Легенда: Спецификацията на входните файлове с данни за персоналния регистър е разработена за 2000 годинаДата22.01.2019
Размер195 Kb.
#110868

- 1/22/2019

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на входните файлове с данни за 2005 година

за Персоналния регистър на осигурените
(Легенда: 1. Спецификацията на входните файлове с данни за персоналния регистър е разработена за 2000 година.

 1. Промените в спецификацията за 2001 година са записани на жълт фон.

 2. Промените в спецификацията за 2002 година са записани на син фон.

 3. Промените в спецификацията за 2003 година са записани на зелен фон.

 4. Промените в спецификацията за 2004 година са записани на розов фон.

 5. Промените в спецификацията за 2005 година са записани на сив фон.)

АDD2000.TXT -> “Доплащане на възнаграждения за минал период”


След 01.01.2002 година не се подават за обработване данни с декларации образец 2.
Данни от подобен характер ще се въвеждат посредством коригираща декларация образец 1.

Не се обработва този файл с данни след 31.12.2001 година.
EMPL2000.TXT -> Основни данни

Важни забележки:

 • В полета №№ 26, 28 и 29 текстът след “/*/” се отнася за декларация образец №1 за 2001година.

 • В полета №№ 40 и 41, след “/**/” са подадени стойности отнасящи се за декларация образец №1 само за 2002 година.

 • Само за 2002 година се въвежда показател 5а “Година на раждане за осигурен с ЛНЧ (флаг за чужденец = 2)”. Във файла стойността на този показател се записва в поле 44 (вместо показател 26).


От 01.01. 2003 година


 • Въвеждат се два нови показателя за осигурени лица с ЛНЧ (флаг за чужденец = 2)":

 • 5.1. Дата на раждане на осигурен с ЛНЧ (с флаг за чужденец = 2); Този показател е съставен и се разполага в три последователни числови полета в следния ред:

 • ден ( до 2 цифри от 1 до 31);

 • месец (до 2 цифри от 1 до 12);

 • година (4 цифри).

 • 5.2. Пол (“0” за мъж и “1” за жена) на осигурен с ЛНЧ (с флаг за чужденец = 2);

Във файла стойностите на тези показатели се записват в нови полета №№ 74, 75, 76 и 77. Тези полета трябва да са попълнени задължително, ако флагът за ЛНЧ (поле 5) има стойност 2. Ако флагът има стойност 0, то тези полета трябва да имат стойност 0, а поле 77 има стойност “” (т.е. то е празно).

 • Въвеждат се три нови показателя:

 • 12.1. Пореден номер на квалификационна група професии за осигуреното лице (стойността се записва в поле № 73);

 • 12.2. Код на икономическа дейност за осигуреното лице (стойността се записва в поле № 72);

 • 12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност за осигурителя (стойността се записва в поле № 71);
 • Въвежда се нов показател 17.1. “Парично обезщетение за отглеждане на дете до две години, върху което се дължат вноски за здравно осигуряване”. Във файла стойността му се сумира със стойността на показател 17 “Парично обезщетение, върху което се дължат осигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане” (поле 30) и се записва в поле № 54.
 • Въвежда се нов показател 24 “Осигурителен доход, включително сума за социални разходи, върху който се дължат вноски за ДЗПО”.

Във файла стойността му се записва в ново поле № 78.

Важно: Процентът осигурителна вноска за професионален фонд, попълнен в показател 25а, както и процентите вноска за универсален фонд, попълнени в показатели 26а и 26б се отнасят към дохода в показател 24.


 • Премахва се раздел “Здравно осигуряване”, като част от показателите приемат стойности от социалната част, а останалите не се попълват.

 • Няма да се подават данни за показатели:

 • 27 “Вид осигурен”,

 • 28 “код за продължаване на осигуряването”,

 • 29 “Ден, от който се внасят вноски”,

 • 30 “Ден, до който се внасят вноски”,

 • 31 “Доход, върху който се дължат осигурителни вноски”,

 • 34 “Обезщетение, върху което се дължи вноска”,

 • 38 “Лицето осигурява неосигурени членове на семейството”.


За да се запази формата на файла и спецификацията, в отпадналите полетата, от 01.01.2003 година да се записват следните стойности:

 • В поле номер 47 – стойността на показател 12 “Вид осигурен” (поле 12).

 • В поле номер 48 – стойността на показател 13 “Код за продължаване на осигуряването” (поле 13).

 • В поле номер 49 – стойността на показател 14.1 “Ден, от който осигуряването е възникнало” (поле 14).

 • В поле номер 50 – стойността на показател 15.1 “Ден, от който осигуряването е прекратено” (поле 15).

 • В поле номер 51 – сумата от стойностите, попълнени в показатели 19 “Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски” и 21 “Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски” (поле 33 и 36).

 • В поле номер 54 – сумата от стойностите на показатели 17 “Парично обезщетение, върху което се дължат осигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане” (поле 30) и показател 17.1. “Парично обезщетение за отглеждане на дете до две години, върху което се дължат вноски за здравно осигуряване”.

 • В полета с номера 58 – брой, 60, 62, 64, 66, 68, 70 – нула.

 • В полета с номера 59, 61, 63, 65, 67, 69 – празен стринг “”.
 • Номерата на показатели 32 и 33 се заменят съответно с 22.1а и 22.1б и попълнените в тях проценти осигурителна вноска се отнасят към сумата от доходите в показатели 19. и 21. Във файла запазват разположението си и заемат номера съответно 52 и 53.
 • Номерът на показател 35 се заменя съответно с 18.1 и попълненият в него процент осигурителна вноска се отнасят към сумата в показател 17. Във файла запазва разположението си и заема номер 55.
 • Номерата на показатели 36 и 37 се заменят съответно с 27 и 28, като запазват съдържанието си. Във файла запазват разположението си и заемат номера съответно 56 и 57.ВАЖНО: В случай на необходимост от подаване на данни само за социално или само за здравно осигуряване, в полетата на съответната липсваща част да се записват нули или празен стринг (според типа на полето), т.е:

 • ако няма данни за социално осигуряване – в полета от 12 до 46 и 78 на записа трябва да се поставят нули или празни стрингове в зависимост от типа на полето;

 • ако няма данни за здравното осигуряване – в полета от 47 до 70 на записа трябва да се поставят нули или празни стрингове.

В тези случаи всички останали полета трябва да се въведат или образуват според дадените по-горе указания.


От 01.01. 2004 година


 • В показател № 1 поле №79 “Флаг за промяна” се въвежда нова стойност – “8” – заличаване на подадена декларация. Отнася се за всички години;

 • При подаване на данни с код за вид осигурен (стойност в показател 12) – “85 за лица, получаващи обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане, трудова злополука или професионална болест след прекратяване на осигуряването”, се попълват полетата до 23 (показател 15) и дните в нетрудоспособност - съответно в поле 26 (16.2) или 29 (16.5), а в останалите полета на социалната и здравна част се записват нули или празен стринг (според типа на полето). Поле 24 (16 от декларацията) също е празен стринг.От 01.01. 2005 година


   • Отменят се показатели:

 • 18а. Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за сметка на работодателя - % вноска (стойността в поле № 31 да бъде 0);

 • 18б. Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за сметка на осигуреното лице - % вноска (стойността в поле № 32 да бъде 0);

 • 24. Осигурителен доход, включително сума за социални разходи, върху който се дължат осигурителни вноски за ДЗПО (стойността в поле № 78 да бъде 0);
 • Изменят се показатели:

 • 16.2. Дни във временна неработоспособност с изключение на дните по т. 16.5. и 16.6. (стойността в поле № 26 е с изключение на сумата в поле 29. и 81.);

 • 16.5. Дни в трудова злополука (стойността се записва в поле № 81, а стойността в поле № 29 да бъде 0);

 • 17. Парично обезщетение, за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане, върху което се дължат вноски за здравно осигуряване (стойността се записва само в поле № 54; стойността в поле № 30 е 0);

 • 17.1. Парично обезщетение за отглеждане на дете до 2 г., върху което се дължат вноски за здравно осигуряване (стойността се записва в поле № 85);

 • 18.1. се преномерира на 18. Процент осигурителни вноски за здравно осигуряване за сметка на работодателя/ самоосигуряващия се върху сумите в т.17 и 17.1. (стойността се записва в поле № 55);

 • 21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, с изключение на сумите по т.19 (стойността в поле № 36 е с изключение на сумата в поле 33.);

 • 22а. Осигурителни вноски за фондове на ДОО, без фонд “Трудова злополука и професионална болест” за сметка на работодателя (стойността в поле № 37 не включва процентите за фонд ТЗПБ);

 • 25. Осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд за сметка на работодателя върху сумите в т.19. и 21. (върху сумите в полета 33. и 36.);

 • 26а. Осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за сметка на работодателя върху сумите в т.19. и 21. (върху сумите в полета 33. и 36.);

 • 26б. Осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за сметка на осигуреното лице върху сумите в т.19. и 21. (върху сумите в полета 33. и 36.).
 • Въвеждат се нови показатели:

 • 5.3. Лице с намалена работоспособност от 50 до 100 % (стойността се записва в поле № 79);

 • 12.4. Осигурителят дължи вноски по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (стойността се записва в поле № 80);

 • 16.6. Дни в професионална болест (стойността се записва в поле № 82);

 • 16.7. Отработени часове – общо (стойността се записва в поле № 83);

 • 16.8. Часове положен извънреден труд на законово основание (стойността се записва в поле № 84);

 • 17.2. Доход, от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане (стойността се записва в поле № 86);

 • 22.2. За фонд ТЗПБ върху сумите в т.21. (стойността се записва в поле № 87);

 • 29. Брутно трудово възнаграждение (стойността се записва в поле № 88);

 • 30. Процент вноска за сметка на работодателя за гарантираните вземания на работниците и служителите (стойността се записва в поле № 89);

 • 31. Облагаем доход по ЗОДФЛ (стойността се записва в поле № 90);

 • 32. Лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица (стойността се записва в поле № 91);

 • 33. Лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/ вноски по договори за застраховки “Живот и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд (стойността се записва в поле № 92);

 • 34. Нетно възнаграждение (стойността се записва в поле № 93).


ПОЛЕ

ТИП

РАЗМЕР

Стойност


Съответства на поле № от декларация №1

1

Месец

Numeric

<=2
2

2

Година

Numeric

=4
3

3

БУЛСТАТ номер

Character

=9 или 13

9 или 13 цифри

4

4

ЕГН

Character

=10

10 цифри

5

5

Флаг за ЕГН/ЛНЧ


Numeric

=1

0-ЕГН

2-ЛНЧ/чужденец/


6

Фамилия

Character

<=25
6

7

Инициали

Character

=2
7

8

Пощенски код


Numeric

=4

Различен от 0000

8

9

Област

Character

<=15
9

10

Населено място

Character

<=25
10

11

Адрес по местоживеене на лицето

Character

<=50
11А.Социално осигуряване

12

Вид осигурен

Numeric

<=2
12

13

Код за продължаване на осигуряването

Numeric

=1

0- продължава , 1 – започва през месеца

13

14

Ден,от който осигуряването е възникнало /1 /

Numeric

<=2
14.1

15

Ден,от който осигуряването е прекъснато

/прекратено/ 1Numeric

<=2
15.1

16

Ден,от който осигуряването е възникнало /2 /

Numeric

<=2
14.2

17

Ден,от който осигуряването е прекъснато

/прекратено/ 2Numeric

<=2
15.2

18

Ден,от който осигуряването е възникнало /3 /

Numeric

<=2
14.3

19

Ден,от който осигуряването е прекъснато

/прекратено/ 3Numeric

<=2
15.3

20

Ден,от който осигуряването е възникнало /4 /

Numeric

<=2
14.4

21

Ден,от който осигуряването е прекъснато

/прекратено/ 4Numeric

<=2
15.4

22

Ден,от който осигуряването е възникнало /5 /

Numeric

<=2
14.5

23

Ден,от който осигуряването е прекъснато

/прекратено/ 5Numeric

<=2
15.5

24

Дни с осигурителен стаж-общо

Character

=5

5 цифри

16

25

Отработени и други дни с осигурителни вноски

Numeric

<=2
16.1

26

Дни във временна неработоспособност

/*/ Дни във временна неработоспособност с изключение на дните по поле 29 и 81.

Numeric

<=2
16.2

27

Дни за отглеждане на малко дете

Numeric

<=2
16.3

28

Дни неплатен отпуск, зачетени за

Осигурителен стаж без осигури вноски/*/ Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж

Numeric

<=2
16.4

29

Други дни без осигурителни вноски, зачетени

За осигурителен стаж/*/ Дни в трудова злополука или професионална болест

Numeric

<=2

**От 2005 г. = 0**

16.5

30

Парично обезщетение, върху което се дължат осигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане до 31.12.2004 г.

Numeric

<=7.2

**От 2005 г. = 0.00**

17

31

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии “ за сметка на работодателя (% вноска ) до 31.12.2004 г.

Numeric

<=5.2

**От 2005 г. = 0.00**

18 а


32

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии “ за сметка на осигуреното лице (% вноска ) до 31.12.2004 г.

Numeric

<=5.2

**От 2005 г. = 0.00**18 б33

Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски

Numeric

<=7.2
19

34

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии “ за сметка на работодателя (% вноска )

Numeric

<=5.2
20 а35

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии “ за сметка на осигуреното лице (% вноска )

Numeric

<=5.2


20 б

36

Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски , с изключение на сумите по поле 30 и 33

Numeric

<=7.2
21

37

Осигурителни вноски за фондове на ДОО, без фонд ТЗПБ за сметка на работодателя (% вноска )

Numeric

<=5.2
22 а


38

Осигурителни вноски за фондове на ДОО

За сметка на осигуреното лице (% вноска )Numeric

<=5.2


22 б


39

Осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд за сметка на работодателя (% вноска )

Numeric

<=5.2
23

40

Осигурителни вноски за фонд “ ПКБ “

За сметка на работодателя (% вноска )** текстът отпада след 31.12.2001 г.

Numeric

<=5.2** От 2002 г = 0.00


24 а41

Осигурителни вноски за фонд “ ПКБ “

За сметка на осигуреното лице (% вноска )** текстът отпада след 31.12.2001 г.

Numeric

<=5.2


** От 2002 г = 0.0024 б


42

КОД за професионален пенсионен фонд

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------Код само за осигурителни каси


Numeric

=3

За 2001 г = 0

- - - - - - - - - - - - -

От 2002 г = 0

За осигурителните каси = 999

25

43

Осигурителни вноски за профес. пенс.фонд

за сметка на работодателя (% вноска) върху сумите в т.19. и 21.


<=5.2
25 а

44

КОД за универсален пенсионен фонд
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Година на раждане за осигурявани с ЛНЧ

(ако поле 5 = 2)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

** текстът отпада


Numeric

=3
- - - - - - - - -

=2

- - - - - - -
За 2001г = 0

** За 2002г = 0

- - - - -- - - - - - -

** За 2002г = последните две цифри на годината
- - - - - - - - - - -

** От 2003г = 0

26
- - - - -

5 а

- - - -45

Осигурителни вноски за универс. пенс. фонд

за сметка на работодателя (% вноска) върху сумите в т.19. и 21.Numeric

<=5.2

За 2001 г = 0.0

26 а

46

Осигурителни вноски за универс. пенс. фонд


за сметка на осигуреното лице (% вноска) върху сумите в т.19. и 21.

Numeric

<=5.2

За 2001 г = 0.0


26 б
Б.Здравно осигуряване

47

Вид осигурен

Numeric

<=2

** От 2003г = показател 12 (поле 12)

27

48

Код за продължаване на осигуряването

Numeric

=1

** От 2003г = показател 13 (поле 13)

28

49

Ден, от който се внасят вноски

Numeric

<=2

** От 2003г = показател 14.1 (поле 14)

29

50

Ден, до който се внасят вноски

Numeric

<=2

** От 2003г = показател 15.1 (поле 15)

30

51

Доход,върху който се дължат

осигурителни вноски

Numeric

<=7.2

** От 2003г = показатели 19 + 21 (полета 33 + 36)

31

52

Здравноосигурителни вноски за сметка на работодателя (% вноска)

Numeric

<=5.2
22.1 а

53

Здравноосигурителни вноски за сметка на

лицето (% вноска )Numeric

<=5.222.1 б

54

Обезщетение,върху което се

дължи вноска

Парично обезщетение, за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане, върху което се дължат вноски за здравно осигуряване.

Numeric

<=7.2

** За 2003г. и 2004 г. = показател 17 (поле 30) + показател 17.1.

**От 2005 г. = показател 17 (поле 30)

34

55

Здравноосигурителни вноски за сметка на работодателя или самоосигуряващия се

(% вноска)Numeric

<=5.2
18.1

**18. от 2005г.

56

Доход, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване.

Numeric

<=7.2
27

57

Здравноосигурителни вноски за сметка на работодателя или самоосигуряващия се (% вноска)

Numeric

<=5.2
28

58

Лицето осигурява неосигурени членове на

Семейството / брой /

Numeric

<=2

< = 6

** От 2003г = 0

38

59

ЕГН(ЛНЧ) на неработещ член I на семейството,осигуряван от лицето

Character

=10

10 цифри

** От 2003г = “”
60

Флаг за ЕГН/ЛНЧ

Numeric

=1

0-ЕГН

2-ЛНЧ(чужденец)

** От 2003г = 0
61

ЕГН(ЛНЧ) на неработещ член II на семейството,осигуряван от лицето

Character

=10

10 цифри

** От 2003г = “”
62

Флаг за ЕГН/ЛНЧ

Numeric

=1

0-ЕГН

2-ЛНЧ(чужденец)

** От 2003г = 0
63

ЕГН(ЛНЧ) на неработещ член III на семейството,осигуряван от лицето

Character

=10

10 цифри

** От 2003г = “”
64

Флаг за ЕГН/ЛНЧ

Numeric

=1

0-ЕГН

2-ЛНЧ(чужденец)

** От 2003г = 0
65

ЕГН(ЛНЧ) на неработещ член IV на семейството,осигуряван от лицето

Character

=10

10 цифри

** От 2003г = “”
66

Флаг за ЕГН/ЛНЧ

Numeric

=1

0-ЕГН

2-ЛНЧ(чужденец)

** От 2003г = 0
67

ЕГН(ЛНЧ) на неработещ член V на семейството,осигуряван от лицето

Character

=10

10 цифри

** От 2003г = “”
68

Флаг за ЕГН/ЛНЧ

Numeric

=1

0-ЕГН

2-ЛНЧ(чужденец)

** От 2003г = “”
69

ЕГН(ЛНЧ) на неработещ член V I на семейството,осигуряван от лицето

Character

=10

10 цифри

** От 2003г = “”
70

Флаг за ЕГН/ЛНЧ

Numeric

=1

0-ЕГН

2-ЛНЧ(чужденец)

** От 2003г = 0

71

Пореден номер на основна икономическа дейност за осигурителя

Numeric

=2

*** Важи от 2003 г.

12.3

72

Код на икономическа дейност за осигурения

Character

<=4

*** Важи от 2003 г.

12.2.

73

Пореден номер на квалификационна група професии за осигурения

Numeric

=1

*** Важи от 2003 г.

12.1.


Дата на раждане за осигурен с ЛНЧ


5.1.

74

Ден

Numeric

<= 2

От 1 до 31

5.1. / 1

75

Месец

Numeric

<= 2

От 1 до 12

5.1. / 2

76

Година

Numeric

= 4

година не = 0

5.1. / 3

77

Пол на осигурен с ЛНЧ


Character

= 1

“0”-мъж,

“1”-жена

“” - когато е празно

5.2.

78

Осигурителен доход, включително сума за социални разходи, върху който се дължат осигурителни вноски за ДЗПО.

Numeric

<=7.2

*** Важи от 2003 г.

**От 2005 г. = 0.00**

24


79

Лице с намалена работоспособност от 50 до 100 %

Numeric

=1

**** Важи от 2005 г.

0- не

1- да

5.3.

80

Осигурителят дължи вноски по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Numeric

=1

**** Важи от 2005 г.

0- не

1- да

12.4.

81

Дни в трудова злополука

Numeric

<=2

**** Важи от 2005 г.

16.5

82

Дни в професионална болест

Numeric

<=2

**** Важи от 2005 г.

16.6

83

Отработени часове - общо

Numeric

<= 3

**** Важи от 2005 г.

16.7.

84

Часове положен извънреден труд на законово основание

Numeric

<= 3

**** Важи от 2005 г.

16.8.

85

Парично обезщетение за отглеждане на дете до 2 г., върху което се дължат вноски за здравно осигуряване.

Numeric

<=7.2

**** Важи от 2005 г.

17.1.

86

Доход, от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна неработоспособност ли бременност и раждане

Numeric

<=7.2

**** Важи от 2005 г.

17.2.

87

За фонд ТЗПБ върху сумите в т. 21.

Numeric

<=5.2

**** Важи от 2005 г.

22.2..

88

Брутно трудово възнаграждение

Numeric

<=9.2

**** Важи от 2005 г.

29.

89

Процент вноска за сметка на работодателя за гарантираните вземания на работниците и служителите

Numeric

<=5.2

**** Важи от 2005 г.

30.

90

Облагаем доход

Numeric

<=9.2

**** Важи от 2005 г.

31.

91

Лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица

Numeric

<=8.2

**** Важи от 2005 г.

32.

92

Лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/ вноски по договори за застраховки “Живот и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд

Numeric

<=8.2

**** Важи от 2005 г.

33.

93

Нетно възнаграждение

Numeric

<=9.2

**** Важи от 2005 г.

34.

->Общи данни


94

Флаг за промяна

Numeric

=1

0-редовни данни

1-коригиращи данни8-заличаващи данни за всички години

1

95

Флаг за източник

Character

= 9 или 13- БУЛСТАТ на разработчика или

- БУЛСТАТ на осигурителната каса
За едни и същи ЕГН, БУЛСТАТ, Месец и Година за Декларация 1 /или ЕГН, БУЛСТАТ, От месец, От година, До месец и До година за Декларация 2/ НЕ се допуска въвеждането на различен тип данни т.е. една част от тях да са с Флаг за промяна = 0,а друга с Флаг за промяна=1.


Данните /1 или повече записа/ с Флаг за промяна = 1, подменят ВСИЧКИ ИЗПРАТЕНИ И ПРИЕТИ до този момент данни със СЪЩИТЕ ЕГН, БУЛСТАТ, Месец и Година за Декларация 1.
Ако ЕДИН от изпратените записи с Флаг за промяна = 1 е отхвърлен по някаква причина, то се отхвърлят ВСИЧКИ записи със същите ЕГН, БУЛСТАТ, Месец,и Година за Декларация 1.

Данни с Флаг за промяна = 0 СЕ ОТХВЪРЛЯТ, ако има вече ИЗПРАТЕНИ, ПРИЕТИ и КОРИГИРАНИ данни за СЪЩИТЕ ЕГН, БУЛСТАТ, Месец и Година за Декларация 1.


Данните /1 или повече записа/ с Флаг за промяна = 8, заличават ВСИЧКИ ИЗПРАТЕНИ И ПРИЕТИ до този момент данни със СЪЩИТЕ ЕГН, БУЛСТАТ, Месец и Година за Декларация 1.
Изтриването на ИЗПРАТЕНИ и ПРИЕТИ данни става като в съответното РУСО се изпрати бланка за ИЗТРИВАНЕ или се подадат Декларации 1 с Флаг за промяна = 8 – заличаване за всеки ЕГН, БУЛСТАТ, Месец и Година, за които е необходимо. ИЗТРИВАТ се ВСИЧКИ ДАННИ със същите ЕГН, БУЛСТАТ, Месец и Година за Декларация 1.
Промяна в някое от полетата ЕГН, БУЛСТАТ, Месец и Година за Декларация 1 /или ЕГН, БУЛСТАТ, От месец, От година, До месец и До година за Декларация 2/ на ИЗПРАТЕНИ И ПРИЕТИ данни става като се ИЗТРИЯТ данните със съответните ЕГН, БУЛСТАТ, Месец, и Година за Декларация 1. Правилните данни се подават отново.
ВАЖНО:

 1. Полетата се отделят едно от друго със запетая.

 2. Данните от тип Character се заграждат с двойни кавички (“). Например:”Петров”. Вътре в текстовите полета не трябва да се пишат двойни кавички, а само единични. Текстът се записва само с главни букви. Вътре в текстовите полета да не се пишат запетаи.

 3. В полетата “Фамилия”, “Инициали”, “Област”, “Населено място” и “Адрес” се допускат само символи на кирилица и символите указани по-долу:

 • В полето “Инициали” не се допускат други символи;

 • В полетата “фамилия”, “Област” и “Населено място” се допускат още тире “-“, точка “.” и празен символ (шпация) “ “;

 • В полето “Адрес” се допускат още всички цифри (от 0 до 9), апостроф “'”, единична кавичка “`”, точка “.” , точка и запетая “;” , тире “-”, номер “№”, наклонене черта “/” и римските цифри “I” “V” “X”.
 1. В полето “Фамилия” свързването на две или повече фамилии става с тире ‘-‘.
 1. Маркерът за край на файл е CTRL+Z (или CHR(26) или 1А).
 1. Всеки запис завършва с CR и LF (CHR(13)+CHR(10)).


ЗАБЕЛЕЖКА:

Във файла EMPL2000.TXT

- Всички суми са винаги само положителни.

 • За данните след 01.01.2002 година всички полета с проценти да допускат 2 знака след десетичната точка (стотна от %).Каталог: pages
pages -> Джошкун кьокел
pages -> V здравноосигурителни вноски
pages -> Програма за болнична хигиена "Хигия" Химиотерапията на инфекциозните заболявания е лечение с химични средства, насочено срещу причинителите им
pages -> Проф д-р Георги Ончев, дмн
pages -> St cyril and st methodius
pages -> Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект bg051PO001 06 „студентски стипендии, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма
pages -> Аржентина водопадите игуасу бразилия не просто танго, вода и самба
pages -> Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (извлечение) в сила от 17. 09. 2010 г. Обн. Дв бр. 73 от 17 Септември 2010г., изм. Дв бр. 88 от 9 Ноември 2010г., изм. Дв б
pages -> 1. един важен въпрос
pages -> Отчет за развитието на


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница