Кутиите за мнения и коментари, в тетрадките – дневници за мнения и препоръки в читалнитестраница1/3
Дата19.01.2018
Размер0.57 Mb.
#48510
  1   2   3
Д О К Л А Д
за проучване удовлетвореността на потребителите на архивна информация през 2016 г. въз основа на постъпилите през календарната година мнения, препоръки, коментари и жалби и за възможностите на Държавна агенция “Архиви” за извършване на корективни действия за подобряване на удовлетвореността
Държавна агенция “Архиви” (ДАА) осъществява обратна връзка за качеството на предоставяните административни и специализирани услуги и удовлетвореността на потребителите на архивна информация чрез събиране и анализ на предложения, сигнали, похвали, оплаквания и др. Средствата за осъществяване на обратна връзка са анонимни анкетни карти, кутии за мнения и коментари, тетрадки – дневници за мнения и препоръки в читалните на държавните архиви.

През периода 01.01. – 31.12.2016 г. в кутиите за мнения и коментари, в тетрадките – дневници за мнения и препоръки в читалните са постъпили 105 бр. похвали от потребителите на архивна информация:

- похвали за добра, точна и отговорна работа на служителите;

- положителни отзиви от посетители, удовлетворени от посещението си в държавен архив и от бързото обслужване;

- благодарности от професори, доценти, докторанти и учители за отделеното време, голямото внимание, задоволство от обслужването, от любезно, отзивчиво и компетентно и вежливо отношение, добра организация, бързо обслужване;

- поздравителни адреси и благодарности от РУО, Областна управа, Община – Видин, Областна администрация, СУ “П. Р. Славейков”, Общински комитет „Васил Левски“ – Видин, БСКД „Анхиалски солници”, НЧ „Напредък - 1869“ - гр. Шумен, Военно окръжие – Шумен, Институт за исторически изследвания – БАН, Кметство Дебелец, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Смолян, Шуменски у-т „Епископ Константин Преславски”, Народно читалище „Надежда” – гр. Оряхово, Исторически музей – гр. Оряхово и др.

През годината няма постъпили жалби, сигнали и предложения в кутиите и дневниците за жалби, сигнали и предложения. Регистрирани са пет жалби по кореспондентски път, като по тях са предприети необходимите административни действия.

За дейността си по отбелязване на 200-годишнината от рождението на Екзарх Антим І Държавен архив - Видин е получил почетен медал и диплом от Видинска митрополия.

През 2016 г. продължава попълването на анонимните анкетни карти по утвърден на 01.01.2013 г. от председателя на ДАА образец, с които се получава обратна връзка за качеството на предоставяните административни и специализирани услуги и удовлетвореността на потребителите. През отчетния период са попълнени 675 анкетни карти (за сравнение през 2014 г. техният брой е бил 899, а през 2015 г. – 821 бр.). За съжаление, се забелязва трайна тенденция за намаляване на броя на попълнените анкетни карти, поради нежелание на по-голяма част от читателите да ги попълват.

Една част от анкетираните не са отговорили на всички въпроси, а други са посочили повече от един отговор. След анализ на подадените в държавните архиви анкетни карти се отчита, че заявените архивни документи и копия се изпълняват в срок според 641 потребители, като има само един отрицателен отговор (през 2015 г. са получени 795 положителни отговора и нито един отрицателен) и читателите са удовлетворени от обслужването 628 положителни и нито един отрицателен отговор (за сравнение през 2015 г. има 686 положителни мнения и 1 отрицателен). Няма положителен отговор на въпроса за ускоряване по нерегламентиран начин изпълнението на административната процедура.

Потребителите на архивна информация се информират за извършваните от ДАА услуги предимно от информационните табла в държавните архиви, от разговор със служител в читалнята, от сайта и Фейсбук страницата на Агенцията, от преподаватели в университетите и училищата, от общините, от други държавни институции.

Анкетните карти са попълнени от 351 жени и 321 мъже, като с висше, полувисше образование са 388, а със средно – 218. Преобладават читателите на възраст между 41-60 години – 286, предимно работещи – 359 и пенсионери – 180.

На въпроса “моля, уточнете кой/и аспект/и от обслужването смятате, че най-много се нуждае/ят от подобрения”, са получени 51 мнения по отношение оборудването на помещенията, в която се предоставят услугите (осветеност, спокойствие, възможност за използване на технически средства и др.) и мнения в графа “друго, моля уточнете”. В последните са включени следните коментари, препоръки и предложения за: подмяна на офис оборудването, по-добро отопление през зимата, недостатъчен брой служители, нова техника, нужда от климатик, оборудване с компютри на повече читателски места, да се ускори дигитализацията, подобряване на осветлението в читалните, възможност за ползване на технически средства, намаляване на попълваните формуляри, информационна база данни, ориентирана към съответни имена и характерни ключови думи и др.

Бележките, свързани с по-добро отопление през зимата и нужда от климатизация през лятото, са взети под внимание от ръководния състав на ДАА, но са налице недостатъчни финансови средства от бюджета на ДАА и липса на възможност за проектно финансиране за извършване на необходимите дейности за ремонт и ново оборудване.

Препоръките за ползване на компютър в читалните и нова техника са взети предвид. По проект с рег. № 13-32-5/24.02.2014 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, са закупени и предоставени по един компютър за ползване от потребителите във всяка читалня, с Интернет връзка за достъп до наградената по проекта Информационна система на държавните архиви (ИСДА) с нови функционалности, както и до внедрените модул за електронни услуги и система за онлайн заплащане. Чрез административната страница на ДАА всички заинтересовани лица са запознати с целите, срока, стойността, целите и дейностите по проекта. Паралелно с това, в резултат на дейността на служителите на Агенцията, ИСДА ежедневно се обогатява с нововъведена информация на всички нива на описание, вкл. с публикувани нови дигитални копия на архивни документи, което допринася за значителното разширяване и облекчаване на достъпа до националното документално богатство.

Отчетени са коментари, свързани с нуждата от повече персонал, но численият състав на ДАА е опреден в Устройствения правилник на Агенцията, приет от Министерски съвет.

По отношение на предложението за използване на технически средства, Правилникът за реда и организацията на използването на архивни документи в ДАА регламентира правото на потребителите да ползват своя техника за копиране и реда за нейното използване. Държавните архиви нямат задължение и възможност да предоставят за тези цели своя техника на потребителите.

За поредна година, през 2016 г. потребителите на архивна информация изказват две основни групи препоръки: 1. за наличие в читалните на държавните архиви на достъпни за читателите компютърни конфигурации и 2. за подобряване на материално-техническото оборудване и климатизацията на читалните.

Още през 2015 г. ДАА направи първата голяма стъпка за подобряване на техническото оборудване на читалните чрез предоставянето за първи път във всяка читалня по една компютърна конфигурация с Интернет връзка за ползване от потребителите на архивна информация. Дейността е извършена чрез проектно финансиране, по ОПАК, при реализацията на проект с рег. № 13-32-5/ 24.02.2015 г. Предвид наличния бюджет на Агенцията, както и факта, че служителите на ДАА изпълняват служебните си задължения на компютри с ограничени параметри и неподлежаща на поддръжка операционна система, което пряко затруднява дейността им, като единствена възможност за закупуване на допълнителна техника през 2017 г. за читалните на държавните архиви се отчита проектното финансиране.

Остарялото материално-техническото оборудване и недобрата климатизация на административните сгради на държавните архиви – структурни звена на ДАА, е проблем, който пряко засята условията на работа за читателите в читалните, така и целодневната дейност на служителите в държавните архиви. Ограниченият финансов ресурс на ДАА приоритетно се използва за извършване на неотложни ремонтни дейности на архивохранилищата с цел опазване и съхранение на архивните документи. Крайно недостатъчни са средствата за изпълнение на всички нормативно регламентирани в Закона за Националния архивен фонд специализирани архивни дейности. Агенцията изпълнява стриктно задълженията си по предоставяне на административни и специализирани услуги, като съобразно своите възможности е създала условия за работа в читалните на потребителите на архивна информация. Извършените проучвания за финансиране на дейността с европейски средства, чрез проекти, са без положителен резултат. Друга възможност е поучаване на възможността за целево финансиране от първостепенния разпоредител с бюджет – Министерски съвет.

Една от основните дейности на дирекция „Централен държавен архив” (ЦДА) е обслужването на потребители на архивна информация на място – в три профилирани читални (№ 100, № 103 и № 313). И през 2016 г. остава нерешен проблемът с нуждата от подмяна на използваните от потребителите на архивна информация в Научната читалня № 100 общо 3 бр. стационарни компютри с твърде ниски технически параметри, на които са достъпни фондовата наличност, въведените в електронен режим инвентарни описи на архивни фондове и производните копия на сканирани документи, включени в т. нар. Дигитален архив. Компютрите не са свързани с интернет мрежата, което не позволява през тях да се използва публично достъпната част на ИСДА от потребителите – за справки и търсене по фондовата наличност на всички нива, както на ЦДА, така и в архивната система изобщо. Единствено читателите с лични преносими компютри имат възможност – чрез Wi-Fi интернета – да използват базата данни на ИСДА, както и дигитализираните архивни документи в интернет - базираните тематични сайтове на ДАА.

През 2016 г., в сравнение с предходните години, намаляват препоръките на потребителите за разширяване и облекчаване на достъпа до научно-справочния апарат по съдържанието на архивните документи. Това се дължи на факта, че ежедневно служителите на ДАА, подпомагани при възможност от доброволци и лица, работещи по програми за заетост, въвеждат в електронен вариант – в ИСДА, описания на ниво “архива единица”. Препоръките по отношение на дигитализацията на архивните документи се отчитат от ДАА. Агенцията традиционно, повече от 5 години, е водещата културна институция в страната, която извърша планова дигитализация по утвърдени методика и критерии.
За нуждите на анализа, съобразно препоръките от доклада от проверката през 2015 г. на Главния инспекторат на Министерски съвет, е изготвена и представена по-долу детайлизирана информация за всички постъпили през 2016 г. мнения, препоръки, коментари, жалби от потребителите на архивна информация със сравнителни данни за проучената удовлетвореност на потребителите през 2015 г.

Информация за постъпилите през 2016 г. мнения, препоръки, коментари, жалби от потребителите на архивна информация за проучване на тяхната удовлетвореност

с данни за проучената удовлетвореност на потребителите през 2015 г.
ДА “Архиви” осъществява обратна връзка за качеството на предоставяните административни и специализирани услуги и удовлетвореността на потребителите на архивна информация чрез събиране и анализ на предложения, сигнали, похвали, оплаквания и др. Средствата за осъществяване на обратна връзка са анкети, кутии за мнения и коментари, тетрадки – дневници за мнения и препоръки в читалните.

Конкретиката в изразените мнения, препоръки, коментари, жалби, анкетни карти по архиви е отразена в следната таблица:


АРХИВ

Мнения, препоръки, коментари, жалби от КУТИИТЕ ЗА МНЕНИЯ и коментари и ТЕТРАДКИТЕ – ДНЕВНИЦИ ЗА

МНЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

в читалните на държавните архиви през 2015 г.

Мнения, препоръки, коментари, жалби от КУТИИТЕ ЗА МНЕНИЯ и коментари и ТЕТРАДКИТЕ – ДНЕВНИЦИ ЗА

МНЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

в читалните на държавните архиви

през 2016 г.Препоръки в доброволно

попълнените анонимни

АНКЕТНИ КАРТИ

през 2015 г.Взети/

невзети предвид причини
2015 г.Препоръки в доброволно

попълнените анонимни

АНКЕТНИ КАРТИ

през 2016 г.Взети/

невзети предвид причини
2016 г.


Централен държавен архив
(ЦДА)

През отчетния период в книгите за мнения и препоръки, налични в читалните, не са регистрирани подадени сигнали, оплаквания и предложения във връзка с предоставяните от ЦДА услуги или от дейността на служители в отдел ИАФ. В читалните на ЦДА не са констатирани и нарушения от страна на потребители на архивна информация по смисъла на Закона за Националния архивен фонд (ЗНАФ).

-

От страна на читателите не е изявявано желание за попълване на анкетни карти за измерване удовлетвореността от предоставяните услуги, налични във всички читални.

-

За пета поредна година няма попълнени анкетни карти.

-Държавен военноисторически архив
(ДВИА)

-

-

Нужна е подмяна на техническите средства за четене на микрофилми

(4 отговора) и “Нямам бележки” (1 отговор).Недостатъчни финансови средства за подмяна и/или ремонт на апарати за четене на микрофилми; невъзможно е извършване на дейността чрез проектно финансиране.

В анкетните карти е дадена следната препоръка от потребителите на архивна информация: „подмяна на остарелите читателски апарати”.

Недостатъчни финансови средства за подмяна и/или ремонт на апарати за четене на микрофилми; невъзможност за проектно финансиране.


РДА - Бургас

-

-

-

-

-

-

ОДА – Бургас

През 2015 г. няма постъпили жалби, сигнали и предложения в кутията и дневника за жалби, сигнали и предложения; не са регистрирани такива и по кореспондентски път.

Има постъпили похвали за добра, точна и отговорна работа на служителите.
През 2016 г. няма постъпили жалби, сигнали и предложения в кутията и дневника за жалби, сигнали и предложения, не са регистрирани такива и по кореспондентски път. Има постъпили похвали за добра, точна и отговорна работа на служителите по електронната поща, както и вписани 9 в Книгата за мнения и коментари:

-„Благодарности към служителите на Архива! Свърших си работата, пак ще дойда. Само трябва да се помисли за по-добрите условия за работа на служители и читатели. И да бъде преместен Архива в центъра на Бургас.

18 май 2016

Иван Нанчов”

-„От научната група към Унибит… изказваме своите благодарности към служителите от Бургаския архив за тяхното компетентно съдействие. Както искаме да отбележим нашето разочарование, че тази важна институция, каквато е архива, за една държава и общество е така пренебрегвана и забутана на неудобно място за ползвателите на архива. Както в читалнята няма никаква вентилация, което усложнява ефективната работа на читателите.

16.06.2016 г.”

-„30.06.2016 г.

Благодаря за любезното съдействие при издирването на материали за балета в Бургас.

Росен Методиев”

-„1.07.2016 г.

Изключително съм признателна за вниманието, доброто отношение и ценната помощ при издирването на документи по темата, по която работя. Желая здраве и поводи за усмивки!

Иванка Делева”

-„05.07.2016 г.

В нашата мила България вече е много трудно да накараш чиновника да заработи съвестно. Тук останах безкрайно и приятно изненадан от коректното обслужване от страна на г-жа Тонка Георгиева.

Благодаря Ви, че все още Ви има!

С уважение,

Живко Николов”

-„19.08.2016 г.

Историята е учителка на живота. Тази римска максима е актуална и днес. Най-сърдечно благодаря на тези служители в Държавен архив, които толкова старателно съхраняват предадените им архиви и изключително вежливо се отнасят към нас – читателите. Бъдете благословени!

С уважение,

Димо Карабелов”

-„26.08.2016 г.

Изказвам дълбоката си благодарност на Държавен архив – Бургас и лично на г-жа Тодорка Костадинова за предоставената ми възможност да се запозная с архивни документи, свързани с моя баща Стоян Куюмджиев – параходен агент, и моя чичо Тодор Куюмджиев – журналист.

Поздравявам служителите на архива за акуратната им работа и желая на всички много здраве и професионални успехи.

Юлиан Куюмджиев”

-„21.09.2016 г.

Казвам се Анелия Кузманова и съм докторант в Обединеното Кралство. За целите на научното ми изследване досега ми се е налагало многократно да ползвам архиви от различни периоди и съм посещавала отделите в София, Ямбол, Сливен и Бургас. Опитът ми показва, че човешкият фактор в търсенето, разпознаването и предоставянето на необходимите документи е от ключово значение и от всички посетени досега звена, мога с категоричност да заявя, че екипът на Държавен архив – Бургас и по-специално г-жа Тодорка Костадинова се открояват убедително, както по професионализъм, опит и познания в областта на архивното дело, така и като добронамерени, съвестни и честни хора.

Благодаря от сърце и пожелавам на целия екип да среща същото разбиране и подкрепа, както в България, така и извън нея, с което аз бях посрещната тук.

Желая на целия екип сега и занапред да се радва, както на лични, така и а професионални успехи!

С поздрав!”

-„Днес 02.12.2016 г. Долуподписаната Таня Асенова Гюрова председател на БСКД „Анхиалски солници” с Булстат…. Изразявам огромна благодарност към колектива на „Държавни архиви” – гр. Бургас от мое име и от УС, КС и членове на кооперация БСКД „Анхилски солници” – гр. Поморие с обявени 35 „Врагове на народа”

Подпис…”


Не само в анкетните карти, а и по време на престоя си в читалнята, читателите споделят, че не са доволни от: местоположението на Архива в промишлената зона на Бургас и отдалечеността от централната градска част, както и достъпа до него; условията, в които се налага да работят, като оплакванията са, че е студено през зимата и твърде горещо през лятото; материално-техническата база, която е остаряла.

Основният приоритет за подобрение е обстановката, в която се предоставят услугите. За съжаление читалнята на отдела е с обзавеждане от началото на 80-те години на 20 век, достатъчно амортизирано и с крайно незадоволителен външен вид.

Електронно обслужване, справка по интернет, недостатъчно персонал, техника и др.


Недостатъчни финансови средства за ремонт и/или закупуване на нови климатици и обзавеждане; невъзможност за проектно финансиране.

Провеждат се срещи с органи на местната власт и управление за пробучаване на възможностите за преместване в друга административна сграда.Не само в анкетните карти, а и по време на престоя си в читалнята, читателите споделят, че не са доволни от: местоположението на Архива в промишлената зона на Бургас и отдалечеността от централната градска част, както и достъпа до него; условията, в които се налага да работят, като оплакванията са, че е студено през зимата и твърде горещо през лятото; материално-техническата база, която е остаряла, се нуждае от подмяна. За съжаление читалнята на отдела е с обзавеждане от началото на 80-те години на 20 век, достатъчно амортизирано и с крайно незадоволителен външен вид.

Девет читатели са посочили, че смятат за нужно да се подобри обслужването на гражданите, като основният приоритет за подобрение е обстановката, в която се предоставят услугите – 8 читатели са отбелязали тази опция за подобрение, един читател е отбелязал, че има нужда от подобрение на качеството на предоставяната информация (бързина, яснота, точност). На опцията „друго”, читатели са записали, че искат да има повече служители в архива, да се ускори дигитализацията в интернет, климатизация, подмяна на офис оборудването.Недостатъчни финансови средства за ремонт и/или закупуване на нови климатици и обзавеждане; невъзможност за проектно финансиране.

Провеждат се срещи с органи на местната власт и управление за пробучаване на възможностите за преместване в друга административна сграда. В Устройствения правилник на ДА „Архиви” е регламентирана общата численост на административните звена.ОДА – Сливен

-

През периода януари-декември 2016 г. в отдела не са подавани жалби и оплаквания. В дневника за мнения и коментари има само похвали, по повод организираната изложба в архива, а именно:

-“Благодаря за възможността да разгледам снимки и документи, от които научих още интересни факти за града и страната ни!” – адвокат Людмила Алексиева;

-“Впечатлена съм от интересните снимки на града! Поздравления за служителите, тяхната всеотдайност за запазването на това ценно богатство за нашия град!” – инж. Петя Йонкова.


-

-

Потребителите на архивна информация смятат, че обслужването в архива няма нужда от подобрения и следователно не са давали предложения за такива.

-

ОДА – Стара Загора

Атестат за добрата работа на служителите в отдела във връзка с качественото и срочно обслужване на потребителя е благодарственото писмо, изпратено до Председателя на Агенцията с копие до Държавен архив – Стара Загора, от проф. Хени Лорер и Бети Боко Давидова през месец ноември 2015 г.

Няма сигнали и жалби, подадени в кутията за жалби и сигнали при ДА – Стара Загора. Доброто обслужване и професионализма на служителите е обект на внимание, включително на Фейсбук страницата на архива.

За отчетния период, в Книгата за впечатления и препоръки на читателите са вписани 8 положителни отзива от посетители, удовлетворени от работата на служителите и посещението си в ДА – Стара Загора:

1.”Днес посетих архива и много съм доволен от служителите, обръщаха ми много внимание, просто са много добри хора.”

2.”09.03.2016 г.

След поредното посещение в ДА – Ст. Загора отново се убедих в професионализма и отзивчивостта на служителите. Точност, експедитивност и бързина в изпълнението на поръчките на съответните архивни единици улесняват изследователя.

09.03.2016 г.

Антон Тодоров”

3. При посещението в ДА-гр. Стара Загора се убедих, че в него работят отговорни и отзивчиви служители, които с изключително внимание и търпение проучиха проблема ни и се отзоваха с разбиране при получаването на документите.

29.03.2016 г.

Стоян Кремъков”

4.”Изключително съм доволна от обслужването и компетентността на служителите в Държавния архив. Получихме ценна информация и ще се възползвам и за в бъдеще от услугите на държавния архив.

07.04.2016 г.

Любомира Райкова”

5.”След като през нощта на музеите и галериите, съвсем случайно посетих Държавен архив-Стара Загора бях посрещната много топло и любезно и ми беше обяснена работата на архива и ползите, които можем да имаме като граждани от нея.

Само няколко месеца по-късно, търсейки важни документи от миналото реших да се обърна към ДА-Ст. Загора. Останах изключително доволна от намерената информация и най вече от съдействието и компетенциите на персонала.

07.04.2016 г.

Живка Александрова”

6.”Аз Антила Г. Ангелакиди съм удовлетворена от работата на служителите на Държавния архив Ст. Загора.

13.04.2016 г.

Орестиада”

7.”Благодарност към служителите от „Държавен архив – Ст. Загора” за отзивчивостта. Хвала на тези служители!

05.11.2016 г.

Атанас Ваклинов

8.”Аз, Мария Хубева, бях тук относно програмата „Мениджър за един ден”. Запознах се с дейността и структурата на архивите в България и съхранението на най-ценните документи. Впечатлена съм от уменията, компетентностите и организацията на всички служители, от които научих много полезна информация. Благодаря Ви за любезното и топло посрещане!

23.11.2016 г.

Хубева”


Има изказани 8 добри впечатления от проведената фотодокументална изложба „80 години от рождението на актьора Нино Луканов” 30.09.2016 – 14.10.2016 г., както и „благодарност към архива, успял да запечата красивите мигове”.

-

-

В анкетните карти потребителите са дали препоръки за подобрение на материалната и техническата база.

Недостатъчни финансови средства за ремонт и/или закупуване на ново обзавеждане и техника; невъзможност за проектно финансиране.


ОДА – Ямбол

За периода януари-декември няма подадени сигнали, оплаквания и др. в дневници и кутия за мнения и коментари, с изключение на 7 коментара и благодарности от граждани, записани в проведената на 16 май 2015 г. Нощ на музеите.


-

Недостатъчен брой служители (1); качествена и прецизна техника (1).


По проект по ОПАК с рег. № 13-32-5/

24.02.2014 г. са закупени и са предоставени по един компютър за потребителите във всяка читалня, с Интернет връзка за достъп до надградената по проекта информационна система на държавните архиви (ИСДА) и до внедрените по проекта модул за е-услуги и система за онлайн заплащане.

В Устройствения правилник на ДА “Архиви” (Приложение № 1) е регламентирана общата численост на административните звена.


Потребителите на архивна информация са дали в анкетните карти следните препоръки и предложения за подобрения:

реставриране на документите – 1 отговор, невъзможност за копиране на проектна документация – 1 отговор, репрографки услуги на документи с размер над А3 – 1 отговор.
Недостатъчни финансови средства за закупуване на ксерокси с размер над А3.

Документите се реставрират в Централната лаборатория в дирекция ДРКМ, гр. София.
РДА - Варна

През периода не са постъпвали сигнали, жалби и оплаквания за неспазване на стандартите и лошо качество на административното обслужване.

През периода не са постъпвали сигнали, жалби и оплаквания за неспазване на стандартите и лошо качество на административното обслужване.

Писмени положителни отзиви за качеството на обслужването – експертност, бързина, отзивчивост и внимание към клиента, са регистрирани в ОДА - Варна, Шумен и Търговище.-

-

В анкетните карти се срещат препоръки за подобряване на обслужването, касаещи основно състоянието на материалната база в читалните.

Недостатъчни финансови средства за подобряване на състоянието на материалната база в читалните; невъзможност за проектно финансиране.

ОДА – Варна

Няма подадени сигнали, оплаквания, похвали, предложения и др.

Няма постъпили сигнали, оплаквания и предложения.

1 бр. похвала, в молба за извършване на справка, депозирана в деловодството на ДАА, рег. № 94-00-73/10.06.2016 г.

„Уважаеми господин Председател, ...

При съответните справки в Дирекция „Регионален държавен архив“ със седалище Варна ми беше оказано необходимото съдействие, за което искам да благодаря на директора Гинка Колева и целия екип, които бяха изключително отзивчиви и любезни, както и за професионалното им отношение по въпросите, за които се обърнах към тях.

.....“

Адвокат Росен Иванов, София-

-

1 потребителско мнение „читалнята е студена“

Недостатъчни финансови средства за закупуване на нови климатици.

ОДА – Добрич

За периода януари - декември 2015 г., съгласно Административнопроцесуалния кодекс, Наредба за административното обслужване и Процедура за работа с предложения и сигнали в Държавна агенция „Архиви”, в отдел „Държавен архив” – Добрич, няма постъпили сигнали, оплаквания, похвали, предложения и др. от потребители на архивна информация.

За периода януари - декември 2016 г., съгласно Административно-процесуалния кодекс, Наредба за административното обслужване и Процедура за работа с предложения и сигнали в Държавна агенция „Архиви”, в отдел „Държавен архив” – Добрич, няма постъпили сигнали, оплаквания, похвали, предложения и др. от потребители на архивна информация.

“Повече на брой служители”

В Устройствения правилник на ДА “Архиви”, приет от министерски съвет (МС), е регламентирана общата численост на административните звена.

-

-

ОДА – Търговище

През отчетния период в Книгата за похвали и оплаквания не са вписани отзиви от потребители на архивна информация, посетили читалнята на

ОДА - Търговище.

Не са постъпили сигнали, оплаквания, предложения и др. по кореспондентски път или в кутията за жалби и сигнали при ОДА – Търговище.


През 2016 г. няма подадени сигнали и оплаквания от потребители на архивна информация, както и направени предложения.

В Книгата за впечатления и препоръки на отдела са регистрирани 3 броя похвали от читатели, както следва:

1. “Очарована съм от служителката – любезна, внимателна, отзивчива... Дай боже повече такива хора да има в държавните и общински администрации – образовани, компетентни и всеодайни на работата! Бъди жива и здрава, Станислава!”

2. “Много пъти съм идвал за издирване на Акт за раждане на дядо по майчина линия и винаги виждам едно сериозно и усмихнато, спокойно и мило лице. Такова посрещане и изпращане не виждаме даже в градския съвет и Нотариус и даже...

Пожелавам здраве, дълголетие и щастлив семеен и работен живот.”

3. “За втори път посещавам Държавен архив гр. Търговище. Малко са думите, с които мога да благодаря на ст. експерт Станислава Цанева. Пожелавам и много здраве и късмет – това са двете неща, които не зависят от парите и приятелите.”Необходимо е по-добро техническо осигуряване (4); необходим е повече персонал (1).

В Устройствения правилник на ДА “Архиви” е регламентирана общата численост на административните звена.

-

-

ОДА – Шумен

През отчетния период в Книгата за похвали и оплаквания на ОДА – Шумен, са вписани 4 положителни отзива от потребители, удовлетворени от посещението си в архива.

Няма сигнали и жалби, подадени в кутията за жалби и сигнали на ОДА-Шумен.Няма сигнали и жалби, подадени в кутията за жалби и сигнали.

За отчетния период в Книгата за похвали и оплаквания има 16 положителни отзива с 2 препоръки – за техническата обезпеченост при преснемането на архивни единици (№ 6) и изнасяне съдържанието на архивните единици до лист (№ 5), като конкретните текстове са:

1.За първи път използвам услугите на Държавен архив – Шумен. Изказвам огромна благодарност на служителите за изключителната им отзивчивост и компетентно обслужване.

23 февр. 2016 г., Анета Недялкова

2.Днес, 7.04.2016 г., с група студенти от специалност „Журналистика“ посетихме архива във връзка с работа над дипломните им работи. Студентите се запознаха със специализацията на Държавния архив. Бяха им предоставени необходимите документи, които лежат в основата на бъдещите им изследвания. Надяваме се, че и занапред ще осъществяваме такива посещения.

От името на Катедра по журналистика и масови комуникации на Шуменския университет предавам благодарност към г-жа Панева и нейните сътрудници за проявените добри чувства и пълното съдействие за ползотворната ни работа.

Проф. д-р Ивайло Петров

3.Днес, 09.06.2016 г. във връзка с набавяне на доказателства по дело ползвах справка в Държавен архив - Шумен. Бях приятно изненадан, че в архива се пазят Държавни вестници от 1936 г. и след внимателно търсене намерих исканата информация. Изказвам благодарност за отделеното внимание и отзивчивост на служителите.

9.06.2016 г., Георги Каменов

4.Днес, 27.06.2016 г. посетих „Държавен архив“ – Шумен. Много съм доволна от оказаното ми внимание, учтиво отношение и бързото обслужване!

27.06.2016 г., Мита Колева Маринова

5.Днес, 5.07.2016 г. посетих за пръв път „Държавен архив“ - Шумен.

Много благодаря на любезното и мило обслужване на служителката Илина Папазова!

Малка препоръка за по-бързо обслужване да се поставят списъци на съдържанието на папките, така ще се избегне многото прелистване!

5.07.2016 г., Маргарита Любомирова

6.20.09.2016 г. Работя с документи от ДА - Шумен вече доста време. Редът и обслужването от служителите на ДА - Шумен е много професионално.

За съжаление, липсва оборудване (плот, осветление и др.) за филмиране на документи и последващо дигитализиране от клиента. Тази дребна наглед инвестиция би спомогнала значително за активно участие на клиентите при дигитализирането на документи.

доц. В. Вичев

7.10.10.2016 г. Днес е Денят на Българския архивист. Няколко десетилетия посещавам архива в гр. Шумен, ползвам материалите съхранявани тук. Винаги са ме посрещали с голямо внимание и съм получавала необходимите документи за работа. Благодаря Ви! Пожелавам на колектива ползотворна работа и в бъдеще.

В. Ламбова

8.Днес, 10 октомври 2016 г. честваме 65-годишнина на Държавния архив. Бих искал да пожелая на всички служители от архива крепко здраве, много успехи във високоблагородната им мисия по опазване на народностния ни дух и национална идентичност! За многая лета!

Николай Калев

9.Честит празник! Честита 65-та годишнина! От все сърце Ви желаем сили и висок професионализъм при опазването и популяризирането на обществено значимите архивни единици.

Да пребъде българската памет!

10.10.2016 г., Розалина Стефанова - НЧ „Напредък - 1869“, гр. Шумен

10.Честит празник! Честит 65-годишен юбилей.

Желая Ви много здраве и творчески успехи в благородното поприще!

С най-добри чувства от г-н Иван Бъчваров, Шумен 10.10.2016 г.

11.Честит празник! Честит 65-годишен юбилей.

Желая ви много здраве и успехи от колектива на архива при ТД на НАП – Варна, офис Шумен – Ехлиман, Румяна, Румен, Андрей Атанасов.

Р-л архив при ТД на НАП - Варна, офис Шумен

12.Честит празник!

Поздравления за възрожденския дух и себеотдаването. С най-добри пожелания за бъдещи успехи при запаметяване на историческите факти.

Началник на Военно окръжие – Шумен, Подполковник /п/

13.Честит празник! Благодаря Ви за добрите дела. Благодарение на Шуменския архив, имаме поглед към историческото, градското и културното наследство на Шумен. Пожелавам още дълги години плодотворна работа и ръст на фондовете.

10.10.2016 г., Онник Ханесян

14.Честит празник! На многая лета! Вие сте паметта на нацията!

10.10.2016 г., проф. Валентина Аврамова, Иваничка Няголова

15.Ден след празника се развълнувах от топлото посрещане на работниците от Архива.

Разгледах изложбата и ми се иска понякога да се връщам тук, в библиотеката за да се информирам за живота ни в миналото, който навярно е бил по-истински и по-човешки от сега. Подарените цветя за празника подобриха настроението ми в този малко студен и лишен от Слънце ден!

11.10.2016 г., Силвия Радева - учителка

16. Архивен юбилей

Шейсет и пет години на победи!

Шейсет и пет години на подем!

И всеки ден към бъдещето гледа,

И ти растеш, и ние с теб растем...

Събираш снимки, ценни документи,

събираш спомени, история твориш

и без похвали, нито комплименти

за миналото бъдеще градиш.

Архивът български е наша памет,

архивът български е като храм:

във него има грешки и прослави,

затуй от всички нас е той желан.

10.10.2016 г., Нели Димитрова

Скъпи колеги, честит празник!

Бъдете все така всеотдайни във вашата народополезна дейност и много щастливи в личен план!


“Всички хранилища да се съберат на едно място.”

Извършен е ремонт на новопридобита сграда за архивохранилищни нужди на ОДА-Шумен. Предстои през 2016 г. оборудване и пренасяне на документи от други архивохранилища.

В попълнените анкетни карти всички потребители са отговорили, че поръчаните от тях документи се доставят в срок и са удовлетворени от обслужването.Аспект/и от обслужването, които потребителите смятат, че най-много се нуждае/ят от подобрение, са:

“тъмно студено, тясно;” “студено”; “по-добро отопление”; “тематичен каталог по темата, по която работя”; “има хранилища извън града, няма транспорт и се бавят поръчките.”
Недостатъчни финансови средства за подобряване на състоянието на материалната база в читалните; за закупуване на нови климатици; невъзможност за проектно финансиране.

Извършен е ремонт на новопридобита сграда за архивохранилищни нужди на ОДА - ШуменКаталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница