Курсова Работа По Производствен МениджмънтДата13.09.2017
Размер300.67 Kb.
#30096

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Стопански Факултет
„Индустриален Мениджмънт”

Курсова Работа

По

Производствен Мениджмънт


Разработил: Александра Иванова

Фак.No: 161208164

Гр.81

Стопански факултетСпец. „Индустриален мениджмънт”


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра ИИИМ

ЗАДАНИЕ

за разработване на КУРСОВА РАБОТА

по дисциплината " Производствен мениджмънт "

на студента Александра Александрова Иванова Фак.№ 161208164

форма на обучение: редовно, курс 3, гр. 81

1.ТЕМА: Агрегатно планиране на “Авел-Антон Тончев” ЕТ. Таблично-графичен метод.
2. СЪДЪРЖАНИЕ:


 1. Изходни данни за предприятието.

 2. Теоретична част.

 3. Практическа (проектна) част.

 4. Резултати.

Графичната част съдържа схеми, диаграми и др. в съответствие със заданието.

3. СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ:…………………………………………….

4. СРОК ЗА ЗАЩИТА:………………………………………………….

Дата:....................................... Преподавател:...........................................


/д-р инж. Борислав Николов/

Съдържание:


Задание...............................................................................2

Изходни данни за предприятието....................................4

Теоретична част………………………………………….6

Практическа част ……………………………………….11

Резултати………………………………………………...15

Използвана литература....................................................16Изходни данни за предприятието
Фирма “Авел-Антон Тончев” ЕТ е създадена през 1992 г. в гр.Бургас, като семейна фирма.
През годините се e утвърдила като водещ производител на дограма в региона, развивайки се динамично и постоянно, разширявайки предлаганите продукти и услуги.

През 1995г. започва дейността си с производство и монтаж на различни видове външни и вътрешни щори, а по-късно и с разширява дейността си и с производство и монтаж на алуминиева дограма .

През 1998 г. фирмата става директен вносител и оторизиран производител на немските PVC профилни системи с марка „KOMMERLING“, а от 2008 г. на алуминиевите профилни системи на белгийската марка „REYNAERS“.

„Авел-Антон Тончев” ЕТ разполага със собствена производствена база и включва цех за производство на дограма оборудван с немски, високотехнологични машини ELUMATEC и URBAN и цех за производство на стъклопакети оборудван с български машини за производството им.

Месечният капацитет на производството на PVC и алуминиева дограма е около 3000 кв.м.
Продуктите, които „Авел-Антон Тончев” ЕТ предлага на пазара са:

PVC дограма KÖMMERLING

Алуминиева дограма REYNAERS

Алуминиева дограма ALUMIL

Алуминиева дограма EXALCO

Окачени фасади REYNAERS

Окачени фасади ALUMIL M6 Solar

Система за окачени фасади EXALCO Albio 130

Покриви и зимни градини

Стъклени врати и витрини

Стъклопакети

Фасадна облицовка BOND

Фасадна облицовка КÖMMERLING Kömapan

Външни щори

Вътрешни щори

Kапаци КÖMMERLING – OmbraPlus

Покривни прозорци FAKRO

Мрежи против насекоми

„Авел-Антон Тончев” ЕТ е директен вносител на материалите, с които работи.

Фирмата притежава Техническо одобрение за крайната си продукция на НИСИ България, което и дава право да декларира качеството си в съответствие с евростандартите за топлоизолация, шумоизолация, ветрова и водоустойчивост. В “Авел-Антон Тончев” ЕТ действа система за управление на качеството, на която бе проведен сертификационен одит от “Moody International” и фирмата получи сертификат ISO 9001-2000.
Мисията на „Авел-Антон Тончев” ЕТ е да направи за повече хора достъпни модерните и класически слънцезащитни и изолационни технологии, за да помогне на клиентите си не само да живеят в една по-чиста, защитена и уютна среда, но и да им спести пари предлагайки им иновативни, енергоспестяващи решения.

Чрез доказано функционални, дизайнерски издържани и качествени продукти се стараят да са над изискванията и нуждите на архитекти, институционални и частни клиенти. Стремят се към професионализъм чрез дългогодишния опит, който са натрупали, чрез постоянния контакт с водещи европейски фирми от бранша, както и чрез собствените им правила за прецизност в работата си. Предлагайки продукти с много добро съотношение цена-качество, както и най-добрите монтажни практики и възможно най-добрия гаранционен и следгаранционен сервиз, фирмата се старае да бъде винаги близо до своите клиенти.

Теоретична част
Същност и характеристика на агрегатното планиране
Агрегатното планиране е подход в планирането, използван при определянето на количеството и разпредделението във времето на производството в укрупнени единици в рамките на средносрочното планиране от 3 до 18 месеца. Чрез него производствените мениджъри се опитват да определят най-добрия начин за : подбор на производствените мощности и тяхното натоварване, количеството на балотната сила за различните дейност, равнищтата на запасите, извънредния труд, доставките, както и други котролируеми променливи.

Основната цел на агрегатното планиране е да се минимизират производствените разходи през плания период. Други цели на агрегатното планиране са : да се минимизират колебанията в броя на заетата работна сила, равнищата на запасите от готова продукция и т.н.


Същността на агрегатното планиране се определя от така изложените цели: агрегатното планиране определя производствените, материалните, трудовите и финансовите ресурси въз основа на сключените договори или прогнозните потребности за търсене на произвежданите от предприятието продукти. С други думи агрегатното планиране “нагажда” производствения капацитет съобразно търсенето на пазара.
Агрегацията представлява обобщено изражение на целокупното производство на предприятието въз основа на съответни количествени измерители. Агрегатният план е необходим като основополагаш. Производственият мениджър може да определи с него общия път на действие, при това стриктно свързан със стратегическите цели и задачи на предприятието, без да се вземат предвид несъществените подробности. Производственият план и планът за работната сила се базират на агрегатни количествени измерители, наричани от тук нататък агрегации.

Агрегациите, които се използват най-често, са продукти или услуги, работната сила, времето и финансовата стойност.


Най-често се прави агрегиране на продуктите или услугите в продуктови фамилии, които имат общо потребителско търсене и общи производствени процеси, работна сила и използвани материали. За определянето им се използват общи абсолутни и относителни мерни единици, като: брой изделия, стойност, нормочасове, литри, килограми и т.н.

Работната сила в компанията може да се агрегира по различни начини за постигането на гъвкавост. Например по: функции; фази; фамилии изделия; производствени линии и участъци; специалности; възнраст; пол. Например един от начините е всички работници за производството на даденапродуктова фамилия да се разглеждат като една агрегатна група, въпреки че имат различниа квалификация. Друг начин е работницие с еднаква професия да представляват една агегатна група-стругари, монтъори и т.н.
Времето представлява продължителността на периода, покрит то гарегатния план. Обикновено плановият хоризонт е годината, въпреки че той може да се различава в различните ситуации. Тук трябва да се вземат решения за обена производство на всяка подуктова фамилия, броя работници за всяка група взаимозаменяеми машини и т.н.
Финансовата стойност представлява една отуниверсална агрегация, която може да бъде използвана във всички случаи на агрегатното планиране. Това е така, защото в крайна сметка всеки вид производство или услуга има стойностен измерител. В случая агрегирането не разкрива какво точно трябва да се произведе, а какви стойност трябва да се достигнат.

Плановият хоризонт на агрегатния план е месечен, тримесечен или годишен.


Стратегии в агрегатното планиране

Стратегиите в агрегатното планиране са два вида: чисти и смесени. Чиста стратегия е тази, в която за даден период от време се изменя една единствена променлива, а променлива стратегия е когато променливите са няколко за периода. Общо взето смесените стратегии са тези, които водят до осъществяване на производствен план. Чисти стратегии. Тук по-детайлно ще разгледаме по-известните чисти стратегии. Първите четири от тях се наричат "пасивни' стратегии, защото не се опитват да променят пазарното търсене, но се опитват да поемат колебанията в него. Последните три са "активни" стратегии, чрез които фирмите се опитват да повлияят върху модела на пазарното търсене, за да изгладят неговите промени в плановия период.

1. Промяна на равнищата на запасите. Производствените мениджър могат да увеличават запасите по време на периоди с намалено търсене, за да са готови да посрещнат голямо търсене в бъдещи периоди. Ако изберем тази чиста стратегия рязко ще нараснат разходите за складиране, осигуряване, складово манипулиране морално остаряване, кражби, повреди и т.н. Тези разходи представляват от 5 от 50% от годишната стойност на всяка позиция изделие. От друга страна, когато фирмата навлиза в период на нарастващо търсене, недостигът резултира в намаление на продажбите и влошеното обслужване на купувачите.

2. Промяна на размера на работната сила чрез временно наемане и освобождаване. Един от начините за посрещане на нарасналото търсене е да се наемат производствени работници, които впоследствие при намаляване на търсенето временно да се освободят. Често обаче ново наетите работници се нуждаят от обучение и поради това средната производителност временно пада, докато те се адаптират. Временното освобождаване, разбира се, понижава духа на всички работници и може да доведе до намаляване на производителността,

3. Промяна на равнището на производителността при работа в извън сменно или друго неработно време. Понякога е възможно да се запази постоянен съставът на работната сила, но при положение, че се изменя броят на работните часове в смяната или се работи в неработни и празнични дни. Извънработното време увеличава разходите, а осен това прекаляването с размера му може да доведе работниците до точката, от която тяхната производителност ща започне да намалява. Извънработното време обикновен означава нарастване на режийните разходи, свързани с оставянето на производствените халета отворени и с тяхното отопление или охлаждане повече часове. Когато обаче настъпи период на намалено на търсене, компанията се връща към нормалното си работно време.
4. Кооперирани доставки. Една фирма може временно да увеличи капацитета си чрез предоставяне на субконтрактори на някои производствени операции или процеси през периоди на пиково нарастване на търсенето. Кооперираните доставки обаче имат няколко капана: те са по-скъпи, с тях се рискува да се отворят вратите на вашите клиенти към конкуренцията, много често е трудно да се намери перфектен субконтрактор доставчик, които винаги да доставя качествена продукция навреме.
5. Въздействие върху търсенето. Когато търсенето е ниско, компанията трябва да се опита да увеличи търсенето чрез рекламиране, представяне, нарастване на персоналните продажби и намаляване на цените.
6. Поръчки с изчакване на доставчика в периоди на голямо търсене . Това са поръчки за стоки или услуги, които фирмата приема в портфейла на поръчките си, но не е в състояние да изпълни в момента. Ако потребителите са съгласни да чакат, без да загубят желанието си за съответния продукт, без да се откажат от поръчката си, работата с подобни поръчки е една възможна стратегии за фирмата. Подходът е често неприемлив в съвременната икономика.
7. Разно сезонно продуктивно смесване. Една широко използвана изглаждаща стратегия сред производителите на сезонни стоки е да се разработи продуктов микс от разно сезонни стоки.

Смесени стратегии. Въпреки че всяка от седемте описани по горе чисти стратегии могат да доведат до ефективен агрегатен план, комбинацията от някои или на всички често работи много по-добре. Смесените стратегии включват комбинация от 2 или повече контролируеми променливи за разработването на един осъществим производствен план.
Методи за агрегатно планиране
Производствените мениджъри трябва да разработват производствени планове, за да посрещнат агрегатното търсене. За тази цел те прилагат различни методи, простиращи се от това, което е наречено “интуитивен метод” през широко използваните таблични или графични методи до серия от формални математически подходи. Най-често използваните методи за агрегатно планиране биха могли да се класифицират така:


 1. Интуитивен метод

 2. Табличен-графичен метод

 3. Математически методи


Интуитивен метод. Този метод е най-неподобаващият се на обяснение, тъй като е неколичествен, често конфликтен подход при планирането. Конфликтите между отделите в големите предприятия не са нещо необикновено. Например мениджърите от маркетинга настояват да разполагат с готова продукция от всички производствени линии на фирмата као запаси в склада, с които да посрещнат всяко търсене на пазара. Финансовите мениджъри пък настояват за минимизиране на същите тези запаси, зада се намалят разходите за съхранението им и заетите в тях обортни средства. Работата на производствените мениджъри пък е по-лесна, когато видовете произвеждани изделия са по-малко. Заради конфликти като този, планирането и политиката на предприятията могат да се сведат до подчинение на най-силния автортет в тях, отколкото до най-добрия план.
Таблично - графични методи. Тези методи са популярни, защото са лесни за разбиране и употреба. Основно тези планове работят с малко неизвестни в едно и също време и позволяват на планиращите да сравняват проектиранот търсене с наличния капацитет. Тези методи се характеризират с подхода “опит и грешка”, като не гарантират получаването на оптимален проузводствен план, но затова пък изискват само ограничени пресмятания и могат лесно да бъдат прилагани то производствените мениджъри.

Основни стъпки, които се изпълняват при всеки графичен метод, са: 1. определя се търсенето във всеки период

 2. определя се производствения капацитет през редовното работно време, извънредното работно време и този на подизпълнителните във всеки период.

 3. пресмятат се разходите за труд, за назначаване и освобождаване на работната сила, както и разходите за създаване и съхранение на запасите.

 4. разглежда се политиката на предприятието, която може да се приложи за работниците или за равнищата на запасите.

 5. разработват се алтернативни планове и се проверяват техните общи разходи.


Математически методи.
Транспортната задача е едно то особено известнте приложения на линейното програмиране за целите на ПМ, когато задача трябва да се разработи един един еднинствен агрегатен плане се разглеждакато задача за разполагане на производствени мощности, за да се посрещне прогнозното търсене. Транспортната задача не е от типа “опит и грешка”, каквито са таблично-графичните методи, тя продуцира едни оптимален план с минимизирани разходи. Този метод е гъвкав също и поради това, че може да се раздели производството в редовно работно време от това в извънработно време, да се определи необходимостта от извънредни работни смени и да се разработи система за създаване, поддържане и съхранение на запасите в и между периодител

Линейно правило за взимане на решения е разработено през 50-те години от група изледователи от “Кернеги Мелън Юнивърсити”. Това е модел на агрегатно планиране, който се опитва да достигне оптимално проиводство и размер на работната сила през специфичен период от време.
Симулацията е компютърен модел разработен през 1966г. от R.C.Vergin. Този симулационен подход използва търсеща процедура, за да намери минималната откъм разходи комбинация на стойности за размера на работната сила и производството.
Правило за търсене на решение е разработено от W.H.Taubert и представлява алгоритъм за търсене на образец, който се опитва да намери комбинацията с минимални разходи на различни стойности на работната сила и производството.

Практическа част
За определяне на агрегатното планиране на фирма “Авел-Антон Тончев” ЕТ ще използваме таблично – графичният метод.

За целта разработваме месечна прогноза за период от 6 месеца за един от продуктите на фирмата - PVC дограма KÖMMERLING
 1. Определяне на прогнозното месечно търсене :
Месец

Прогнозно търсене (бр.)

Работни дни (бр.)

Средно дневно търсене през месеца(бр.)

1

Април

40

20

2

2

Май

65

22

3

3

Юни

60

20

3

4

Юли

79

22

4

5

Август

90

22

4

6

Септември

45

22

2

общо:

379

126

19

Таблица 1. Прогнозно месечно търсене

Средната дневна потребност е общото очаквано търсене разделено на броя на работните дни. Размерът на средно дневното прогнозно търсене е 3бр./ден
За да се получи ясна представа за агрегатния план, се начертава хистограма, която илюстрира разликите в дневното търсене всеки месец в сравнение със средното дневно търсене за 6-месечния период.,което е означено с пунктирана линия


Производителност

5


5

4

43 3

3 ..................................................................................................... Средно прогнозно

2 2 търсене

2


1

Месеци

април май юни юли август септември
Фиг. 1 Дневно и средно прогнозно търсене


 1. Определяне на разходите


Вид разход

Месечен разход(лв./бр.)

1

Разходи за съхранение на запасите

4

2

Средна РЗ в редовно работно време

2лв/час (16лв на ден)

3

Разхди за РЗ в извънредово работно време

4лв/час

4

Разходи за подизпълнители

50

5

Разходи за неизпълнена поръчка

40

6

Еднократни разходи за назначаване на 1 работник

80

7

Еднократни разходи за съкращаване на 1 работник

330

Таблица 2. Месечни стойности на разходите на фирмата

3)Разработване на алтернативни планове и изчисляване на разходите за всеки един от тях и наличностите на капацитета.


А) План № 1 на производителя на ПВЦ дограма

Месец:

1

2

3

4

5

6

Общо

Прогноза за търсенето:

(бр.)

40

65

60

79

90

45

379

Произведена продукция:

 

В редовно работно време

(бр.)

60

66

60

66

66

60

378

В извънредно работно време

(бр.)

0

0

0

0

0

0

0

От подизпълнител

(бр.)

0

0

0

0

0

0

0

Илишък(+)/Недостиг(-)

(бр.)

20

1

0

-13

-24

15

-1

Запаси на ПВЦ дограма:

 

 

Начален запас

(бр.)

0

20

21

21

8

0Краен запас

(бр.)

20

21

21

8

0

0

0

Средно ниво на запасите

(бр.)

10

21

10

15

4

0

0

Неизпълнена поръчка

(бр.)

0

0

0

0

-16

0

2

Разходи за производство:

 

 

В редовно работно време

лв.

960

1056

960

1056

1056

960

6048

От подизпълнители

лв.

0

0

0

0

0

0

0

Разходи за запаси

лв.

40

84

40

60

16

0

240

Разходи за неизпълнени поръчки

лв.

0

0

0

0

640

0

640

Обща сума на разходите:

лв.

1000

1140

1000

1116

1712

960

6928
Фирмата разполага с постоянно количество работна сила за осигуряване на средно-дневно търсене за плановия хоризонт.Не се използва извънреден труд, не се използват подизпълнители.Производителя натрупва запаси през периодите с по-ниско търсене и ги използва през активните месеци.Този план работи с нулеви начални и нулеви крайни запаси.Размерът на средно-дневното търсене е 3 броя на ден. Необходимата за това работна сила е съответно 6 броя работници.

Таблица 3. Определяне на разходите на фирмата за План№1
Б) План №2 на производителя на ПВЦ дограма

Месец:

1

2

3

4

5

6

Общо

Прогноза за търсенето:

(бр.)

40

65

60

79

90

45

379

Произведена продукция:

 

В редовно работно време

(бр.)

40

44

40

44

44

40

252

В извънредно работно време

(бр.)

0

0

0

0

0

0

0

От подизпълнител

(бр.)

0

21

20

35

46

5

127

Илишък(+)/Недостиг(-)

(бр.)

0

0

0

0

0

0

0

Запаси на ПВЦ дограма:

 

 

Начален запас

(бр.)

0

0

0

0

0

0

0

Краен запас

(бр.)

0

0

0

0

0

0

0

Средно ниво на запасите

(бр.)

0

0

0

0

0

0

0

Неизпълнена поръчка

(бр.)

0

0

0

0

0

0

0

Разходи за производство:

 

 

В редовно работно време

лв.

640

704

640

704

704

640

4032

От подизпълнители

лв.

0

1050

1000

1750

2300

250

6350

Разходи за запаси

лв.

0

0

0

0

0

0

0

Разходи за неизпълнени поръчки

лв.

0

0

0

0

0

0

0

Обща сума на разходите:

лв.

640

1754

1640

2454

3004

890

10382
Фирмата разполага с постоянно количество работна сила, но на такова равнище, че да осигури изпълнението на производствената програма за месеца с най-ниска прогноза. В случая - 4 работници, изработващи по 2 бр. на ден. Потреблението, надхвърлящо производствения капацитет се осигурява с помощта на коопериране с подизпълнители. Определя се какво количество ще произведе фирмата и какво- подизпълнителят.

Таблица 4. определяне разходите на фирмата за план №2

С) План №3 на производителя на ПВЦ дограма

Фирмата разполага с постоянно количество работна сила, но на такова равнище, че да осигури изпълнението на производствената програма на месеца с най-ниска прогноза. В случая-4 работници, изработващи 2 бр на ден. Потреблението надхвърлящо производствения капацитет се осгурява с помощта на назначаване и освобождаване на допълнителни работници. Не се предвижда да се създават запаси, дори моментният брой на работниците да създава възможност за това , с цел да се избегнат разходите за тяхното съхранение.Месец:

1

2

3

4

5

6

Общо

Прогноза за търсенето:

(бр.)

40

65

60

79

90

45

379

Произведена продукция:

 

От редовните работници

(бр.)

40

44

40

44

44

40

252

От допълнителни работници

(бр.)

0

21

20

35

46

5

127

От подизпълнител

(бр.)

0

0

0

0

0

0

0

Илишък(+)/Недостиг(-)

(бр.)

0

0

0

0

0

0

0

Запаси на дървени врати:

 

 

Начален запас

(бр.)

0

0

0

0

0

0

0

Краен запас

(бр.)

0

0

0

0

0

0

0

Средно ниво на запасите

(бр.)

0

0

0

0

0

0

0

Неизпълнена поръчка

(бр.)Разходи за производство:

 

 

ОТ редовните работници

лв.

640

704

640

704

704

640

4032

От допълнителните работници

лв.

0

336

320

560

736

80

2032

Нобоходим брой работници над минимума (4 работника)

лв.

0

2

2

4

5

1

 0

Брой назначени(+)/(-)съкратени до предишния месец работници

лв.

0

0

2

2

4

5

 0

Необходим брой работници за доназначаване(+)/(-) съкращаване

лв.

0

2

0

2

1

-4

 0

брой назначени работници с натрупване

лв.

0

2

2

4

5

1

 0

брой работници за назначаване през настоящия период

лв.

0

2

0

2

1

4

 0

брой работници за съкращение през настоящия период

лв.

0

0

0

0

0

4

 0

Разходи за назначаване

лв.

0

160

0

160

80

0

400

Разходи за съкращение

лв.

0

0

0

0

0

1320

1320

Разходи за запаси

лв.

0

0

0

0

0

0

0

Разходи за неизпълнени поръчки

лв.

0

0

0

0

0

0

0

Обща сума на разходите:

лв.

640

1200

960

1424

1520

2040

7784

Таблица 5. определяне на разходите на фирмата за План №3

Резултати
Сравнение на трите алтернативи
Крайната стъпка на този метод е сравняване разходите на предложените прогнози планове и избор на този с най-малките общи разходи.


Алтернатива

Общи разходи(лв.)

План №1

6928

План №2

10382

План №3

7784

Очевидво най-изгоден е План №1 за посрещане на пазарното търсене, който е с минимални общи разходи-6928 лв.Използвана литература
1. Цветков, Г.К., Производствен мениджмънт, София, ИК “Люрен Комерс”,2001.

2. Огнян Андреев, Ръководство за упражнения по производствен и операционен мениджмънт.3. http://avel-et.com/
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница