Курсовата работа на тема: “Съвременни иновационни модели и приложението им в България”Дата21.11.2017
Размер106.78 Kb.
ТипАнализ


Курсовата работа

на тема:

Съвременни иновационни модели и приложението им в България”

Съдържание:
Увод
1. Разглеждане на модела „отворена иновация” в теоретичен аспект

1.1. Теоретична постановка и причини за появата на „отворена иновация”

1.2. Приложение на модела „отворена иновация” в различни компании

2. Анализ на използването на „отворена иновация” от IBM България

2.1. Представяне на компанията

2.2. Приложение на иновационния модел

2.3. Трудности и предизвикателства при прилагането на „отворена иновация”.

2.4. Изводи и препоръки
Заключение
Използвани източници
Увод

Целта на настоящата курсова работа е да се разгледа отворената иновация и приложението й в България. За постигането на тази цел авторът си поставя следните основни задачи: 1. Разглеждане на на „отворената иновация” е теоретичен аспект и приложението на модела в различни компании.

 2. Анализ на внедравянето на „отворена иновация”от IBM България.

1. Разглеждане на модела „отворена иновация” в теоретичен аспект

1.1. Теоретична постановка и причини за появата на „отворена иновация”

Терминът „отворена иновация” е въведен за първи път от Henry Chesbrough1 от Калифорнийския университет в Бъркли. Chesbrough определя отворените иновации по следния начин: „Използването на целенасочени входящи и изходящи потоци от


знания, с цел да се ускорят вътрешните иновации, и съответно да се разширят пазарите за външна употреба на иновации. Отворената иновация е парадигма, която предполага, че фирмите могат и трябва да използват външни, както и вътрешни
идеи, и вътрешни и външни пътища към пазара, като фирмите търсят начин да усъвършенстват своята технология.”

Chesbrough описва традиционния иновационен модел, която се проявява в рамките на дадена организация организация, типизиран от големите отдели за изследователска и развойна дейност (R&D) на мулти-национални технологични компании, като затворена иновация. Той цитира редица фактори, които са довели до ерозирането на този модел и до появата на отворената иновация: • Изобилие от знания - все повече и повече хора са образовани на университетско ниво и като резултат няма недостиг на компетентни и квалифицирани новатори;

 • Мобилност - в съвременния свят хората са много мобилни и се местят от една компания в друга, като трупат умения, знания и опит с тях, които предават на следващото работно място;

 • Рисков капитал - през последните 25 години наличието на рисков капитал (venture capital) се е увеличилo значително. Това осигурява механизъм за иновациите да бъдат развити и експлоатирани извън съществуващите организации;

 • Кратко време за навлизане на пазара и кратък живот на продукта - ускоряването на темпа на промяна на технологиите образува все по-голям натиск върху организациите за развитие и внедряване на иновации;

Laursen и Salter2 описват процеса на преход от затворени към отворени иновации като: „Фокусът е върху трансформацията на предходните твърди граници на компанията до полупропусклива мембрана, за да се даде възможност на иновациите да се движат по-лесно между външната среда и вътрешните процеси на изследователска и развойна дейност. A от водещо значение в иновационния процес е да се организира търсене на нови идеи, които имат търговски потенциал.”

Отворената иновация е добре илюстрирана от Chesbrough в схемата по-долу:Схема 1. Модел на отворена иновация1.2. Приложение на модела „отворена иновация” в различни компании

Ще приведем няколко примера за компании в световен мащаб, които успешно използват отворената иновация. Добър пример е компанията P&G. Компанията е разработила специална платформа, сайт, който има за цел да помогне на външните новатори и фирми да се научат как да представят своите иновации в рамите на програма на P & G “Connect + Develop”3. “Connect + Develop”е програма за насърчаване на отворени иновации, известни също като “crowdsourcing”. Тук всеки посетител може да прочете за миналите успехи, текущи нужди, както и това, което компанията търси в партньорство за иновации. И ако някой е собственик или представител на иновации, които могат да помогнат за подобряване на живота на потребителите, специално създаденият сайт дава възможност за предоставяне за преглед на иновациите от екипа “Connect + Develop” на P & G.

Навсякъде по света, продуктите на P & G се използват 4,6 милиарда пъти дневно. С повече от 300 марки и предлагане в над 180 страни, компанията е най-големият рекламодател в света. Свързване с P & G позволява на всеки бизнес да се включи в несравними иновации, дистрибуция и маркетингови активи.

Чрез програмата “Connect + Develop”, P & G споделя своя опит в изследователската и развойна дейност, разбирането на потребителите, маркетингови стратегии и стойността на марката със своите партньори, с което големите иновации на пазара и в живота на потребителите се внедряват по-бързо.

Стратегията за отворена иновация на P & G дава възможност да се създадат повече от 2000 успешни споразумения с иновационни партньори от целия свят. Разбирането на компанията е, че „Заедно, ние можем да направим повече, отколкото някой от нас може да направи сам.”4

Друг пример за компания, която използва този съвременен иновационен модел в HP (Hewlett Packard). Eкипът за отворени иновации на HP Labs преследва и координира сътрудничество с изследователи и предприемачи в академичните среди, правителството и бизнеса. Екипът обединява експертен опит от цялия свят - свързване и сътрудничество с водещи изследователи, учени и предприемачи, като по този начин се стреми към следващото поколение от революционни технологии.

Чрез своята е програма за отворени иновации, HP Labs търси сътрудничества, които постигат високи резултати, което отговаря на научните и бизнес цели на HP и нейните партньори.5 HP предлага следните програми за отворена иновация:


 • Програма за изследване на иновациите – предлага на университетите в целия свят възможност да участват в съвместни изследвания с водещи учени на конкурентна основа на HP Labs.

 • Стажове и стипендии - HP Labs осигурява възможност за стажове, стипендии за творчески отпуск във всеки един от своите клонове по целия свят.

 • Участие в държавни програми за научни изследвания. HP Labs участва в правителствени програми за научни изследвания в САЩ (NSF, DARPA и т.н.), ЕС, Бразилия, Мексико, Сингапур и Китай.

Компанията Nokia също използва отворената иновация. Изследователският център на Nokia активно участва в отворена иновация чрез селективни и дълбоки изследователски сътрудничества с водещи световни институции. Чрез привличане на идеи, споделяне на ресурси и опит помежду си, компанията е в състояние да създаде ярки иновационни екосистеми, чрез които Nokia мултиплицира своите усилия да повиши скоростта на внедряване на иновациите и на постигането на по-голяма ефективност с цел да се извлече по-голяма стойност за своята структура и в крайна сметка за своите крайни клиенти.

Географският и тематичен обхват на мрежата за отворени иновации на Nokia отразява амбицията на компанията за насърчаване на иновациите, за справяне с ключови технически предизвикателства и отключване на глобалните бизнес възможности в сътрудничество с най-добрите експерти в света. Има редица стратегическите академични партньори, с които Nokia е подписала официални рамкови споразумения за научно-изследователска дейност, някои от които са: Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, University of California, Berkeley, University of Cambridge и др.6


2. Анализ на използването на „отворена иновация” от IBM България

2.1. Представяне на компанията

„Ай Би Ем България” ЕООД7 е компания, която основно извършва гаранционен и следгаранционен сервиз на компютърна техника на IBM. Организацията и нейните сервизни партньори носят отговорността за инсталацията и сервизната поддръжка на инсталираната изчислителна техника, производство на IBM, както и на някои устройства, които не са продукт на IBM, на територията на България.

Сервизното обслужване се извършва от сервизната организация на "Ай Би Ем България" ЕООД посредством изградена сервизна мрежа, която покрива територията на цялата страна.

"Ай Би Ем България" ЕООД стартира през 1994 година и притежава най-богата история в областта на доставка, инсталация и поддръжка на персонални компютри и Интел-базирани сървъри на територията на България.

Фирмата разполага със специалисти с богат опит при инсталацията и поддръжката на персонални компютри. Петнадесет сервизни инженери – служители на "Ай Би Ем България" ЕООД са преминали специални курсове на обучение за серивизно обслужване на персонални компютри и Интел-базирани сървъри, организирани IBM и притежават съответните сертификати.

"Ай Би Ем България" ЕООД има изградена мрежа от 30 фирми - сервизни партньори, покриваща всички големи градове в България. Регионалните центрове на сервизните партньори на IBM се координират, напътстват и подкрепят от сервизните инженери на “Ай Би Ем България” ЕООД. Тази сервизна мрежа е изградена на базата на изискването съответното сервизно звено да бъде на не повече от 50 км от клиента. Всички сервизни партньори са обучени в поддръжката на персонални компютри и Интел-базирани сървъри.

Съществуват различни нива за разрешаване на възникнали проблеми – от сервизните специалисти в страната до разработчиците и експертите в производствените центрове на IBM, които могат да бъдат въвлечени в разрешаването на конкретния случай. “Ай Би Ем България” ЕООД има оторизиран достъп до системата за сервизна поддръжка на производителя.

Сервизният персонал на IBM използува най-съвременно диагностично оборудване за тестване. Връзката с мрежата на глобалната сервизна организация на IBM се осъществява чрез он-лайн достъп до ресурсите на глобалната сервизна структура на IBM. Същата глобална сервизна структура се използува и при необходимост за ескалация при разрешаването на критични ситуации8.2.2. Приложение на иновационния модел

IBM България са установили, че отворените иновации оказват влияние


върху разходите за развойна дейност, тъй като те включват някои компетенции, които те самите не трябва развиват. Развитието може да се получи малко по-скъпо и бавно,
но компанията придобива някои компетенции, които тя сама не би могла да изгради. Отворените иновации могат да забавят процеса поради вземането на решения отвън.

През последните години IBM предприема редица специфични дейности, за да внедри иновациите. “Innovation Jam” е много бърз процес, над който компанията работи над 72 часа. Посредством специален сайт, всички в IBM,университети,мисловни лидери, членове на семействата и клиенти са поканени да участват в дебата за теми, които IBM разисква.

В един от проектите за здравеопазване, IT и електронно досие на пациентите, IBM България участва, защото компанията има специални компетенции в тази област. В IBM се интересуват от участието в иновационни решения по въпроси, по които IT специалистите в България имат специални компетенции. IBM също предлага технологията зад “Innovation Jam” за други компании и техните клиенти.9

"Thinkplace"10 („място за мислене) е интранет сайт, в който всички служители в IBM имат достъп и могат да представят предложения за нови продукти и процеси. Хората могат да бъдат катализатори на идеи и гласуват за постъпващите предложения в тяхната област. Точно като социалната медия YouTube. След като бъде одобрен, продуктът или процесът може да премине към следващото ниво, и мениджърите могат да спонсорират една идея и да вземат собствеността върху идеята. Обикновено екип от трима или четирима души от всички краища на света с правилните компетенции се сформира. Те могат да се събират един ден в седмицата, за да работят върху развиването на тази технология или бизнес модел. Thinkplace е отправната вътрешна точка. Но последващото развитие на идеята може също толкова добре да включва външни партньори, както е в нормалния бизнес модел. IBM също има някои програми, наречени ​​"extreme blue", които представляват иновационни проекти за развитие, които включват университети в кратък период от развитието, за около шест седмици, както и една идея от "Thinkplace", която може също толкова добре да попадне в ​​"extreme blue".2.3. Трудности и предизвикателства при прилагането на „отворена иновация”.

Едно от предизвикателствата, свързани с отворените иновации в IBM е да се намери финансиране. Трябва да има търговска цел, а корпоративната социална отговорност може да генерира финансиране. Най-голямото предизвикателство е вероятно да се разпределят парите, които често се приемат от нормалния


бизнес. Отворени иновации често трябва да се разглеждат в дългосрочна перспектива.

Концепцията на IBM България за внедряването на отворени иновации е в качеството на партньор като интегрирана част от IBM. Те също така намери, че хората в IBM са горди от работата с други хора.

IBM България не изпитва пречки за отворени иновации. Проучване на IBM и The Economist дори нарежда България сред едни от най адаптивните в света, измерва от шест параметри. IBM България счита, че това е голямо предимство.

IBM България съвместно с българското правителство работи около няколко иновационни проекти в областта на нанотехнологиите, за което се подписват конфиденциални споразумения, когато IBM има отворен достъп до иновациите. Патентите се управляват в световен мащаб.

IBM България не счита, че глобализацията е имала влияние върху работата им върху отворените иновации, въпреки че са глобална компания. IBM България работи с партньори по целия свят в продължение на дълго време. В момента IBM изграждат съоръжения за видео конференции, защото искат да изравнят нивото вътре в IBM, във връзка със своите клиенти, като клиентите могат да получат достъп до изследователи от цял ​​свят, без да пътуват. Според IBM България, глобализацията е имала дотолкова влиянието, колкото да даде възможност на компанията да използва своята мрежа и да предложи това на своите клиенти. Те оценяват, че техните клиенти са по-отворени към помощта на експерти от други части на света, наред с други фактори, основно, защото поради техните технологични инструменти, което прави това толкова лесно осъществимо.

2.4. Изводи и препоръки

Според автора на настоящата курсова работа, „Ай Би Ем България” ЕООД е предимно фокусирано върху отворените иновациите в челния край на иновационния процес. Компанията е съсредоточена в получаване на идеи от другите и не толкова много върху развитието на своите собствени в други организации. В тази връзка, основната препоръка е за обръщане и към вътрешните иновационни процеси в компанията с цел усъвършенстване им, отваряне в късните фази на иновационния процес и запознаване с потенциалните ползи от отворената иновация. A картографирането на предизвикателствата към отвореност в по-късните етапи от процеса на иновации може да се окаже полезно в това отношение.Заключение

IBM България е сигурна, че те ще работи повече с отворени иновации за в бъдеще. IBM България скоро бе създадена в Second Life и отворените иновации се разглеждат като съществена част от това. Мениджърският екип на компанията следи с интерес дали Second Life може да улесни отворените иновации като място, където да се срещнат и да се развива в три измерения. IBM България вижда Second Life като място, което всеки може да посети и коментара.


Използвани източници:

 1. Chesbrщough, H (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business School Press.

 2. Laursen, K and Salter, AJ (2006). Open for innovation: The role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms. Strategic Management Journal, 27(2), 131-150.

 3. http://www.pgconnectdevelop.com/

 4. http://www.pgconnectdevelop.com/

 5. http://www.hpl.hp.com/open_innovation/

 6. https://research.nokia.com/open_innovation

 7. http://www.ibm.com/ibm/bg/bg/

 8. http://bgconv.com

 9. http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/innovationjam/team/

 10. http://www.ibm.com/ibm/gio/us/en/ourselves.thinkplace.html


1 Chesbrщough, H (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business School Press.

2 Laursen, K and Salter, AJ (2006). Open for innovation: The role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms. Strategic Management Journal, 27(2), 131-150.

3 http://www.pgconnectdevelop.com/4 http://www.pgconnectdevelop.com/

5 http://www.hpl.hp.com/open_innovation/


6 https://research.nokia.com/open_innovation

7 http://www.ibm.com/ibm/bg/bg/


8 http://bgconv.com


9 http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/innovationjam/team/

10 http://www.ibm.com/ibm/gio/us/en/ourselves.thinkplace.htmlКаталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница