“лечебни растения”



страница5/6
Дата08.05.2018
Размер0.83 Mb.
ТипАнализ
1   2   3   4   5   6

II. Анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи

лечебни растения, за осигуряване на устойчивото им ползване и опазване на ресурсите.
Лечебните растения в естествените им находища се опазват от увреждане и унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения растителен генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност.

Опазването включва поддържането и съхраняването на екосистемите на територията на община Главиница, съдържащи лечебни растения, на естествените им местообитания, както и поддържането и възстановяването на жизнеспособни популации на видовете.

Опазването на лечебните растения е насочено към биологичните им ресурси в естествената им среда, включително към генетичните ресурси,

- 13 -


отделните екземпляри растения, популациите на видовете и екосистемите,

включващи популациите.

При увреждане на местообитанията или популациите на лечебните

растения, които се ползват като източник на билки, кметът на община Главиница е длъжен да предприеме необходимите мерки за въстановяване условията на средата, съответно за възстановяване на популацията.


III. Приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на лечебните растения, включително на редки или застрашени от изчезване видове.
В защитена местност „Блатото край с. Малък Преславец” се забранява:

- извършване на дейности, противоречащи на изискванията за опазване, поддържане или възстановяване на популациите и условията в местообитанията им;

- късане и изкореняване на растения, бране на липов цвят и други билки;

- паша на домашни животни извън имот № 2119.

За опазване на лечебните растения в земите и горите от горския фонд се

определят превантивни и текущи мерки въз основа на дългосрочни и

краткосрочни предвиждания.

Мерките включват поддържане на почвите, светлинния, топлинния и водния режим в местообитанията на лечебните растения, както и дейности и режими за осигуряване на добро жизнено състояние и възстановяване на популациите и ресурсите от лечебни растения.

Забранява се пашата на селскостопански животни в гори и земи от горския фонд – общинска собственост.

При ползване на лечебни растения, да не се допуска увреждане на дърветата в резултат на чупене, рязане на клони и сеч.

За диворастящите защитени лечебни растения се забранява:


  1. Сеченето, брането, късането, изкореняването, хербаризирането независимо от тяхното състояние и фаза на развитие;

  2. Унищожаването и увреждането на находищата им;

  3. Притежаването, пренасянето, търговията и изнасянето зад граница в свежо или изсушено състояние на цели растения или на части от тях;

  4. Събиране на семена, луковици, коренища и други репродуктивни органи.

Да се спазват изискванията за опазване на находищата на лечебни

растения, обект на събиране по чл. 4 от Наредба № 2/ 20.01.2004 година за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения.


- 14 -

Експлоатацията на находищата да се редува с период на възстано –

вяване на ресурсите, посочени в чл. 6 от Наредба № 2/ 20.01.2004 година.

Позволителни за ползване на лечебни растения да се издават само на

физически или юридически лица, срещу заплатена такса (съгласно приложение № 3 от раздела).

Не е необходимо събирачите на билки задължително да имат разрешение от РИОСВ – Русе.

Разрешителното за събиране на билки да се издава в периода на събиране на съответната билка по чл.чл. 7 и 8 по Наредба № 2/ 20.01.2004 година и да има срок на валидност.

Количествата лечебни растения посочени в приложение № 2, следва да не надхвърлят предвидените проценти за ползване на ресурса, посочени в Наредба № 2/ 20.01.2004 година.

При издаване на позволителни за ползване на билки от лечебни растения да се отчитат предвижданията в приложение № 1, приложение

№ 2 и приложение № 4 от раздела, съгласно чл.чл. 28 и 37 от Закона за лечебните растения и Заповед № РД – 135/ 28.02.2008 година за специалния режим на опазване и ползване на лечебни растения на Министъра на околната среда и водите, която заповед се променя и се публикува всяка година през месец февруари в „Държавен вестник”.


IV. Избор и регламент на територии, които не са защитени, но изискват подходящо управление с цел устойчиво ползване на лечебните растения в тях.
Ползването на лечебните растения е ползването на техните ресурси и включва:

- събирането на билки от диворастящи и култивирани лечебни растения;

- придобиването на билки за първична обработка или преработка;

- събирането на генетичен материал от диворастящи лечебни растения за култивиране, за опазване при условия извън естествената среда на лечебните растения или за възстановяване на други места в природата.

Събирането на билки от естествените находища на лечебни растения се извършва съобразно изискванията на Закона за лечебните растения, както и съобразно предвижданията включени в приложения с №№ 1 и 2 на този раздел. Ползването на лечебни растения, представляващо стопанска дейност, се извършва въз основа на позволително за ползване, издадено по реда на Закона за лечебните растения.

Кметът на община Главиница ръководи изпълнителната дейност на Общината във връзка с ползването, опазването и култивирането на лечебните растения, като:


- 15 -

1. организира изпълнението на дейностите по отношение на лечебните растения (или упълномощени от него длъжностни лица, Заповед № 0845/ 04.07.2007 година), включени в общинската програма за опазване на околната среда в община Главиница, област Силистра;

2. издава позволителни за ползване на лечебни растения от земи, води и водни обекти – общинска собственост, в поземления фонд и в населените места на територията на община Главиница;

3. издава удостоверения за билките от култивирани лечебни растения;

4. предоставя на Министъра на околната среда и водите информация за нуждите на наблюдението и оценката на лечебните растения и на създаването и поддържането на специализираните карта и регистър за тях.
V. Предложения за разработване на местни нормативни актове за начините на земеползване съобразно изискванията на нормативните актове и плановите документи от по – висока степен.
Таксата за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост, на територията на община Главиница, е определена в чл. 45 от Наредба № 11 за определяне и администриране на

местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница (но

не по – голям от размера на таксите в чл. 24, ал. 1 от Закона за лечебните растения), приета с решение № 357, взето от заседание с протокол № 34/ 25.01.2007 година на Общински съвет – гр. Главиница, област Силистра.

- 16 -


VI. Приложения към раздела.
а) приложение № 1 списък на видовете лечебни растения, описани по видове и морфологичните им части, които могат да бъдат добити с търговски цели от общинските имоти в община Главиница;

б) приложение № 2 – количествата за които ще се издават позволителни за ползване на билки, по морфологични части от естествените находища в община Главиница;

в) приложение № 3 – тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост;

г) приложение № 4 – предвидени периоди за възстановяване на лечебни растения, съобразени с посочените в чл. 6 от наредба № 2/ 20.01.2004 година (за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения) периоди;

д) приложение № 5 – списък на видовете, поставени под специален режим, за които събирането и издаването на позволителни за тях ще се извършва в зависимост от ежегодните заповеди на министъра на околната среда и водите и съответно на директора на РИОСВ – Русе;

е) приложение № 6 – обща схема на община Главиница, област Силистра.

- 17 -


Приложение № 1 – списък на видовете лечебни растения, описани по видове и морфологичните им части, които могат да бъдат добити с търговски цели от общинските имоти в община Главиница.
Таблица 1.1.

по


ред

Вид

лечебно растение



Морфологична

част


Местност


Площ,

дка.


Добив,

кг.


1.

Акация бяла

цвят

-

1 000

550 000

2.

Боровинка червена

(Vaccinium vitis – idaea L.)



листа и плод

-

1

20

3.

Боровинка черна

(Vaccinium myrtillus L.)



листа и плод

-

1

20

4.

Бръшлян (Hedera helix L.)

листа

-

5

80

5.

Бъз черен (Sambucus nigra L.)

плод и цвят

-

200

150 000

6.

Бъз нисък (Бъзак) (Sambucus ebulus L.)

плод и цвят

-

300

380 000

7.


Бреза обикновена (Betula pendula Roth.)

кори и пъпки

-

2

320

8.

Бор бял (Pinus sylvestris L.)

пъпки

-

0,2

2

9.

Бял имел (Viscum album L.)

стрък

-

3

225

10.

Вратига, паничка (Tanacetum vulgare L.)

цвят

-

2

20

11.

Великденче лечебно

(Veronica officinalis L.)



стрък

-

35

2 450

12.

Върба бяла (Salix alba L.)

листа и кори

-

84

20 000

13.

Врабчови чревца

стрък

-

5

350

14.

Габър обикновен (Carpinus betulus L.)

кори

-

10,5

1 600

15.

Глог червен (Crataegus monogyna Jacq.)

листа, плод и цвят

-

160

75 000

16.

Глог черен (Crataegus pentagyna W. et K. ex Willd.)

листа, плод и цвят

-

50

25 000

17.

Глухарче обикновено

(Taraxacum officinale Web.)



корени и коренища

-

20

600

18.

Девесил мъхнат

(Heracleum verticillatum Panc.)





листа и корен

-

5

100

19.

Дрян обикновен (Cornus mas L.)

пъпка

-

8

100

20.

Дъб летен (Quercus robur L.)

кори

-

1 000

200 000

21.

Дяволска уста обикновена (Leonurus cardiaca L.)

стрък

-

100

10 000

22.

Есенен минзухар

семена

-

6

60

23.

Живовлек перестолистен (Plantago coronopus L.)

листа

-

20

600

24.

Зайча сянка лечебна

(Asparagus officinalis L.)



стрък

-

2,5

200

25.

Змийско мляко (Chelidonium majus L.)

стрък

-

150

10 000

26.

Кантарион жълт

стрък и цвят

-

150

10 000

27.

Кантарион червен

стрък и цвят

-

100

10 000

28.

Конски кестен (Aesculus hippocastanum L.)

плод

-

40

5 000

29.

Копривка южна (Celtis australis L.)

корен, листа и стрък

-

360

300 000

30.

Кукуряк миризлив

(Helleborus odorus W. et K.)



грудки и корен

-

2,5

100

31.

Къпина влакнеста

(Rubus hirtus W. et K.)



листа и плодове

-

30

600

32.

Лазаркиня

стрък

-

2

150

33.

Липа сребролистна

(Tilia tomentosa Moench.)



листа и цвят

“Джевиз кулак”,“Кавака”,

“Карамана”, “Коларовска гора”, “Лясковец”, “Паметника”, “Кору кулак” и “Мюлезимов кладенец” в с.Богданци,

с. Долно Ряхово, с.Зафирово, с.Малък Преславец и с.Коларово


1 617

1 000 000

34.

Лепка (Galium aparine L.)

стрък

-

200

15 000

35.

Леска обикновена (Corylus avellana L.)

листа и кори

-

15

8 000

36.

Люляк (Syrinda vulgaris L.)

листа и цвят

-

50

3 000

37.

Малина (Rubus idaeus L.)

листа и плодове

-

25

500

38.

Маточина (Melissa officinalis)

листа и цвят

-

25

2 000

39.

Мащерка българска

(Thymus longidentatus.)



стрък

-

100

10 000

40.

Метличина дългоиглеста (Mentha longifolia.)

цвят

-

15

150

41.

Млечка обикновена

(Euphorbia cyparissias Host.)



стрък

-

6

1 200

42.

Мъждрян (Fraxinus ornus L.)

кори

-

200

30 000

43.

Мъжка папрат

(Dryopteris filis – mas Schott.)



коренища

-

3

90

44.

Овчарска торбичка обикновена

(Capselia bursa – pastoris Medic.)



стрък

-

100

5 000

45.

Паричка многогодишна

(Bellis perennis L.)



цвят

-

5

50

46.

Пелин обикновен

(Artemisia vulgaris L.)



стрък, цвят

-

110

10 000

47.

Пчелинок обикновен

(Marubium vulgare L.)



стрък

-

110

10 000

48.

Равнец хилядолистен

(Р. бял)


(Achillea millefolium gr.)

стрък

-

100

8 000

49.

Риган обикновен

(Origanum vulgare L.)



стрък

-

3,5

245

50.

Смрадлика (Cotinus coggygria Scop.)

стрък

-

0,5

50

51.

Теменуга влакнеста

(Viola hirta L.)



стрък

-

200

12 000

52.

Топола черна

(Populus nigra L.)



пъпки

-

2,3

20

53.

Трънка

(Prunus spinosa L.)



плодове

-

200

40 000

54.

Чобанка бяла

(Petasites albus Gaertn.)



корен и листа

-

1

25

55.

Шапиче българско

(Alchemilla bulgarica Rothm.)



стрък

-

1

75

56.

Шипка храсталачна

(Rosa corymbifera Borkh.)



плод

-

15

2 500

57.

Ягода горска

(Fragaria vesca L.)



коренища и плод

-

100

7 500

58.

Ясен полски

(Fraxinus oxycarpa Willd.)



кори

-

700

105 000



Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница