Латинска правна терминология и казуистика анотация на курсаДата04.09.2016
Размер73.75 Kb.
#8282
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
Специалност ПРАВО
ЛАТИНСКА ПРАВНА ТЕРМИНОЛОГИЯ И КАЗУИСТИКА

АНОТАЦИЯ НА КУРСА: Курсът има за цел да даде основни знания по латинска правна терминология и латинския език на римското право с оглед на бъдещите занимания на студентите с отделните съвременни правни дисциплини. В семинарните занятия ще бъдат разглеждани и обсъждани отделни казуси относно използваната правната лексика и нейното значение при аргументацията за решаването на казусите. Курсът трябва да осигури подготвеност и правилно разбиране на най-важните правни понятия и изрази, създадени от римските юристи.
Тематичен план
1. Лексика и правни термини към declinatio I - causa, poena, mora, iustitia, poenitentia. Фразеологични съчетания persona non grata, causa iusta, culpa lata, sententia absolutoria, ad normam.

2. Лексика и правни термини към declinatio II – dolus, populus, modus, arbiter, magister, patrimonium, testamentum, vitium, moratorium. Фразеологични съчетания animus domini, iustus titulus, forum delicti, matrimonium iustum.

3. Лексика и правни термини към declinatio III – lex, civitas, actio, obligatio, crimen, iurisdictio, solutio, servitus, hereditas, cessio. Фразеологични съчетания ratio legis. vacatio legis, fictio iuris, status civitatis, heres legitimus,

4. Лексика и правни термини към declinatio III – error, praetor, ius, corpus, civis, testis, pars. Фразеологични съчетания от типа iuris vinculum, causa mortis, error facti, vis maior, mora debitoris etc.

5. Лексика и правни термини към declinatio IV – casus, consensus, senatus, usus, contractus, ususfructus, status. Фразеологични съчетания от типа usus fructus, tacitus consensus, excessus mandati etc.

6. Лексика и правни термини към declinatio V – res, dies, species, superficies, fides. Фразеологични съчетания от типа res mancipi, res iudicata, bona fides, dies certus, species facti etc.

7. Прилагателни имена и други сходни форми по първо и второ склонение като bonus,-a,-um; privatus,-a,-um; liber,-era,-erum; meus,-a,-um; noster,-tra,-trum; alter,-era,-erum etc.

8. Прилагателни имена по трето склонение като civilis,-e; capitalis,-e; naturalis,-e; pubes, puberis; par, paris; infans,-antis; simplex,-icis etc.

9. Степенуване на прилагателните - magnus - maior - maximus; fortis - fortior - fortissumus. Фразеологични съчетания като argumentum a fortiori; melior est causa possidentis; prior tempore, potior iure, probatio liquidissima etc.
10. Глаголни форми. Спрежения. Глаголи, използвани като правни термини от типа veto, vetare; praesto, praestare; cedo, cedere; fingo, fingere; derogo, derogare; suspendo, suspendere etc.

11. Правни термини, произхождащи от сегашното деятелно причастие като цедент (cedens,-entis), депонент (deponens,-entis), акципиент (accipiens,-entis), прецедент (precedens,-entis) etc.

12. Правни термини, произхождащи от минало страдателно и бъдеще страдателно причастие. Фразеологични съчетания като lex lata, lex ferenda, statutus, iudicatus, dividendus etc.

13. Употреба на родителния падеж (genetivus) и форми на -ndi. Фразеологични съчетания от типа quorum, deminutio capitis, exceptio rei iudicatae, rei vindicatio, ius possidendi, causa donandi etc.

14. Употреба на обстоятелствения падеж (аblativus). Фразеологични съчетания от типа statuquo, aliud pro alio, ipso iure, sine causa, ex officio, in dubio pro reo, ex constitutione, ex lege, stricto sensu etc.

15. Словообразуване и семантика на словообразувателните елементи. Анализ на примери като пре-зумп-ция, ре-патр-иран, екс-пулс-иран, де-лег-иран, кон-вен-ция, аб-дик-ация, ре-цеп-ция, про-цед-ирам и т.н.

16. Казуистиката като метод за изследване в областта на правото.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Учебник по Латински език /за юристи/. М. Костова. Издателство на Нов Български Университет, 2011. (в края на учебника има речник).

2. Латинско-български речник. М. Войнов, Ал. Милев. Издателство Отворено общество, 1995.

3. Юридически латинско - български речник. Георги Бойчев.

4. Кратък терминологичен речник. Б. Баламезов (има и латински термини).

5. Чолов Р., Понятието “работа” (оpera) в Римското право, в сп. Правна мисъл 2(1980);

6. Венедиков П., Понятието furtum, в ГСУ ЮФ 36/част III (1941);

7. Костова, М. Лингвистически анализ на contractus като terminus technicus в езика на римското класическо право, ГСУ, т.78, год.84.

8. Костова, М. Правна филология: LEX (законът). - Съвременно право, 3, 2004, 58-62.

9. Костова, М. Относно неправилното използване на термина бенефициент. - Съвременно право, 2, 2006, 93-94.

10. Хаусманингер, Х., Римско вещно право – Casebook, Сиби, 2000.

11. Хаусманингер, Х., Римско облигационно право – Casebook, Сиби, 2002.

On line речници на юридически термини


1. http://www.scribd.com/doc/20264634/Dizionario-Giuridico-Latino-Italiano-Latin-italian-Law-Dictionary

2. http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&index=&dizionario=3 Dizionario Storico-Giuridico Romano

3. http://www.lawyerintl.com/law-dictionary/Latin%20Terms/

4. http://generallaw.legaldictionaries.org/Latin-Legal-Terms/

5. http://www.juridicaldictionary.com/Damnify.htm

6. http://wiki.ask.com/List_of_legal_Latin_terms
Курсът по Латинска юридическа терминология и казуистика е един семестър. Изпитът се полага през зимната сесия (от 22 януари до 20 февруари )
Изпитът е върху тест, в който има 4 задачи:

1) Превод от български на латински. (съдържа 7 термина, които могат да се състоят от една или повече думи)

Пример:

завещание – testamentum -i nпредмет на престъплението -................................................
2) Допълване на съчетания. (съдържа 6 съчетания)

Пример:


аnimus.................. (animus domini)
3) Превод от латински на български език. (съдържа 6 термина, които могат да се състоят от една или повече думи)

Пример:


delictum -i n – правонарушение, непозволено увреждане

persona non grata - .....................................
4) Обясняване на значението и употребата на определени термини, които се използват в българския юридически език. (съдържа 4 термина)

Пример:


юриспруденцияправна наука, правознание, употребява се и в смисъл на юридическа и съдебна практика (от лат. iurisprudentia)
В изпитната оценка се включва и оценката на преподавателя от семинарните занятия.

Изготвил: проф.д-р Мария Костова

2013 г.

Минимум задължителни термини

за успешно полагане на изпита

по Латнска правна терминология

Всеки термин трябва да бъде преведен или обяснен. Желателно е да се посочи латинската форма.


Пример: депозитар – влогоприемател при договора за влог

(от лат. depositarius)


алиби

алиенация

алтернативно задължение

бенефициер

дебит

делегантделегат

делегация

деликт

делинквентна личностдепозит

депозитар

депонент

дерогиране на закона

дилаторен срок

евикция


екстрадиция

екстраординарен процес

ексхумация

еманципация

емигрант

имигрант

инкриминирано деяние

интерпретация

интестатно наследяване

кворум


компенсация в облигац.право

конклудентно действие

концесия

легислатура

максимален

мандант


мандат

мандатар

манципация в рим.право

меморандум

мораториум

мораторна отговорност

оптимален

оригинерно придобиване

позитивно право

потестативно право

превенция

презумпция

престация

ревандикационен иск

реституция

рецепция в правото

сервитут

секвестър

статукво

статус


статут

традиция в правото

ултиматум

урбанистика

федерация

факултативно задължение

фикция в правото

цедент


цедиране на право

цесионер

цесия

юрисдикцияюриспруденция

Латински изрази:

bona fides

credo, credere

corpus delicti

debeo, debere

de lege

dolus directus

ex lege

ex officio

excessus mandati

hereditas

ius abutendi

ius fruendi

ius humanum

ius utendi

ipso iure

ius plenum

lex ferenda

lex lata

matrimonium iustum

mitto, mittere

poena capitalis

poenitentia

possessio

praesto, praestare

ratio legis

res corporalis

res iudicata

res mobilis

res publica

societas

testamentum

usus fructusvacatio legis


Каталог: paunov -> Konspekti pravo
Konspekti pravo -> Юридически факултет факултативният курс по Съдебна реторика
Konspekti pravo -> Закон за съдене на людете. Обща характеристика и съдържание на закона. Теории за произхода на зсл
Konspekti pravo -> Закономерности в международните отношения. Обект и предмет на международните отношения
Konspekti pravo -> Въпросник по търговско право – II част учебна 2016-2017 Г
Konspekti pravo -> Юридически факултет задочно обучение основи на европейското право
Konspekti pravo -> К о н с п е к т по банково право
Konspekti pravo -> Миграционно и бежанско право
Konspekti pravo -> И същностни черти на науката
Konspekti pravo -> Юридически факултет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница