Ламбев, Ив. Лекарствени препарати – II изд. Медицина и физкултура, София, 2008: най-често използвани съкращения и означенияДата25.07.2016
Размер138.85 Kb.
#6665


Ламбев, Ив. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРЕПАРАТИ –

II изд. Медицина и физкултура, София, 2008:
НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ОЗНАЧЕНИЯ


На български език

ААЛ

– антиаритмични лекарства

АДХ

– антидиуретичен хормон

АКТХ

– адренокортикотропен хормон (ACTH)

АП

– акционен потенциал

аПТВ


– активирано парциално тромбопластиново време

АРВЛ


– антиретровирусни лекарства (за лечение на СПИН)

АРТ


– асистирани репродуктивни технологии

АТФ

– аденозинтрифосфат (ATP)

АФК

– активни форми на кислорода (ROS)

аXa

– антифактор на активирания коагулационен фактор X (антифактор Xа)

АХ

– артериална хипертония

АХЛ

– антихипертензивни лекарства

ВКИ

– вътрематочно контрацептивно изделие

ВНС

– вегетативна нервна система

ВСМ

– вродени сърдечни малформацииГАГ


– глюкозоаминогликани
ГАМК

– гама-амино-маслена киселина (GABA)
ГДП

– горни дихателни пътища

ГЕРБ

– гастроезофагеална рефлуксна болест

ГКС

– глюкокортикостероиди (също – глюкокортикоиди)

ГТФ

– гуанозинтрифосфат (GTP)

ГФ

гломерулна филтрация

ДД

– денонощна доза
ДТ

– ваксина срещу дифтерия и тетанус
ДИК

– дисеминирана интравазална коагулация
ДТК

– ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш
ДФН

– денонощни физиологични нужди

ДХП

– доброкачествена хиперплазия на простатата

ДХФ

– дихидрофолатредуктаза

ЕД

– еднократна доза (еднократни дози)

ЕДТА

– етилендиаминтетраоцетна киселина

ЕС

– Европейски съюз

ЗД

– захарен диабет

ИАЛ

– Изпълнителна агенция по лекарствата

ИБС (КБС)

– исхемична (коронарна) болест на сърцето

ИМИ

– исхемичен мозъчен инсулт

ИТМ

– индекс на телесната маса (BWI)

к

– капка (-и)

КГДП

– катар на горните дихателни пътища

КК

креатининов клирънс

МАК

– минимална алвеоларна концентрация

МДД

– максимална денонощна доза

МЕД

– максимална еднократна доза

МКБ-10

– международна класификация на болестите – X ревизия

МОК

– Международен олимпийски комитет

МПК

– максимална плазмена концентрация

МПС

– моторни превозни средстваМРТ


– магнинтно резонанасна томография

МСБ

– мозъчно-съдова болест

НБФ

– нормална бъбречна функция

НЗОК

– Национална здравно осигурителна каса

НЛР

– нежелани лекарствени реакции

НСПВЛ

– нестероидни противовъзпалителни лекарства

ОДА

– опорно-двигателен апарат

ОМИ

– остър миокарден инфаркт

ПАБК

пара-аминобензоена киселина

ПАВ

– повърхностно активно вещество (детергент)

ПД

– поддържаща доза (поддържащи дози)
ПКИ

– перкутанна коронарна интервенция

ПКК

– пълна кръвна картина

ПЛС

– Позитивен лекарствен списък

ПМЛ

– противомикробни лекарства

ПНВ

– пациенти в напреднала възраст (мъже над 55 г.; жени над 65 г.)

ПСБ

– периферносъдова болест

РДС

– респираторен дистрес-синдром

СГ

– сърдечен гликозид (сърдечни гликозиди)

СЗО

– Световна здравна организация (WHO)

СПИН

– синдром на придобитата имунна недостатъчност

СПП

– свързване с плазмените (серумните) протеини

ССБ (ССЗ)

– сърдечно-съдова болест (сърдечно-съдово заболяване)

ССС

– сърдечно-съдова система

ССЯ

– синдром на свръхстимулация на яйчниците

СУП

– сулфанилурейни (антидиабетични) препарати

СЧТ

– стомашно-чревен тракт

т. к.

– точка на кипене

т. м.

– телесна маса

т. п.

– телесна повърхност

т. т.

телесна температура

ТПК

– терапевтична плазмена концентрация

ТТ

– тетаничен токсоид (ваксина срещу тетанус)

ТУР

– трансуретрална резекция

ФДН

– физиологични денонощни нужди

ФДТ

– фотодинамична терапия

ФЕО


– функционален експираторен обем

ХБН

– хронична бъбречна недостатъчност
ХВН

– хронична венозна неостатъчност
ХД

– хранителна добавка (добавка към храненето)

ХЕБ

– хематоенцефална бариера

ХОАБ

– хронична обструктивна артериална болест

ХОББ

– хронична обструктивна белодробна болест

ХЗТ

– хормонална заместителна терапия

ХСН

– хронична сърдечна недостатъчност

ХПП

– хомеопатични продукти

цАМФ

– цикличен аденозинмонофосфат (cATP)

цГМФ

– цикличен гуанозинмонофосфат (cGTP)

ЦНС

– централна нервна система
ЮГА

– юкстагломерулен апарат


На английски език

ACE

– ангиотензин-I-конвертаза

ACh


– ацетилхолин

AIA


– Aspirin-индуцирана астма

ANP

– атриален натриуретичен пептид

Apo-B

– аполипопротеин B (главният липопротеин в LDL и VLDL)

ASA


– American Society of Anesthesiologists

АТ

– ангиотензин II

ATC

– Anatomical Therapeutical Chemical Code (ATC код)

ATP

– аденозинтрифосфат (АТФ)
AUC

– area under the curve (площ под кривата “концентрация – времe”)

AV

– атриовентрикуларен (на, ни)

BAN

– British Approved Name

cAMP

– цикличен аденозинмонофосфат (цАМФ)

cGMP

– цикличен гуанозинмонофосфат (цГМФ)

CH

– центизмално (стотично) разреждане по Ханеман

CMV

– цитомегаловируси

COX

– циклооксигеназа (COX-1, COX-2, COX-3)

CPK

– креатинфосфокиназа

CR

– таблетки с контролирано освобождаване (control released tablets)

CSFs

– колонистимулиращи фактори

Css

– плазмена концентрация при състояние на равновесие

CYP450

– цитохром P450

DAG

– диацилглицерол

DCI

– Denominatio Communis Internationalis (генерично име на латински език)

DH

– децимално (десетично) разреждане по Ханеман

DOPA

– диоксифенилаланин

ED50 (DE50)

средна ефективна доза
EGFR

– рецептор на епидермалния растежен фактор
ESH

– European Society of Hypertension

FAP

– фамилна аденоматозна полипоза

5-FU

– 5-флуороурацил

5-HT

– 5-хидрокситриптамин (серотонин)

FDA

– Food and Drug Administration (USA)

FSH

– фоликулостимулиращ хормон

GABA

– гама-аминомаслена киселина (ГАМК)

GnRH

– гонадотропин рилизинг (освобождаващ) хормон

GTP

– гуанозинтрифосфат

HbA1c

– гликиран хемоглобин

hCG

– човешки хорионгонадотропин
HDL

– липопротеини с висока плътност (неатерогенни)

HER2-

– рецептор 2 на епидермалния растежен фактор

HIV

– Human Immunodeficiency Virus

HMG-CoA

– хидроксиметилглутарил коензим А

HPV


– човешки папиломен вирус, причиняващ рак на collum uteri

IFNs

– интерферони
Ig

– имуноглобулин
IGF

– инсулиноподобeн растежен фактор

ILs

– интерлевкини (IL-1, IL-2 и др.)

INN

– International Noproprietary Name (генерично име)

INR

– международен индекс за нормализиране

IGF-I

– инсулиноподобен растежен фактор I

ISA

– собствена (вътрешна) симпатомиметична активност

IVF

in vitro оплождане

K

– корсаково разреждане

KIU

– каликреининхибиторни единици

LDL

– липопротеини с ниска плътност (атерогенни)

LH

– лутеинизиращ хормон

LTs

– левкотриени

MDR


– множествена лекарствена резистентност

MIC

– минимална инхибираща концентрация (МИК)

MPEG


– метоксиполиетилен гликолMPS I


– мукополизахаридоза I
MR tabl.

– таблетки с модифицирано (забавено) освобождаване
NA

– норадреналин
NAD

– никотинадениндинуклеотид
NMDA

– N-метил-D-аспартат

NO

– nitric oxide (азотен оксид)

NOS

– NO-синтаза (конститутивна, индуцируема)

NYHA


– Нюйоркска сърдечна асоциация

PAF

– фактор, активиращ тромбоцитите

PDE

– фосфодиестераза (ФД1–6 …)

PEG

– политетиленгликол

PGs

– простагландини (A2, D2, Е1, Е2, I2, F)

Ph. Eur.

– European Pharmacopoeia

PhI

– Pharmacopoeia Internationalis

PRC

– рисковa категория за бременността (A, B, C, D и X по FDA)

®

– регистрирано търговско или патентно наименование (знакът е горен индекс)

r-HuEPO


– рекомбинантен човешки еритропoетинRSV


– респираторен синцитиален вирусSA


– синоатриаленSERM


– селективен естрогенен рецепторен модулатор

SNARIs


– селективни норадреналинови реъптейкови инхибитори

SOD


– супероксиддисмутаза

SP

– substantia P (известна още като тахи- или неврокинин P)
SR tabl.

– таблетки със забавено освобождаване (slow released tablets)

SSRIs

– селективни серотонинови реъптейкови инхибитори

SV

– суправентрикуларен (-на, -ни)

T3

– трийодтиронин

T4

– четирийодтиронин (тироксин)

t1/2

– плазмен полуживот

t1/2

– време на полуразпределение

t1/2

– време на полуелиминиране (биологичен полуживот)

– запазена търговска марка (знакът е горен индекс)

ТМ

– тинктура майка (основен хомеопатичен термин)

tmax

– време за достигане на МПК

TGF-β

– трансформиращ растежен фактор бета

TNF

– туморнекротизиращ фактор (α, β)

TTS

– трансдермална терапевтична система

TU

– туберкулинова единица

TxA2

– тромбоксан А2

UI (IU)

– международни единици

USAN

– United States Adopted Name

Vd

– привиден (въображаем) обем на разпределение
VEGF

– съдовoендотелен растежем фактор
VIP

– вазоинтестинален пептид

VLDL

– липопротеини с много ниска плътност (атерогенни)

WPW

– Wolff–Parkison–Whiteболдирано кръгче (предшества търговските наименования)

&

– and (знак, заместващ съюза и при комбинираните препарати)

*

– означените със звездичка препарати не са регистрирани у насКаталог: kft -> sites -> default -> files -> uch programi -> web edu -> Drug Support
Drug Support -> Хомеопатична селекция (резюме) Доц. Ив. Ламбев Хомеопатията
web edu -> Лекарства, повлияващи храносмилателната система1 12 Антиулкусни лекарства
Drug Support -> Ив. Ламбев. Лекарствени препарати
Drug Support -> Ламбев, Ив. Selecta medicamentorum. “Индустриал сървис – Сердика”, София, 2005
Drug Support -> Лекарства с определена рискова категория за кърмене
Drug Support -> Иван Ламбев. Selecta medicamentorum®. “Индустриал сървис – Сердика”, София, 2005
Drug Support -> Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина
Drug Support -> Недопустими уринни концентрации на някои лекарства за спортисти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница