Съвет по счетоводни стандарти на Япония) издава стандарт № 8 „Счетоводен стандарт за опции”и свързаните с тях насоки. Новия стандарт е приложим и е в сила от 1 май 2006 г. Стандартът изисква дружествата да признават разходи за обезщетение базирани на акции на базата на справедливата им стойност към датата на предоставяне на помощта, както и разходи за възнаграждение при получаване на стоки и ислуги от наетите лица. Стандартът също изисква от дружествата да се отчитат за опции върху акции, предоставени на служители, на базата на справедливата им стойност на борсата или на базата на получените стоки и услуги.

В счетоводния баланс, опции върху акции са представени като права за придобиване на акции, като отделен компонент на собствения капитал с право на упражняване. Стандартът обхваща плащания базирани на акции, но не урежда плащания, базирани на парични еквиваленти (плащания с парични средства). В допълнение, стандартът помага на дружествата, които не се котират на фондовата борса в измерването на присъщата стойност на опциите, когато те не могат да определят надеждно справедливата им стойност. Дружеството прилага новия счетоводен стандарт за опции върху акции на тези, които са предоставени след 1 май 2006 г.
Като заключение може да бъде посочено, че в отчетите на Европейската и Американската компания (Motorola, Nokia) бяха намерени и оповестени голямо разнообразие от планове, за плащания и компенсации, базирани на акции в сравнение с Японското предприятие (Nikon), където има много оскъдна информация. От това следва да се обобщи, че практиките за възнаграждения на служителите с акции на компанията са по-специфични за Европейски и Американски компании.

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница