Курсова работа по финансов мениджмънт на тема: Определяне на справедливата стойност (цена)страница1/3
Дата28.02.2018
Размер387.58 Kb.
  1   2   3КУРСОВА РАБОТА
по
ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
на тема:
Определяне на справедливата стойност (цена)

на собствения капитал и на една обикновена акция на

Първа Инвестиционна Банка” АД

„Първа Инвестиционна Банка” АД (ПИБ) е една от най-големите кредитни институции у нас. Притежава универсална банкова лицензия за извършване на банкова дейност на територията на страната и на сделки в чужбина. Тя е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и лицензиран инвестиционен посредник.
Създадена през 1993 г. първоначално банката се фокусира върху комплексно обслужване на корпоративни клиенти, като клиентите й включват както големи корпорации, така и средни и малки предприятия, на които предоставя оборотни кредити, овърдрафти, акредитиви, банкови гаранции и други кредитни улеснения. През последните няколко години ПИБ се разви като универсална търговска банка. През годините банката не само оцеля по време на финансовата криза (през 1996-1997-а), но в края на 2008 г. ПИБ вече е шеста по размер на активите с балансово число от 4.27 млрд. лв., заема шеста позиция по обем на отпуснатите заеми – 2,97 млрд. лв., осма е по размер на печалбата - 49 млн. лв., и е седма по размер на собствения капитал.

Банката има регистриран капитал 110 000 000 (сто и десет милиона) лева, разпределен в 110 000 000 млн. броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинална стоност от 1 лев всяка. Към 31 декември 2008 г. основни акционери в Първа инвестиционна банка са Цеко Минев (28,94%), Ивайло Мутафчиев (28,94%), Domenico Ventures Limited (9,72%), Rafaela Consultants Limited (9,72%), Legnano Enterprises Limited (7,68%) и свободнотъргуем капитал (фрий-флоут) – 15,00%. Към края на 2008 г. акционерите на ПИБ надхвърлят 3200 лица.

Първа инвестиционна банка има три дъщерни дружества:


  • First Investment Finance B.V. (Холандия) - дружество със специална инвестиционна цел - осигуряване на допълнително финансиране за Банката под формата на облигации и други финансови инструменти. Дружеството е изцяло притежавано от ПИБ;

  • “Дайнърс клуб България” АД - представителство за България на "Дайнърс клуб Интернешънъл", занимаващо се с издаване на кредитни карти и обработване на плащания. Банката притежава 85% от капитала на дружеството;

  • First Investment Bank - Albania Sh.a (Албания), което е създадено през април 2006 г., а през юни 2007 г. получава лиценз за осъществяване на банкова дейност на територията на Република Албания. ПИБ притежава 99,9998 % от капитала на това дружество.

Кредитният рейтинг, присъден на ПИБ от "Муудис" е Ba1 с негативна перспектива и BB- с негативна перспектива от "ФИТЧ Рейтингс". Тези рейтинги дават оценка за възможността на банката да обслужва задълженията си към български и чуждестранни кредитори, като вземат предвид добре развития франчайз на ПИБ, добрата диверсификация на бизнеса, както и адекватната капитализация и рамка за управление на риска.През изминалите пет години ПИБ постоянно подобрява финансовите си показатели. Високите темпове на пазарен растеж се дължат на политиката на реинвестиране на печалбата. Голяма роля изигра и първичното публично предлагане на акции на ПИБ през пролетта на 2007 г. При него бяха пласирани 10 млн. акции при цена от 10,7 лв за акция. По този начин в касата на дружеството постъпиха 107 млн. лв, които увеличиха капиталовата база на банката и подобриха възможностите за отпускане на заеми.


Таблица 1

Ключови показатели

Година

 

2004

2005

2006

2007

2008

Финансови показатели (хил.лв)

 

 

 

 

 

Нетен лихвен доход

59 741

65 483

85 302

132 609

147 509

Нетен доход от такси и комисиони

15 388

22 188

38 824

50 962

63 416

Нетни приходи от търговски операции

7 080

13 419

8 139

11 827

4 258

Други нетни оперативни разходи

 

 

-73

-201

-1 519

Общо приходи от банкови операции

82 209

101 090

132 192

195 197

213 664

Административни разходи

-53 145

-63 849

-82 720

-107 325

-156 145

Обезценка

-4 772

-9 786

-12 826

-26 958

979

Други разходи

-2 022

-2 320

-3 378

-4 261

-4 268

Печалба преди данъчно облагане

22 270

25 135

33 268

56 653

54 230

Разходи за данъци

-4 244

-4 082

-4 582

-5 640

-5 173

Нетна печалба

18 026

21 053

28 686

51 013

49 057

 

 

 

 

 

 

Балансови показатели (хил. лв)

 

 

 

 

 

Общо активи

1 653 323

2 521 264

3 147 766

4 201 377

4 270 631

Парични средства

344 488

534 847

708 038

611 262

751 864

Вземания от клиенти

983 823

1 338 091

1 709 773

2 778 123

2 969 857

Депозити от клиенти

849 583

1 177 693

1 692 197

2 475 139

2 855 232

Други привлечени средства

630 610

1 045 002

1 123 218

1 238 113

832 620

Собствен капитал

108 868

129 867

168 563

325 854

368 579

 

 

 

 

 

 

Основни съотношения

 

 

 

 

 

Капиталова адекватност

 

 

15.81%

12.98%

13.18%

Ликвидност

 

 

34.61%

29.92%

25.67%

Нетен лихвен доход / Приходи от банкови операции

72.67%

64.78%

64.53%

67.94%

69.04%

Възвръщаемост на собствения капитал (ROE)

 

19.34%

22.09%

30.26%

15.05%

Възвръщаемост на активите (ROA)

 

1.27%

1.14%

1.62%

1.17%

Оперативни разходи / Приходи от банкови операции

64.65%

63.16%

62.58%

54.98%

73.08%

Кредити / Общо активи

59.51%

53.07%

54.32%

66.12%

69.54%

Кредити / Депозити

115.80%

113.62%

101.04%

112.24%

104.01%

Прави впечатление средногеометричният ръст на приходите от банкови операции, който е 21 % годишно за последните 5 години. Това се дължи на Нетния доход от такси и комисиони, който нараства средно с почти 33 % през всяка от предходните 5 години. Това са приходи, които банката получава, без да прави почти никакви разходи. Нетният лихвен доход също нараства устойчиво за последните 5 години. Съвсем очаквано, с оглед на горепосочените данни, за периода 2004 – 2008 г. нетната печалба на ПИБ нараства средногеометрично с 22 % годишно, което също е завиден резултат. Заслужва да се отбележи и ръстът на кредитите като дял от всички активи – от 59,5 % през 2004 до 69,5 % през 2008 г. Това може да допринесе за повишаване рентабилността на банката в близките години.


Графика 1


Графика 2

С най-голям дял в структурата на лихвените приходи на Банката продължават да бъдат приходите от корпоративни клиенти, които формират 59,6% от общите лихвени приходи, следвани от тези от граждани и домакинства (23,7%) и от малки и средни предприятия (8,7%).

Най-значителни са разходите за разширяване на клоновата мрежа (през 2008 г. ПИБ откри 43 нови офиса в страната), за персонал, за наеми, за административни, маркетингови и други разходи.

Качеството на кредитния портфейл се запазва добро, като класифициран като необслужван към 31.12.2008 г. (с просрочие над 90 дни) е 2,6% от кредитния портфейл (31.12.2007 г.: 1,7%).

Сред рисковите фактори за банката е фактът, че повече от 47 % от приетите от банката обезпечения по кредити са в недвижими имоти и едно намаляване на цените им в България може да повлияе неблагоприятно върху банката.

Някои от конкурентните предимства на ПИБ са:  • Сред водещите банки в международните разплащания, търговското финансиране и в картовия бизнес

  • Ефективна дистрибуторска мрежа

  • Добро познаване на българския пазар

Силната пазарна позиция на ПИБ се вижда от пазарния дял в следните услуги:

■ 15,1% от VISA кредитни карти

■ 7,1% от MasterCard кредитни карти

■ 13,2% от АТМ терминалите

■ 26,1% от ПОС терминалите

■ 8,31% (изпратени) и 8,64% (получени) от презграничните операции – финансови

инструменти за търговско финансиране

■ 6,1% от банковите активи в България

■ 6,1% от кредитите в страната

- 7,1% от корпоративните кредити

- 4,6% от ипотечните кредити

- 4,2% от потребителските кредити

■7,9% от депозитите на граждани
  1. Проучване и анализ на възможните подходи и методи за определяне цената на “Първа инвестиционна банка” АД

Компаниите, предоставящи финансови услуги – банки, застрахователи, инвестиционни компании и други, притежават някои специфични характеристики, отличаващи ги от фирмите в реалния сектор. От една страна при финансовите компании е трудно да се дефинират дълга и реинвестициите, което затруднява изчисляването на свободните парични потоци за инвеститорите. Например за една банка парите са, както източник на капитал (част от пасива), така и източник на доход (част от актива). Освен това банките са задължени да спазват сериозни регулации при извършване на дейността си.


При определяне на справедливата стойност на ПИБ сме използвали следните подходи:

1. Подход на база активите – в рамките на този подход сме използвали метода „Чиста стойност на активите”.

2. Подход на доходите – в рамките на този подход сме приложили метода на дисконтираните бъдещи доходи за директна оценка на собствения капитал и по-специално Модела на дисконтираните дивиденти (DDM)

3. Подход на пазарните сравнения - в рамките на този подход сме използвали съотношението Цена/Счетовода стойност (P/BV), което е най-широко използваният коефициент при оценка на банки.
  1. Определяне на справедливата пазарна цена на ПИБ по метода “ЧСА”

Подходът на базата на активите не е подходящ за оценка на справедливата стойност на финансови институции. Методът на нетната балансова стойност на активите е застъпен по-скоро с информативна цел, а получената стойност е с малка тежест при формиране на крайната оценка на стойността на ПИБ. Поради своята специфика финансовите институции работят предимно с привлечен капитал, а собственият капитал е значително по-малък като относителен дял в сравнение с фирмите от реалния сектор. От това следва, че и доходите на акционерите са предимно от използването на заемни средства, а не толкова на собствен капитал. В тази връзка използването на метода на чистата стойност на активите за оценка на акциите на ПИБ би занижило неоправдано стойността на акциите в сравнение с потенциалните доходи за акционерите. Голяма част от активите и пасивите на финансовите институции представляват сложни финансови инструменти, чиято стойност към даден момент е до голяма степен условна и зависи от счетоводните правила.


Цената на една акция на ПИБ по метода ЧСА е определена на база консолидиран счетоводен баланс на дружеството към 31.12.2008 г. Нетната стойност е изчислена като от сумата на активите на банката се извади сумата на пасивите и получената стойност се раздели на броя акции на ПИБ в обръщение. Обикновените акции в обръщение към 31.12.2008 г. са 110 000 000 (сто и десет милиона) броя. Нетната балансова стойност на една акция на ПИБ, определена по този метод е 3,35 лв. Тази стойност е определена без извършване на корекции на статиите от актива и пасива на баланса на дружеството. Изчисленията са представени в таблицата:


1.

Сума на актива (хил. лв.)

4 270 631

2.

Сума на пасива (хил. лв.)

3 902 052

3.

Чиста стойност на активите (хил. лв.) (1. – 2.)

368 579

4.

Брой акции в обръщение (хил.)

110 000

5.

Чиста стойност активите на акция (3. /4.)

3,35


  1. Определяне на справедливата стойност на ПИБ с използването на сравнителните (коефициентните) методи на оценка

При оценка на финансови институции съотношението Цена / Счетоводна стойност на акция ( P/BV) е по-подходящо и по-често прилагано от съотношението Цена / Печалба на акция ( P/Е). Това е така, защото във финансовия сектор рентабилността на активите е много по-ниска от тази в реалния сектор, а размерът на пасивите е много по-голям от този на собствения капитал. Затова разликата между активите и пасивите (нетните активи) дава по-добра представа за стойността на банката, отколкото финансовия резултат, който в голяма степен зависи от чисто счетоводни фактори. Коефициентът P/BV е коректно дефиниран, защото и в числителя, и в знаменателя имаме величини, отнасящи се до собствения капитал.Отчитайки фактът, че при ПИБ има възможност да се стигне до продажба на чуждестранен стратегически инвеститор, в долната таблица сме посочили данни за по-големите сделки с акции на български банки през последните години:Дата

Цел

Купувач

Дял

Цена

P/BV

ROE

Март 2009

Корпоративна Търговска Банка

Бългериан Акуизишън Къмпани

30%

 103 лв./ акция

2,9

19% 

Август 2008

БАКБ

AIB

49,99%

67 лв/акция

5,1

36%

Декември 2007

СИ Банк

KBC

75%

100,34 лв/акция

3,8

12 %

Януари 2007

ЦКБ

BA-CA

10%

€ 28 млн.

4,4

10%

Септември 2006

ДЗИ Банк

Eurobank EFG

74%

€ 158 млн.

6,7

10%

Ноември 2004

Хеброс Банк

Bank Austria

100%

€ 96 млн.

2,4

7%

Май 2003

ДСК

OTP

100%

€ 311 млн.

2,4

9%

Октомври 2000

Булбанк

UniCredit

98%

€ 360 млн.

1,6

4%

Юли 2000

ОББ

NBG

90%

$ 207 млн.

2,9

24%

Източник: Публикациии в пресата и собствени изчисления
Прави впечатление, че средният коефициент P/BV, при който са се сключили тези сделки е доста по-висок от текущия P/BV, на който се търгуват публичните банки в България и региона.

Като дружества, които осигуряват достатъчно добра база за сравнение, спрямо характеристиките на ПИБ, са избрани останалите банки, които се търгуват на Българска фондова борса. Освен еднаквият предмет на дейност и източници на приходи, трябва да се има предвид, че отделните банки имат много повече прилики помежду си в сравнение с компаниите от останалите отрасли на икономиката. Това се дължи в голяма степен на засилените регулативни изисквания за капиталова адекваност, ликвидност и др.

В момента на БФБ се търгуват акциите на Корпоративна търговска банка, Централна кооперативна банка и Българо-американска кредитна банка. И трите банки са средни по-размер на активите и са съпоставими с ПИБ. Централна кооперативна банка е с български собственици. Корпоративна търговска банка също е с мажоритарно българско участие, но наскоро омански инвестиционен фонд придоби 30 % от капитала й. През 2008 г. 49,99 % от капитала на БАКБ бяха придобити от Allied Irish Banks. Така ПИБ остава най-голямата банка с български собственици, което я прави основна цел за придобиване от чуждестранна финансова група.

Тъй като от данни само за 4 компании (СИ Банк формално също е на борсата, но предстои отписване) не е възможно да се получат статистически значими резултати, освен банките, търгувани на БФБ-София, за аналози са използвани и банки, които се търгуват на чужди борси, но имат дъщерни дружества в България. Значителна част от бизнеса на тези банки е в региона на Югоизточна Европа и по този начин в цената на акциите им е калкулирана съответната рискова премия за дейност в региона. Сред компаниите аналози са включени собствениците на опериращите в България Банка Пиреос, ОББ, ЕФГ Юробанк, Алфа банк и ДСК. Тези банки са значително по-големи от ПИБ по размер на активите, но това може да се обясни с по-големите пазари в съответните страни. От гледна точка на потенциал за растеж и рентабилност на собствения капитал, банките са съпоставими с ПИБ.

Коефициентът P/BV за банките е изчислен като съотношение на пазарната капитализация по цени на затваряне от 17.04.2009 г. и собствения капитал на консолидирана база към 31.12.2008 г.


Каталог: Music,%20Movies,%20Videos,%20Games%20and%20more... -> Lekcii
Lekcii -> Да се разширява ли чрез франчайзинг (продаване на права) към Южно -американския пазар?
Lekcii -> Особености на иновациите и иновационния процес в индустриалното производство
Lekcii -> Глобализация на търговията тенденции и влияние върху българския пазар
Lekcii -> Изложение описание на обекта и предмета
Lekcii -> Т е с т №1 за провеждане на изпит (іv-2005 г. Ббо)
Lekcii -> “top rope”, “all free”, “yo-yo”, “red point”, “flash”, "on sight" и “solo”
Lekcii -> Скалното катерене
Lekcii -> Управление и контрол на качеството в туристическата фирма – общи постановки качеството в туризма като обект на фирмено управление
Lekcii -> Професионална автобиография
Lekcii -> Сигурност във фирма за разработка на


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница